Zakon

ПРОТОКОЛ

између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о карантину и здравственим захтевима који се односе на свињско месо за извоз из Републике Србије у Народну Републику Кину

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7 од 27. јуна 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (у даљем тексту: МПШВ) и Генерална управа царина Народне Републике Кине (у даљем тексту: ГУЦ), сложили су се у вези са следећим захтевима који се односе на здравствену исправност и карантин свињског меса (у даљем тексту: свињско месо) за извоз из Републике Србије у Народну Републику Кину.

Члан 1.

МПШВ је надлежно за инспекцију и карантин свињског меса које се извози у Народну Републику Кину као и за издавање здравствених сертификата.

Члан 2.

МПШВ ће обезбедити ГУЦ следећа документа: законе и правилнике који се односе на контролу хигијене при клању, расецању и складиштењу свињског меса, као и програме који се односе на инспекцију и карантин, што обухвата узорковање и методе испитивања, административне процедуре и примену одговарајућих стандарда.

МПШВ ће обезбедити ГУЦ, у сврху попуњавања сертификата, узорке званичних ознака, здравствене сертификате заштићене званичном технологијом против фалсификовања, и списак ветеринарских инспектора са њиховим потписима. Ако дође до било каквих промена, МПШВ ће благовремено обавестити ГУЦ о истима.

Члан 3.

У складу са захтевима ГУЦ, МПШВ ће обезбедити систем превенције и контроле за болести наведене у чл. 4. и 5. овог протокола и да поднесе ажуриране податке о болестима које су обавезне за пријављивање Светској организацији за заштиту здравља животиња (у даљем тексту: ОИЕ).

МПШВ треба да примени годишњи план праћења резидуа и да достави информацију о његовом спровођењу. Уколико се закључи да постоји потреба, радиоактивност као и други параметри који утичу на загађивање околине, биће укључени у план праћења.

У случају да постоји потреба за смањењем патогених микроорганизама, ГУЦ ће о томе информисати МПШВ. МПШВ ће направити план за смањење патогених микроорганизама и обезбедити одговарајуће информације о процени, које ће доставити ГУЦ.

У случају потребе, ГУЦ може именовати стручњаке који би потврдили горе наведен систем контроле и статус управљања. МПШВ ће обезбедити неопходну помоћ.

Члан 4.

МПШВ званично потврђује да:

1. је Република Србија слободна од слинавке и шапа, Афричке куге свиња и везикуларне болести свиња;

2. у газдинствима порекла свиња и газдинствима која се налазе у околини од 10 km није било случајa/ избијања болести класичне куге свиња.

Члан 5.

Неопходно је да буду испуњени следећи захтеви за заклане животиње чије се месо извози у Народну Републику Кину:

1. да су рођене или увезене, узгојене и заклане у Републици Србији, уз следљивост порекла;

2. да потичу са фарми где:

– Није установљена појава антракса, Аујескијеве болести, туберкулозе, бруцелозе;

– Није установљена појава пастерелозе у протеклих 12 месеци;

– Током протеклих 12 месеци нису биле предмет карантинског ограничења у складу са захтевима Здравственог кодекса за копнене животиње Светске организације за заштиту здравља животиња и прописима Републике Србије који се односе на здравље животиња;

3. Нису никада храњене храном чија употреба је забрањена;

4. Су биле предмет надзора у оквиру националног програма праћења резидуа и не садрже лекове, хемијске остатке, друге токсичне и штетне супстанце које су штетне за здравље људи.

Члан 6.

Објекти (за клање, расецање, хлађење и складиштење, паковање) из којих би се вршио извоз свињског меса за Народну Републику Кину:

1. морају бити контролисани од стране МПШВ;

2. испуњавати захтеве о здрављу животиња и јавном здрављу и Републике Србије и Народне Републике Кине;

3. морају бити регистровани од стране Управе за издавање сертификата и акредитацију Народне Републике Кине (ЦНЦА) у складу са прописима о регистрацији објеката за храну која се увози.

Производи из објеката којима није одобрена регистрација од стране ЦНЦА не смеју се извозити у Народну Републику Кину.

Члан 7.

