ОДЛУКА 2/2018

заједничког одбора EУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 2018. којом се мења Конвенција од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8 од 29. априла 2021.

ЗАЈЕДНИЧКИ ОДБОР ЕУ И ЗЕМАЉА ЗАЈЕДНИЧКОГ ТРАНЗИТА

имајући у виду Конвенцију од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку, а посебно члан 15. став 3, тачка a),

С обзиром на то да:

(1) Чланом 15. став 3. тачка а) Конвенције од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку1 („Конвенција”) овлашћује се заједнички одбор основан том конвенцијом („заједнички одбор”) да одлуком усвоји измене Додатака уз Конвенцију.

(2) Уједињено Краљевство Велике Британије и Северна Ирска („Уједињено Краљевство”) је изразило жељу да приступи Конвенцији као самостална уговорна страна и позвана је да то уради од стране Савета који, у складу са Конвенцијом, наступа у својству депозитара Конвенције.

(3) Сходно томе, образац гаранције дат у Прилозима Додатка III Конвенције треба изменити како би избрисало спомињање Уједињеног Краљевства као државе чланице Уније и убацити Уједињено Краљевство као земљу заједничког транзита.

(4) Да би се омогућила употреба одштампани обрасци гарантне исправе која је у складу са критеријумима који су били на снази пре приступања Уједињеног Краљевства Конвенцији као самосталне уговорне стране, одредиће се прелазни период у коме ће моћи да се користе одштампани обрасци, са одређеним изменама.

(5) Ступање на снагу ове одлуке треба да буде предмет приступања уједињеног Краљевства Конвенцији, као самосталне уговорне стране и повезано са датумом ступања на снагу приступа Уједињеног Краљевства као самосталне уговорне стране.

(6) Стога, Конвенцију би требало изменити сходно томе

ДОНЕО ЈЕ ОВУ ОДЛУКУ:

Члан 1.

Текст Додатка III Конвенције мења се на начин утврђен у Прилогу ове одлуке.

Члан 2.

Текст Прилога В1 дo В6 Додатка III Конвенције, који су били на снази пре ступања на снагу ове одлуке, може се користити, уз неопходне географске измене, у периоду од једне године од датума ступања на снагу ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ће ступити на снагу узимајући у обзир приступање уједињеног Краљевства Конвенцији, као самосталне уговорне стране и датум ступања на снагу приступа Уједињеног Краљевства као самосталне уговорне стране.

Сачињено у Бриселу,

За Заједнички одбор

Председник

ПРИЛОГ

Додатак III Конвенције од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку мења се на следећи начин:

(1) Прилог В1 мења се следећим Прилогом В1:

–––––––––––––

1 Конвенција између Европске заједнице, Републике Аустрије, Републике Финске, Републике Исланда, Краљевине Норвешке, Краљевине Шведске и Швајцарске Конфедерације о заједничком транзитном поступку (СЛ Л 226, 13. августа 1987. стр. 2).

„Прилог В1

Гарантна исправа – Појединачна гаранција

I. Обавезе гаранта

1. Доле потписани1 ..............……………………………......................

.................................................................................................................

са пребивалиштем у2 ............................................................................

.................................................................................................................

овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује у гарантној царинарници

.................................................................................................................

до највишег износа од ..........................................................................

за Европску унију (која обухвата Краљевину Белгију, Републику Бугарску, Чешку Републику, Краљевину Данску, Савезну Републику Немачку, Републику Естонију, Хеленску Републику, Републику Хрватску, Краљевину Шпанију, Француску Републику, Ирску, Републику Италију, Републику Кипар, Републику Летонију, Републику Литванију, Велико Војводство Луксембурга, Мађарску, Републику Малту, Краљевину Холандију, Републику Аустрију, Републику Пољску, Португалску Републику, Румунију, Републику Словенију, Словачку Републику, Републику Финску, Краљевину Шведску и Републику Исланд, Бившу Југословенску Републику Македонију, Краљевину Норвешку, Републику Србију, Швајцарску Конфедерацију, Републику Турску, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске3, Кнежевину Андору и Републику Сан Марино4, за сваки износ за које лице које полаже ову гаранцију5:

..................................................................................................................

