Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства за људске ресурсе Мађарске о сарадњи у областима омладине и спорта

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 6 од 23. маја 2019.

Министарство омладине и спорта Републике Србије и Министарство за људске ресурсе Мађарске (у даљем тексту: „Странеˮ),

Имајући у виду пријатељске и блиске односе између две државе,

Ради јачања и развијања пријатељских односа кроз спорт и омладину, у корист обе државе, у складу са националним законодавством и општим условима који се примењују у обе државе,

У складу са Споразумом између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и спорта, који је потписан у Београду, 13. марта 2006. године,

Договориле су се о следећем:

Члан 1.

Стране изражавају жељу да наставе сарадњу у областима омладине и спорта у оквиру својих надлежности и овлашћења, укључивањем њихових органа и организација у областима спорта и омладине, при чему је приоритет размена знања и искуства у:

– институционалној сарадњи;

– области науке и технологије примењене у спорту;

– спортској медицини;

– борби против негативних појава у спорту (нпр. против допинга, насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама, намештања утакмица, корупције);

– организацији спортских догађаја;

– обуци спортских стручњака и стручњака у спорту;

– програмима подршке особама са инвалидитетом;

– учешћу жена у спорту;

– спортској инфраструктури;

– спортском и омладинском туризму;

– омладинској политици, пројектима и програмима.

Члан 2.

У настојању да сарађују, Стране су сагласне да ће:

1. прикупљати информације и размењивати ставове у областима омладине и спорта кроз консултовање о темама од заједничког интереса;

2. пружати информације о стеченом искуству у изградњи спортских објеката, планирању и постављању спортске опреме;

3. размењивати информације кроз периодичне и друге публикације, које се тичу питања у областима омладине и спорта од заједничког интереса;

4. пружати информације о семинарима, конгресима и другим састанцима у областима омладине и спорта који се могу одржавати у једној од Страна;

5. размењивати искуства у подршци спорта за све, спорта на локалном нивоу и начинима спровођења ових активности уз помоћ надлежних органа;

6. охрабривати размену активности преко омладинских организација и организација у области спорта;

7. размењивати искуство у вези са омладинским програмима и пројектима.

Члан 3.

Стране утврђују следеће облике сарадње у областима омладине и спорта:

1. охрабривање размене спортских стручњака и стручњака у спорту ради одржавања заједничких тренинга и размене знања;

2. омогућавање учешћа на курсевима, семинарима, симпозијумима и конгресима у областима омладине и спорта организованим у свакој од Страна, који су од заједничког интереса;

3. сарадња у обуци кадрова за техничке, стручне и административне послове у области спорта;

4. омогућавање учешћа спортских делегација једне од Страна на спортским догађајима организованим у Републици Србији или Мађарској;

5. омогућавање учешћа на омладинским фестивалима и камповима који се реализују у Републици Србији и Мађарској;

6. подстицање размене стручњака у области омладине које предложи свака од Страна;

7. Стране ће настојати да укључе омладинске организације мађарске националности у Републици Србији и српскe националности у Мађарској у своју билатералну сарадњу.

Члан 4.

Стране ће подстицати размену посета како би се ојачала сарадња у области спортског и омладинског туризма, повезивањем представника државних институција ради присуствовања спортским и омладинским манифестацијама и догађајима које организује једна од Страна, с циљем размене искуства у области спортског и омладинског туризма и унапређења развоја сектора спортског и омладинског туризма у свакој од Страна.

Члан 5.

Стране ће подржавати сарадњу у областима омладине и спорта у оквиру међународних организација и институција ради размене информација и спровођења заједничких пројеката.

Члан 6.

У сврху спровођења активности предвиђених овим меморандумом важиће следећи услови: органи и организације у областима спорта и омладине из Републике Србије и Мађарске договараће се непосредно, у свакој појединачној ситуацији о заједничким програмима и финансијским трошковима, укључујући време, трајање, број, садржај и праћење пројеката.

Члан 7.

Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања и важи четири године. Важење овог меморандума ће се аутоматски продужавати на исте четворогодишње периоде, осим уколико једна од Страна изјави три месеца пре датума његовог истека заинтересованост за нови меморандум под друкчијим условима, или уколико једна од Страна не изнесе у писаној форми намеру другој Страни да раскине овај меморандум, шест месеци пре датума његовог истека.

Члан 8.

Овај меморандум може се изменити у случају потребе, уз обострану сагласност Страна. Такве измене ће се подносити у писаној форми. Свака измена ће ступити на снагу на датум о којем се Стране међусобно договоре и чиниће саставни део овог меморандума.

Члан 9.

Сви спорови који проистекну из тумачења или примене овог меморандума решаваће се путем консултација између Страна дипломатским путем.

Потписано у Суботици, 15. априла 2019. године, у два оригинална примерка сваки на српском, мађарском и енглеском језику, при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају неслагања у тумачењу одредби овог меморандума, биће меродаван текст на енглеском језику.

