Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарствa за климатске промене и животну средину Уједињених Арапских Емирата о ветеринарској сарадњи

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

Преамбула

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарство за климатске промене и животну средину Уједињених Арапских Емирата (у даљем тексту: „Стране”), у жељи да се олакша билатерална трговина живим животињама, производима и храном животињског порекла и да се истовремено онемогући уношење заразних болести животиња и по здравље небезбедних производа и хране животињског порекла, као и да развијају сарадњу у области ветеринарства и безбедности хране,

договорили су се о следећем:

Члан 1.

Претходна преамбула је саставни део овог меморандума о разумевању, која се чита и тумачи са истим.

Члан 2.

1. Увоз и провоз живих животиња, производа и хране животињског порекла (у даљем тексту: „пошиљка”) може се обављати само ако су испуњени прописани ветеринарско санитарни услови и ако је претходно прибављено одобрење надлежног органа земље увознице, као и земље преко чије се територије пошиљка провози.

2. Надлежни органи држава Страна ће разменити обрасце ветеринарско здравствених сертификата (у даљем тексту: „потврде”), који морају пратити пошиљке на територије држава Страна, и обавештавају једни друге о њиховим изменама и допунама.

3. Ветеринарски здравствени сертификати морају бити штампани најмање на српском, арапском и енглеском језику.

Члан 3.

Надлежни органи држава Страна ће:

1. обавештавати једни друге о ветеринарско санитарним условима за увоз и провоз пошиљки;

2. обавештавати једни друге у писаној форми или електронски, у року од 24 сата, о избијању заразних болести животиња према Здравственом Кодексу Копнених животиња Светске организације за здравље животиња (ОИЕ), као и о току болести, и у случају слинавке и шапа указују на врсту вируса, извор агенса, карактер болести и мере које се предузимају за превенцију и искорењивање болести.

Члан 4.

У циљу развоја сарадње у области ветеринарства и безбедности хране, надлежни органи држава Страна ће:

1. размењивати искустава, информације о прописима, најбољим праксама и савременим технологијама у области ветеринарства и других стручних публикација које усвоје обе стране;

2. подржавати сарадњу међу научним институцијама које проучавају и истражују здравље животиња и ветеринарско јавно здравље, као и сарадњу између лабораторија за дијагностику и аналитику;

3. пружати узајамну помоћ у производњи и набавци средстава за превенцију болести и лечење животиња;

4. у случају потребе размењивати сојеве животињских патогена у експерименталне и дијагностичке сврхе, као и дијагностичка средства;

5. подржавати сарадњу између Страна и размењивати стручњаке у области ветерине како би се упознали са организацијом и активностима ветеринарске службе, статусом извоза и информацијама о здрављу животиња друге државе Стране;

6. одржавати специјализоване курсеве обуке о здрављу животиња и безбедности хране;

7. се накнадно договарати о свим осталим областима сарадње;

8. уложити напоре да организују годишње састанке стручњака на реципрочним основама.

Члан 5.

Ако се на месту уласка или на месту коначног одредишта утврди да пошиљка не испуњава ветеринарско здравствене захтеве наведене у потврди, надлежни орган државе Стране на чијој је територији откривена неадекватност ће одмах обавестити надлежни орган друге државе Стране и предузети мере у складу са својим унутрашњим прописима.

Члан 6.

1. Ако се на територији државе једне од Страна утврди нека од заразних болести животиња, надлежни орган државе друге Стране има право да ограничи или забрани увоз и превоз пошиљака животиња које припадају врсти подложној на ту заразу, са подручја на коме се зараза појавила или са целе територије државе Стране.

Члан 7.

Ради остваривања циљева овог меморандума о разумевању, Стране ће:

1. Настојати да успоставе Заједнички одбор, који ће одржавати редовне састанке најмање једном годишње или кад год је то потребно. Заједнички одбор ће извештавати о постигнућима, утврђивати приоритете и израђивати акционе планове за циљне пројекте.

2. Одредити контакт особе за размену информација.

Члан 8.

Право поседа, односно права интелектуалне својине над, или у вези са било којим материјалом који једна од Страна достави другој Страни у складу са овим меморандумом о разумевању, остаће у власништву оне стране која доставља материјал и Страна која добија материјал ће поштовати и штитити поменута права у сваком тренутку, чак и по завршетку примене овог меморандума о разумевању.

Члан 9.

Све активности у оквиру овог меморандума о разумевању ће се спроводити у складу са националним законодавством држава Страна, без угрожавања преузетих обавеза или законских обавеза насталих на основу њихових билатералних и мултилатералних споразума.

Члан 10.

Спорови који проистичу из примене одредби овог меморандума о разумевању ће се решавати споразумно.

Члан 11.

Свака Страна ће сносити све трошкове свог учешћа у активностима током спровођења овог меморандума о разумевању, осим ако није другачије договорено.

Члан 12.

Овај меморандум о разумевању може се мењати и / или допуњавати узајамним договором Страна, у писаној форми. Измене и допуне ступају на снагу у складу са чланом 14. овог меморандума о разумевању.

Члан 13.

Овај меморандум о разумевању неће утицати на права и обавезе Страна које проистичу из других међународних споразума чије су оне потписнице.

Члан 14.

1. Овај меморандум о разумевању ступа на снагу даном пријема последњег писаног обавештења којим се Стране међусобно обавештавају, дипломатским путем, о завршетку њихових унутрашњих законских процедура потребних за ступање на снагу овог меморандум о разумевању.

2. Овај меморандум о разумевању остаје на снази током периода од пет (5) година. Његово важење се аутоматски продужава за узастопне периоде од по једне (1) године, осим ако било која од Страна обавести другу Страну у писаној форми дипломатским путем о својој намери да га раскине најмање шест (6) месеци пре датума истека.