Ветеринарски инспектори Републике Србије одговорни су за:

1. Инспекцију пре и после клања животиња од којих потиче месо свиња, у складу са релевантним прописима Републике Србије и Народне Републике Кине;

2. Потврђивање да су заклане животиње здраве, да не показују клиничке знаке заразних болести, да на трупу и органима нема лезија и да је све у складу са чланом 5. овог протокола;

3. Потврђивање да је, у складу са Планом праћења резидуа у Републици Србији, ниво резидуа ветеринарских лекова, пестицида, тешких метала, токсичних и штетних супстанци садржаних у производу испод граница које прописују Република Србија и Народна Република Кина;

4. Потврђивање да су трупови свиња, након клања а пре расецања у делове, охлађена на 0–4℃ и остављени на зрењу минимум 24 сата. Вредност pH у средини слабинског дела леђног мишића сваког трупа не сме бити виша од 5,9 након периода зрења;

5. Потврђивање да свињско месо није контаминирано патогеним агенсима, у складу са прописима Републике Србије и Народне Републике Кине, и да је произведено у складу са системом управљања квалитетом који је заснован на анализи опасности и критичних контролних тачака и који је контролисан од стране надлежног органа Републике Србије;

6. Потврђивање да је свињско месо здраво, безбедно и погодно за исхрану људи;

7. свињско месо је било подвргнуто прегледу методом дигестије са негативним резултатом;

8. У случају неслагања са одредбама на које се односе чланови од 1. до 6. овог протокола, МПШВ треба одмах да обавести ГУЦ, да заустави извоз свињског меса из објеката на које се ово односи. МПШВ ће истражити узрок и предузети одређене корективне мере, укључујући повлачење свињског меса које јесте, или може бити контаминирано.

Члан 8.

Објекат за клање из кога се извози свињско месо у Народну Републику Кину неће се користити за истовремено клање животиња које нису у складу са одредбама члана 5. овог протокола. Објекат за расецање из кога се извози свињско месо у Народну Републику Кину неће се користити за истовремено расецање свињског меса које није у складу са одредбама чл. 5. и 7. овог протокола.

Треба обезбедити следљивост свињског меса које се извози у Народну Републику Кину. Одређени део у објекту за хлађење и складиштење треба да буде на располагању искључиво за складиштење свињског меса које се извози у Народну Републику Кину.

Члан 9.

Свињско месо које се извози у Народну Републику Кину мора бити упаковано у нов материјал за паковање у складу са међународним стандардима за хигијену.

Спецификација, место порекла (регија/град), земља у коју се извози, назив, тежина, произвођач, извозни контролни број објекта, број производне партије, температура складиштења, датум производње, рок употребе мора да буду означени на спољашњој страни паковања на кинеском и на енглеском језику. На површини паковања треба да се налази званична ознака жига, за коју је поднет узорак ГУЦ. Ознака на спољашњој страни паковања треба да укаже на то да се свињско месо извози у континентални део Народне Републике Кине.

Земља порекла, назив производа, извозни контролни број објекта и број производне партије свињског меса мора да се налазе на унутрашњем паковању.

Члан 10.

Током читавог процеса, укључујући и паковање, складиштење и транспорт, свињско месо које се извози у Народну Републику Кину мора да испуњава ветеринарско санитарне захтеве и да је заштићено од контаминације токсичним и штетним супстанцама.

Након што је утоварен производима, контејнер се мора запечатити под надзором ветеринарског инспектора; ветеринарски сертификат мора да садржи и број пломбе. Током транспорта, паковање ових производа мора да остане неоштећено.

Члан 11.

Свака пошиљка свињског меса мора да садржи и оригинални ветеринарски сертификат којим се потврђује да је у складу са овим протоколом. Када се контејнер користи за транспорт свињског меса, сваки контејнер мора да поседује оригинални ветеринарски сертификат.

Ветеринарски сертификат мора да буде написан на српском, кинеском, и енглеском језику. Обе стране треба унапред и обострано да утврде формат и садржај овог сертификата.

Члан 12.

У случају појаве заразних болести наведених у члану 4. овог протокола, које могу да утичу на свињско месо, МПШВ мора одмах да заустави извоз свињског меса у Народну Републику Кину, покрене повлачење таквих производа, и детаљно информише ГУЦ о таквом случају.

У случају појаве заразних болести наведених у члану 5. овог протокола, или појаве заразе у регији из које се свињско месо извози у Народну Републику Кину, МПШВ мора одмах да заустави извоз свињског меса из тог подручја у Народну Републику Кину, покрене повлачење тих производа, и детаљно информише ГУЦ о таквом случају.

Када је зараза у потпуности искорењена или када више нема опасности од контаминације, МПШВ треба да достави детаљну информацију ГУЦ, ако жели да обнови извоз у Народну Републику Кину, а обе стране могу унапред преговарати о постизању договора.

Уколико кинеска страна открије да свињско месо које се извози у Народну Републику Кину није у складу са захтевима Протокола, ГУЦ ће одмах обавестити МПШВ и предузети мере неприхватања, задржавања, уништења или стављања на располагање овог производа. МПШВ ће сарађивати са ГУЦ у истрази ради утврђивања било каквих проблема, укључујући и обавештавање ГУЦ о било каквим корективним мерама које треба предузети, као што је повлачење неких других потенцијално угрожених производа у циљу спречавања понављања ових неусаглашености.

