Zakon

СПОРАЗУМ

о сарадњи у области наставе француског језика у образовно-васпитним установама Републике Србије

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

Између

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,

Немањина 22–26, 11000 Београд,

у даљем тексту: „Министарство”,

које представља господин Младен Шарчевић, министар,

и

Француске амбасаде у Србији,

Париска 11, 11000 Београд,

у даљем тексту: „Амбасада”,

коју представља господин Фредерик МОНДОЛОНИ (Frédéric MONDOLONI), Амбасадор

Француског института у Србији,

Змај Јовина 11, 11000 Београд,

у даљем тексту: „Институт”,

који представља господин Жан-Батист Кизен (Jean-Baptiste CUZIN), директор,

у даљем тексту: „стране”.

Стране су се споразумеле о следећем:

ЧЛАН 1: ОПШТИ ПРИНЦИПИ

1.1. Стране потврђују своју спремност да се ојача српско-француска сарадња у области образовања, тако што ће се применити Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, потписан у Паризу, 8. априла 2011. године (посебно члан 10).

1.2. Обавеза страна у примени наведеног споразума односи се такође и на промоцију не само културне и образовне већ и политичке франкофоније у Србији, али и вредности Републике Србије, која у Међународној организацији Франкофоније има статус придруженог члана.

1.3. Стране су се такође сагласиле о различитим мерама које ће олакшати учење француског језика у основним и средњим школама, као првог или другог страног језика.

1.4. Овај споразум представља, такође, оквир за праћење развоја двојезичне српско-француске наставе у Републици Србији, која се школске 2019/2020. године остварује у седам образовно-васпитних установа, и то у: Београду, Новом Саду, Нишу, Пироту и Ваљеву. Потписници заједнички сматрају да двојезична српско-француска настава доприноси унапређивању система образовања и васпитања у Републици Србији.

1.5. Француска амбасада у Србији и Француски институт у Србији, који у име Амбасаде реализује културне и образовне активности, спроводиће овај споразум у границама годишњег буџета Амбасаде за текуће трошкове и настојаће да са пажњом и марљивошћу анализирају све захтеве који из овог споразума проистичу.

1.6. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са важећим законским актима, спроводиће овај споразум у оквиру својих буџетских могућности и настојаће да са пажњом и марљивошћу анализира све захтеве који из овог споразума проистичу.

1.7. Одредбе овог споразума употпуњују одредбе Уговора о полагању испита за диплому DELF у школама у Републици Србији, који је донет 18. новембра 2010. године у Београду.

ЧЛАН 2: ПРОМОЦИЈА ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

2.1. Стране ће се узајамно информисати о развоју и реформама које се планирају или које су примењене у образовном систему у Републици Србији и Републици Француској, а који се тичу учења страних језика. Оне се обавезују да узајамно и благовремено одговарају на сваки захтев за додатне информације или објашњење.

2.2. Министарство ће, у складу са овим споразумом, а на захтев Амбасаде и Института, достављати, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности, ажуриране статистичке податке о настави француског језика у Републици Србији (број ученика, број наставника, географски распоред установа у којима се учи француски језик), а који су доступни у Информационом систему Министарства „Доситеј”.

2.3. Институт ће редовно информисати Министарство о активностима које предузима ради промоције учења француског језика и педагошких иновација (радионице Бирам француски, Караван француског филма, Такмичење у певању на француском језику, такмичење Рука у тесту, и осталим културним и научним активностима које су намењене ученицима).

2.4. Институт ће редовно обавештавати Министарство о активностима које спроводи у образовно-васпитним установама Републике Србије, у складу са прописима који уређују област образовања и васпитања, а ради промоције студирања у Француској (опште информације о студијама у Француској и могућностима претпријаве на факултете, информације о могућности боравка током једне године средње школе у Француској или у трајању од месец дана, презентације које организују високошколске институције).

2.5. Министарство ће, уз подршку својих организационих јединица – школских управа, помоћи организацију информативних састанака са директорима школа и гимназија како би се разменила мишљења о могућностима учења француског језика у различитим срединама. Министарство ће такође помоћи ширење информација о програмима које нуди Институт (видети тачке 2.3 и 2.4).

ЧЛАН 3: СПРОВОЂЕЊЕ ДВОЈЕЗИЧНЕ СРПСКО-ФРАНЦУСКЕ НАСТАВЕ

3.1. Стране су се споразумеле о сарадњи у спровођењу двојезичне српско-француске наставе у Републици Србији. Са тим циљем, Француски институт и Министарство најмање једном годишње заједно организују састанке са школама у којима се одвија двојезична настава.

