Zakon

На основу члана 2. Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске, који је потписан 26. септембра 2006. године у Бања Луци, у циљу утврђивања нормативног оквира за заједничке активности у области осигурања квалитета и признавања акредитацијa у високом образовању,

Стране потписнице договориле су се и закључују

СПОРАЗУМ

о заједничким активностима у области осигурања квалитета и признавању акредитација у високом образовању

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

Споразум о заједничким активностима у области осигурања квалитета и признавању акредитација у високом образовању успоставља се између:

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, и

Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

Ради унапређења сарадње у области осигурања квалитета и утврђивања нормативног оквира за заједничке активности у поступцима препознавања и признавања акредитација високошколских установа и студијских програма, те у складу са израженом потребом за унапређењем квалитета система високог образовања Републике Србије и Републике Српске, стране потписнице су се договориле о следећем:

Члан 1.

Стране потписнице су посвећене изградњи и развоју културе квалитета високог образовања у Републици Србији и Републици Српској, и подстичу развој стандарда квалитета у складу са Стандардима и смерницама за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања (The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area -ESG).

Члан 2.

Стране потписнице су се усагласиле да се кроз утврђивање нормативног оквира за заједничке активности у области осигурања квалитета и признавања акредитацијa у високом образовању, додатно ускладе системи високог образовања у Републици Србији и Републици Српској.

Члан 3.

Поступци екстерне евалуације високошколских установа и студијских програма спроведени у Републици Србији признаваће се у Републици Српској и обратно, у складу са прописима Републике Србије, односно Републике Српске у области акредитације, а на основу израженог интереса високошколске установе са седиштем у другој страни потписници.

Члан 4.

Органи надлежни у поступцима акредитације високошколских установа и студијских програма у обе стране потписнице водиће заједничке евиденције о акредитованим високошколским установама и студијским програмима, на основу формално донесених одлука о акредитацији.

Упис у заједничке евиденције о акредитованим високошколским установама и студијским програмима не може бити основа за обављање делатности високог образовања високошколске установе са седиштем у једној од страна потписница код друге стране потписнице.

Члан 5.

Стране потписнице ће се узајамно обавештавати о изменама у системима високог образовања.

Члан 6.

На основу овог споразума, органи надлежни у поступцима акредитације високошколских установа и студијских програма у обе стране потписнице ће склопити протокол о сарадњи којим ће ближе прописати услове и процедуре за признавање поступака екстерне евалуације високошколских установа и студијских програма и вођење заједничких евиденција о акредитованим високошколским установама и студијским програмима.

Члан 7.

Овај споразум ступа на снагу даном потписивања и важи неограничен временски период.

Члан 8.

Сачињено у Бања Луци, 18. јуна 2019. године, у два оригинална примерка, сваки на српском језику, при чему су оба примерка једнако веродостојна.

Младен Шарчевић, с.р.

министар Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

мр Срђан Рајчевић, с.р.

министар Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске