Zakon

СПОРАЗУМ

о сарадњи у области пољопривреде између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде и прехрамбене сигурности Краљевине Лесото

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1 од 10. јануара 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и министарство пољопривреде и прехрамбене сигурности Краљевине Лесото, у даљем тексту: Стране,

у циљу проширивања привредне, научне и техничке сарадње у области пољопривреде, као и у области пољопривредно прехрамбене индустрије,

Сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

Стране, у делокругу своје надлежности и у оквиру националног законодавства и других међународних уговора, у којима су оне стране, олакшаће успостављање односа између субјеката домаћинстава, предузећа и организација обе земље ангажованих у пољопривредној производњи и прерађивачкој индустрији.

Члан 2.

У циљу постизања ефикасне сарадње, Стране ће обезбедити подршку и ангажоваће се на унапређењу сарадње у следећим областима:

1. размена постојећих и нових сорти ратарских култура, поврћа, воћа, организовање гајења семена и узорковања;

2. организовање размене искустава у области вештачког осемењавања, узгоја и селекције у сточарству, у смислу повећања продуктивности животиња;

3. размена генетских и биолошких материјала који се користе за гајење биљака и у сточарству. Ова размена ће се вршити у складу са посебним споразумом који ће прецизирати начине и услове за коришћење наведеног материјала;

4. производња минералних ђубрива, капацитета за заштиту биља и ветеринарских препарата;

5. сарадња у области заштите биља, карантина и ветерине;

6. размена искуства у области производње еколошки чистих пољопривредних производа (воће и поврће, баштенско биље);

7. размена искустава у ефикасном коришћењу земље, очувању земље, примени развијених метода наводњавања и агро-техничких мера;

8. инвестирање у производњу и прераду пољопривредних производа коришћењем модерне технологије, као и маркетинг и инфраструктура, помоћ у модернизацији постојећих предузећа ангажованих у овој области и формирање нових заједничких предузећа;

9. јачање научно-истраживачких односа у пољопривредном сектору у савременим економским условима, сарадње у спровођењу реформи, размене информација и искустава о резултатима у овој области;

10. сарадња у организовању обуке и стручних програма, симпозијума, семинара, конференција, изложби и сајмова посвећених разним областима пољопривреде;

11. размена информација о међународним стандардима, технологијама, научним и техничким иновацијама;

12. сарадња на тему кредитне политике у сеоским подручјима;

13. развој производње хране и смеша сточне хране;

14. израда и реализација пројеката о кључним питањима и приоритетима аграрног сектора.

Члан 3.

Стране ће приступити консултацијама у вези са решавањем проблема који могу да настану у примени овог споразума. Место, датум, дневни ред, као и начин покривања трошкова насталих у вези са консултацијама одредиће се уз обострану сагласност.

У случају да се кроз консултације не постигну никакви резултати, спорови ће се решавати дипломатским путем.

Члан 4.

Измене и допуне овог споразума могу се обављати уз обострану сагласност Страна. Такве измене и допуне могу се обављати путем посебних протокола, који ће бити саставни део овог споразума и ступиће на снагу у складу са чланом 5. овог споразума.

Члан 5.

Овај споразум је закључен за период од пет година и ступиће на снагу на дан потписивања.

Овај споразум биће аутоматски продужен за период од пет година уколико ниједна од Страна дипломатским путем не обавести другу Страну о својој намери да га откаже, а најмање шест месеци пре престанка важења овог споразума.

Сачињено у Београду 20. новембра 2018. године, у по два оригинална примерка на српском и енглеском језику, у којима су оба текста подједнако аутентична. У случају различитог тумачења, енглески текст имаће примат.

За Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије
Ивица Дачић, с.р.
први потпредседник Владе и министар спољних послова

За Министарство пољопривреде и прехрамбене сигурности Краљевине Лесото

Лесего Макготи, с.р.
министар иностраних послова и међународне сарадње