Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства омладине, спорта, културе и уметности Гренаде и Министарства oмладине и спорта Републике Србије о сарадњи у областима омладине и спорта

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

Министарство омладине и спорта Републике Србије и Министарство омладине, спорта, културе и уметности Гренаде (у даљем тексту: „Странеˮ)

Имајући у виду пријатељске и блиске односе између две државе,

Ради јачања и развијања пријатељских односа кроз спорт и омладину, у корист обе државе, у складу са националним законодавством и општим условима који се примењују у обе државе,

Договориле су се о следећем:

Члан 1.

Стране изражавају жељу да наставе сарадњу у областима омладине и спорта у оквиру својих надлежности и овлашћења, при чему је приоритет размена знања и искуства у:

− институционалној сарадњи;

− области науке и технологије примењене у спорту;

− спортској медицини;

− борби против негативних појава у спорту;

− организацији спортских догађаја;

− обуци спортских стручњака и стручњака у спорту;

− програмима подршке особама са инвалидитетом;

− учешћу жена у спорту;

− спортској инфраструктури;

− спортском и омладинском туризму;

− омладинској политици, пројектима и програмима.

Члан 2.

У настојању да сарађују, Стране су сагласне да ће:

1. прикупљати информације и размењивати ставове у областима омладине и спорта кроз консултовање о темама од заједничког интереса;

2. пружати информације о стеченом искуству у изградњи спортских објеката, планирању и постављању спортске опреме;

3. размењивати информације кроз периодичне и друге публикације, које се тичу питања у областима омладине и спорта од заједничког интереса;

4. пружати информације о семинарима, конгресима и другим састанцима у областима омладине и спорта који се могу одржавати у једној од Страна;

5. подржавати активности у вези са спортом за све, спортом на локалном нивоу и начинима спровођења ових активности уз помоћ надлежних органа;

6. подржати размену активности преко омладинских организација и организација у области спорта;

7. размењивати искуство у вези са омладинским програмима и пројектима.

Члан 3.

Стране утврђују следеће облике сарадње у областима омладине и спорта:

1. размена спортских стручњака и стручњака у спорту ради одржавања заједничких тренинга и размене знања;

2. учешће на курсевима, семинарима, симпозијумима и конгресима у областима омладине и спорта организованим у свакој од Страна, који су од заједничког интереса;

3. сарадња у обуци кадрова за техничке, стручне и административне послове у области спорта;

4. учешће спортских делегација једне од Страна на спортским догађајима организованим у Републици Србији или Гренади;

5. учешће на омладинским фестивалима и камповима који се реализују на територији једне од Страна;

6. размена стручњака у области омладине које предложи свака од Страна.

Члан 4.

Стране ће организовати размену посета како би се ојачала сарадња у области спортског и омладинског туризма, повезивањем представника државних институција ради присуствовања спортским и омладинским манифестацијама и догађајима које организује једна од Страна, с циљем размене искуства у области спортског и омладинског туризма и унапређења развоја сектора спортског и омладинског туризма у свакој од Страна.

Члан 5.

Стране ће подржавати сарадњу у областима омладине и спорта у оквиру међународних организација и институција ради размене информација и спровођења заједничких пројеката.

Члан 6.

У сврху спровођења активности предвиђених овим меморандумом важиће следећи услови:

Страна која упућује делегацију сносиће трошкове међународног превоза између држава;

Страна домаћин сносиће трошкове смештаја, исхране, локалног превоза и хитних медицинских услуга које се могу појавити приликом посете;

у зависности од расположивости буџета, Стране се могу договорити да примене друкчије финансијске услове.

Члан 7.

Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања и важи четири године. Важење овог меморандума ће се аутоматски продужавати на нове четворогодишње периоде, осим уколико једна од Страна изјави три месеца пре датума његовог истека заинтересованост за нови меморандум под друкчијим условима, или уколико једна од Страна не изнесе у писаној форми намеру другој Страни да раскине овај меморандум, шест месеци пре датума његовог истека.

Члан 8.

Овај меморандум може се изменити у случају потребе, уз обострану сагласност Страна. Такве измене ће се подносити у писаној форми. Свака измена ће ступити на снагу на датум о којем се Стране међусобно договоре и чиниће саставни део овог меморандума.

Члан 9.

Сви спорови који проистекну из тумачења или примене овог меморандума решаваће се путем консултација између Страна дипломатским путем.

