ОДЛУКА БРОЈ 1/2019

заједничког одбора ЕУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 2019. којом се мења Конвенција од 20. маја 1987. о заједничком транзитном поступку

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8 од 29. априла 2021.

ЗАЈЕДНИЧКИ ОДБОР ЕУ И ЗЕМАЉА ЗАЈЕДНИЧКОГ ТРАНЗИТА

Имајући у виду Конвенцију од 20. маја 1987. о заједничком транзитном поступку, посебно члан 15. став 3. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) члан 15. Конвенције од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку1 („Конвенција”) даје овлашћење Заједничком одбору који је установљен том конвенцијом („Заједнички одбор”) да одлукама усваја измене Конвенције и њених додатака;

(2) Одредбе Конвенције које се односе на поједностављење у транзитном поступку уз употребу електронског транспортног документа (ЕТД) као транзитне декларације за ваздушни саобраћај које се примењују од 1. маја 2018. Стога сва претходна поједностављења транзитног поступка за ваздушни саобраћај морају се одговарајуће изменити;

(3) се Уредба (ЕУ) број 679/2016 Европскoг парламента и Савета2 којом је успостављен правни оквир за заштиту личних података у Унији, примењује се од 24. маја 2018. године. Та Уредба је поништила претходни правни акт у овој области, Директиву 95/46/ЕЗ Европског парламента и Савета3. Сходно томе, позивање на Директиву 95/46/ЕЗ из Додатка I Конвенције треба заменити позивањем на Уредбу (ЕУ) 679/2016.

(4) Члан 84. Делегиране уредбе Комисије (ЕУ) 24464/2015, којом се утврђују услови које морају да испуне подносиоци захтева како би били овлашћени да користе заједничку гаранцију са смањеним износом или ослобођењем од обавезе полагања гаранције, измењен је Делегираном уредбом (ЕУ) 11185/2018. Као резултат те измене, захтев за довољним финансијским средствима избрисан је као самосталан услов, јер је искуство показало да је тај услов тумачен превише рестриктивно и односио се само на расположивост готовинских средстава. Процена способности економских оператера за плаћање пуног износа дуга стога би требало да буде интегрисана у процену њиховог финансијског стања. С обзиром да члан 75. Додатка I Конвенције одражава одредбе члана 84. Делегиране уредбе (ЕУ) 2015/2446 исте треба на одговарајући начин изменити.

(5) Тренутно, члан 2а Наслова I Додатка II Конвенције прописује услове под којима роба која се превози кроз коридор Т2, задржава царински статус робе Уније, а односи се на робу која није стављена у извозни поступак. Није постојала намера за ограничавање кретања робе Уније преко Т2 коридора. Из тих разлога, члан 2а Додатка II Конвенције се брише из Наслова I, а додаје се нови члан у нови Наслов Iа, под којим се не примењује такво ограничење.

(6) Узимајући у обзир обавештење Северне Македоније, УН и ЕУ, о ступању на снагу Преспанског споразума од 15. фебруара 2019. године, земља која се раније називала „Бивша Југословенска Република Македонија” промeнила је назив у „Република Северна Македонија”. Додатке III и IIIа Конвенцијe треба изменити са циљем одражавања промене назива те земље и одговарајућег кода земље.

(7) Конвенцију треба изменити у складу са наведеним.

–––––––––––––

1 OJ L 226, 13. 8. 1987, p. 2.

2 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4. 5. 2016, p. 1).

3 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (OJ L 281, 23. 11. 1995, p. 31).

4 Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 of 28 July 2015 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning certain provisions of the Union Customs Code (OJ L 343, 29. 12. 2015, p. 1).

5 Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1118 of 7 June 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards the conditions for a reduction of the level of the comprehensive guarantee and the guarantee waiver (OJ L 204, 13. 8. 2018, p. 11).

ЗАЈЕДНИЧКИ ОДБОР УСВАЈА ОВУ ОДЛУКУ:

Члан 1.

1. Прилог I Конвенције се мења као што је наведено у Прилогу А ове одлуке.

2. Прилог II Конвенције се мења као што је наведено у Прилогу Б ове одлуке.

3. Прилог III Конвенције се мења као што је наведено у Прилогу В ове одлуке.

