Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства туризма Републике Бугарске о сарадњи у области туризма


"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 27. марта 2018.

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарство туризма Републике Бугарске (у даљем тексту: Стране),

у жељи да јачају пријатељске односе између две државе, као и да промовишу сарадњу између њихових националних институција надлежних за туризам,

уверене у значај туризма као чиниоца економског развоја и узајамног разумевања међу људима,

у циљу успостављања правног основа за даљи развој туристичке размене између две државе заснованог на једнакости и узајамној користи;

договорили су се о следећем:

Члан 1.

Стране ће тежити и подстицати јачање сарадње у области туризма као сектора са великим потенцијалом за допринос укупном економском развоју у обе државе.

Стране ће омогућити унапређење туристичког промета између две државе промовисањем сарадње између одговарајућих субјеката и организација које послују у области туризма.

Члан 2.

Стране ће подстицати учешће на сајмовима туризма у обе државе, као и на другим туристичким догађајима и манифестацијама. Такође ће подстицати дистрибуцију туристичких публикација и промотивног материјала у две државе.

Члан 3.

Стране ће подстицати креирање и израду заједничких туристичких производа, који ће бити конкурентни на трећим туристичким тржиштима и заједнички их промовисати и пласирати.

Стране ће на основу реципроцитета подржати организовање тура за стручњаке и представнике медија који су специјализовани за туризам.

Члан 4.

Са циљем да се допринесе развоју туристичке инфраструктуре у обе државе, Стране ће, у оквиру својих надлежности и на бази реципроцитета подстицати инвестиције у различите области туристичке индустрије.

Члан 5.

Стране ће размењивати информације које се односе на статистику у области туризма и законске прописе, приватни сектор и пословна удружења приватног сектора, као и истраживања о развоју туризма уз подстицање билатералне сарадње у овој области.

Члан 6.

Стране ће подстицати сарадњу у оквиру Светске туристичке организације Уједињених нација (UNWTO), Организације за црноморску економску сарадњу (BSEC), у области имплементације Дунавске стратегије ЕУ, тј. Приоритетне области 3 – за туризам и културу, као и другим међународним организацијама у области туризма, чије су чланице обе Стране.

Члан 7.

Овај меморандум о разумевању се може изменити у сваком тренутку уз писану сагласност обе Стране.

Раскид Меморандума о разумевању не утиче на примену програма и других пројеката у области туризма који су договорени у време његовог важења, осим ако се Стране не споразумеју другачије.

Све спорове у вези са тумачењем или применом овог меморандума о разумевању Стране ће решавати путем разговора и преговора.

Члан 8.

Овај меморандум о разумевању ступа на снагу даном потписивања и важиће наредних пет (5) година, уколико ни једна Страна не поднесе захтев о његовом престанку у писаној форми дипломатским путем. У том случају Меморандум о разумевању ће престати да важи три (3) месеца од дана пријема тог обавештења.

Ако шест (6) месеци пре истека његове важности од пет (5) година ни једна Страна не поднесе захтев у писаној форми о његовом престанку, овај меморандум о разумевању ће важити наредних пет (5) година.

Сачињено у Београду, дана 21. фебруара 2019. године, у два оригинална примерка, сваки на српском, бугарском и енглеском језику при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају различитог тумачења одредаба овог меморандума, о разумевању меродаван је текст на енглеском језику.

За

Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије

Расим Љајић, с.р.

потпредседник Владе
и министар

За

Министарство туризма
Републике Бугарске

Николина Ангелкова, с.р.

министар

MEMORANDUM

of Understanding between the Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications of the Republic of Serbia and the Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria on Cooperation in Tourism

The Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications of the Republic of Serbia and the Ministry of Tourism of the Republic of Bulgaria, hereinafter referred to as “the Parties”,

Wishing to strengthen the friendly relations between the two countries as well as to promote cooperation between their national tourism authorities;

Conscious of the importance of tourism for the economy in their states, as well as for the promotion of mutual understanding between the peoples;

With the purpose of establishing a legal basis for further developments of tourist exchanges between the two states, on the principle of equality and mutual benefit,

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall strive and encourage the strengthening of cooperation in the field of tourism as a sector with a high potential for contributing to overall economic development in both countries.

The Parties shall facilitate the improvement of tourism flow between the two countries by promoting cooperation between relevant entities and organizations operating in the field of tourism.

Article 2

The Parties shall encourage participation in tourism fairs in both countries, as well as on other tourist events. It will also co-ordinate the distribution of tourist publications and promotional materials in the two countries.

Article 3

The Parties shall encourage the creation and production of joint tourism products, which will be competitive on the third tourist markets and shall jointly promote and place them.

On the basis of reciprocity, the Parties shall support the organization of tours for experts and media representatives specialized in tourism.

Article 4

In order to contribute to the development of tourism infrastructure in both countries, the Parties shall, within their competencies and on the basis of reciprocity, encourage investments in various areas of the tourism industry.