може бити или постати одговорно горе наведеним земљама за царински дуг и друге дажбине6 које се примењују на доле описану робу, а коју покрива следећи царински поступак7:

……………………………………………….…………………………

Опис робе:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………….………………………

2. Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање тражених износа на први писани захтев надлежних органа земаља из тачке 1, а без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, осим ако он или она или било које друго заинтересовано лице пре истека тог рока не докаже царинским органима, да је посебан поступак који није поступак употребе у посебне сврхе окончан, да је царински надзор робе за

–––––––––––––

1 Презиме и име, или наив фирме

2 Пуна адреса

3 Прецртати назив/е државе/а на чијој територији није могуће користити гаранцију.

4 Упућивање на Кнежевину Андору и Републику Сан Марино примењује се само на транзитне поступке Уније.

5 Презиме и име, или назив фирме и пуна адреса лица које полаже гаранцију

6 Примењује се у односу на друге дажбине у вези са увозом или извозом робе ако се гаранција користи за стављање робе у транзитни поступак Уније/заједнички транзитни поступак или може да се користи у више држава чланица.

7 Унесите један од следећих царинских поступака:

а) привремени смештај,

б) поступак транзита Уније/заједнички транзитни поступак,

в) поступак царинског складиштења,

г) поступак привременог увоза уз потпуно ослобођење од увозних царина,

д) активно оплемењивање,

ђ) поступак крајње употребе,

е) поступак стављања робе у слободан промет на основу редовне царинске декларације без одложеног плаћања,

ж) поступак стављања робе у слободан промет на основу редовне царинске декларације са одложеним плаћањем,

з) поступак стављања робе у слободан промет на основу царинске декларације поднете у складу са чланом 166. Уредбе број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године о утврђивању Царинског законика Уније (Сл. лист ЕУ L 269, 10. октобра 2013, стр. 1),

и) поступак стављања робе у слободан промет на основу царинске декларације поднете у складу са чланом 182. Уредбе број 952/2013 Европског парламента,

ј) поступак привременог увоза уз делимично ослобођење од увозних дажбина,

к) уколико није ништа од наведеног, упишите врсту операције.

употребу у посебне сврхе или привремени смештај завршен или да је у случају поступака који нису посебни поступци и привремени смештај, ситуација са робом регулисана.

Надлежни органи, на захтев доле потписаног и из разлога који се сматрају оправданим, могу да продуже рок од 30 дана од дана подношења захтева за плаћање, у ком он или она има обавезу да изврши плаћање тражених износа. Трошкови настали одобравањем тог додатног рока, а нарочито камате, морају се обрачунати тако да износ буде једнак оном који би био наплаћен под сличним условима на новчаном или финансијском тржишту у датој земљи.

3. Ова гарантна исправа важи од дана када је прихвати гарантна царинарница. Доле потписани остаје одговоран за плаћање сваког дуга који настане у току царинског поступка, који је обухваћен овом гарантном исправом и који је започео пре ступања на снагу било каквог отказивања или укидања гаранције, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума.

4. За потребе ове гарантне исправе, потписник наводи своју адресу за доставу8 свакој од осталих земаља наведених у тачки 1. као:

Земља

Презиме и име, или назив фирме, и пуна адреса

Доле потписани потврђује да прихвата да су му била уредно достављена сва писма и обавештења, као и све формалности и поступци у вези са овом гарантном изјавом, упућени или извршени у писаном облику на једну од (службених) адреса за достављање.

Доле потписани признаје надлежност судова у местима где је њена/његова (службена) адреса за достављање.

Доле потписани се обавезује да неће променити адресу за достављање или, ако мора да промени једну или више тих адреса, да ће о томе унапред обавестити гарантну царинарницу.

Сачињено у …………........………, дана ……………………………

…………………………………………………………………………

(Потпис)9

II. Прихватање од стране гарантне царинарнице

Гарантна царинарница ……………………………………..................

..................................................................................................................

гарантна исправа је одобрена дана …………………………………… за покривање царинског поступка који се врши по царинској декларацији/декларацији за привремени смештај

Бр. ………….................................……. од ..........................................

