Zakon

СПОРАЗУМ

између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о узајамном признавању државно признатих јавних исправа о стеченом нивоу образовања издатих у Републици Србији и Мађарској

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

Влада Републике Србије и Влада Мађарске (у даљем тексту: Стране),

Вођене намером развијања образовних и научних односа између две државе,

Полазећи од чињенице да су обе Стране потврдиле Конвенцију о признавању квалификација из области високог образовања у европском региону, потписану 11. априла 1997. године у Лисабону, као и чињенице да су обе Стране чланице Европског простора високог образовања насталог као резултат Болоњског процеса,

У складу са Споразумом између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и спорта, потписаним 13. марта 2006. године у Београду,

Имајући у виду Програм сарадње у области образовања, науке и културе између Владе Републике Србије и Владе Мађарске за период од 2018. до 2020. године, потписан 9. фебруара 2018. године у Будимпешти, и

Са циљем даљег олакшавања узајамног признавања јавних исправа о стеченом нивоу образовања

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Овај споразум се односи на државно признате јавне исправе о стеченом нивоу образовања, као и на исправе о савладаном делу студијског програма у оквиру државно признатих високошколских установа (као што су семестри, положени испити и остварени број ЕСПБ кредита), које су стечене у складу са прописима који важе у свакој од Страна.

Члан 2.

(1) Стране признају сведочанства о завршеном средњем образовању издата у Мађарској и сведочанства о најмање завршеном средњем образовању у трогодишњем трајању издата у Републици Србији, као еквивалентна, а имаоцима тих јавних исправа признају право пријаве за упис на студијске програме кратког циклуса у Мађарској и на студијске програме основних струковних студија у Републици Србији.

(2) Стране признају матурска сведочанства која су издата у Мађарској и сведочанства о завршеном средњем образовању у четворогодишњем трајању издата у Републици Србији, као еквивалентна.

Члан 3.

Стране су сагласне да исправе о завршеном кратком циклусу студија на високошколским установама у Републици Србији и Мађарској признају у складу са прописима сваке од Страна.

Члан 4.

Стране признају дипломе издате у Мађарској о завршеним основним студијама и дипломе издате у Републици Србији о завршеним основним академским студијама и основним и специјалистичким струковним студијама, као еквивалентне.

Члан 5.

Стране признају дипломе издате у Мађарској о завршеним мастер студијама и дипломе издате у Републици Србији о завршеним мастер академским студијама, интегрисаним академским студијама, мастер струковним студијама и специјалистичким академским студијама, као еквивалентне.

Члан 6.

Стране признају дипломе издате у Мађарској о научном називу доктора наука (скраћено: PhD) и доктора уметности (скраћено: DLA) и дипломе издате у Републици Србији о научном називу доктора наука (скраћено: др.) и доктора уметности (скраћено: др.), као еквивалентне.

Члан 7.

Стране су сагласне да се у сврху наставка студија могу признавати исправе о савладаном делу студијског програма у оквиру државно признатих високошколских установа (као што су семестри, положени испити и остварени број ЕСПБ кредита) обеју Страна.

Признавање из става 1. овог члана у надлежности је високошколске установе у којој студент намерава да настави студије.

Члан 8.

Признавање јавних исправа о стеченом нивоу образовања који потврђују квалификације одвија се у складу са прописима који важе у свакој од Страна.

Члан 9.

Признавање јавних исправа о стеченом нивоу образовања предвиђено овим споразумом, не ослобађа имаоце тих исправа од обавезе испуњавања услова за упис у образовну установу, или за бављење професионалном делатношћу, у складу са прописима сваке од Страна.

Члан 10.

У циљу примене одредаба овог споразума, Стране ће информисати једна другу о условима и процедурама за признавање исправа обухваћених овим споразумом и информисаће једна другу о променама у њиховом образовном систему.

Члан 11.