Члан 13.

У сврху овог протокола, свињско месо подразумева месо са или без кости и јестиве кланичне производе закланих свиња изузимајући изнутрице.

Члан 14.

Овај протокол може бити измењен уз сагласност обе стране.

Члан 15.

Било која страна може раскинути овај протокол тако што ће обавестити другу страну у писаном облику шест (6) месеци унапред.

Члан 16.

Овај протокол ступа на снагу са даном потписивања.

Сачињено у Београду, дана 17. јуна 2019. године у два оригинална примерка, сваки на српском, кинеском и енглеском језику. У случају разлика у тумачењу одредаба овог протокола меродаван је текст на енглеском језику.

За

Министарство

пољопривреде, шумарства и водопривреде

Републике Србије

Бранислав Недимовић, с.р.

министар пољопривреде, шумарства и водопривреде

За

Генералну управу царина

Народне Републике Кине

Жанг Јивен, с.р.

заменик министра
Генералне управе царине Народне Републике Кине

PROTOCOL

BETWEEN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND WATER MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
AND
THE GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON QUARANTINE AND HEALTH REQUIREMENTS FOR PIG MEAT TO BE EXPORTED FROM THE REPUBLIC OF SERBIA TO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

The Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia (hereinafter referred as MAFWM) and the General Administration of Customs of the People’s Republic of China (hereinafter referred as GACC), have agreed on the following quarantine and health requirements for pork meat (hereinafter referred as the pork meat) to be exported from the Republic of Serbia to the People’s Republic of China.

Article 1

The MAFWM is responsible for inspection and quarantine of the pork meat to be exported to the People’s Republic of China, as for the issuance of health certificates.

Article 2

The MAFWM shall provide GACC with the following documents: laws and regulations on slaughtering, cutting and storing hygiene control of the pork meat, as well as inspection and quarantine programs, which include the items and methods of analysis, administrative procedures and relating standards.

The MAFWM shall provide GACC, for filing purposes, with the samples of the official marks, the health certificates bearing official anti-counterfeit technology, list of authorized official veterinarians with their signatures. If any modifications and changes occur, the MAFWM shall in due time notify the GACC.

Article 3

In accordance with the requirements of the GACC, the MAFWM shall provide the preventive and control system for the diseases listed in Articles 4 and 5 of this protocol, and should submit an updated data of notifiable diseases to the World Organization for Animal Health (OIE).

The MAFWM should implement annual residue monitoring plan and submit information on its implementation. If there is an obvious need, nuclear radiation and other environmental pollutants parameters shall be included in the monitoring plan.

If there is a need for reduction of pathogenic microorganism, GACC shall inform the MAFWM. The MAFWM shall carry out pathogenic microorganism reduction plan and provide the relevant assessment information for the GACC.

If there is a need, the GACC may designate experts to verify the above-mentioned control system and management status. The MAFWM shall provide necessary assistance.

Article 4

The MAFWM officially confirms that:

1. the Republic of Serbia is free from Foot-and-Мouth Disease, African swine fever and swine vesicular disease.

2. in the holdings of origin of pigs and holdings around, in an area of 10 km radius, there has been no case/outbreak of the classical swine fever.

Article 5

The slaughtered animal for the pork meat to be exported to the People’s Republic of China shall be complied with the following requirements:

1. born or imported, raised and slaughtered in the Republic of Serbia, with traceable identity;

2. originated from farms where

– have been no occurrence of Aujeszky's disease, Anthrax, Tuberculosis, Brucellosis,

– have been no occurrence of Pasteurllosis in the past 12 months,

– over the past 12 months, have not been subjected to quarantine restriction according to requirements of OIE terrestrial-code and the Serbian animal health regulations;

3. have never been fed on prohibited feeds;

4. have been subjected to the monitoring of the national residue monitoring program and does not contain drugs, chemical residues, other toxic and harmful substances which harmful to human health.

Article 6

The establishments (slaughterhouses, cutting plants, cold stores, packing plants) intended to export the pork meat to the People’s Republic of China:

1. shall be supervised by MAFWM;

2. shall meet the requirements on veterinary health and public health of the People’s Republic of China and the Republic of Serbia;

3. shall be registered by the Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA) according to the Regulations for Administration of Registration of Foreign Food Establishments.

Products from establishments that have not obtain the registration from CNCA must not be exported to the People’s Republic of China.

