Zakon

МЕМОРАНДУМ

између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области одбране од града у региону Подриња

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8 од 26. јула 2019.

Влада Републике Србије и Влада Републике Српске, (у даљем тексту: Стране),

Позивајући се на Споразум о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске, потписан 26. септембра 2006. године у Бања Луци;

У жељи да негују пријатељске односе у складу са начелом једнакости, узајамног поштовања и обостране користи;

У намери да ојачају сарадњу и повећају ефикасност рада система одбране од града у Републици Србији и Републици Српској дуж реке Дрине,

договориле су се о следећем:

Члан 1.

Стране ће покренути иницијативу, у складу са законским прописима у Републици Србији и Републици Српској, како би се омогућило да се дуж граничне линије успостави несметано лансирање противградних ракета, јер се ради о идентичним производима које користе оба система одбране од града.

Члан 2.

Надлежни органи Страна задужени за успостављање сарадње у области одбране од града у региону Подриња и реализацију активности предвиђених овим меморандумом су:

− у Републици Србији – Републички хидрометеоролошки завод и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,

− у Републици Српској – Јавно предузеће „Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

(у даљем тексту: Надлежни орган, у множини Надлежни органи).

Члан 3.

Републички хидрометеоролошки завод Републике Србије и Јавно предузеће „Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка ће, у циљу веће ефикасности и смањења штета од града, кроз модернизацију постојећих, методолошки и технолошки идентичних система одбране од града у Републици Србији и Републици Српској, обезбедити функционално и оперативно синхронизовано ракетно деловање на градоносне облаке, тако што ће:

– ускладити рад мреже лансирних станица, заједничким дефинисањем распореда лансирних станица у Републици Србији и у Републици Српској у зони дуж читаве граничне линије ове две брањене територије;

– унапредити рад мреже лансирних станица у Републици Српској на начин да се на свим локацијама поставе аутоматски лансирни уређаји за испаљивање противградних ракета;

– постојећу сарадњу два система одбране од града унапредити у функционалну целину, на начин да се, осим постојеће размене радарских продуката са Радарског центра Фрушка Гора, који су неопходни за рад система одбране од града Републике Српске, успостави перманентна размена свих релевантних података у реалном времену у процесу радарских праћења и засејавања градоносне облачности.

Члан 4.

Спровођење овог меморандума неће доводити у питање испуњавање обавеза које Стране имају на основу билатералних и мултилатералних међународних споразума чија је потписница једна од држава Страна, или које настају из њиховог чланства у међународним и регионалним организацијама. Стране ће примењивати стандарде, правила, прописе и процедуре међународних организација чије су чланице.

Члан 5.

Надлежни органи Страна ће формирати радне групе, које ће уговарати заједничке састанке према потребама.

Трошкове организације састанака сносиће Надлежни орган Страна која је домаћин састанка. Надлежни орган сваке Стране ће сносити трошкове своје делегације.

Место, време и агенду састанака утврдиће Надлежни органи Страна договором.

Члан 6.

Све спорове који настану због тумачења и/или спровођења овог меморандума решаваће Стране заједничким консултацијама и преговорима.

Члан 7.

Измене и/или допуне овог меморандума могу бити донете уз заједничку сагласност у писаној форми, у форми засебних Протокола који ће представљати саставни део овог меморандума.

Члан 8.

Неопходна финансијска средства за реализацију конкретних активности које ће бити дефинисане посебним Протоколом између Републичког хидрометеоролошког завода Републике Србије и Јавног предузећа „Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка, обезбедиће Влада Републике Србије, након потписивања истог.

Члан 9.

Овај меморандум се закључује на период од једне године и аутоматски ће се продужавати на наредне једногодишње периоде, све док једна од Страна не обавести другу дипломатским путем у писаној форми, о намери да га раскине, најмање шест (6) месеци пре датума истека или престанка важења.

Члан 10.

Раскид или престанак важења овог меморандума неће утицати на валидност и трајање уговора који буду закључени на основу Меморандума пре њиховог завршетка, осим ако се Стране не договоре другачије.

Члан 11.

Меморандум ступa на снагу даном потписивања.

Сачињено и потписано у Београду, 18. јуна 2019. године у два истоветна примeркa, на српском језику.

За Владу Републике Србије

Бранислав Недимовић, с.р.

министар пољопривреде,

шумарства и водопривреде

За Владу Републике Српске

Борис Пашалић, с.р.

министар пољопривреде,

шумарства и водопривреде