Zakon

МЕМОРАНДУМ

о сарадњи у области технолошког развоја и дигитализације између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске


"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 27. марта 2018.

 

Влада Републике Србије и Владa Републике Српске (у даљем тексту заједнички означени као „Стране”, или појединачно „Страна”),

Имајући у виду

– да је 26. септембра 2006. године потписан Споразум о успостављању специјалних и паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске и потврђен Законом о потврђивању Споразумa о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 70/07);

– да постоји исказани интерес Страна за заједничку реализацију пројеката у области технолошког развоја и дигитализације,

У складу са чланом 2. Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске,

У жељи да промовишу сарадњу у области технолошког развоја и дигитализације

Договориле су се о следећем:

Члан 1.

Циљ овог меморандума о сарадњи у области технолошког развоја и дигитализације (у даљем тексту: Меморандум) је да се констатују договори и намере Страна у вези са подстицањем сарадње и помоћи из области технолошког развоја и дигитализације у складу са законима који важе на територијама држава Страна уговорница и њиховим обавезама које проистичу из других међународних споразума.

Члан 2.

Сарадња на основу овог меморандума спроводиће се у следећим облицима:

1) међусобна сарадња у области иновација, развоја и унапређења технологије,

2) развој и унапређење програма за трансфер знања и технологија,

3) међусобна сарадња у области дигитализације односно развоја електронске управе,

4) формирање заједничког Комитета и Фонда за дигитализацију Србије и Републике Српске,

5) сваки други облик договорене сарадње у области технолошког развоја и дигитализације.

Члан 3.

О спровођењу и примени овог меморандума стараће се, у оквиру својих надлежности, у Републици Србији Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а у Републици Српској Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Члан 4.

Меморандум може бити измењен или допуњен на основу међусобне сагласности страна.

Члан 5.

У случају настанка разлика током реализације овог меморандума, стране ће настојати да их решавају путем консултација и преговора.

Члан 6.

Свака страна сноси трошкове настале у вези са спровођењем и реализацијом овог меморандума.

Члан 7.

Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања.

Меморандум се закључује на период од пет (5) година и аутоматски ће се продужити за период од још пет (5) година, осим уколико једна од Страна обавести другу Страну најмање шест (6) месеци унапред, дипломатским путем у писаној форми, о својој намери да откаже овај меморандум.

Меморандум је потписан у 4 (четири) истоветна примерка, на српском језику, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

У Београду, 28. фебруара 2019. године

За Владу Републике Србије

Министар,

Младен Шарчевић, с.р.

За Владу Републике Српске

Министар,

мр Срђан Рајчевић, с.р.