Article 7

The official veterinarians of the Republic of Serbia are responsible for:

1. undertaking ante-mortem and post-mortem inspection to the animals from which the pork meat derived, in accordance with the relevant Serbian and Chinese laws and regulations;

2. make sure that the slaughtered animals are healthy, showing no clinical signs of infectious diseases, carcasses and viscera are free from lesions and comply with Article 5 of the protocol;

3. make sure that, in accordance with the Serbian Residues Monitoring Plan, the residue level of veterinary medicine, pesticides, heavy metals, poisonous, hazardous articles contained in the products is below the limits stipulated by the Republic of Serbia and the People’s Republic of China,

4. make sure that all carcasses of pig animals, after slaughtering and before cutting apart, have been chilled and matured at 0-4℃ at least 24 hours. The pH value in the center of loin fillet of all carcasses shall be no more than 5.9 after maturing.

5. make sure that the pork meat is free from the pollution of pathogenic agent in conformity with Serbian and Chinese laws and regulations, produced under the quality management system which is based on the Hazard Analysis and Critical Control Point and supervised by competent authority of the Republic of Serbia,

6. certify that the pork meat is wholesome and safe, and fit for human consumption,

7. certify that the pork meat has been subjected to an examination by a digestion method with negative results

8. any cases found not in compliance with provisions referred to in Article 1 to 6, MAFWM should notify GACC immediately, stop exporting the pork meat from the relevant establishment(s). The MAFWM will investigate the cause and take appropriate corrective measures, including the recall of the pork meat which is or/and may be contaminated.

Article 8

The slaughterhouse for exporting the pork meat to the People’s Republic of China, shall not slaughter animals not complying with the provisions in Article 5 of this Protocol at the same time. The cutting plants for exporting the pork meat to the People’s Republic of China, shall not cut the pork meat not in conformity with the provisions referred to in Article 5 and Article 7 of this Protocol at the same time.

The traceability of the pork meat to be exported to the People’s Republic of China should be ensured. A designated area within cold store should be available exclusively for the storage of the pork meat exported to the People’s Republic of China.

Article 9

The pork meat to be exported to the People’s Republic of China must be packed with new packaging materials in compliance with the international hygienic standards.

The specification, place of origin (region/city), destination country, name, weight, manufacturer, establishment registration number, batch number, storage temperature, production date, shelf life shall be labeled on the outside package in Chinese and English. The surface of package should bear the official mark, the sample of which has been filed by GACC. The label on the outside package should indicate that the pork meat to be exported to the mainland of the People’s Republic of China.

The country of origin, product name, establishment number and batch number of the pork meat shall be marked on the inner package.

Article 10

During the whole process, including packaging, storage and transportation, the pork meat to be exported to the People’s Republic of China should meet the veterinary hygienic requirements and be prevented from being contaminated by poisonous and harmful substances.

After it has been loaded with the products, the container should be sealed under the supervision of official veterinarian; the seal number should be indicated in the veterinary certificate. During transportation, the package of products should remain intact.

Article 11

Each consignment of the pork meat should be accompanied with an original veterinary certificate attesting that it is in compliance of this Protocol. When a container is used for transportation of the pork meat, each container should be accompanied with an original veterinary certificate.

The veterinary certificate should be written in Serbian, Chinese and English. The format and content of the certificates should be mutually determined in advance by both sides.

Article 12

If there is any occurrence of infectious disease listed in Article 4, which may affect the pork meat, MAFWM should stop the exportation of pork meat to the People’s Republic of China immediately, initiates recall of the affected products, and notify GACC with information in detail.

If there is any occurrence of infectious disease listed in Article 5 or contaminant event in the region exporting the pork meat to the People’s Republic of China, MAFWM should stop the exportation of the pork meat to the People’s Republic of China from the corresponding area immediately, initiates recall of the affected products, and notify GACC with information in detail.

When the disease is complete eliminated or contamination event is over, MAFWM should provide a detailed information to GACC if wishes to resume exportation to the People’s Republic of China, both side may negotiate to reach agreements in advance.

If the pork meat to be exported to the People’s Republic of China is found by Chinese side not to be compliance with the requirements of the Protocol, GACC will immediately notify MAFWM and take the measures of rejection, detention, destruction, or disposal of the product MAFWM should cooperate with GACC to investigate in addressing any problems, including notifying GACC of any corrective actions to be taken, such as the recall of any other potential affected products and to prevent recurrence of the incompliance.

Article 13

For the purposes of this Protocol, the pork meat refers to the bone in meat or/and deboned skeletal muscle meat and edible offal excluding viscera.

Article 14

This Protocol can be amended with the mutual consent of both sides.

Article 15

Any side may terminate this Protocol by notifying the other side in written six (6) months in advance.

Article 16

This protocol shall come into force on the date of signing.

Done in Belgrade on 17 June, 2018 in two copies, each in Serbian, Chinese and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of the provisions of this Protocol, English text shall prevail.

On behalf of

the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of

the Republic of Serbia

On behalf of

the General Administration of Customs of

the People’s Republic of China