Zakon

АДМИНИСТРАТИВНИ СПОРАЗУМ

у области реформе јавне управе, управљања људским ресурсима и стручног усавршавања у јавној управи између министра државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и министра за послове јавне управе и јавне рачуне Републике Француске

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

Министар државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, с друге стране,

и

Министар за послове јавне управе и јавне рачуне Републике Француске, с једне стране

(у даљем тексту: Стране)

Уважавајући Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, потписан 8. априла 2011. године,

У жељи да дају нови подстрек односима пријатељства и поверења између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске,

И жељи да додатно развију сарадњу, на обострану корист, у областима у надлежности Министарстава државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства за послове јавне управе и јавне рачуне Републике Француске,

Сагласили су се о следећем:

Члан 1.

Овај административни споразум (у даљем тексту: Административни споразум) успоставља оквир за одрживу и динамичну сарадњу у области реформе јавне управе, управљања људским ресурсима и стручног усавршавања у јавној управи.

Сарадња из става 1. овог члана заснива се на начелу реципроцитета и узајамне користи обе стране.

Члан 2.

Ради спровођења сарадње из члана 1. Административног споразума, а у складу са законодавством Републике Србије и Републике Француске, Стране ће настојати да заједнички реализују активности у следећим областима:

1. размена добре праксе и нормативних решења у областима из члана 1. Административног споразума;

2. размена искустава и пружање експертске подршке у планирању, припреми и спровођењу пројеката и других активности које би, у складу са правним системом и/или националним законодавством сваке од страна, требало да доведу до проналажења најадекватнијих решења за питања из области утврђених чланом 1. Административног споразума;

3. размена државних службеника упућивањем на стручно усавршавање стажирањем, посебно у темама које се односе на области из члана 1. Административног споразума;

4. размена публикација и других експертских докумената од заједничког интереса које су објавиле Стране, уз поштовање права интелектуалне својине;

5. реализација других облика сарадње договорених између Страна путем заједничких консултација.

Члан 3.

Начин рада и календар активности из члана 2. Административног споразума утврдиће се међусобним договором и прецизирати акционим планом Страна, узимајући у обзир могућности обе стране.

Члан 4.

У циљу спровођења активности из члана 2. Административног споразума, Стране могу организовати заједничке конференције, семинаре, округле столове, студијске посете и радионице у било којој од ове две државе, према договору.

Члан 5.

Стране ће настојати да обезбеде средства из доступних извора финансирања ради реализације активности у вези са постизањем циљева из члана 2. Административног споразума.

Члан 6.

Представници сваке стране оцењиваће спровођење Административног споразума на редовним састанцима, наизменично у Републици Србији и Републици Француској, осим ако се о томе другачије не договоре.

Члан 7.

Административни споразум може бити измењен заједничком писаном сагласношћу Страна, која се размењује дипломатским путем.

Све разлике између Страна које произилазе из тумачења или спровођења Административног споразума, решаваће се на пријатељски начин, путем консултација.

Члан 8.

Административни споразум ступа на снагу датумом потписивања обе стране. Закључује се на период од три године, а може се прећутно продужити на исти период.

Административни споразум може да откаже једна или друга страна, у било ком тренутку, путем писаног обавештења достављеног дипломатским путем. У таквом случају, престаје да важи у року од три месеца од датума пријема обавештења.

Отказ Административног споразума не доводи у питање права и обавезе у вези са пројектима покренутим на основу овог административног споразума.

Потписан у Београду, дана 15. јула 2019. године, у два оригинална примерка, на српском и француском језику, при чему су оба текста подједнако веродостојна.

Министар државне управе и локалне самоуправе Републике Србије

г. Бранко Ружић, с.р.

За министра за послове јавне управе и јавне рачуне

г. Фредерик Мондолони, с.р.