ОДЛУКА 1/2018

заједничког одбора EУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 2018. у вези са позивом упућеним Уједињеном Краљевству да приступи Конвенцији од 20. маја 1987. године о поједностављењу формалности у трговини робом

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8 од 29. априла 2021.

ЗАЈЕДНИЧКИ КОМИТЕТ

имајући у виду Конвенцију од 20. маја 1987. године о поједностављењу формалности у трговини робом, а посебно члан 11. став 3,

С обзиром на то да:

(1) Чланом 11. став 3. Конвенције од 20. маја 1987. године о поједностављењу формалности у трговини робом1 („Конвенција”) овлашћује се заједнички одбор основан том конвенцијом („заједнички одбор”) да одлуком упути позив трећим земљама да приступи Конвенцији.

(2) Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске (у даљем тексту „Уједињено Краљевство”) је изразило жељу да приступи Конвенцији као самостална уговорна страна од датума од ког се Конвенција више неће примењивати на Уједињено Краљевство.

(3) Размена робе са Уједињеним Краљевством олакшао би поједностављењем формалности које утичу на трговину између Уједињеног Краљевства и Европске Уније, Републике Исланд, Македоније, Краљевине Норвешке, Републике Србије, Швајцарске конфедерације и Републике Турске.

(4) Како би се омогућило такво олакшање, сврсисходно је позвати Уједињено Краљевство да приступи Конвенцији.

(5) Приступaње Уједињеног Краљевствa Конвенцији ступиће на снагу тек од датума од ког се Конвенција неће односити на Уједињено Краљевство као чланице Европске Уније или уколико се Европска Унија и Уједињено Краљевство сагласе о прелазном аранжману, према ком би се Конвенција примењивала и на Уједињено Краљевство, до датума до ког ће се прелазни аранжмани примењивати.

–––––––––––––––

1 Конвенција између Европске заједнице, Републике Аустрије, Републике Финске, Републике Исланда, Краљевине Норвешке, Краљевине Шведске и Швајцарске Конфедерације о поједностављењу формалности у трговини робом (СЛ Л 134, 22. маја 1987. стр. 2).

ДОНЕО ЈЕ ОВУ ОДЛУКУ

Члан 1.

Уједињено Краљевство се позива да приступи Конвенцији у складу са чланом 11а Конвенције од датума који није дужи од датума када Уједињено Краљевство више не буде чланица Европске Уније или од датума када престану да се примењују прелазни аранжмани између Европске Уније и Уједињеног Краљевства, према којима би се Кzонвенција примењивала и на Уједињено Краљевство.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Сачињено у Бриселу,

За заједнички одбор

Председник