Zakon

СПОРАЗУМ

између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Агенције за храну и ветеринарство Републике Сeвeрнe Македоније у области безбедности хране и ветеринарства

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 14 од 9. децембра 2019.

У циљу олакшавања трговине животињама, производима животињског порекла, храном и храном за животиње на начин који не представља ограничавање међусобне трговине, уз задржавање потребног нивоа заштите живота и здравља људи, и да истовремено онемогуће уношење заразних болести животиња и по здравље штетних производа и хране, као и да развијају сарадњу у области ветеринарства и безбедности хране, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Агенција за храну и ветеринарство Републике Северне Македоније (у даљем тексту: „Стране”), споразумеле су се о следећем.

Члан 1.

1. Увоз и транзит пошиљака животиња, производа животињског порекла, хране и хране за животиње (у даљем тексту: „пошиљака”) може се обављати само ако су испуњени прописани услови у складу са прописима о ветеринарству и безбедности хране земље увознице. То се гарантује сертификатом или потврдом издатом од надлежног органа земље извознице.

2. Стране ће размењивати обрасце Међународних ветеринарских сертификата и других докумената који прате пошиљке у Републици Србији и Републици Северној Македонији и узајамно ће се обавештавати о њиховим изменама и допунама.

3. Сертификати и потврде морају бити одштампани на српском, македонском и енглеском језику.

4. Стране су сагласне да надлежни органи њихових земаља признају извештаје о испитивању акредитованих лабораторија обе земље.

5. Свака Страна задржава право на контролу и испитивање пошиљака при увозу.

Члaн 2.

1. Увоз хране не животињског порекла може се обављати само ако су испуњени прописани услови у складу са прописима о безбедности хране који су на снази у земљи увозници.

2. У случају увоза, пошиљке хране не животињског порекла морају бити праћене резултатима лабораторијских анализа које нису старије од четири (4) месеца, а које се обављају акредитованим методама и издају од стране акредитованих лабораторија.

3. Стране су сагласне да надлежни органи њихових земаља признају извештаје акредитованих лабораторија о испитивању хране не животињског порекла.

4. Свака Страна задржава право на контролу и испитивaње пошиљака хране не животињског порекла при увозу.

Члан 3.

Надлежни органи Страна ће:

1. се узајамно обавештавати о условима за увоз и транзит пошиљака;

2. се у року од 24 часа узајамно обавестити, у писаном или електронском облику, о појави заразних болести животиња Здравственог кода за копнене животиње Светске организације за здравље животиња (ОИЕ), о току болести, а при појави слинавке и шапа навести тип вируса, извор болести, карактер болести и предузете мере за њено спречевање и сузбијање.

Члан 4.

У циљу развијања сарадње у области ветеринарства и безбедности хране надлежни органи Страна ће:

1) размењивати прописе и стручне публикације које се односе на области ветеринарства и безбедности хране;

2) размењивати планове узорковања за испитивање резидуа у текућој години, као и резултате тестирања из предходне године;

3) најмање један месец пре усвајања, разменити планове узорковања и мониторинг програме за пошиљке током увоза, као и оперативне процедуре за инспекцијску контролу током увоза, и на основу процене ризика и анализе ризика коју врши надлежни орган, како би се постигло међусобно усклађивање у погледу релевантних захтева;

4) међусобно признавати гаранције за објекте за храну животињског порекла, споредних производа животињског и храну за животиње, како би били стављени на списак трећих земаља, којима је дозвољен увоз;

5) унапређивати сарадњу научних институција у области здравствене заштите животиња и ветеринарског јавног здравства, као и сарадњу дијагностичких и аналитичких лабораторија;

6) пружати узајамну помоћ у производњи и набавци потребних средстава за сузбијање болести и лечење животиња;

7) размењивати, у случају потребе, сојеве узрочника заразних и паразитских болести животиња у експерименталне и дијагностичке сврхе;

8) подстицати сарадњу ветеринарских служби, укључујући и размену ветеринарских стручњака, ради упознавања организације и деловања ветеринарских служби обе земље;

9) размењивати информације о стању извозних објеката и здравственом стању животиња и настојати да се организују стручни састанци, најмање једном годишње, на основу узајамности.