…………………………………………………………………….......10

–––––––––––––

8 Ако у закону земље не постоји одредба за адресу за достављање, гарант у тој земљи именује заступника који је овлашћен да прима сва саопштења упућена њему, а потврда из подстава 2. и исправа из подстава 4. тачке 4. састављају се на начин дат у тим подставовима. Судови у местима у којима се налазе адресе за достављање гаранта или његових заступника има надлежност у споровима који се односе на ову гаранцију

9 Лице које потписује документ мора руком унети следеће податке пре свог потписа: „Гаранција у износу од …” (износ написати словима)

10 Попуњава царинарница у којој се роба ставља у поступак или у којој је била привремено смештена.”

(Печат и потпис)

(2) Прилог В2 мења се следећим Прилогом В2:

„ПРИЛОГ В2

Гарантна исправа – Појединачна гаранција у облику купона

I. Гарантна исправа

1. Доле потписани1 ...............................................................................

..................................................................................................................

–––––––––––––

1 Презиме и име, или наив фирме

са пребивалиштем у2 ............................................................................

..................................................................................................................

овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује у гарантној царинарници

..................………………………………………………………………

до највишег износа од ...........................................................................

за Европску унију (која обухвата Краљевину Белгију, Републику Бугарску, Чешку Републику, Краљевину Данску, Савезну Републику Немачку, Републику Естонију, Хеленску Републику, Републику Хрватску, Краљевину Шпанију, Француску Републику, Ирску, Републику Италију, Републику Кипар, Републику Летонију, Републику Литванију, Велико Војводство Луксембурга, Мађарску, Републику Малту, Краљевину Холандију, Републику Аустрију, Републику Пољску, Португалску Републику, Румунију, Републику Словенију, Словачку Републику, Републику Финску, Краљевину Шведску и Републику Исланд, Бившу Југословенску Републику Македонију, Краљевину Норвешку, Републику Србију, Швајцарску Конфедерацију, Републику Турску, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, Кнежевину Андору и Републику Сан Марино3, за сваки износ за који носилац поступка јесте или може да постане одговоран горе наведеним земљама за царински дуг и друге дажбине које се примењују на извоз или увоз робе која је стављена у заједнички транзитни поступак или транзитни поступак Уније, за које се доле потписани обавезао да ће издати купоне појединачне гаранције до највишег износа од 10.000 евра по купону.

2. Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање на први писани захтев надлежних органа земаља из тачке 1, а без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, до 10.000 евра по купону појединачне гаранције, осим ако он или она или било које друго заинтересовано лице пре истека тог рока не докаже надлежним органима, да је радња на прописан начин окончана.

На захтев доле потписаног и из сваког разлога који се сматра оправданим, надлежни органи могу продужити рок од 30 дана рачунајући од дана подношења захтева за плаћање, у ком он или она има обавезу да изврши плаћање тражених износа. Трошкови настали одобравањем тог додатног рока, нарочито камате, морају се обрачунати тако да износ буде једнак оном који би био наплаћен под сличним условима на новчаном или финансијском тржишту у предметној земљи.

3. Ова исправа важи од дана када је прихвати гарантна царинарница. Доле потписани остаје одговоран за плаћање сваког дуга који настане у току заједничког транзитног поступка или транзитног поступка Уније, који је обухваћен овом исправом и који је започео пре ступања на снагу било каквог отказивања или укидања гаранције, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума.

4. За потребе ове гарантне исправе, доле потписани наводи своју адресу за достављање4 у свакој од осталих земаља наведених у тачки 1 као:

Земља

Презиме и име, или назив фирме, и пуна адреса

Доле потписани потврђује да прихвата да су му била уредно достављена сва писма и обавештења, као и све формалности и поступци у вези са овом обавезом, упућени или извршени у писаном облику на једну од (службених) адреса за достављање.

Доле потписани признаје надлежност судова у местима где је њена/његова (службена) адреса за достављање.

–––––––––––––

2 Пуна адреса

3 Упућивање на Кнежевину Андору и Републику Сан Марино примењује се само на транзитне поступке Уније.

4 Ако у закону земље не постоји одредба за адресу за достављање, гарант у тој земљи именује заступника који је овлашћен да прима сва саопштења упућена њему, а потврда из подстава 2. и исправа из подстава 4. тачке 4. састављају се на начин дат у тим подставовима. Судови у местима у којима се налазе адресе за достављање гаранта или његових заступника има надлежност у споровима који се односе на ову гаранцију

Доле потписани се обавезује да неће мењати адресу за достављање или, ако он или она мора да промени једну или више адреса, да ће о томе унапред обавестити гарантну царинарницу.