(1) Након ступања на снагу овог споразума, стране ће образовати Одбор стручњака у циљу давања препорука за лакше решавање спорних питања, ажурирање спискова високошколских установа признатих од Страна, размене информација о променама у образовном систему, као и ради давања препорука за олакшавање признавања квалификација. Стране ће информисати једна другу о саставу Одбора стручњака.

(2) Одбор стручњака, ако је потребно, састајаће се на захтев једне од Страна. Место и време састанка биће координирани.

Члан 12.

(1) Овај споразум се потврђује на неодређено време. Овај споразум ступа на снагу пријемом последњег обавештења којим се стране међусобно обавештавају да су испуњени услови прописани за ступање на снагу овог споразума.

(2) Свака Страна може отказати овај споразум писменим обавештењем послатим другој Страни. У том случају овај споразум престаје да важи шест месеци од дана пријема обавештења о отказу.

(3) Овај споразум обухвата јавне исправе о стеченом нивоу образовања из члана 1. овог споразума, издате у Мађарској и Републици Србији, након ступања на снагу овог споразума.

(4) На јавне исправе, државно призната сведочанства и дипломе издате од Страна пре ступања на снагу овог споразума, примењују се одредбе Споразума о узајамном признању еквиваленције школских сведочанстава и диплома издатих у СФР Југославији и НР Мађарској, потписаног 7. марта 1980. године у Будимпешти („Службени лист СФРЈ”, број 4/81), осим у случају када се утврди да је за признавање тих јавних исправа, државно признатих сведочанстава и диплома повољнија примена овог споразума, када треба применити његове одредбе.

Потписано у Суботици, дана 15. априла 2019. године, у два оригинална примерка, сваки на српском и мађарском језику, при чему су оба текста подједнако аутентична.

За Владу Републике Србије

Младен Шарчевић, с.р.

министар просвете, науке и

технолошког развоја

За Владу Мађарске

Миклош Кашлер, с.р.

министар за људске ресурсе

Egyezmény

Szerb Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarországon és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről

Szerb Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya és a (a továbbiakban: a Felek)

– a két ország közötti oktatási és tudományos kapcsolatok fejlesztésének szándékától vezérelve,

– kiindulva abból, hogy mindkét Fél ratifikálta a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt egyezményt, valamint hogy mindkét Fél részese a bolognai folyamat eredményeként létrejött Európai Felsőoktatási Térségnek,

– a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló, 2006. március 13-án Belgrádban aláírt egyezménynek megfelelően,

– tekintettel a Szerb Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya közötti, a 2018–2020 közötti időszakra szóló, 2018. február 9-én Budapesten aláírt Oktatási, Tudományos és Kulturális Együttműködési Programra, továbbá

– a bizonyítványok, oklevelek és tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismerésének további megkönnyítése céljából,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A jelen Egyezmény a Felek országainak belső jogi előírásaival összhangban kiállított, államilag elismert bizonyítványokra és oklevelekre, valamint az államilag elismert, tudományos fokozatot tanúsító okiratokra, továbbá az államilag elismert felsőoktatási intézmények képzései keretében folytatott résztanulmányokat (így például félév, kredit, vizsga) igazoló okiratokra terjed ki.

2. Cikk

(1) A Felek a Magyarországon kiállított, középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványt és a Szerb Köztársaságban kiállított, legalább hároméves középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítványt egyenértékűnek ismerik el, és az érintettek jogosultak Magyarországon rövid ciklusú felsőoktatási képzésre, a Szerb Köztársaságban pedig felsőoktatási szakképzésre jelentkezni.

(2) A Felek a Magyarországon kiállított, érettségi végzettséget tanúsító érettségi bizonyítványokat és a Szerb Köztársaságban kiállított, a négyéves befejezett középfokú oktatásról szóló okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

3. Cikk

A Felek a Szerb Köztársaságban és Magyarországon a kiállított, rövid ciklusú felsőfokú tanulmányok elvégzését tanúsító okleveleket belső jogi előírásaik szerint ismerik el.

