Zakon

МЕМОРАНДУМ

о сарадњи између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Министарства животне средине и енергетике Републике Грчке у области заштите животне средине и одрживог развоја

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 6 од 23. маја 2019.

Министарство заштите животне средине Републике Србије и Министарство животне средине и енергетике Републике Грчке,

У даљем тексту: Стране,

Свесне регионалних и глобалних питања везаних за заштиту животне средине и неопходности да се траже трајна решења путем међународне и регионалне сарадње, као и значаја координације заједничких активности двеју страна,

Препознајући да билатерална сарадња може послужити као јака основа за продубљивање сарадње и поштовања, кроз заједнички напор обеју страна који ће допринети да успешно остваре своје националне и међународне секторске циљеве и побољшају стање животне средине у обема земљама уз истовремени допринос мултилатералној сарадњи,

Поштујући и делујући у складу са националним законодавством обеју страна и општеприхваћеним принципима међународног права о заштити животне средине,

Са жељом да ојачају сарадњу у оквиру међународних мултилатералних конвенција и протокола у области заштите животне средине чије су обе стране потписнице као и са жељом да унапреде примену одредби међународноправног оквира и процеса као што су Агенда 2030 за одрживи развој и глобални Циљеви одрживог развоја (енгл. Sustainable Development Goals – SDGs).

Уверене да је сарадња између двеју страна у области заштите животне средине и одрживог развоја од обостране користи и да ће омогућити даљи развој пријатељских односа између двеју земаља,

Свесне одговорности за очување природних ресурса и осигуравање одрживог развоја за садашње и будуће генерације,

Договориле су се o следећем:

Члан 1.

Стране изражавају спремност да унапреде научну, техничку и пословну сарадњу у циљу заштите животне средине и промоције одрживог развоја у областима од заједничког интереса, у доброј вери, на бази реципроцитета и у складу са својим националним законодавством.

Члан 2.

Стране ће тежити унапређењу билатералне сарадње у следећим областима:

− Заштита животне средине и одрживо коришћење природних ресурса;

− Укључивање питања животне средине у секторске политике уз промоцију зелене економије и одрживог развоја укључујући спровођење глобалних Циљева одрживог развоја (SDGs);

− Ублажавање климатских промена и прилагођавање на измењене климатске услове;

− Квалитет ваздуха нарочито у центру града;

− Управљање отпадом укључујући индустријски и комунални отпад, и рециклажу;

− Ремедијација земљишта;

− Промоција интегрисаног управљања водним ресурсима укључујући и спречавање загађивања и прераду отпадних вода;

− Очување биолошке разноврсности и управљање заштићеним и еколошки осетљивим подручјима;

− Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије;

− Контрола индустријског загађења и управљање ризиком;

− Образовање и подизање свести;

− Преношење и спровођење правних тековина ЕУ;

− И друге области заштите животне средине заједнички прихваћене као одговарајуће.

Члан 3.

Сарадња између Страна у оквиру овог меморандума одвијаће се у следећим облицима:

– Размена стручног знања, искустава, добрих пракси, релевантних информација и материјала у области заштите животне средине и одрживог развоја узимајући у обзир горе поменуте области;

– Узајамне посете представника владе, експерата и других званичника;

– Заједничка организација семинара, радионица и састанака којима присуствују представници владе, научници, експерти, пословни сектор и остале заинтересоване стране;

– Припрема и реализација заједничких програма, пројеката и активности;

– Остали облици техничке и научне сарадње који су заједнички договорени.

Члан 4.

Да би реализовале Меморандум, Стране ће подстицати сарадњу између влада као и успостављање контаката, када је потребно, између релевантних институција, организација и предузећа у обема земљама.

Члан 5.

У циљу обезбеђивања успешног остварења Меморандума, Стране ће редовно процењивати постигнут напредак и горе наведене области сарадње.

Свака Страна ће, три (3) месеца након потписивања, именовати координатора који ће бити одговоран за активности у оквиру овог меморандума.