3.2. Министарство ће, на захтев Амбасаде и Института, доставити информације о изменама законске и подзаконске регулативе у вези са двојезичном наставом у Републици Србији.

3.3. Институт ће редовно информисати Министарство о активностима које предузима у образовно-васпитним установама у складу са прописима који уређују област образовања и васпитања, а са циљем припреме школа за подношење елабората Министарству за добијање сагласности о увођењу двојезичне српско-француске наставе. Институт ће такође известити Министарство о доношењу или обнављању ознаке квалитета LabelFrancEducation коју образовно-васпитним установама, које су од Министарства добиле решење о сагласности за двојезично остваривање програма образовно-васпитног рада на српском и француском језику, додељује Министарство иностраних послова и међународног развоја Француске.

3.4. Ради боље координације комуникације, Министарство информише Институт о предвиђеним терминима пријемног испита за двојезична одељења, одмах по њиховом утврђивању.

3.5. Министарство може да затражи да Институт уради експертизу са циљем евентуалних измена садржаја пријемних испита за двојезична одељења као и евентуалног сертификовања посебних компетенција ученика двојезичне наставе који полажу матуру.

ЧЛАН 4: КОНТИНУИРАНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА КОЈИ ПРЕДАЈУ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И НАСТАВНИКА ДРУГИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ДЕО НАСТАВЕ НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ

4.1. На захтев Министарства, Институт може да пружи савете и експертизу ради боље анализе нивоа знања француског језика наставника који остварују део наставе на француском језику у двојезичним српско-француским одељењима.

4.2. Амбасада и Институт ће финансијски, саветима и подршком помагати Удружење професора француског језика Србије (УПФЈС), ради доприноса континуираном усавршавању професора француског језика (Зимски универзитет, регионални семинари). Министарство препознаје кључни допринос УПФЈС промоцији француског језика у Србији и континуираном усавршавању наставника француског језика.

4.3. Амбасада и Институт ће припремити годишњи програм стручног усавршавања за наставнике француског језика и наставнике других предмета који остварују део наставе на француском језику. Припремљени програм стручног усавршавања достављаће Министарству на одобравање у складу са прописима који уређују ову област.

4.4. Амбасада и Институт ће настојати да подржавају, у складу са својим финансијским могућностима, током неколико школских година, континуирано стручно усавршавање наставника француског језика и наставника других предмета који остварују део наставе на француском језику у одобреним двојезичним образовно-васпитним установама, под условом да су наставници прихватили све услове у складу са прописима који регулишу ову област.

4.5. Стране су се такође споразумеле да ће размењивати сазнања о европским финансијским фондовима да би се увећало финансијско инвестирање у континуирано усавршавање наставника француског језика и наставника других предмета који остварују део наставе на француском језику.

4.6. Успоставиће се дијалог о потврдама у вези са стеченим компетенцијама наставника француског језика и наставника других предмета који остварују део наставе на француском језику у двојезичним српско-француским одељењима, као и о њиховој способности да постану предавачи – тренери.

ЧЛАН 5: ДИПЛОМЕ О ЈЕЗИЧКИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕ ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

5.1. У складу са Заједничким европским референтним оквиром за живе језике, стране ће наставити да популаришу полагање испита DELF у образовно-васпитним установама у Републици Србији, у складу са Уговором наведеним у тачки 1.7.

5.2 Стране ће сваке године заједнички одредити датум полагања испита DELF у образовно-васпитним установама, који ће бити уписан у годишњи анекс на Уговор о полагању испита за диплому DELF у школама у Републици Србији, закључен 18. новембра 2010. годинe.

5.3. Институт се обавезује да ће одговорити захтевима Министарства за давање мишљења, савета или експертизе о свим питањима у вези са планираним развојем сертификовања језичких компетенција ученика, током школовања или током полагања матуре.

ЧЛАН 6: ЗАЈЕДНИЧКА ПРОМОЦИЈА СПРОВЕДЕНИХ АКЦИЈА

6.1. Стране ће заједнички доприносити јачању сарадње у области педагошких иновација које су удруженим снагама спровеле у вези са полагањем DELF испита у образовно-васпитним установама и у вези са двојезичном наставом. Стране ће заједно радити на побољшању промоције школа двојезичне српско-француске наставе у Републици Србији.

ЧЛАН 7: АНГАЖОВАЊЕ СТРАНИХ ЛЕКТОРА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

7.1. Министарство ће подржавати ангажовање страних лектора за француски језик (на француском „assistants de langue”) у образовно-васпитним установама у Републици Србији, које ће финансирати, одабирати и предлагати Амбасада и Институт.