4. Cikk

A Felek a Magyarországon kiállított, alapfokozatot tanúsító okleveleket és a Szerb Köztársaságban kiállított, az akadémiai alapozó tanulmányok, az alapozó szaktanulmányok és a szakosítási alapozó szaktanulmányok elvégzését tanúsító okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

5. Cikk

A Felek a Magyarországon kiállított, mesterfokozatot tanúsító okleveleket és a Szerb Köztársaságban kiállított, az akadémiai mestertanulmányok, az összevont akadémiai tanulmányok, a szakosítási akadémiai tanulmányok és a szakosítási szaktanulmányok elvégzését tanúsító okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

6. Cikk

A Felek a Magyarországon kiállított, Doctor of Philosophy (rövidítve: PhD) és Doctor of Liberal Arts (rövidítve: DLA) fokozatot tanúsító okleveleket és a Szerb Köztársaságban kiállított, a tudományok doktora címet (rövidítve: dr) és a művészetek doktora címet (rövidítve: dr) tanúsító okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

7. Cikk

A Felek államilag elismert felsőoktatási képzésein elvégzett résztanulmányok (így például félév, kredit, vizsga) a tanulmányokat folytatni szándékozó hallgató kérelmére beszámíthatók. A résztanulmányok beszámítása annak a felsőoktatási intézménynek a feladata, amelyben a hallgató tanulmányait folytatni szándékozik.

8. Cikk

A bizonyítványok és oklevelek, valamint a tudományos fokozatot tanúsító okiratok által tanúsított szakképzettség elismerése a Felek országainak belső jogi előírásai szerint történik.

9. Cikk

A bizonyítványok, oklevelek és tudományos fokozatot tanúsító okiratok jelen Egyezmény szerinti elismerése nem mentesíti az okiratok birtokosát azon kötelezettségek teljesítése alól, amelyeket a Felek jogszabályai a felsőoktatásba való felvételhez vagy szakma gyakorlásához írnak elő.

10. Cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a Felek tájékoztatni fogják egymást a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó okiratok elismerésének feltételeiről és eljárási rendjéről, továbbá tájékoztatni fogják egymást az oktatási rendszerükben bekövetkezett változásokról.

11. Cikk

(1) A Felek a jelen Egyezmény hatálybalépését követően felmerülő vitás kérdések megoldása, államilag elismert felsőoktatási intézményeik jegyzékének frissítése, az oktatási rendszerükben bekövetkezett változásokról történő kölcsönös tájékoztatás, valamint egyes szakképzettségek elismerését megkönnyítő ajánlások megfogalmazása céljából Szakértői Bizottságot hoznak létre. A Szakértői Bizottság összetételéről a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(2) A Szakértői Bizottság szükség esetén bármely Fél kérésére összeül. Az ülés helyét és idejét egyeztetik.

12. Cikk

(1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A jelen Egyezmény az utóbb megküldött azon jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba, amelyben a Felek kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges feltételek teljesültek.

(2) A jelen Egyezményt a Felek bármelyike felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítés útján. Ebben az esetben a jelen Egyezmény az értesítés kézhezvételének napjától számított hat hónap múlva veszti hatályát.

(3) A jelen Egyezmény az 1. Cikkben meghatározott azon bizonyítványokra, oklevelekre és okiratokra terjed ki, amelyeket Magyarországon és a Szerb Köztársaságban a jelen Egyezmény hatálybalépése után állítottak ki.

(4) A jelen Egyezmény hatálybalépése előtt a Felek által kiállított, államilag elismert bizonyítványokra és oklevelekre a Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás rendelkezései alkalmazandók, kivéve, ha a jelen Egyezmény annál kedvezőbb szabályt állapít meg egy adott bizonyítvány vagy oklevél elismerésére vonatozóan, akkor a jelen Egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Aláírták Szabadkán, 2019. ápnlis hónap 1-5 napján, két eredeti példányban, magyar és szerb nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Szerb Köztársaság

Kormánya részéről

Magyarország

Kormánya részéről