Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о сарадњи на увозу и извозу прехрамбених производа и безбедности хране

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7 од 27. јун 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (у даљем тексту: МПШВ) и Генерална управа царина Народне Републике Кине (у даљем тексту: ГУЦ), (у даљем тексту: Стране), у складу са важећим законима и прописима својих земаља, договорили су се да ојачају билатералну сарадњу и комуникацију у области гарантовања безбедности прехрамбених производа намењених увозу и извозу, ради заштите јавног здравља, здравља животиња и биља, и да олакшају несметан развој билатералне трговине.

Након блиских и кооперативних консултација Стране су постигле следећи договор:

Члан 1.
Циљ

Потписивањем Меморандума о разумевању (МОР), Стране су се споразумелe да успоставе механизам сарадње у вези са гарантовањем безбедности прехрамбених производа намењених увозу и извозу, како би промовисали заједничко разумевање и поверење између обе Стране. Одлуке и активности предвиђене овим МОР биће у складу са Спoрaзумoм o примeни сaнитaрних и фитoсaнитaрних мeрa Светске трговинске организације.

Члан 2.
Обим сарадње

Стране су сагласне да преговарају и сарађују у области процедура везаних за контролу прехрамбених производа и карантин, предвиђених овим МОР, у складу са правима и обавезама Страна.

Ово укључује, али није ограничено на:

1. Израду релевантних протокола о контролама и захтевима за карантин;

2. Одржавање билатералних састанака;

3. Размену стручног особља и техничку размену;

4. Комуникацију и консултације у вези са захтевима за увоз и извоз прехрамбених производа;

5. Комуникацију и консултације у вези са процесом обавештавања о нестандардним или неусаглашеним производима;

6. Сваку другу сарадњу са којом се Стране сагласе.

Члан 3.
Информације и обавештења

1. Стране су сагласне да се међусобно информишу о законима, прописима и стандардима; процедурама за спровођење контроле и карантина, методологијама и техникама за увоз и извоз прехрамбених производа;

2. Стране су сагласне да размењују опште информације о карантински штетним организмима биља и болестима животиња и остацима хемијски опасних супстанци које изазивају забринутост;

3. Пре усвајања нових прописа и стандарда који би могли да потенцијално утичу на трговину и гарантовање безбедности између Страна, Страна која врши промене ће о томе унапред обавестити другу Страну. Страна која врши промене може другој Страни омогућити разуман прелазни период, по захтеву.

Члан 4.
Билатерални састанак

Билатерални састанци у вези са гаранцијама за безбедност прехрамбених производа намењених увозу и извозу биће организовани између Страна према потреби, на основу међусобног договора.

Члан 5.
Размена стручног особља и сарадња

Стране су сагласне да размењују стручно особље и остварују сарадњу. Релевантне надлежне службе Страна ће вршити размену и остваривати сарадњу у погледу мера које се односе на контролу, карантин и надзор увоза и извоза прехрамбених производа и лабораторијских метода испитивања.

Ради лакшег обављања одговарајућих припрема Страна, договори за посете ће се постићи што је могуће пре, и друга Страна ће о томе бити унапред обавештена.

Члан 6.
Процес обавештавања

Стране су сагласне да ће обавештавати једна другу о сваком проблему у вези са прехрамбеним производима који не испуњавају прописане стандарде, а који буду уочени током билатералне размене:

1. Страна земље увозника обавестиће Страну земље извозника о уоченим проблемима у вези са безбедношћу прехрамбених производа који се увозе, преко именованих особа за контакт. Обавештење о неусаглашеним прехрамбеним производима који се извозе у Народну Републику Кину може се наћи на wеб страници http://www.customs.gov.cri/customs/jyjy/jckspaq/fxyj/index.html. Информација треба да садржи назив произвођача, категорију, количину и тежину производа и друге информације које захтева Страна земље извозника.

2. Након што прими обавештење, Страна земље извозника ће спровести истрагу и у складу са добијеним обавештењем обезбедиће спровођење корективних мера, те ће благовремено дати повратну информацију о резултатима истраге и корективним мерама које је спровела та Страна.