7.2. Амбасада и Институт ће достављати сваке године, чим то буде могуће, детаљан списак страних лектора за француски језик које предлаже за ангажовање у образовно-васпитним и високошколским установама у Републици Србији од почетка школске и академске године (имена, профили, предложена места деловања).

ЧЛАН 8: ОПЕРАТИВНА ЗАДУЖЕЊА

8.1. Стране ће одредити особе за контакт за спровођење овог споразума.

8.2. По потреби, стране сачињавају годишњи план рада.

ЧЛАН 9: ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

9.1. Овај споразум ступа на снагу даном потписивања и важи до 31. августа 2021. године.

9.2. Стране могу да раскину овај споразум упућивањем писане ноте, три месеца унапред.

9.3. Свака радња коју су предузеле стране пре раскида овог споразума биће доведена до краја у складу са одредбама овог споразума, иако се то догоди после раскида Споразума.

9.4. Стране су се споразумеле да ће организовати годишње састанке на којима ће се правити биланс примене Споразума, као и да су у обавези да организују састанак најкасније до 28. фебруара 2021. године, да би се договорили о евентуалном продужењу овог споразума.

9.5. Сваки спор у вези са тумачењем или извршавањем овог споразума решаваће се преговорима.

9.6. Овај споразум сачињен је у два оригинална примерка, сваки на српском и француском језику, при чему су оба текста подједнако аутентична.

У Београду, 15. јула 2019. године

За Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Младен Шарчевић, с.р.

министар

За Француску амбасаду у Србији

Fréderic Mondoloni, с.р.

амбасадор

За Француски институт у Србији

Jean-Baptiste Cuzin, с.р.

директор

Convention de coopération
relative à l’enseignement du français dans les
établissements scolaires et éducatifs de la République de Serbie

entre

L’Ambassade de France en Serbie,

Pariska 11, 11000 Belgrade,

ci-après « l’Ambassade »,

représentée par M. Frédéric MONDOLONI, Ambassadeur,

l’Institut français de Serbie,

Zmaj Jovina 11, 11000 Belgrade,

ci-après « l’Institut »,

représenté par M. Jean-Baptiste CUZIN, Directeur

et

le Ministère de l’éducation, des sciences et du développement technologique

de la République de Serbie,

Nemanjina 22-26, 11000 Belgrade,

ci-après « le Ministère »,

représenté par M. Mladen ŠARČEVIĆ, Ministre,

ci-après dénommés « les parties ».

Les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1. PRINCIPES GENERAUX

1.1. Les parties réaffirment leur attachement au renforcement de la coopération éducative franco-serbe, en application de l’Accord de partenariat stratégique et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie signé à Paris le 8 avril 2011 (en particulier son article 10),

1.2. Les engagements des parties pour la mise en œuvre de la présente convention concourent également à la promotion en Serbie de la francophonie culturelle et éducative, mais également politique, et des valeurs portées par la République de Serbie en sa qualité de membre associé de l’Organisation internationale de la Francophonie.

1.3. Les parties conviennent ainsi de différentes mesures permettant de faciliter l’apprentissage du français dans l’enseignement primaire et secondaire (école primaire, collège et lycée), comme 1ère langue étrangère ou comme 2ème langue étrangère.)

1.4. La présente convention constitue également un cadre pour accompagner le développement de l’enseignement bilingue franco-serbe en République de Serbie, mis en œuvre pendant l’année scolaire 2019/2020 dans sept établissements scolaires et éducatifs, et ce à: Belgrade, Novi Sad, Niš, Pirot et Valjevo. Les signataires valorisent conjointement la contribution de l’enseignement bilingue franco-serbe à l’amélioration du système scolaire et éducatif en République de Serbie.

1.5. L’Ambassade de France en Serbie et l’Institut français de Serbie, opérateur pour les activités culturelles et éducatives de l’Ambassade, mettent en œuvre cette convention dans la limite du budget annuel d’intervention pour la coopération éducative de l’Ambassade et veillent à examiner avec attention et diligence toutes les demandes qui découlent de cette convention.

1.6. Le Ministère en charge de l’éducation, des sciences et du développement technologique, conformément à la législation en vigueur, met en œuvre cette convention dans la limite de ses disponibilités budgétaires et veille à examiner avec attention et diligence toutes les demandes qui découlent de cette convention.

1.7. Les dispositions de la présente convention complètent celles du contrat portant sur la passation de l’examen du diplôme DELF dans les écoles de la République de Serbie, établi à Belgrade le 18 novembre 2010.