4. Прилог IIIa Конвенције се мења као што је наведено у Прилогу Г ове одлуке.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Сачињено у....;

_____________________

За Заједнички одбор

Председник

______________________

ПРИЛОГ А

Додатак I Конвенције мења се на следећи начин:

(1) У члану 7. став 2 се мења тако да сада гласи:

„2. Стране уговорнице ће осигурати да се обрада личних података који се размењују приликом примене Конвенције врши у складу са Уредбом (ЕУ) 679/2016 Европског парламента и Савета1”;

(2) У члану 13. став 1, тачка (а) се мења тако да сада гласи:

„(a) роба која се превози ваздухом, када се користи транзитни поступак на основу електронског транспортног документа као транзитне декларације за ваздушни саобраћај;”;

(3) Члан 55. се мења на следећи начин:

(a) у ставу 1. тачка (д) се мења тако да сада гласи:

„(д) употреба заједничког транзитног поступка у папирном облику за робу која се превози ваздухом”;

(b) у ставу 3, тачка 2 се брише;

(4) у члану 57. став 3. тачка (б) се брише;

(5) Члан 75. став 2. се мења на следећи начин:

(a) у тачки (а), подтачка (vi.) се брише;

(b) у тачки (б), подтачка (vii.) се брише;

(c) у тачки (в), подтачка (xii.) се брише;

(6) у члану 75., после става 2., додаје се став 3. који гласи:

„3. Приликом провере да ли подносилац захтева има довољно финансијских средстава у сврху давања одобрења за коришћење заједничке гаранције са умањеним износом или ослобођење од полагања гаранције у складу са ставовима 2 (а) (v.), 2 (б) (vi.) и 2 (в) (xi.), царински орган ће узети у обзир способност подносиоца захтева да извршава своје обавезе плаћања дугова и других трошкова који могу настати, за део референтног износа који није покривен гаранцијом.

Ако је оправдано, царински орган може узети у обзир ризик настајања царинског дуга, узимајући у обзир врсту и обим пословних активности подносиоца захтева који су у вези са царинским поступком, као и врсту робе за коју се захтева гаранција.”;

(7) Наслов Поглавља VII се мења и гласи:

„Заједнички транзитни поступак у папирном облику за робу која се превози ваздухом и заједнички транзитни поступак на основу електронског транспортног документа као транзитне декларације у ваздушном саобраћају.”;

(8) Члан 111. се брише.

–––––––––––––

1 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the protection of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4. 5. 2016, p. 1).

ПРИЛОГ Б

Додатак II Конвенције мења се на следећи начин:

(1) Наслов Поглавља I се мења и гласи:

„ДОКАЗ О ЦАРИНСКОМ СТАТУСУ РОБЕ УНИЈЕ”;

(2) Члан 2а. се брише;

(3) додаје се Наслов Ia који гласи:

„НАСЛОВ Ia”

ОДРЕДБЕ О НЕПРИХВАТАЊУ ЦАРИНСКОГ СТАТУСА РОБЕ УНИЈЕ ЗА РОБУ КОЈА СЕ ПРЕВОЗИ Т2 КОРИДОРОМ

Члан 21а

Претпоставка о царинском статусу робе Уније

1. Роба која има царински статус робе Уније која се превози железницом може се кретати, без стављања у царински поступак, од једне тачке до друге унутар царинског подручја Уније и превозити се преко територије земље заједничког транзита без промене царинског статуса, када:

(a) је превоз робе обухваћен једним транспортним документом издатим у држави чланици Европске уније;

(b) јединствени транспортни документ садржи следећу оверу: „Коридор Т2;

(в) се надзор над транзитом кроз земљу заједничког транзита се врши помоћу електронског система у тој земљи заједничког транзита; и

(г) је железничко предузеће које врши превоз овлашћено од стране земље заједничког транзита преко чије територије транзитира уз употребу процедуре Т2 – Коридора.

2. Земља заједничког транзита обавештава Заједнички комитет из члана 14. Конвенције или Радну групу коју је основао тај одбор на основу става 5. истог члана о врсти електронског система за надзор и о железничким предузећима која су овлашћена да користе поступак из става 1. овог члана.”.

ПРИЛОГ В

Додатак III Конвенције мења се на следећи начин:

(1) У Прилогу Б1 израз „MK(1) Бивша југословенска република Македонија се мења изразом „MK Северна Македонија” и фуснота (1) се брише;

(2) У Прилогу Б6, Наслов III, шифра „MK(1)” се мења шифром „MK”;

(3) у Прилогу В1, тачка 1, израз „ Бивша Југословенска Република Македонија се мења изразом „Република Северена Македонија”;

(4) У Прилогу В2, тачка 1, израз „Бивша Југословенска Република Македонија се мења изразом „Република Северена Македонија”;

(5) у Прилогу В4, тачка 1, израз „Бивша Југословенска Република Македонија се мења изразом „Република Северена Македонија”;

(6) у Прилогу В5, у реду 7, израз „Бивша Југословенска Република Македонија се мења изразом „Република Северна Македонија”;

(7) у Прилогу В6, у реду 6, израз „Бивша Југословенска Република Македонија се мења изразом „Република Северна Македонија”.

ПРИЛОГ Г

У Прилогу A1a, Наслову IV, Додатка IIIa Конвенције, шифра „MK(1)” се мења шифром „MK”.