Zakon

 

МЕМОРАНДУМ

између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Федералне службе Руске Федерације за контролу промета наркотика о сарадњи у борби против нових психоактивних супстанци

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 21 од 26. новембра 2015.

 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије и Федерална служба Руске Федерације за контролу промета наркотика, у даљем тексту Учеснице,

свесне да ширење и злоупотреба нових психоактивних супстанци представља претњу по јавно здравље држава Учесница,

имајући у виду Извештај Међународног одбора за контролу наркотика за 2012. годину који истиче проблеме који настају као последица злоупотребе нових психоактивних супстанци,

истичући потребу за осмишљавањем свеобухватних и сложених приступа за откривање, анализу и идентификацију нових психоактивних супстанци,

с обзиром на све бржи раст нових психоактивних супстанци и улогу интернета у продаји и промоцији ових супстанци,

потврђујући потребу за сталним праћењем и обостраним коришћењем информација о новим психоактивним супстанцама,

скрећући посебну пажњу на могуће штетне последице злоупотребе нових психоактивних супстанци по здравље појединаца и целог друштва,

у оквиру спровођења Споразума између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Федералне службе Руске Федерације за контролу промета наркотика о сарадњу у борби против недозвољене трговине опојним дрогама, психотропним супстанцама и њиховим прекурсорима од 22. августа 2011. године (у даљем тексту Споразум),

имајући у виду обострани интерес за примену делотворних мера за борбу против нових психоактивних супстанци, укључујући борбу против њихове производње и ширења као и њихове злоупотребе (у даљем тексту: борба против нових психоактивних супстанци),

сагласиле су се о следећим питањима:

1. Овај меморандум ће користити израз „нове психоактивне супстанце” за описивање супстанци које се злоупотребљавају, било у чистом облику или у препаратима које не контролише ни Јединствена конвенција о опојним дрогама из 1961. године ни Конвенција о психотропним супстанцама из 1971. године, али које могу представљати претњу по јавно здравље.

2. Овај меморандум има за циљ да организује и развије сарадњу између Учесница у борби против нових психоактивних супстанци на делотворан начин.

3. Учеснице ће сарађивати у борби против нових психоактивних супстанци у оквирима своје надлежности на основу овог меморандума и у складу са својим националним законодавством и међународним обавезама својих држава као и у складу са одредбама Споразума.

4. Сарадња између Учесница у борби против нових психоактивних супстанци оствариваће се у следећим облицима:

а) размена информација у вези са борбом против нових психоактивних супстанци;

б) размена напредних метода и искустава у борби против нових психоактивних супстанци, укључујући искуство у примени делотворних мера на националном и регионалном нивоу ради решавања проблема проузрокованих новим психоактивним супстанцама као и искуство у стратегији откривања нових психоактивних супстанци;

ц) израда заједничке стратегије превенције злоупотребе нових психоактивних супстанци као и заједничких мера за борбу против нових психоактивних супстанци, укључујући мере брзог и ефективног откривања нових психоактивних супстанци;

д) размена законских и других националних правних аката својих држава, материјала о пракси њиховог спровођења, статистичких података и методичких препорука везано за борбу против нових психоактивних супстанци;

е) саветодавна помоћ као и стручна помоћ везано за нове психоактивне супстанце;

ф) спровођење заједничких научних истраживања од обостраног интереса по питањима производње и ширења нових психоактивних супстанци као и њихове злоупотребе;

г) размена узорака нових психоактивних супстанци и резултата њиховог тестирања, према потреби.