Члан 7.
Контакт тачке

1. Контакт тачка за Републику Србију:

За производе животињског порекла:

Управа за ветерину, МПШВ,

Tел/факс: +38111/2602-320

е-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs,

За производе биљног порекла:

Управа за заштиту биља, МПШВ,

Тел/факс: +38111/311-77-29;

е-mail: upravabilje@minpolj.gov.rs,

2. Контакт тачка за Народну Републику Кину:

Биро за безбедност хране намењене увозу и извозу „ГАЦ“-а

Тел: 0086-10-65195693, E-mail: mengxj@customs.gov.cn,

Fax: 0086-10-65194715.

Члан 8.
Финансијска средства

Свака страна је сагласна да сноси своје трошкове везане за учешће у заједничким активностима предвиђених овим МОР.

Члан 9.
Закони

Овај МОР је потписан како би се унапредила и ојачала сарадња између стручних служби Страна. Потписници потврђују и сагласни су да овај МОР не производи правно дејство, нити је правно обавезујући, укључујући било које право пред надлежним органима или трећим странама, и према међународном праву не представља споразум.

Члан 10.
Решавање спорова

Сваки спор између Страна који проистекне из тумачења или примене овог МОР решаваће се заједнички, путем консултација.

Консултације ће се одржати на захтев једне од Страна.

Члан 11.
Измене и допуне

Измене и допуне овог МОР могуће су уз обострану сагласност Страна.

Члан 12.
Ступање на снагу, важење и отказ

Овај МОР ступа на снагу даном потписивања и важи 5 (пет) година. Овај МОР може бити аутоматски продужен за још 5 (пет) година, све док једна од страна не обавести другу страну, у писаној форми, дипломатским путем, о својој намери да раскине овај МОР, 6 (шест) месеци пре његовог истека.

Раскид овог МОР неће утицати на текуће активности предвиђене овим МОР.

Ступањем на снагу овог МОР престаје да важи Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Генералне управе за контролу квалитета, инспекцију и карантин Народне Републике Кине о сарадњи у области давања гаранција за безбедност прехрамбених производа намењених за увоз и извоз, сачињен у Београду, 24. априла 2017. године.

Сачињено у Београду, дана 17. јуна 2019. године, у два примерка, сваки на српском, кинеском и енглеском језику, при чему су сви тeкстoви једнако веродостојни. У случају различитог тумачења, меродаван ће бити текст на енглеском језику.

За

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Републике Србије

Бранислав Недимовић, с.р.

министар пољопривреде, шумарства и водопривреде

За

Генералну управу царина

Народне Републике Кине

Жанг Јивен, с.р.

заменик министа Генералне управе царине

Народне Републике Кине

MEMORANDUM

OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND WATER MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION ON IMPORT AND EXPORT OF FOOD PRODUCTS AND FOOD SAFETY

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as “MAFWM’) and General Administration of Customs of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “GACC”) (hereinafter referred to as “both parties”) pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries have agreed to strengthen the bilateral cooperation and communication in the area of safety assurance related to import and export of food products intended to protect public, animal and plant health, and to facilitate the smooth development of bilateral trade.

The parties have reached the following understanding after close and co-operative consultation:

Article 1
Purpose

By signing the Memorandum of Understanding (MOU), both parties agree to establish a cooperation mechanism on safety assurance on import and export of food products to promote mutual understanding and trust between the parties. The decisions and activities under this MOU shall comply with the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.

Article 2
Scope of Cooperation

Both parties agree to negotiate and cooperate on inspection and quarantine procedures of food products covered by this MOU, according to the rights and obligations of the parties.