Article 2. PROMOTION DU FRANÇAIS DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE

2.1. Les signataires s’informent mutuellement des évolutions et des réformes envisagées ou mises en œuvre dans le système éducatif en République de Serbie et en République française, pour ce qui concerne l’apprentissage des langues étrangères. Elles s’engagent à répondre mutuellement et dans les délais impartis à toute demande d’information ou d’explication complémentaire.

2.2. En accord avec la présente convention, et sur demande de l’Ambassade et de l’Institut, dans le respect des dispositions de la loi régissant la protection des données personnelles, le Ministère met à disposition les informations statistiques actualisées sur l’enseignement du français en République de Serbie (nombre d’apprenants, nombre d’enseignants, cartographie des établissements proposant un enseignement du français), disponibles dans le système informatique du Ministère sous le nom « Dositej ».

2.3. L’Institut informe régulièrement le Ministère sur les activités qu’il compte conduire pour promouvoir l’apprentissage du français et l’innovation pédagogique (ateliers Biram francuski, Caravane du film français, Concours de la chanson francophone, concours La Main à la pâte| Ruka u testu et autres activités culturelles et scientifiques ciblant un public scolaire).

2.4. L’Institut informe régulièrement le Ministère sur les activités qu’il mène pour promouvoir dans les établissements scolaires et éducatifs de la République de Serbie, conformément à la réglementation en vigueur appliquée aux domaines scolaire et éducatif, les opportunités d’étudier en France (information générale sur les études en France et les dispositions d’admission préalable à l’université, information sur les possibilités d’effectuer une année de lycée en France ou une mobilité courte d’un mois, présentations effectuées par des établissements d’enseignement supérieur).

2.5. Le Ministère facilite l’organisation, avec l’appui de ses unités organisationnelles - les inspectorats scolaires (školske uprave), de réunions d’information avec les directeurs d’écoles et de lycées visant à échanger sur les opportunités pour l’apprentissage du français sur différents territoires. Le Ministère facilite également la diffusion d’informations sur les programmes proposés par l’Institut (voir points 2.3 et 2.4.).

Article 3. PILOTAGE DE L’ENSEIGNEMENT BILINGUE FRANCO - SERBE

3.1. Les parties conviennent d’une coopération pour piloter le réseau bilingue franco-serbe en République de Serbie. A cette fin, l’Institut français et le Ministère organisent conjointement et au moins une fois par an des réunions avec les écoles du réseau bilingue.

3.2. Sur demande de l’Ambassade et de l’Institut, le Ministère fournit les informations relatives à l’évolution de la législation et des mesures législatives relatives à l’enseignement bilingue en République de Serbie.

3.3. L’Institut informe régulièrement le Ministère des démarches entreprises avec des établissements scolaires et éducatifs, en respect de la réglementation en vigueur appliquée aux domaines scolaire et éducatif, dans le but de préparer les écoles à soumettre une requête au Ministère afin d’obtenir son accord pour l’introduction de l’enseignement bilingue franco-serbe. L’Institut informe également le Ministère de l’octroi ou du renouvellement de la marque de qualité LabelFrancEducation décerné par le Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères à des établissements scolaires et éducatifs ayant obtenu de la part du Ministère la décision d’agrément pour la mise en œuvre du programme bilingue éducatif et scolaire en langues française et serbe.

3.4. Afin de permettre une meilleure coordination de la communication, le Ministère informe l’Institut du calendrier fixé pour le concours d’admission dans les sections bilingues, dès que le calendrier est arrêté

3.5. Le Ministère peut recourir à l’expertise de l’Institut pour mettre en place d’éventuels changements du contenu des épreuves d’admission dans les sections bilingues ainsi que des modalités de certification des compétences spécifiques acquises par les élèves des sections bilingues passant leur baccalauréat.

Article 4. FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS ET DES ENSEIGNANTS D’AUTRES DISCIPLINES NON-LINGUISTIQUES (DNL) ENSEIGNÉES EN PARTIE EN FRANÇAIS

4.1. L’Institut, à la demande du Ministère, peut fournir conseil et expertise pour mieux analyser le niveau de compétence en français des enseignants qui réalisent une partie de l’enseignement en français dans les classes bilingues franco-serbes.

4.2. L’Ambassade et l’Institut accompagnent financièrement et par des actions de conseil et de soutien l’Association des professeurs de français de Serbie (APFS) pour contribuer à la formation continue des enseignants de français (université d’hiver, séminaires régionaux). Le Ministère reconnaît la contribution majeure de l’APFS à la promotion du français en Serbie et à la formation continue des enseignants de français.

