Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Владе Републике Србије, Владе Републике Бугарске, Владе Републике Грчке и Владе Румуније о оснивању Иницијалног организационог комитета за подношење заједничких кандидатура за Европско првенство у фудбалу 2028. и Светско првенство у фудбалу 2030. године

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

Влада Републике Србије, Влада Републике Бугарске, Влада Републике Грчке и Влада Румуније (у даљем тексту: „Стране”),

Верујући у јачање постојећих веза између својих пријатељских земаља и њихових међусобних односа,

Желећи да изграде међусобне односе и заједничке циљеве у области спорта, засноване на принципима једнакости и узајамне користи,

Имајући у виду договор представника Страна са састанка Високог савета за сарадњу Србије, Бугарске, Грчке и Румуније који је одржан у Београду, 22. децембра 2018. године,

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Стране овим оснивају Иницијални организациони комитет за подношење заједничких кандидатура за Европско првенство у фудбалу 2028. и Светско првенство у фудбалу 2030. године (у даљем тексту: „Иницијални организациони комитет”), којим ће председавати министри надлежни за спорт сваке Стране, или њихови представници који у ту сврху буду именовани.

Иницијални организациони комитет чиниће по четири представника из сваке Стране. Поред министара надлежних за спорт или њихових представника, укључиће као чланове и по једног званичника Страна и два представника националних фудбалских савеза. Чланове Иницијалног организационог комитета именоваће Стране по потписивању овог меморандума о разумевању.

Члан 2.

Задатак Иницијалног организационог комитета биће да успостави оквир за подношење заједничких кандидатура за Европско првенство у фудбалу 2028. и Светско првенство у фудбалу 2030. године, а посебно:

1. да евидентира захтеве организатора по питању правила кандидатура;

2. да утврди постојеће националне капацитете у погледу испуњености свих услова;

3. да утврди додатне потребе свих Страна које су важне за испуњавање услова за подношење кандидатура.

Члан 3.

1. Председавање Иницијалним организационим комитетом врши се наизменично по принципу ротације по абецедном реду имена држава Страна, на шест месеци.

2. Иницијални организациони комитет одржаваће састанке редовно два пута годишње или када се за тим укаже потреба, по правилу у престоницама држава Страна.

3. Заседању Иницијалног организационог комитета ће претходити припремни састанци на нивоу високих званичника четири државе и експерата националних фудбалских савеза, који се могу одржавати и путем видео линка.

4. Уколико буде потребно, Иницијални организациони комитет ће сазивати ванредно заседање на писмени захтев једне од Страна.

5. Иницијални организациони комитет може позвати представнике из релевантних области (као што су финансије, саобраћај, инфраструктура и др.) да учествују на заседањима.

6. Министарства надлежна за спорт Страна биће одговорна за координацију, припрему и праћење заседања Иницијалног организационог комитета и припремних састанака.

7. Извештаји о заседањима Иницијалног организационог комитета биће подношени Странама.

Члан 4.

Стране су сагласне да ће сви облици сарадње предвиђени овим меморандумом о разумевању бити спровођени у оквиру лимита њихових расположивих буџета и средстава. Финансијске услове Стране ће договарати од случаја до случаја.

Члан 5.

Сваки спор који настане у тумачењу или примени овог меморандума о разумевању решаваће се пријатељским консултацијама Страна, дипломатским путем.

Члан 6.

Овај меморандум о разумевању може бити измењен на захтев било које Стране, а измене и допуне ступају на снагу када све Стране потврде, у писаној форми, своју сагласност са тим изменама и допунама.

Члан 7.

Овај меморандум о разумевању ступа на снагу даном потписивања. Важиће 3 (три) године од датума ступања на снагу, након чега ће бити аутоматски продужаван на наредне периоде од 2 (две) године, осим ако једна од Страна не обавести, у писаној форми, друге Стране о својој намери да га откаже, најмање 3 (три) месеца пре датума истека иницијалног или накнадног периода важења.

Сачињено у Солуну, 13. априла 2019. године, у четири оригинална примерка, од којих је сваки на српском, бугарском, грчком, румунском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако аутентични. У случају разлика у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

За Владу Републике Србије

Вања Удовичић, с.р.

