Zakon

 

На основу члана 3. Закона о потврђивању Европске конвенције о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима ADN („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/10) и тачке 3) Закључка Владе 05 број 018-10039/2013-2,

Министарство саобраћаја објављује

 

ЕВРОПСКИ СПОРАЗУМ

о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN)

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1 од 15. јануара 2014.

 

 

Погледати прилог European_Agreement_ADN_Volume_I

Погледати прилог European_Agreement_ADN_Volume_II

Погледати прилог Evropski_sporazum_ADN_Tom_1

Погледати прилог Evropski_sporazum_ADN_Tom_2