Zakon

МЕМОРАНДУМ

између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске о сарадњи у области стипендирања младих талената

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 4 од 4. априла 2019.

Полазећи од Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске, Министарство омладине и спорта Републике Србије и Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске (у даљем тексту: Стране), у жељи за даљим развијањем и подстицањем сарадње и уверењу да ће сарадња у области стипендирања младих талената допринети продубљивању веза између Страна, договориле су се да закључе Меморандум о сарадњи у области стипендирања младих талената (у даљем тексту: Меморандум).

Члан 1.

Стране ће развијати и подстицати сарадњу у области стипендирања младих талената јачањем партнерства између Фонда за младе таленте Републике Србије и Фонда „Др Милан Јелић” Републике Српске, те успостављање оквира за одрживу сарадњу у области праћења и унапређења стипендирања младих талената Републике Србије и Републике Српске.

Члан 2.

Стране су сагласне да, нарочито, подржавају сарадњу која се односи на:

а) редовну размену информација о прописима и стратешким актима из области стипендирања младих талената;

б) праћење и унапређење политика стипендирања младих талената Републике Србије и Републике Српске, у циљу унапређења положаја талентованих студената првог, другог и трећег циклуса академских студија високог образовања;

в) размену статистичких података о стипендираним студентима;

г) успостављање заједничких активности каријерног вођења и саветовања младих талената;

д) подршку стипендистима да користе погодности које пружају јавне институције и привредни субјекти друге Стране, уз претходно прибављање сагласности датих јавних установа и привредних субјеката;

ђ) реализацију других облика сарадње договорених између Страна, путем заједничких консултација.

Члан 3.

У циљу координације и реализације активности утврђених у члану 2. овог меморандума, Стране ће формирати одбор за сарадњу, који ће се састајати по потреби, а најмање два пута годишње.

У одбор за сарадњу из става 1. овог члана Стране ће именовати по два члана.

Трошкове у реализацији активности утврђених у члану 2. овог меморандума, за своје представнике по правилу сносе Стране, осим ако се за појединачне активности не споразумеју другачије.

Члан 4.

Стране су сагласне да своја запажања, сугестије и предлоге поводом примене овог меморандума достављају међусобно по истеку сваке академске године.

Стране су сагласне да своје обавезе које проистекну при реализацији појединих видова сарадње предвиђених у члану 2. овог меморандума, регулишу посебним уговором или споразумом, под условом да то није у супротности са интересима једне од Страна.

Члан 5.

Одредбе овог меморандума неће представљати препреку да се Стране дипломатским путем договарају и о другим питањима за која су заинтересоване.

Члан 6.

Разлике које могу настати у интерпретацији или спровођењу овог меморандума биће решаване кроз преговоре и консултације између Страна дипломатским путем.

Члан 7.

Овај меморандум може се изменити у случају потребе, уз обострану сагласност Страна. Такве измене ће се подносити у писменој форми. Свака измена ће ступити на снагу на датум о којем се Стране међусобно договоре и чиниће саставни део овог меморандума.

Члан 8.

Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од четири (4) године и биће аутоматски обновљен за исти временски период, осим уколико једна од Страна не обавести другу, најмање три (3) месеца пре датума истека овог меморандума, о својој намери да га раскине.

Права и обавезе проистекле из уговора или споразума закључeних по основу члана 2. овог меморандума, Стране су дужне да изврше у отказном року из става 1. овог члана.

У потврду чега су доле потписани, пуноважно за то овлашћени, потписали Меморандум.

Потписано у Београду дана 28. фебруара, у два (2) оригинална примерка, сваки на српском језику, од којих свака Страна задржава по један (1) оригинални примерак.

За Министарство омладине и спорта Републике Србије

Вања Удовичић, с.р.

министар

За Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

Срђан Рајчевић, с.р.

министар

.