Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства туризма, ваздушног саобраћаја, рукотворина и социјалне економије Краљевине Мароко

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 4 од 4. априла 2019.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарство туризма, ваздушног саобраћаја, рукотворина и социјалне економије Краљевине Мароко (у даљем тексту: Уговорне стране),

Свесне улоге коју туризам има у промовисању пријатељства и разумевања међу људима, и

Уверене у потребу промовисања активне сарадње две државе, с обзиром на њихове потенцијале у области туризма;

Договорили су се о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране ће у складу са овим меморандумом о разумевању заједнички одлучивати да ојачају, промовишу и развију сарадњу између две државе у области туризма на основу једнакости и узајамне користи.

Члан 2.

Уговорне стране ће предузети неопходне мере да подстакну и прошире туристичку размену између Републике Србије и Краљевине Мароко.

У ту сврху оне ће промовисати сарадњу између званичних туристичких организација у обе државе.

Члан 3.

Уговорне стране ће сарађивати у међусобном активирању и промовисању туризма кроз публикације, промотивне материјале и организовање туристичких манифестација.

Члан 4.

Уговорне стране ће се сложити да ојачају своју сарадњу у области туристичких догађаја путем:

– Учешћа на туристичким изложбама и сајмовима организованим у обе државе;

– Организацији туристичких и гастрономских недеља у обе државе.

Члан 5.

Уговорне стране ће подстицати сарадњу у области стручног усавршавања путем размене студената и ученика између њихових надлежних институција.

Члан 6.

Уговорне стране ће се сложити да успоставе и развију размену информација између две државе у области:

– Промоције туризма;

– Инвестиција у туризам у обе државе;

– Документације (статистика, студије и брошуре…).

Члан 7.

Уговорне стране ће међусобно охрабривати своје путничке агенције, националне туристичке организације и националне транспортне компаније да сарађују како би промовисале своје туристичке дестинације.

Члан 8.

Уговорне стране ће подстицати организовање посета и презентација о могућностима инвестирања за инвеститоре из обе државе.

Члан 9.

Уговорне стране ће подстицати размену искустава у вези са управљањем бањама и туристичким дестинацијама.

Члан 10.

Уговорне стране ће се сложити да координирају ставове својих држава на међународном нивоу, углавном на нивоу Светске туристичке организације (UNWTO).

Члан 11.

Уговорне стране ће основати Радну групу специјализовану за туризам како би пратили и предлагали мере за спровођење овог меморандума о разумевању.

Радна група ће се састајати наизменично у Србији и Мароку на обострано договорене датуме.

Члан 12.

Овај меморандум о разумевању ступа на снагу на дан потписивања. Овај меморандум о разумевању остаје на снази пет (5) година и аутоматски се обнавља за периоде сличне дужине трајања, осим ако било која Уговорна страна не обавести другу о својој жељи за престанком важења Меморандума, тако што ће послати обавештење у писаној форми другој Уговорној страни у року од три (3) месеца.

Сачињено у Рабату, на дан 6. март 2019. године, у два оригинална примерка на српском, арапском и енглеском језику, при чему су сви текстови подједнако аутентични. У случају разлика у тумачењу, енглески текст ће имати предност.

За

Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије

Расим Љајић, с.р.

За

Министарство туризма, ваздушног саобраћаја, рукотворина и социјалне економије Краљевине Мароко

Мохамед Сажид, с.р.

MEMORANDUM

of Understanding on Cooperation in the field of Tourism between the Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications of the Republic of Serbia and the Ministry of Tourism, Air Transport, Handicrafts and Social Economy of the Kingdom of Morocco

The Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications of the Republic of Serbia and the Ministry of Tourism, Air Transport, Handicrafts and Social Economy of Kingdom of Morocco

hereinafter referred to as “the Contracting Parties”,

Conscious of the role played by tourism in promoting friendship and understanding between the people, and

Convinced of the need to promote active cooperation between the two countries, given their potentials in the field of tourism;

Have agreed on the following:

Article 1

The Contracting Parties will be subject to the terms of this Memorandum of Understanding and jointly decide to strengthen, promote and develop co-operation between the two countries in the field of tourism on the basis of equality and mutual benefit.

Article 2

The Contracting Parties shall take the necessary measures to encourage and expand tourism exchanges between the Government of the Republic of Serbia and the Kingdom of Morocco.

For this purpose, they shall both promote cooperation between the official tourism organizations in each country.

Article 3

The Contracting Parties shall cooperate in mutually activating and promoting tourism through publications, promotion materials and by organizing tourism manifestations.

Article 4

The Contracting Parties shall agree to strengthen their cooperation in the field of tourism events through:

– The participation in tourism related exhibitions and fairs organized in each country.

– The organization of tourism and gastronomic weeks in both countries.

Article 5

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the field of professional training by the exchange of students and trainees between their concerned institutions.

Article 6

The Contracting Parties shall agree to establish and develop the exchange of information between the two countries in the field of:

– tourism promotion;

– tourism investment in both countries;

– documentation (statistics, studies, and brochures...).

Article 7

The Contracting Parties shall mutually encourage their Travel Agencies, National Tourist Organizations and National Transport Companies to collaborate in order to promote their respective tourist destinations.

Article 8

The Contracting Parties shall encourage the organization of visits and road shows on investment opportunities for investors of both countries.

Article 9

The Contracting Parties shall encourage the exchange of experience concerning the management of thermal spas and resorts.

Article 10

The Contracting Parties shall agree to coordinate the positions of their countries on the international level, mainly on the level of the World Tourism Organizations (UNWTO).

Article 11

The Contracting Parties shall establish a Working Group specialized for tourism in order to monitor and suggest measures for the implementation of this Memorandum of Understanding.

The Working Group shall meet alternately in Serbia and Morocco on mutually agreeable dates.

Article 12

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of signature. This Memorandum of Understanding shall remain in force for five (5) years and shall be automatically renewed for similar periods, unless any Contracting Party notifies the other of its will to terminate it by giving a three-month (3) advance notice, in writing, to the other Party.

Done at Rabat, on 6th March 2019 in two original copies in Serbian, Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For

the Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications

of the Republic of Serbia

For

the Ministry of Tourism, Air Transport, Handicrafts and Social Economy of Kingdom of Morocco