Потписано у Мангави, дана 29. марта 2019. године, у два оригинална примерка сваки на српском и енглеском језику, при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају неслагања у тумачењу одредби овог меморандума, биће меродаван текст на енглеском језику.

За Министарство омладине и спорта Републике Србије

За Министарство омладине, спорта, културе и уметности Гренаде

MEMORANDUM

OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE MINISTRY OF YOUTH, SPORTS, CULTURE AND THE ARTS OF THE GRENADA ON COOPERATION IN THE FIELDS OF YOUTH AND SPORTS

Through the present Memorandum, the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia and the Ministry of Youth, Sports, Culture and the Arts of the Grenada (hereinafter referred to as „Parties”),

Underling friendly and close relations between two countries,

In order to strengthen and develop friendly relations through sports and youth for the benefit of both countries with adherence to the national legislations and the general system applied in both countries,

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties hereby express their will to continue youth and sports cooperation within the framework of their respective powers and competence, by fostering as a priority the exchange of expertise in:

– Institutional cooperation.

– The field of science and technology applied to sports.

– Sports Medicine.

– The fight against negative phenomena in sports.

– The organization of sports events.

– The training of sports specialists.

– Programs for the support and encouragement of sports for the disabled.

– The field of the women and sports.

– Sports infrastructure.

– Sports and youth tourism.

– Exchange of experiences in youth policies, projects and programs.

Article 2

In this spirit of cooperation, the undersigned Parties hereby agree:

1. To collect information and exchange points of view in the fields of youth and sports through consultations on questions of mutual interest.

2. To provide information on the experience obtained in the provision of sports facilities, planning and building of sports installations.

3. To exchange information, through periodical and other publications, related to youth and sports issues of common interests.

4. To provide information on seminars, congresses and other meetings in the fields of youth and sports that may be held in each country.

5. To support activities related with sports for all, municipal sports and channel the performance of these activities through the competent authorities.

6. To support the interchange of activities through the various national youth and sports organizations.

7. Exchange of experiences related to youth programs and projects.

Article 3

Both Parties foresee the following forms of youth and sports cooperation:

1. Exchanges of sports specialists and experts with the purpose of mutual training and interchange of expertise.

2. Participation in courses, seminars, symposia and congresses in the fields of youth and sports organized in each country, which are of common interest.

3. Collaboration in the training of personnel for technical, professional and administrative functions in sports areas.

4. Participation of sports delegations from either country in sports events organized in the Republic of Serbia and the Grenada, respectively.

5. Participation in youth festivals and camps implemented on the territory of one of the Parties.

6. Exchange of experts nominated by each Party in the field of youth.

Article 4

The Parties will exchange visits in order to strengthen cooperation in the field of sports and youth tourism by linking the representatives of national institutions from two countries to be present at sports and youth manifestations and competitions organized by each of the countries with the aim to exchange experience in the field of sports and youth tourism and to enhance development of the sector for sports and youth tourism in two countries.

Article 5

The Parties shall encourage cooperation in the fields of youth and sports within international organizations and institutions for the sake of the exchange of information and implementation of joint projects.

Article 6

For the purpose of carrying out the cooperative exchange activities foreseen under the present Memorandum, the following terms and conditions will be generally applicable:

– Sending Party will bear the costs of international transport between countries.

– Hosting Party will bear the costs of accommodation, board, local transport and any emergency medical services that may be envisaged within the visit.

– Depending on the availability of budget resources of both countries, Parties may agree to arrange financial terms and conditions in different way.

Article 7

The present Memorandum shall enter into force from the day of its signing by the Parties and shall be valid for a period of four years. This Memorandum will be automatically extended for successive periods of four years, unless either of the Party expresses, three months prior to the date of its termination, an interest in a new memorandum on different terms and conditions or unless either Party expresses its intention in writing to the other Party to terminate this Memorandum, six months prior to the date of its expiry.

Article 8

The present Memorandum will be amended upon mutual consent of Parties. Such changes will be made in writing. Any amendment will enter into force on the date on which the Parties agree mutually and will be an integral part of this Memorandum.

Article 9

Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum shall be settled by consultation between both countries through diplomatic channels.

Signed in ___________ on _____________, in two originals each in Serbian and English, all texts being equally authentic. In case of any inconsistency, the English version shall prevail.

For the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia

For the Ministry of Youth, Sports, Culture and the Arts of the Grenada