За Министарство омладине и спорта Републике Србије

Вања Удовичић, с.р.

министар омладине и спорта

За Министарство за људске ресурсе Мађарске

проф. др Миклош Каслер, с.р.

министар људских ресурса

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS
OF THE REPUBLIC OF SERBIA
AND
THE MINISTRY OF HUMAN CAPACITIES OF HUNGARY
ON COOPERATION IN THE FIELDS OF YOUTH AND SPORTS

Through the present Memorandum, the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia and the Ministry of Human Capacities of Hungary (hereinafter referred to as „Parties”),

Underlying friendly and close relations between two countries,

In order to strengthen and develop friendly relations through sports and youth for the benefit of both countries with adherence to the national legislations and the general system applied in both countries,

Taking into consideration the Agreement between the Council of Ministers of Serbia and Montenegro and the Government of Hungary on cooperation in the fields of education, science, culture, youth and sports, signed in Belgrade on 13 March 2006,

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties hereby express their will to continue youth and sports cooperation within the framework of their respective powers and competence, through the involvement of their sports and youth organizations and institutions, by fostering as a priority the exchange of expertise in:

– Institutional cooperation.

– The field of science and technology applied to sports.

– Sports Medicine.

– The fight against negative phenomena in sports (e.g., anti-doping activity, prevention of violence and inappropriate behaviour at sports events, match-fixing, corruption).

– The organization of sports events.

– The training of sports specialists.

– Programs for the support and encouragement of sports for the disabled.

– The field of the women and sports.

– Sports infrastructure.

– Sports and youth tourism.

– Exchange of experiences in youth policies, projects and programs.

Article 2

In this spirit of cooperation, the Parties hereby agree:

1. To collect information and exchange points of view in the fields of youth and sports through consultations on questions of mutual interest.

2. To provide information on the experience obtained in the provision of sports facilities, planning and building of sports installations.

3. To exchange information, through periodical and other publications, related to youth and sports issues of common interests.

4. To provide information on seminars, congresses and other meetings in the fields of youth and sports that may be held in each country.

5. To exchange experiences on supporting sports for all, municipal sports and channel the performance of these activities through the competent authorities.

6. To encourage the interchange of activities through the various national youth and sports organizations.

7. Exchange of experiences related to youth programs and projects.

Article 3

Both Parties foresee the following forms of youth and sports cooperation:

1. Encouraging the exchanges of sports specialists and experts with the purpose of mutual training and interchange of expertise.

2. Enabling the participation in courses, seminars, symposia and congresses in the fields of youth and sports organized in each country, which are of common interest.

3. Collaboration in the training of personnel for technical, professional and administrative functions in sports areas.

4. Enabling the participation of sports delegations from either country in sports events organized in the Republic of Serbia and Hungary, respectively.

5. Enabling the participation in youth festivals and camps implemented in the Republic of Serbia and Hungary, respectively.

6. Encouraging the exchange of experts nominated by each Party in the field of youth.

7. The Parties shall endeavour to involve the youth organizations of the Hungarian nationality in Serbia and the Serbian nationality in Hungary in their bilateral cooperation.

Article 4

The Parties will encourage exchange visits in order to strengthen cooperation in the field of sports and youth tourism by linking the representatives of national institutions from two countries to be present at sports and youth manifestations and competitions organized by each of the countries with the aim to exchange experience in the field of sports and youth tourism and to enhance development of the sector for sports and youth tourism in two countries.

Article 5

The Parties shall encourage cooperation in the fields of youth and sports within international organizations and institutions for the sake of the exchange of information and implementation of joint projects.

Article 6

For the purpose of carrying out the cooperative exchange activities foreseen under the present Memorandum, the following terms and conditions will be generally applicable:

Hungarian and Serbian organizations and institutions active in the fields of sports and youth shall decide directly, in separate agreements, on their joint programs and their financial conditions, as well as on the time, duration, number, content, and follow-up of the projects.

Article 7

The present Memorandum shall enter into force from the day of its signing by the Parties and shall be valid for a period of four years. This Memorandum will be automatically extended for successive periods of four years, unless either of the Party expresses, three months prior to the date of its termination, an interest in a new memorandum on different terms and conditions or unless either Party expresses its intention in writing to the other Party to terminate this Memorandum, six months prior to the date of its expiry.

Article 8

The present Memorandum will be amended upon mutual consent of Parties. Such changes will be made in writing. Any amendment will enter into force on the date on which the Parties agree mutually and will be an integral part of this Memorandum.

Article 9

Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum shall be settled by consultation between both countries through diplomatic channels.

Signed in Subotica on 15th of April 2019, in two originals each in Serbian, Hungarian and English, all texts being equally authentic. In case of any inconsistency, the English version shall prevail.

For the Ministry of Youth and Sports

of the Republic of Serbia

Vanja Udovičić

MINISTER OF YOUTH AND SPORTS

For the Ministry of Human Capacities

of Hungary

Prof Dr Miklós Kásler

MINISTER OF HUMAN CAPACITIES