Article 5

The Parties shall exchange information relating to statistics and legislation in the field of tourism, private sector and business associations of the private sector, as well as research on tourism development and will encourage bilateral cooperation in this area.

Article 6

The Parties shall encourage cooperation within the United Nations World Tourism Organization (UNWTO), the Organization for Black Sea Economic Cooperation (BSEC), within the implementation of the EU›s Danube Strategy, Priority areas 3 - for tourism and culture, as well as other international tourism organizations, whose members are both Parties.

Article 7

This Memorandum may be amended at any time with the written consent of both Parties.

The termination of the Memorandum does not affect the application of programs and other projects in the field of tourism that have been agreed upon at the time of validity of the Memorandum, unless the Parties agree otherwise.

All disputes concerning the interpretation or application of this Memorandum will be resolved by the Parties through negotiations.

Article 8

This Memorandum shall enter into force on the date of signature and shall be valid for the next five (5) years unless any Party submits a request for its termination in writing through diplomatic channels. In that case, the Memorandum will cease to be valid three (3) months from the date of receipt of that notice.

If six (6) months prior to the expiration of its validity of five (5) years, no Party submits a written request for its termination, this Memorandum will be valid for the next five (5) years.

Done in Belgrade, Serbia, on 21 February 2019 in two original copies, each in Serbian, Bulgarian and English languages, all texts being equally authentic. In the case of a different interpretation of the provisions of this Memorandum, the text in English shall prevail.

For

the Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications of the Republic of Serbia

For

The Ministry of Tourism

of the Republic of Bulgaria

МЕМОРАНДУМ

за разбирателство между Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия и Министерството на туризма на Република България за сътрудничество в областта на туризма

Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия и Министерството на туризма на Република, наричани за краткост „Страните”,

Желаейки да заздравят приятелските отношения между двете държави и да насърчат сътрудничеството между своите национални органи за туризъм;

Осъзнавайки важността на туризма за икономиката на двете държави, както и за насърчаване на взаимното разбирателство между народите;

С цел създаване на правна база за по-нататъшно развитие на туристическия обмен между двете държави на принципа на равнопоставеност и взаимноизгоден интерес,

се договориха за следното:

Член 1

Страните ще се стремят и ще насърчават укрепването на сътрудничеството в областта на туризма като сектор с висок потенциал за принос към цялостното икономическо развитие на двете държави.

Страните ще допринасят за подобряването на туристическия поток между двете държави чрез насърчаване на сътрудничеството между съответните субекти и организации, опериращи в областта на туризма.

Член 2

Страните ще насърчават участието в туристически панаири в двете държави, както и в други туристически събития. Те ще координират разпространението на туристически издания и рекламни м атериали в двете държави.

Член 3

Страните ще насърчават създаването и разработването на съвместни туристически продукти, които да бъдат конкурентоспособни на трети туристически пазари, и ще ги рекламират и пласират съвместно.

На реципрочна основа Страните ще подкрепят организирането на турове за експерти и медийни представители, специализирани в областта на туризма.

Член 4

За да допринесат за развитието на туристическата инфраструктура в двете държави, в рамките на своите компетенции и на реципрочна основа, Страните ще насърчават инвестициите в различни области на туристическата индустрия.

Член 5

Страните ще обменят информация, свързана със статистически данни в областта на туризма и законодателството, частния сектор и бизнес асоциациите на частния сектор, както и изследвания за развитието на туризма, и ще насърчават двустранното сътрудничество в тази сфера.

Член 6

Страните ще насърчават сътрудничеството в рамките на Световната организация по туризъм към ООН (UNWTO), Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (BSEC), в рамките на осъществяването на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, Приоритетни области 3 – за туризъм и култура, както и с други международни организации по туризъм, в които членуват и двете Страни.

Член 7

Този Меморандум може да бъде изменян по всяко време с писменото съгласие на двете Страни.

Прекратяването на Меморандума не засяга прилагането на програми и други проекти в областта на туризма, договорени по време на срока на действие на Меморандума, освен ако Страните не се договорят друго.

Всички спорове, касаещи тълкуването или прилагането на този Меморандум, ще се разрешават от Страните чрез преговори.

Член 8

Този Меморандум влиза в сила от датата на подписването му и ще остане в сила през следващите пет (5) години, освен ако някоя от Страните не отправи писмено искане за прекратяването му по дипломатически път. В този случай Меморандумът ще престане да бъде валиден три (3) месеца след получаване на известието.

Ако шест (6) месеца преди изтичане на неговия пет (5)-годишен срок на действие нито една от Страните не отправи писмено искане за неговото прекратяване, този Меморандум ще бъде валиден и през следващите пет (5) години.

Подписан в Белград, Сърбия на 21.02.2019 г. в два оригинални екземпляра – по един на сръбски, български и английски език, като всички текстове имат еднаква правна сила. В случай на различия в тълкуването на този Меморандум, меродавен ще бъде текстът на английски език.

За

Министерството на туризма

на Република България

За

Министерството на търговията,

туризма и телекомуникациите

на Република Сърбия