5. Размена информација везано за борбу против нових психоактивних супстанци биће реализована у погледу:

а) откривених и идентификованих нових психоактивних супстанци, укључујући информације о њиховим карактеристикама;

б) штетних ефеката по здравље проузрокованих злоупотребом нових психоактивних супстанци;

ц) облика и метода који се користе за праћење настанка нових психоактивних супстанци;

д) метода који се користе у производњи и ширењу нових психоактивних супстанци, укључујући информације о рутама снабдевања и коришћењу интернета као помоћног средства у таквим активностима;

е) места илегалне производње и ширења нових психоактивних супстанци, уколико таква места постоје;

ф) појединаца који се сумњиче за производњу и ширење нових психоактивних супстанци;

г) тренутне ситуације у државама Учесница у вези са злоупотребом нових психоактивних супстанци;

х) количине нових психоактивних супстанци заплењених из незаконитог промета, уколико такав промет постоји;

и) мера државне контроле успостављене у погледу откривених нових психоактивних супстанци, укључујући привремене мере;

ј) практичне примене мера за смањење понуде нових психоактивних супстанци и за поступање према појединцима који узимају нове психоактивне супстанце, укључујући мере које се предузимају на законодавном нивоу;

к) облика употребе и карактеристичних особина појединаца који узимају нове психоактивне супстанце;

л) других питања у вези са борбом против нових психоактивних супстанци.

6. Сарадња између Учесница у борби против нових психоактивних супстанци оствариваће се у складу са поступком који дефинише Споразум.

7. У циљу решавања проблема проузрокованих новим психоактивним супстанцама, Учеснице ће одржавати заједничке радне састанке, консултације и радионице.

8. Овај меморандум се примењује од датума потписивања.

9. Овај меморандум није међународни уговор и за Учеснице не ствара права и обавезе које уређује међународно право.

САЧИЊЕНО у Москви дана 27. 10. 2015. године, у два примерка, сваки на српском, руском и енглеском језику. У случају разлика у тумачењу, текст на енглеском језику има предност.

За Министарство унутрашњих послова

Републике Србије,

Небојша Стефановић, с.р.

За Федералну службу Руске
Федерације за контролу
промета наркотика,

Николај Борисович Цветков, с.р.

 

МЕМОРАНДУМ

между Министерством внутренних дел Республики Сербии и Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков о сотрудничестве в противодействии новым психоактивным веществам

Министерство внутренних дел Республики Сербии и Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, именуемые в дальнейшем Участниками,

осознавая угрозу для здоровья населения государств Участников, которую представляет распространение новых психоактивных веществ, а также злоупотребление ими,

принимая во внимание доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2012 год, в котором обращено особое внимание на проблемы, возникающие в результате злоупотребления новыми психоактивными веществами,

подчеркивая необходимость разработки всеобъемлющих, комплексных подходов для выявления, анализа и идентификации новых психоактивных веществ,

учитывая стремительные темпы появления новых психоактивных веществ и роль, которую сеть „Интернет” может играть в сбыте и пропаганде этих веществ,

подтверждая необходимость постоянного сбора и совместного использования информации о новых психоактивных веществах,

обращая особое внимание на возможность пагубных последствий злоупотребления новыми психоактивными веществами для здоровья отдельных людей и всего общества,

в рамках реализации Соглашения между Министерством внутренних дел Республики Сербии и Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 22 августа 2011 г. (далее – Соглашение),

исходя из взаимной заинтересованности в принятии эффективных мер, направленных на противодействие новым психоактивным веществам, в том числе борьбу с их производством и распространением, а также со злоупотреблением ими (далее – противодействие новым психоактивным веществам),

достигли взаимопонимания по следующим вопросам:

1. Для целей настоящего Меморандума под новыми психоактивными веществами понимаются вещества, являющиеся предметом злоупотребления в их чистом виде либо в виде препарата, которые не подпадают под контроль согласно Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года, но которые могут представлять угрозу для здоровья населения.

2. Целью настоящего Меморандума является организация и развитие сотрудничества Участников, направленного на эффективное противодействие новым психоактивным веществам.

3. Участники будут осуществлять сотрудничество в противодействии новым психоактивным веществам в рамках своей компетенции на основании настоящего Меморандума и при соблюдении законодательства и международных обязательств своих государств, а также положений Соглашения.