Координатори ће одржавати редовне састанке сваке године наизменично, у Републици Србији и Републици Грчкој. Уколико се заједнички не договоре другачије, трошкове међународног пута у вези горе споменутих састанака сносиће Страна која шаље делегацију.

Члан 6.

Заједничке активности у оквиру овог меморандума оствариваће се у складу са финансијским могућностима Страна и законодавством њихових земаља. Уколико се заједнички не договоре другачије, свака Страна ће сама сносити трошкове извршавања својих активности у оквиру овог меморандума.

Члан 7.

Ниједна одредба овог меморандума не утиче на обавезе Страна које проистичу из било којих других билатералних и мултилатералних уговора.

Члан 8.

Спорови који се односе на тумачење примене овог меморандума биће решавани кроз директне преговоре између Страна.

Члан 9.

У складу са законодавством обе земље, уз пристанак обеју Страна, резултати и информације проистекле из сарадње у оквиру Меморандума, могу бити доступне и трећој страни.

Члан 10.

Меморандум се закључује на неодређени период времена и ступа на снагу датумом потписивања.

Овај меморандум може бити раскинут на основу писменог обавештења једне од Страна другој, а престаје да важи шест (6) месеци након пријема одговарајућег писменог обавештења.

Сачињено у Београду, 28. марта 2019. године, у два (2) истоветна примерка, на српском, грчком и енглеском језику, при чему је сваки једнако веродостојан.

зa Министарство заштите животне средине

Републике Србије

Горан Триван, с.р.

министар заштите животне средине

за Министарство животне средине и енергетике

Републике Грчке

Сократис Раменос, с.р.

министар животне средине

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δημοκρατίας της Σερβίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Στο εξής αναφέρονται ως “Μέρη”,

Έχοντας επίγνωση των περιφερειακών και παγκόσμιων επιπτώσεων της προστασίας του περιβάλλοντος και του επείγοντος να βρεθούν διαρκείς λύσεις μέσω της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας, καθώς και της σημασίας του συντονισμού κοινών δραστηριοτήτων των δύο χωρών,

Αναγνωρίζοντας ότι η διμερής συνεργασία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο για την εμβάθυνση της συνεργασίας και του σεβασμού μέσω αμοιβαίων προσπαθειών και των δύο Μερών, τα οποία θα συμβάλουν στην αποτελεσματική επίτευξη των εθνικών και διεθνών τομεακών στόχων τους και στη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος στις δύο χώρες, συμβάλλοντας στην πολυμερή συνεργασία,

Σεβόμενοι και ενεργώντας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και των δύο Μερών και τις αρχές του διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου,

Επιθυμώντας να ενισχύσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών πολυμερών συμβάσεων και πρωτοκόλλων για το περιβάλλον τις οποίες έχουν υπογράψει και οι δύο χώρες και επιθυμώντας να προωθήσουν την εφαρμογή των διατάξεων διεθνών συναφών πλαισίων και διαδικασιών όπως η Ατζέντα 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη και οι παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs),

Έχοντας πεισθεί ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης παρουσιάζει αμοιβαίο όφελος, βελτιώνοντας περαιτέρω τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών,

Έχοντας επίγνωση της ευθύνης για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές,

Συμφώνησαν ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Τα Μέρη εκφράζουν την προθυμία τους να προωθήσουν την επιστημονική, τεχνική και επιχειρηματική συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με καλή πίστη, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας και σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική τους νομοθεσία.

Άρθρο 2

Τα μέρη επιδιώκουν να προωθήσουν τη διμερή συνεργασία τους στους ακόλουθους τομείς:

– της προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων·

– της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις τομεακές πολιτικές που προωθούν την πράσινη οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)·

– του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

– της ποιότητας του αέρα ειδικά στα κέντρα των πόλεων·

– της διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, και της ανακύκλωσης·

– της αποκατάστασης του εδάφους·

– της προώθησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης και της επεξεργασίας λυμάτων·

– της προστασίας της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης προστατευόμενων και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών·