Сачињено у ……………………… дана …….....……………………

…………………………………………………………………………

(Потпис)5

–––––––––––––

5 Лице које потписује документ мора унети следеће податке пре свог потписа: „Важи као гарантни купон.

II. Прихватање од стране гарантне царинарнице

Гарантна царинарница ..........................................................................

..................................................................................................................

Гарантна изјава гаранта прихваћена дана……………………………

…………………………………………………………………………

(Печат и потпис)“

(3) Прилог В4 мења се следећим Прилогом В4

„ПРИЛОГ В4

Гарантна исправа – Заједничка гаранција

I. Обавезе гаранта

1. Доле потписани1 ...............................................................................

.................................................................................................................

са пребивалиштем у2 ............................................................................

..................................................................................................................

овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује у гарантној царинарници

..................……………...………………………………………………

до највишег износа од......................................................................….

за Европску унију (која обухвата Краљевину Белгију, Републику Бугарску, Чешку Републику, Краљевину Данску, Савезну Републику Немачку, Републику Естонију, Хеленску Републику, Републику Хрватску, Краљевину Шпанију, Француску Републику, Ирску, Републику Италију, Републику Кипар, Републику Летонију, Републику Литванију, Велико Војводство Луксембурга, Мађарску, Републику Малту, Краљевину Холандију, Републику Аустрију, Републику Пољску, Португалску Републику, Румунију, Републику Словенију, Словачку Републику, Републику Финску, Краљевину Шведску и Републику Исланд, Бившу Југословенску Републику Македонију, Краљевину Норвешку, Републику Србију, Швајцарску Конфедерацију, Републику Турску, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске3, Кнежевину Андору и Републику Сан Марино4, за сваки износ за које лице које полаже ову гаранцију5:

....................…………………………………....………………………

може бити или постати одговорно горе наведеним земљама за царински дуг и друге дажбине6 које могу настати или су настале за робу која је покривена царинским поступцима наведеним у тачки а) односно тачки б).

Највиши износ гаранције се састоји од износа од:

......................................................................................................………

а) 100/50/30 %7 дела референтног износа који одговара износу царинских дажбина и других дажбина које могу настати, који је једнак износима из тачке а),

и

………………………………………………………………………….

–––––––––––––

1 Презиме и име, или наив фирме

2 Пуна адреса

3 Прецртати назив/е државе/а на чијој територији није могуће користити гаранцију.

4 Прецртати назив/е државе/а на чијој територији није могуће користити гаранцију.

5 Упућивање на Кнежевину Андору и Републику Сан Марино примењује се само на транзитне поступке Уније.

6 Примењује се у односу на друге дажбине у вези са увозом или извозом робе ако се гаранција користи за стављање робе у транзитни поступак Уније/заједнички транзитни поступак или може да се користи у више држава чланица.

7 Прецртати непотребно.

б) 100/30 %8 дела референтног износа који одговара износу царинских дажбина и других накнада које су настале, који је једнак износима из тачке б).

1а. Износи који чине део референтног износа који одговара износу царинског дуга и, по потреби, других дажбина које могу настати су следећи, за сваку од доле наведених потреба9:

1) привремени смештај - ….,

2) транзитни поступак Уније/заједнички транзитни поступак - …,

3) поступак царинског складиштења - …,

4) поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем од увозних дажбина - …,

5) поступак активног оплемењивања - … ,

6) поступак крајње употребе - …

7) уколико се не примењује ништа од наведеног – навести врсту поступка - … .

