Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Мадагаскар

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7 од 27. јуна 2019.

Министарство спољних послова Републике Србије и Министарство иностраних послова Републике Мадагаскар, у даљем тексту „стране”;

У жељи да развијају и ојачају односе између две стране и да дају нову димензију постојећој сарадњи;

Свесни корисности одржавања редовних консултација о свим видовима билатералних односа, као и о свим регионалним и међународним питањима од заједничког интереса;

Потврђујући своју приврженост циљевима и начелима Повеље Уједињених нација;

Сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

Две стране ће одржавати редовне билатералне консултације ради сагледавања билатералних односа и размене ставова о међународним питањима од заједничког интереса.

Члан 2.

Консултације се тичу билатералних питања из свих области, укључујући политичку, економску, трговинску, научну, техничку и културну сарадњу.

Члан 3.

Консултације две стране ће се одржавати редовно, наизменично у Београду и у Антананариву. Ниво делегације, дневни ред, место и датум одржавања биће договорени сваки пут унапред, дипломатским путем.

Члан 4.

Дипломатски представници акредитовани у трећим земљама, њихова стална представништва при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама, као и делегације које учествују на међународним конференцијама и скуповима, одржаће консултације, ако је то потребно, о питањима од заједничког интереса.

Члан 5.

Током консултација стране могу да оформе радне групе ради подробнијег разматрања питања од посебног значаја.

Члан 6.

Овај меморандум о разумевању неће утицати ни на један други споразум или договор које су потписале две државе као стране уговорнице.

Члан 7.

Трошкове организовања консултација сноси држава пријема када се одржавају у једној од две престонице. Трошкови се договором утврђују када се консултације одржавају на маргинама међународних скупова.

Свака од страна сноси трошкове путовања и смештаја за своју делегацију.

Члан 8.

Стране могу да мењају, допуњују или проширују овај меморандум споразумно и дипломатским путем.

Члан 9.

Сваки спор који проистекне из тумачења и спровођења овог меморандума о разумевању решава се споразумно путем непосредних преговора или разменом писама.

Овај меморандум може да раскине свака од страна у било ком тренутку, обавештавајући о томе другу страну писаним путем, шест месеци унапред, дипломатским путем.

Члан 10.

Овај споразум ступа на снагу даном потписивања.

Меморандум о разумевању важиће три (3) године и биће аутоматски продужаван за исти период.

Свака од страна може да раскине овај меморандум у било ком тренутку, обавештавајући другу страну писаним путем, шест (6) месеци унапред.

Сачињено у Антананариву, дана 16. маја 2019. у два оригинална примерка на француском језику.

За Министарство спољних послова
Републике Србије
Ивица Дачић, с.р.
први потпредседник Владе и
министар спољних послова

За Министарство иностраних послова
Републике Мадагаскар
Франк Мишел Нијаина
Андријанцитохаина,
с.р.
министар иностраних послова