– της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

– του ελέγχου της βιομηχανικής ρύπανσης και της διαχείρισης κινδύνων·

– της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης·

– της μεταφοράς και εφαρμογής του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου·

– και σε άλλους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3

Η συνεργασία μεταξύ των Μερών στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου διεξάγεται υπό τις ακόλουθες μορφές:

– ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών, ορθών πρακτικών, σχετικών πληροφοριών και υλικού στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες τομείς·

ανταλλαγές επισκέψεων κυβερνητικών εκπροσώπων, εμπειρογνωμόνων και άλλων επίσημων αντιπροσώπων·

– κοινή διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνεδριάσεων με τη συμμετοχή κυβερνητικών εκπροσώπων, επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων·

– προετοιμασία και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων·

– άλλες μορφές τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας, όπως έχουν συμφωνηθεί από κοινού.

Άρθρο 4

Για την εφαρμογή του Μνημονίου, τα Μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων καθώς και την καθιέρωση επαφών, ανάλογα με την περίπτωση, μεταξύ των σχετικών θεσμών, οργανισμών και επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Άρθρο 5

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του μνημονίου, τα Μέρη επανεξετάζουν τακτικά την πρόοδο που επιτυγχάνεται και τους τομείς συνεργασίας που ορίζονται ανωτέρω.

Κάθε Μέρος πρέπει, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής, να διορίσει ένα συντονιστή που θα είναι αρμόδιος για τις δραστηριότητες του παρόντος Μνημονίου.

Οι συντονιστές διοργανώνουν τακτικές συναντήσεις μία φορά το χρόνο εναλλάξ στις δύο χώρες, στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Σερβίας. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, τα έξοδα ταξιδίου που προκύπτουν από τη συμμετοχή στις προαναφερόμενες συνεδριάσεις βαρύνουν το Μέρος που αποστέλλει αντιπροσωπεία.

Άρθρο 6

Οι δραστηριότητες συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου υλοποιούνται σύμφωνα με τους οικονομικούς πόρους που διαθέτουν τα Μέρη και τις ισχύουσες νομοθεσίες στις χώρες τους. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, κάθε μέρος αναλαμβάνει το κόστος για την άσκηση των δικών του δραστηριοτήτων βάσει του παρόντος Μνημονίου.

Άρθρο 7

Τίποτα στο παρόν Μνημόνιο δεν θίγει τις υποχρεώσεις των Μερών στο πλαίσιο άλλων διμερών και πολυμερών συμφωνιών.

Άρθρο 8

Οι διαφορές σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου ρυθμίζονται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των Μερών.

Άρθρο 9

Σύμφωνα με τους νόμους κάθε χώρας, με τη συναίνεση και των δύο Μερών, τα αποτελέσματα και οι πληροφορίες που παράγονται σε συνεργασία στο πλαίσιο του Μνημονίου θα μπορούσαν να είναι προσβάσιμα σε τρίτους.

Άρθρο 10

Το Μνημόνιο συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής.

Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τερματιστεί μετά από γραπτή γνωστοποίηση από ένα από τα Μέρη στο άλλο, με τον τερματισμό να τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά την παραλαβή της σχετικής γραπτής γνωστοποίησης.

Υπογράφηκε στο Βελιγράδι στις 28. 03. 2019, σε δύο (2) πρωτότυπα, κάθε ένα στη σερβική, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, όλων των κείμενων όντων εξίσου αυθεντικών.

Για το Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δημοκρατίας της Σερβίας

Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας

MEMORANDUM

OF COOPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY OF THE HELLENIC REPUBLIC IN THE FIELD OF ENVIRONMENT PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The Ministry of Environmental Protection of the Republic of Serbia and the Ministry of Environment and Energy of the Hellenic Republic,

Hereinafter referred to as “the Parties”,

Aware of the regional and global implications of environmental protection and the urgency to find lasting solutions through international and regional cooperation, as well as of the importance of coordinating joint activities of the two countries,