1б. Износи који чине део референтног износа који одговара износу царинског дуга и, по потреби, других дажбина које су настале су следеће, за сваку од сврха наведених у наставку10:

1) стављање у слободан промет по редовној царинској декларацији, без одложеног плаћања - …,

2) стављање у слободан промет по редовној царинској декларацији са одложеним плаћањем - …,

в) стављање у слободан промет по царинској декларацији која је поднета у складу са чланом 166. Уредбе (ЕУ) 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. о утврђивању Царинског кодекса Уније - …,

г) стављање у слободан промет по царинској декларацији која је поднета у складу са чланом 182. Уредбе (ЕУ) 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. о утврђивању Царинског кодекса Уније – …,

д) поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од увозних дажбина - …,

ђ) поступак за употребу у посебне сврхе – …(11)

е) ако се не примењује ништа од наведеног – навести врсту поступка –

2. Доле потписани се обавезује да ће извршити плаћање тражених износа на први писани захтев надлежних органа земаља из тачке 1, а без могућности одлагања плаћања тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, осим ако он или она или било које друго заинтересовано лице пре истека тог рока не докаже царинским органима, да је посебан поступак који није поступак употребе у посебне сврхе окончан, да је царински надзор робе за употребу у посебне сврхе или привремени смештај завршен или да је у случају поступака који нису посебни поступци и привремени смештај, ситуација са робом регулисана.

Надлежни органи, на захтев доле потписаног и из разлога који се сматрају оправданим, могу да продуже рок од 30 дана од дана подношења захтева за плаћање, у ком он или она има обавезу да изврши плаћање тражених износа. Трошкови настали одобравањем тог додатног рока, а нарочито камате, морају се обрачунати тако да износ буде једнак оном који би био наплаћен под сличним условима на новчаном или финансијском тржишту у датој земљи.

Овај износ се не може умањити за износ који је већ плаћен под условима ове исправе, осим ако се од доле потписаног затражи да плати дуг који се појави у току царинског поступка који је започет пре пријема претходног захтева или у року од 30 дана после тога.

(3) Ова обавеза важи од дана када је прихвати гарантна царинарница. Доле потписани остаје одговоран за плаћање сваког дуга који настане у току царинског поступка, који је обухваћен овом гарантном исправом и који је започео пре ступања на снагу било каквог отказивања или укидања гаранције, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума.

(4) За потребе ове гарантне исправе, потписник наводи своју адресу за доставу12 свакој од осталих земаља наведених у тачки 1. као:

–––––––––––––

8 Прецртати непотребно.

9 Поступци који нису заједнички транзит се примењују само у Европској унији

10 Поступци који нису заједнички транзит се примењују само у Европској унији

11 За износе из царинске декларације за поступак употребу у посебне сврхе

12 Ако у закону земље не постоји одредба за адресу за достављање, гарант у тој земљи именује заступника који је овлашћен да прима сва саопштења упућена њему, а потврда из подстава 2. и исправа из подстава 4. тачке 4. састављају се на начин дат у тим подставовима. Судови у местима у којима се налазе адресе за достављање гаранта или његових заступника има надлежност у споровима који се односе на ову гаранцију

Земља

Презиме и име, или назив фирме, и пуна адреса

Доле потписани потврђује да прихвата да су му била уредно достављена сва писма и обавештења, као и све формалности и поступци у вези са овом гарантном изјавом, упућени или извршени у писаном облику на једну од (службених) адреса за достављање.

Доле потписани признаје надлежност судова у местима где је њена/његова (службена) адреса за достављање.

Доле потписани се обавезује да неће променити адресу за достављање или, ако мора да промени једну или више тих адреса, да ће о томе унапред обавестити гарантну царинарницу.

Сачињено у ………….................………, дана ………………………

…………………………………………………………………………

(Потпис)13

–––––––––––––

13 Лице које потписује документ мора руком унети следеће податке пре свог потписа: „Гаранција у износу од …” (износ написати словима)

II. Прихватање од стране гарантне царинарнице

Гарантна царинарница ……………………………………..................

..................................................................................................................

гарантна исправа је одобрена дана …………………………………… за покривање царинског поступка који се врши по царинској декларацији/декларацији за привремени смештај

Бр……………………........................ од ...............................................

…………………………………………………………………….......15

(Печат и потпис)

(4) У прилогу В5 у делу 7, између речи „Турска” и „Андора*” уносе се речи „Уједињено Краљевство”.

(5) У прилогу В6 у делу 6, између речи „Турска” и „Андора*” уносе се речи „Уједињено Краљевство”.

–––––––––––––

15 Попуњава царинарница у којој се роба ставља у поступак или у којој је била привремено смештена.”