Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова афричких интеграција и Тогоанаца у иностранству Републике Того

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7 од 27. јуна 2019.

Министарство спољних послова Републике Србије и Министарство иностраних послова, афричких интеграција и Тогоанаца у иностранству Републике Того (у даљем тексту „стране”);

У жељи да развијају и ојачају односе између две стране и да дају нову димензију постојећој сарадњи;

Свесни корисности одржавања редовних консултација о свим видовима билатералних односа, као и о свим регионалним и међународним питањима од заједничког интереса;

Потврђујући своју приврженост циљевима и принципима Повеље Уједињених нација;

Сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

Две стране ће одржавати редовне билатералне консултације ради сагледавања билатералних односа и размене ставова о међународним питањима од заједничког интереса.

Члан 2.

Две стране ће одржавати билатералне консултације о билатералним питањима из свих области, укључујући политичку, економску, социјалну, трговинску, научну, техничку и културну сарадњу.

Члан 3.

Консултације две стране ће се одржавати редовно, наизменично у Београду и у Ломеу. Ниво делегације, дневни ред, место и датум одржавања биће договорени сваки пут унапред, дипломатским путем.

Члан 4.

Консултацијама ће копредседавати министри задужени за спољне послове или њихови именовани представници.

Члан 5.

Дипломатски представници акредитовани у трећим земљама, њихова стална представништва при Уједињеним нацијама, као и делегације које учествују на међународним конференцијама и органима, одржаће консултације ако је то потребно, о питањима од заједничког интереса.

Члан 6.

Током консултација делегације могу да оформе радне групе ради третирања питања од посебног значаја.

Након обављених консултација радне групе подносе извештаје на одобрење надлежним органима.

Члан 7.

Овај меморандум неће утицати ни на један други споразум или договор које су потписале стране уговорнице.

Члан 8.

Трошкове одржавања консултација сноси држава пријема.

Свака од страна сноси трошкове путовања и смештаја за своју делегацију.

Члан 9.

Стране могу споразумно да допуњују или мењају овај меморандум о разумевању.

Члан 10.

Овај споразум ступа на снагу даном потписивања.

Меморандум о разумевању важиће три (3) године и биће аутоматски продужен за следеће три године.

Свака од страна може да раскине овај меморандум о разумевању у било ком тренутку, обавештавајући о томе другу страну, писменим путем, у року од шест (6) месеци пре истека.

Сачињено у Ломеу дана 18. маја 2019, у три оригинала, сваки на српском, француском и енглеском језику, при чему су три текста подједнако веродостојна.

У случају разлике у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

За Министарство спољних послова Републике Србије,

Ивица Дачић, с.р.
први потпредседник Владе и
министар спољних послова

За Министарство иностраних
послова, афричких интеграција и Тогоанаца у иностранству Републике Того,
Робер Дисеј, с.р.
министар иностраних послова,
афричких интеграција и Тогоанаца у иностранству