This include, but is not limited to:

1. Development of relevant protocols of inspection and quarantine requirements;

2. Hold bilateral meetings;

3. Conduct personnel and technical exchange;

4. Communicate and consult on the requirements of import and export of food products;

5. Communicate and consult on process for notification of substandard or non-compliance products;

6. Other cooperation that both parties agree to conduct.

Article 3
Information and Notification

1. The parties agree to inform each other of the laws, regulations and standards; inspection and quarantine procedures, methodologies and techniques for the import and export of food products.

2. The parties agree to exchange general information about plant quarantine pests and animal diseases and chemical residues of hazardous substances of concern.

3. Before adopting new regulations and standards which may have a potential impact on trade and safety assurances between both parties, the adopting party will notify the other party in advance. Upon request, the adopting party may give the latter a reasonable transitional period.

Article 4
Bilateral Meeting

As appropriate, bilateral meetings regarding import and export of food products and food safety shall be organized between the parties based on mutual agreement.

Article 5
Personnel Exchanges and Cooperation

The parties agree to conduct personnel exchanges and cooperation. The relevant competent authorities of both parties shall carry out exchange and cooperation of measures related to inspection, quarantine and supervision on import and export of food products, and laboratory testing methods.

For the convenience of both parties making relevant preparations, arrangements for visits shall be made as soon as possible and the other party shall be informed in advance.

Article 6
Process for Notification

Both parties agree to notify any problems relating to substandard food products identified during bilateral trade:

1. On identification of food safety problems relating to the import of food products, the importing party shall notify the exporting party through designated focal points. Notification about non-compliance food products exported to China can be found at the website of http://www.customs.gov.cri/customs/jyjy/jckspaq/fxyj/index.html.

The notification shall include the name of establishments concerned, product category, quantity and weight and other information required from the exporting party.

2. The exporting party shall conduct investigations after receiving the notification and ensure that corrective measures are carried out accordingly, and provide feedback, in a timely manner, the investigation results and corrective measures carried out by the party concerned.

Article 7
Contact Points

1. The Contact Point of the Republic of Serbia are:

For products of animal origin:

Veterinary Directorate of MAFWM

Tel/Fax: +381 11 2602 320,

E-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs,

For products of plant origin:

Plant Protection Directorate of MAFWM

Tel/Fax: +38111 311-77-29,

E-mail: upravabilje@minpolj.gov.rs

2. The Contact Point of the People’s Republic of China is:

The Import and Export Food Safety Bureau of GACC

Tel: 0086-10-65195693,

Fax: 0086-10-65194715

E-mail: mengxj@customs.gov.cn

Article 8
Funding

Each party agrees to pay its own expenses associated with this MOU and its participation in cooperative activities.

Article 9
Laws

This MOU is signed in order to develop and strengthen inter-agency cooperation between the parties. Signatory authorities acknowledge and agree that this MOU does not create any rights or impose any legally binding ties, including any rights to the authorities or third parties, and does not constitute an agreement under international law.

Article 10
Dispute Settlement

Any dispute between the parties regarding the interpretation and application of this MOU will be solved co-operatively through consultation, should it arise.

Consultations shall take place upon request by a party.

Article 11
Amendment

This MOU may be amended subject to agreement between the parties.

Article 12
Entry into Force, Duration and Termination

The MOU will enter into effect on the day of signing and remain effective for 5 (five) years. This MOU may be automatically extended for another 5 (five) years, unless one party notifies the other party in written form through the relevant diplomatic channel of its intention to terminate this MOU within 6 (six) months prior to the expiration of this MOU.

The termination of the MOU will not affect the ongoing cooperation activities under this MOU.

As of entry into force of this MOU, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture and Environmental Protection of the Republic of Serbia and the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China on Cooperation of Safety Assurance in Import and Export of Food Products, signed in Belgrade, on 24 April 2017, shall cease to be valid.

Done in duplicate at Belgrade on 17 june 2019. in Serbian, Chinese, and English languages. All three texts are equally authentic. In case of divergence in interpreertation, the English text shall prevail.

___________________________

For

Ministry of Agriculture, Forestry

and Water Management of the

Republic of Serbia

___________________________

For

General Administration of Customs of

the People’s Republic of China