4.3. L’Ambassade et l’Institut établissent annuellement un programme de formation continue pour les enseignants de français et les enseignants de disciplines non linguistiques (DNL) qui réalisent une partie de l’enseignement en français. Le programme de formation continue ainsi préparé est transmis pour accord au Ministère, conformément à la législation en vigueur pour ce domaine.

4.4. L’Ambassade et l’Institut s’efforcent d’accompagner, conformément à leurs ressources financières disponibles, sur plusieurs années scolaires, la formation continue des enseignants de français et des enseignants de disciplines non linguistiques (DNL) qui réalisent une partie de l’enseignement en français dans les sections bilingues homologuées, sous réserve de l’acceptation par les enseignants de toutes les conditions, en conformité avec la réglementation en vigueur dans ce domaine.

4.5. Les parties conviennent également d’échanger sur la captation de financements européens pour accroître l’investissement financier dans la formation continue des enseignants de français et des enseignants de disciplines non linguistiques (DNL) qui réalisent une partie de l’enseignement en français.

4.6. Un dialogue sur la certification des compétences acquises par des enseignants de français et des enseignants de disciplines non linguistiques (DNL) qui réalisent une partie de l’enseignement en français dans des classes bilingues franco-serbes ainsi que sur leur capacité à devenir enseignants-formateur, est également établi.

Article 5. CERTIFICATION DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES DES ÉLÈVES APPRENANT LE FRANÇAIS

5.1. Conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues vivantes, les signataires poursuivent la promotion de la passation du DELF scolaire dans les établissements scolaires et éducatifs de la République de Serbie, en application de la Convention mentionnée au point 1.7.

5.2. Les signataires définissent conjointement chaque année la date de passation du DELF dans les établissements scolaires et éducatifs, qui est inscrite dans l’annexe annuelle au contrat relatif au DELF scolaire en République de Serbie conclu le 18 novembre 2010.

5.3. L’Institut s’engage à répondre aux sollicitations du Ministère pour fournir un avis, un conseil ou une expertise sur toutes les questions relatives aux évolutions envisagées pour certifier les compétences linguistiques des élèves, au cours de leur scolarité ou lors de la passation du baccalauréat (matura).

Article 6. PROMOTION CONJOINTE DES ACTIONS MENÉES

6.1. Les signataires contribuent conjointement à renforcer la coopération sur les innovations pédagogiques conjointement mises en œuvre concernant la passation du DELF scolaire dans les établissements scolaires et éducatifs, ainsi que sur l’enseignement bilingue. Les signataires améliorent ensemble la notoriété des écoles du réseau bilingue franco-serbe en République de Serbie.

Article 7. POSITIONNEMENT DE LECTEURS ÉTRANGERS POUR LE FRANÇAIS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET ÉDUCATIFS

7.1. Le Ministère soutient l’accueil dans les établissements scolaires et éducatifs en République de Serbie de lecteurs étrangers (en français « assistants de langue ») pour le français financés, recrutés et proposés par l’Ambassade et l’Institut.

7.2. L’Ambassade et l’Institut communiquent chaque année, dès que faire se peut, la liste détaillée des lecteurs étrangers pour le français qu’ils proposent d’affecter dans les établissements scolaires et éducatifs et les établissements d’enseignement supérieur en République de Serbie à compter de la rentrée scolaire et universitaire (noms, profils, affectations proposées).

Article 8. COORDINATION OPÉRATIONELLE

8.1. Les signataires désignent des interlocuteurs comme points focaux pour la mise en œuvre de cette convention.

8.2. En cas de nécessité, les signataires établissent une feuille de route annuelle.

Article 9. DISPOSITIONS FINALES

9.1. La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature et court jusqu’au 31 août 2021.

9.2. Les signataires peuvent résilier la présente convention par transmission d’une note verbale, avec un préavis de trois mois.

9.3. Toute action engagée par les signataires avant la résiliation de la présente convention sera menée à terme en vertu des dispositions de cette convention, même si la réalisation intervient après sa résiliation.

9.4. Les signataires conviennent d’une réunion annuelle pour faire un bilan d’application de la convention et d’une clause de rendez-vous, au plus tard le 28 février 2021, pour convenir des suites qui pourraient être données à la présente convention.

9.5. Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention est réglé par la négociation.

9.6. Cette convention est établie en 2 (deux) exemplaires originaux, chacun en serbe et en français, les deux textes faisant également foi.

A Belgrade, le 15/7/2019

Pour l’Ambassade de France en Serbie,

Frédéric MONDOLONI

Ambassadeur

Pour le Ministère de l’éducation,
des sciences et du développement technologique,

Mladen ŠARČEVIĆ

Ministre

Pour l’Institut français de Serbie,

Jean-Baptiste CUZIN

Directeur