Zakon

МЕМОРАНДУМ

о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8 од 26. јула 2019.

Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске (у даљем тексту: Стране),

уважавајући до сада остварено партнерство и сарадњу између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске, као и Страна, у оквиру Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске,

у жељи да даље унапреде сарадњу и развију кооперативне и узајамно корисне односе у областима из делокруга Страна,

усагласили су се о следећем:

Члан 1.

Сврха овог меморандума о сарадњи (у даљем тексту: Меморандум) је јачање партнерства између Страна и успостављање оквира за одрживу и динамичну сарадњу у области реформе јавне управе, управљања људским ресурсима, стручног усавршавања, инспекцијског надзора и матичних књига.

Сарадња из става 1. овог члана заснива се на начелу реципроцитета и узајамне користи обе Стране.

Члан 2.

Стране ће уложити напоре у оквиру Меморандума, ради остваривања следећих циљева:

1. размена добре праксе и нормативних решења у областима из члана 1. Меморандума;

2. размена искустава и пружање експертске подршке у планирању, припреми и спровођењу пројеката и других активности које за резултат треба да имају изналажење најадекватнијих решења одређених питања у областима из члана 1. Меморандума;

3. размена државних службеника упућивањем на стручно усавршавање стажирањем, посебно у темама које се односе на области из члана 1. Меморандума;

4. размена публикација и друге стручне литературе које су објавиле Стране и документације од заједничког интереса, поштујући право интелектуалне својине;

5. реализација других облика сарадње договорених између Страна путем заједничких консултација.

Члан 3.

У реализацији Меморандума Стране ће организовати заједничке конференције, семинаре, округле столове и радионице у било којој од ове две државе, према договору, као и студијске посете.

Члан 4.

Стране ће редовно процењивати спровођење Меморандума, а најмање једном годишње одржавати састанак својих овлашћених представника, наизменично у Републици Србији и Републици Српској, осим ако се о томе другачије не договоре.

Стране ће образовати заједничку радну групу, са задатком да координира активности у реализацији циљева утврђених чланом 2. Меморандума.

У радну групу из става 1. овог члана Стране ће именовати по два члана.

Члан 5.

Начин рада и динамика активности утврдиће се међусобним договором, узимајући у обзир ограничења сваке Стране.

Члан 6.

Трошкове у реализацији циљева утврђених чланом 2. Меморандума сносе Стране за своје представнике у реализацији активности, осим ако се другачије не договоре.

Члан 7.

Све разлике између Страна у вези са тумачењем или спровођењем Меморандума, решаваће се на пријатељски начин, путем консултација.

Члан 8.

Даном потписивања Меморандума престаје да важи раније потписан Меморандум о сарадњи, између ових ресорно надлежних министарстава.

Члан 9.

Меморандум ступа на снагу даном потписивања и остаје на снази док га друга страна не откаже.

Меморандум престаје да важи три месеца од дана пријема обавештења о отказивању које је доставила друга Страна.

Потписан у Београду, дана 21. јуна 2019. године, у четири оригинална примерка, на српском језику, од којих Стране задржавају по два примерка.

За Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије

Бранко Ружић, с.р.

министар

За Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске

Лејла Решић, с.р.

министар