4. Участники при осуществлении сотрудничества в противодействии новым психоактивным веществам будут стремиться использовать следующие формы взаимодействия:

a) обмен информацией по вопросам противодействия новым психоактивным веществам;

b) обмен передовыми методами и опытом в противодействии новым психоактивным веществам, в том числе опытом в принятии эффективных мер на национальном и региональном уровнях для решения проблем, создаваемых новыми психоактивными веществами, а также в стратегии выявления новых психоактивных веществ;

с) разработка совместных стратегий профилактики злоупотребления новыми психоактивными веществами, а также совместных мер, направленных на противодействие новым психоактивным веществам, в том числе мер оперативного и эффективного реагирования на их появление;

d) обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами своих государств, материалами о практике их исполнения, статистическими данными и методическими рекомендациями по вопросам противодействия новым психоактивным веществам;

e) оказание консультативной помощи, а также содействие в проведении экспертиз новых психоактивных веществ;

f) проведение представляющих взаимный интерес совместных научных исследований по вопросам, связанным с производством и распространением новых психоактивных веществ, а также со злоупотреблением ими;

g) обмен, в случае необходимости, образцами и результатами исследований новых психоактивных веществ.

5. Обмен информацией по вопросам противодействия новым психоактивным веществам Участники планируют осуществлять относительно:

a) выявленных и идентифицированных новых психоактивных веществ, в том числе информацией относительно их характеристик;

b) пагубных последствий для здоровья, вызываемых злоупотреблением новыми психоактивными веществами;

c) методик, используемых для мониторинга появления новых психоактивных веществ;

d) методов, используемых для производства и распространения новых психоактивных веществ, в том числе информацией относительно маршрутов поставок и использования сети „Интернет” для содействия такой деятельности;

e) мест незаконного производства и распространения новых психоактивных веществ, в случае наличия таких мест;

f) лиц, занимающихся производством и распространением новых психоактивных веществ;

g) текущей ситуации в своих государствах, связанной со злоупотреблением новыми психоактивными веществами;

h) объемов изъятий из незаконного оборота новых психоактивных веществ, в случае наличия такого оборота;

i) мер государственного контроля, установленных в отношении выявленных новых психоактивных веществ, в том числе временных мер;

j) практики применения мер, направленных на сокращение спроса на новые психоактивные вещества и на лечение потребителей новых психоактивных веществ, в том числе принятых на законодательном уровне;

k) форм потребления и характерных особенностей потребителей новых психоактивных веществ;

l) иных вопросов, связанных с противодействием новым психоактивным веществам.

6. Сотрудничество Участников в противодействии новым психоактивным веществам будет осуществляться в порядке, определенном Соглашением.

7. В целях решения проблем, создаваемых новыми психоактивными веществами, Участники будут проводить совместные рабочие встречи, совещания, семинары.

8. Настоящий Меморандум применяется с даты подписания.

9. Настоящий Меморандум не является международным договором и не создает прав и обязательств для Участников, регулируемых международным правом.

Подписано в г. Москве 27. октября 2015. г. в двух экземплярах, каждый на сербском, русском и английском языках. В случае разночтений при толковании преимущество имеет текст на английском языке.

За Министерство внутренних

дел Республики Сербии

За Федеральную службу
Российской Федерации

по контролю за оборотом
наркотиков

MEMORANDUM

between the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia and the Federal Service of the Russian Federation for Narcotics Traffic Control on cooperation in combating new psychoactive substances

The Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia and the Federal Service of the Russian Federation for Narcotics Traffic Control, hereinafter referred to as the Participants,

being conscious that the spread and the abuse of new psychoactive substances have posed a threat to public health of the Participants’ States,

taking into consideration the Report of the International Narcotics Control Board for 2012 that emphasizes the problems emerging in the result of the abuse of new psychoactive substances,

emphasizing the need of elaboration of comprehensive and complex approaches for detection, analysis and identification of new psychoactive substances,

considering the rapid growth of new psychoactive substances and the role of Internet in sale and promotion of these substances,

reaffirming the need of sustained monitoring and mutual use of information on new psychoactive substances,

drawing special attention to the possibility of harmful consequences of the abuse of new psychoactive substances for the health of individuals and whole society,

in the framework of the realization of Agreement between the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia and the Federal Service of the Russian Federation for Narcotics Traffic Control on cooperation in combating illicit traffic of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors of 22 August 2011 (hereinafter referred to as the Agreement),

considering mutual interest to take effective measures on combating new psychoactive substances, including combating their production and spread as well as their abuse (hereinafter referred to as combating new psychoactive substances),

have agreed on the following issues:

1. This Memorandum will use the term ‘new psychoactive substances’ to describe the substances of abuse, either in a pure form or in a preparation that are neither controlled by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs nor by the 1971 Convention on Psychotropic Substances, but which may pose a public health threat.

2. This Memorandum is aimed to organize and develop cooperation between the Participants in combating new psychoactive substances in an effective way.

3. The Participants will cooperate in combating new psychoactive substances within their competence on the grounds of this Memorandum and in accordance with their national law and international obligations of their States as well as in compliance with the provisions of the Agreement.

4. The cooperation between the Participants in combating new psychoactive substances will be realized in the following forms:

a) exchange of information on the issues of combating new psychoactive substances;

b) exchange of advanced methods and experience in combating new psychoactive substances, including experience in taking effective measures on the national and regional levels to solve the problems caused by new psychoactive substances as well as experience in the strategy of new psychoactive substances detection;

с) elaboration of common strategy of prevention of the abuse of new psychoactive substances as well as common measures on combating new psychoactive substances, including the measures of rapid and effective detection of new psychoactive substances;

d) exchange of legislative and other national legal acts of their States, materials on practices of their execution, statistic data and methodical recommendations on matters of combating new psychoactive substances;

e) advisory assistance as well as expertise assistance of new psychoactive substances;

f) carrying out common scientific research of mutual interest on the issues of production and spread of new psychoactive substances as well as their abuse;

g) exchange of new psychoactive substances samples and their test results, if needed.

5. Exchange of information on the issues of combating new psychoactive substances will be realized in respect to:

a) detected and identified new psychoactive substances, including information on their characteristics;

b) harmful effect on health caused by the abuse of new psychoactive substances;

c) forms and methods used to monitor the emergence of new psychoactive substances;

d) methods used for production and spread of new psychoactive substances, including information on the routes of deliveries and the use of Internet for assistance of such activities;

e) places of illegal production and spread of new psychoactive substances in case of the existence of such places;

f) individuals suspected of production and spread of new psychoactive substances;

g) current situation in the Participants’ States concerning the abuse of new psychoactive substances;

h) quantity of new psychoactive substances seized from illegal traffic in case of existence of such traffic;

i) measures of the state control established in respect of detected new psychoactive substances, including temporary measures;

j) practices of taking measures on the reduction of supply on new psychoactive substances and on the treatment of individuals taking new psychoactive substances, including the measures taken on the legislative level;

k) forms of use and characteristic features of individuals taking new psychoactive substances;

l) other issues related to combating new psychoactive substances.

6. Cooperation between the Participants in combating new psychoactive substances will be realized in accordance with the procedure defined by the Agreement.

7. To solve the problems caused by new psychoactive substances the Participants will hold joint work meetings, consultations and workshops.

8. This Protocol applies from the date of its signature.

9. This Memorandum is not an international treaty and it does not generate rights and obligations regulated by international law for the Participants.

DONE in Moscow on 27th October 2015., in two copies, each in the Serbian, the Russian and the English languages. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

For the Ministry of

Internal Affairs of the

Republic of Serbia

For the Federal Service

of the Russian Federation

for Narcotics Traffic Control