министар омладине и спорта

За Владу Републике Бугарске

Красен Кралев, с.р.

министар омладине и спорта

За Владу Републике Грчке

Јоргос Висилиадис, с.р.

заменик министра културе и спорта

За Владу Румуније

Константин Богдан Матеи, с.р.

министар омладине и спорта

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between the Government of the Republic of Serbia, the Government of the Republic of Bulgaria, the Government of the Hellenic Republic and the Government of Romania on the establishment of the Initial Organizing Committee for the submission of joint bids for UEFA Euro 2028 and 2030 FIFA World Cup

The Government of the Republic of Serbia, the Government of the Republic of Bulgaria, the Government of the Hellenic Republic and the Government of Romania (hereinafter referred to as „the Parties”),

Believing in strengthening the existing relations between their friendly countries and their mutual cooperation,

Desiring to establish mutual relations and common goals in the field of sports, based on the principles of equality and mutual benefit,

Having in mind the agreement of the representatives of the Parties from the meeting of the High Council for Cooperation between Serbia, Bulgaria, Greece and Romania held in Belgrade on December 22, 2018,

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties hereby establish the Initial Organizing Committee for the submission of joint bids for UEFA Euro 2028 and 2030 FIFA World Cup (hereinafter referred to as the „Initial Organizing Committee”), to be chaired by ministers responsible for sports of each Party, or their representatives appointed for this purpose.

The Initial Organizing Committee will consist of four representatives from each Party. Beside the ministers responsible for sports or their representatives, it will include as members, one official of each Party and two representatives of the national football associations. The members of the Initial Organizing Committee will be nominated by the Parties upon the signing of this Memorandum of Understanding.

Article 2

The Initial Organizing Committee will be in charge of designing the framework for the submission of joint bids for UEFA Euro 2028 and 2030 FIFA World Cup, in particular:

1.To determine the requests of the organizers regarding the bids’ rules;

2. To note the existing national capacities in terms of meeting all conditions;

3. To determine the additional needs of all Parties which are relevant to meeting the conditions for the submission of the bids.

Article 3

1. The chairmanship of the Initial Organizing Committee will be carried out for six months alternately, according to the principle of rotation in the alphabetical order of the countries’ names of the Parties.

2. The Initial Organizing Committee will hold regular meetings twice a year or when it is needed, generally, in the capitals of the countries of the Parties.

3. The Initial Organizing Committee’s sessions will be preceded by preparatory meetings at the level of senior officials and national football asociations experts of the four countries, which can be held also via video link.

4. If necessary, the Initial Organizing Committee will organize an extraordinary session at the written request of one of the Parties.

5. The Initial Organizing Committee may invite representatives from relevant areas (such as finance, traffic, infrastructure, etc.) to participate in the sessions.

6. The Ministries responsible for sports of the Parties will be in charge of the coordination, preparation and monitoring of the Initial Organizing Committee’s sessions and preparatory meetings.

7. Reports of the Initial Organizing Committee’s sessions will be submitted to the the Parties.

Article 4

The Parties agree that all forms of cooperation provided for in this Memorandum of Understanding will be carried out within the limits of their respective available budgets and resources. The financial conditions shall be mutually negotiated by the Parties on the case by case basis.

Article 5

Any dispute arising from the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably by consultations between the Parties through diplomatic channels.

Article 6

This Memorandum of Understanding may be amended at the request of any of the Parties and will enter into force when all Parties confirm, in writing, their consent to the amendments.

Article 7

The present Memorandum of Understanding will enter into force upon its signature. It shall remain in force for 3 (three) years from the date of its entry into force and shall, thereafter, be renewed automatically for subsequent periods of 2 (two) years, unless any of the Parties notifies, in writing the other Parties of its intention to terminate it at least 3 (three) months prior to the expiration of the initial or any subsequent period.

Signed in Thessaloniki on April 13, 2019, in four originals, each in the Serbian, Bulgarian, Greek, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the

Republic of Serbia

For the Government of the

Republic of Bulgaria

For the Government of the

Hellenic Republic

For the Government of Romania