Recognizing that bilateral cooperation can serve as a strong foundation to deepen cooperation and respect through mutual efforts of both Parties, which would contribute to efficient achievement of their national and international sectoral targets and to improvement of the state of environment in both countries while at the same time contributing to multilateral cooperation,

Respecting and acting in accordance with the national legislation of both Parties and the principles of international environmental law,

Wishing to strengthen cooperation in the framework of the international multilateral conventions and protocols on environment that both countries are signatories of as well as wishing to promote the implementation of the provisions of international related frameworks and processes such as the Agenda 2030 for sustainable development and the global Sustainable Development Goals (SDGs),

Convinced that cooperation between the two Parties in the field of environment protection and sustainable development is of mutual benefit further improving friendly relations between the two countries,

Aware of the responsibility to safeguard natural resources and ensure sustainable development for present and future generations,

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties express their willingness to promote scientific, technical and business to business cooperation for the protection of the environment and promotion of sustainable development in areas of mutual interest, in good faith, on the basis of reciprocity and in accordance to their respective national legislation.

Article 2

The Parties shall seek to promote their bilateral cooperation in the following areas:

Protection of the environment and sustainable use of natural resources;

– Integration of environmental considerations into sectoral policies promoting green economy and sustainable development including the implementation of the global Sustainable Development Goals (SDGs);

– Climate change mitigation and adaptation to climate change impacts;

– Air quality especially in city centers;

– Waste management including industrial and municipal waste, and recycling;

– Soil remediation;

– Promotion of Integrated Water Resources Management including pollution prevention and wastewater treatment;

– Biodiversity protection and management of protected and ecologically sensitive areas;

– Energy efficiency and renewable energy sources;

– Industrial pollution control and risk management;

– Education and awareness raising;

Transposition and implementation of the EU environmental aquis;

– And other areas of environmental protection as mutually deemed appropriate.

Article 3

Cooperation between the Parties under this Memorandum shall be conducted in the following forms:

– Exchange of know-how, experiences, good practices, relevant information and materials in the field of environment protection and sustainable development taking into account the above mentioned areas;

Exchange visits of government representatives, experts and other official delegates;

– Joint organization of seminars, workshops and meetings attended by government representatives, scientists, experts, businesses and other stakeholders concerned;

– Preparation and implementation of joint programmes, projects and activities:

– Other forms of technical and scientific cooperation as mutually agreed upon.

Article 4

To implement the Memorandum, the Parties shall encourage Government to Government cooperation as well as the establishment of contacts, as appropriate, between relevant institutions, organizations and enterprises in both countries.

Article 5

To ensure the effective implementation of the Memorandum, the Parties shall regularly review the progress achieved and the areas of cooperation set above.

Each Party shall, within three (3) months from the signature date, appoint a coordinator to be responsible for the activities under this Memorandum.

The coordinators shall hold regular meetings once every year alternately in the two countries, the Republic of Serbia and the Hellenic Republic. Unless otherwise mutually agreed upon, the international travel expenses incurred by participation in the above-mentioned meetings shall be borne by the Party sending a delegation.

Article 6

Cooperative activities under this Memorandum shall be implemented according to financial resources available to the Parties and the laws applicable in their countries. Unless otherwise mutually agreed upon, each Party shall bear the cost for carrying out its own activities under this Memorandum.

Article 7

Nothing in this Memorandum shall affect the obligations of the Parties under any other bilateral and multilateral agreements.

Article 8

Disputes concerning the interpretation or application of this Memorandum shall be settled through direct negotiations between the Parties.

Article 9

Pursuant to the laws of each country, with the consent of both Parties, the results and information produced in cooperation under the Memorandum could be accessible to third parties.

Article 10

The Memorandum is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the date of signature.

This Memorandum may be terminated upon written notification by one of the Parties to the other, the termination being effective six (6) mounts after the receipt of the relevant written notice.

Done in Belgrade on 28.03.2019, in two (2) originals, each in Serbian, Greek and English language, all texts being equally authentic.

For the Ministry of Environmental Protection of the Republic of Serbia

For the Ministry of Environment and Energy of the Hellenic Republic