Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарстава спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Никарагве о успостављању механизма политичких консултација

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7 од 27. јуна 2019.

Министарство спољних послова Републике Србије и Министарство спољних послова Републике Никарагве, у даљем тексту: „Стране”.

Уз чврсту опредељеност за јачање билатералних односа и јачање веза пријатељства и сарадње између две земље на основи једнаке и узајамне користи;

Убеђени у значај успостављања практичног и ефикасног механизма политичких консултација између две државе.

Договорили су следеће:

ЧЛАН 1.

Циљ механизма политичких консултација, између Министарства спољних послова двају Страна, је да промовише одржавање консултација о питањима која се односе на билатералне односе, с обзиром на могуће реципрочно отварање амбасада у Београду и Манагви, као и на друге теме међународног карактера од заједничког интереса.

ЧЛАН 2.

Уговорне стране ће се, када то сматрају потребним и на нивоу на ком се договоре, састајати са циљем да реализују поменуте консултације.

Место, датум и агенда састанака за консултације ће се одредити заједничким договором дипломатским путем.

ЧЛАН 3.

На састанцима који се буду одржавали, уговорне стране ће моћи, уз обострану сагласност, формирати радне групе или укључити експерте у зависности од природе тема о којима ће се расправљати.

ЧЛАН 4.

Овај меморандум о разумевању ће употпунити постојеће моделе комуникације између страна и интензивирати успостављени дијалог преко дипломатских канала.

ЧЛАН 5.

У области међународних односа Стране ће обавити консултативне састанке о међународној проблематици у циљу међусобног промовисања већег политичког, економског, културног и информативног присуства сваке од страна у међународним форумима у којима учествују.

ЧЛАН 6.

У случају да буде потребно и/или у ванредним околностима, Стране ће одржати посебне консултативне састанке. Ниво, место и време, као и распоред састанака биће накнадно договорени дипломатским путем.

ЧЛАН 7.

Овај меморандум о разумевању ступа на снагу од дана потписивања и важи неограничено, осим ако једна од Страна не извести другу о својој одлуци да га раскине, писменом комуникацијом, дипломатским путем, шест месеци унапред.

ЧЛАН 8.

Овај меморандум о разумевању може бити измењен уз обострану сагласност уговорних страна, формализовану кроз писмену комуникацију дипломатским путем, у којој се одређује датум ступања на снагу тих измена.

Потписано у Манaгви, 9. маја 2017, у два оригинална примерка на српском, шпанском и енглеском језику, будући да су оба текста подједнако аутентична. У случају неслагања у тумачењу, енглески језик преовлађује.

За Министарство спољних послова Републике Србије

Горан Мешић, с.р.

амбасадор

За Министарство спољних
послова Републике Никарагве

Денис Монкада Колиндрес, с.р.

министар спољних послова