3. Раскид овог меморандума о разумевању неће утицати на програме и пројекте чије спровођење је у току, нити споразуме потписане у складу са одредбама овог меморандума о разумевању.

Сачињено у Београду на дан 9. април 2019. године у по два оригинална примерка на српском, арапском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају разлика у тумачењу, текст на енглеском језику ће бити меродаван.

За Министарство
пољопривреде,

шумарства и водопривреде

Републике Србије

Бранислав Недимовић, с.р.

министар

За Министарство
за климатске промене

и животну средину

Уједињених Арапских
Емирата

Абдула султан ал Хебси, с.р.

помоћник подсекретара

Memorandum of Understanding
between
the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management
of the Republic of Serbia
and
the Ministry of Climate Change &Environment
of the United Arab Emirates
on Veterinary Field Cooperation

Preamble

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia and the Ministry of Climate Change &Environment of the United Arab Emirates (hereinafter referred to as the Parties”), within the framework of mutual desire to facilitate the bilateral trade of live animals, animal products and food of animal origin and, at the same time to prevent the introduction of transmissible animal diseases, unsafe products and food of animal origin, as well as to develop the cooperation in the veterinary field and food safety, have agreed as follows:

Article 1

The previous preamble is an integral part of this Memorandum of Understanding that is read and interpreted with it.

Article 2

1. The import and transit of live animals, animal products and food of animal origin, (hereinafter referred to as: shipment) can be accomplished only if the obligatory veterinary-sanitary conditions have been complied with and if previous approval of the competent authority of the importing country, and of the country through the territory of which the shipment will be in transit has been obtained.

2. The competent authorities of the Parties shall exchange the models of the veterinary-health certificates (hereinafter referred to as: certificates”), which have to accompany the shipments to the territories of the States Parties, and shall keep each other informed of their modifications and additions.

3. The veterinary health certificates have to be printed at least in the Serbian, Arabic and English languages.

Article 3

The competent authorities of the Parties shall:

1. inform each other of veterinary-sanitary conditions for import and transit of shipments;

2. inform each other in written оr electronical form, within 24 hours, of an outbreak of transmissible animal disease of the Terrestrial Animal Health Code of the World Animal Health Organization (OIE) as well as of the disease course, and in case of the Foot and Mouth Disease, indicate the type of virus, source of agent, the character of the disease and measures taken for prevention and eradication of the disease.

Article 4

In order to develop the cooperation in the veterinary field and food safety the competent authorities of the Parties shall:

1. exchange of experiences, information about regulations, best practices and modern technologies regarding the veterinary field and other professional publications enacted by both parties;

2. promote cooperation among scientific institutions studying and researching animal health and veterinary public health, as well as cooperation among the diagnostic and analytical laboratories;

3. offer mutual help in production and purchase of the means for disease prevention and medical treatment of animals;

4. exchange, in case of need, the strains of the animal pathogen for experimental and diagnostic purposes, as well as the diagnostic means;

5. promote cooperation between the Parties and exchange veterinary experts in order to get acquainted with the organization and activities of the veterinary service, the status of export and animal health information of the other State Party;

6. hold specialized training courses on livestock animal health and food safety;

7. agree on any other area of cooperation upon later;

8. make the effort to organize annual expert meetings on reciprocal bases.

Article 5

If at the point of entry or at the place of destination it is established that the shipment does not comply with the veterinary-sanitary conditions stated in the certificate, the competent authority of the Party on which State territory inadequacy is detected shall immediately inform the competent authority of the other Party and take measures in accordance with its internal regulations.

Article 6

1. If a transmissible animal disease is diagnosed on the State territory of one Party, the competent authority of the other Party is entitled to limit or ban import and transit of shipments of animals of the species susceptible to that disease, coming from the territory in which such a disease has an outbreak or from the whole State Party.

Article 7

To achieve the objectives of this Memorandum of Understanding the Parties will:

1 – Strive to establish a Joint Committee, which will have regular meetings at least once a year or whenever it is needed. Committee Report on the achievements, set priorities and develop action plans for the targeted projects.

2 – Determine a focal point for exchanging information.

Article 8

The title to, and intellectual property rights in, or in relation to, any material supplied by one Party to the other Party pursuant to this Memorandum of Understanding shall remain with the Party supplying the material and such title and rights shall be respected and protected by the Party receiving the material at all times, notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

Article 9

All the activities within the framework of this Memorandum of Understanding will be carried out in accordance with the domestic legislation of the States Parties, without detriment to the commitments or legal obligations arising from their bilateral and multilateral agreements.

Article 10

Disputes arising from the application of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably.

Article 11

Each Party will incur all expenses of its participation in the activities during the implementation of this Memorandum of Understanding unless otherwise agreed.

Article 12

This Memorandum of Understanding may be amended and/or modified by mutual consent of the Parties, in written. The amendments/modifications shall enter into force in accordance with Article 14 of this Memorandum of Understanding.

Article 13

This Memorandum of Understanding shall not affect the rights and obligations of the Parties resulting from other international agreements to which they are parties.

Article 14

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the Parties notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal procedures required for the entry into force of this Memorandum of Understanding.

2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for period of five (5) years. Its validity shall be extended automatically for successive periods of one (1) year unless either of the Parties submits a written notice through diplomatic channels of its intention to terminate it at least six (6) months before its expiration date.

3. The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the programs and projects under implementation or agreements signed in accordance with the provisions of this Memorandum of Understanding.

Done in Belgrade on 9th of April 2019. in two original copies in the Serbian, Arabic and English languages, all of texts being equally authentic. In case of divergences of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Ministry of Agriculture,

Forestry and Water Management

of the Republic of Serbia

On behalf of the Ministry of Climate Change & Environment

of the United Arab Emirates