Члан 5.

(1) Ако се на граничном прелазу или у одредишту утврди да пошиљка не испуњава ветеринарско-санитарне услове прописане у сертификату, надлежни орган Стране на чијој територији је утврђен недостатак, одмах ће о томе обавестити надлежни орган друге Стране и предузети мере у складу са својим националним прописима.

(2) Надлежни органи Страна ће се узајамно обавештавати о мерама ограничења и забране извоза животиња, производа животињског порекла, хране и хране за животиње.

Члан 6.

1) Ако се на територији државе, зонама или компартментима једне од Страна утврди нека од заразних болести животиња, надлежни орган друге Стране може да ограничи или забрани увоз и транзит пошиљака животиња које припадају врсти пријемчивој на ту заразну болест, из подручја, зона или компартмента на којима се заразна болест појавила или са целе територије земље Стране.

2) Ограничење или забрана увоза и провоза може се применити уз исте услове и на остале пошиљке којима се може преносити болест.

Члан 7.

Спорна питања произашла из примене овог споразума решаваће се између представника надлежних органа земаља Страна.

Члан 8.

Одредбе овог споразума могу се мењати уз сагласност Страна.

Члан 9.

Овај споразум не примењује се на права и обавезе Страна који произилазе из других међународних уговора, у којима су оне Договорне стране.

Члан 10.

(1) Овај споразум се закључује на период од пет (5) година, и ступа на снагу даном потписивања.

(2) Овај споразум се аутоматски продужава за даље једногодишње периоде, све док га било која од Страна не откаже, у писменој форми, дипломатским путем, најкасније шест (6) месеци пре истека текућег периода.

(3) Ступањем на снагу овог споразума престаје да важи Споразум између Министарства пољопривреде, тргoвинe, шумарства и водопривреде Републике Србије и Агенције за храну и ветеринарство Републике Македоније у области безбедности хране и ветеринарства, који је потписан у Београду 3. фебруара 2012. године.

Сачињено у Београду, дана 19. новембра 2019. у два оргинална примерка, сваки на српском, македонском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случаjу разлика у тумачењу одредаба овог споразума меродаван је текст на енглеском језику.

За

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Бранислав Недимовић, с.р.

министaр

За

Агенцију за храну и ветеринарство Републике Северне Македоније

Зоран Атанасов, с.р.

дирeктoр

AGREEMENT

BETWEEN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND WATER MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE FOOD AND VETERINARY AGENCY OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA ON COOPERATION IN THE FIELD OF FOOD SAFETY AND VETERINARY POLICY

Aiming to facilitate the trade with animals, products of animal origin, food and feed in such a way which does not pose restriction to mutual trade, by remaining the necessary level of protection of the life and human health, and in the same time to prevent introduction of contagious animal diseases and products and foodstuffs which are harmful for the health, as well as aiming to develop the cooperation in the field of veterinary policy and food safety, the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia and the Food and Veterinary Agency of The Republic of North Macedonia (hereinafter: ″Parties″), have agreed on the following.

Article 1

1) Import and transit of consignments of animals, products of animal origin, food and feed (hereinafter: ”consignments”) may be performed only if the requirements are in accordance with the veterinary and food safety provisions of the importing country. This is guaranteed by certificate or attestation issued by the competent authority of the exporting country.

2) The Parties shall exchange the models of International Veterinary certificates and other documents accompanying the consignments in the Republic of Serbia and the Republic of North Macedonia and shall mutually communicate the modifications and amendments thereof.

3) The certificates and attestations must be printed in Serbian, Macedonian and English languages.

4) The Parties agree that the competent authorities of their countries will recognize the reports of accredited laboratories of each country.

5) Each Party reserves the right to carry out controls and examinations of the consignments during the import.

Article 2

1) The import of food of non-animal origin may be permitted only in case of compliance with the requirements laid down in the food safety regulations which are in force in the importing country.

2) In case of import, the consignments of food of non-animal origin must be accompanied with results from laboratory analysis which are not older than four (4) months, and which are performed with accredited methods and issued by accredited laboratories.

3) The Parties agree that the competent authorities will recognize the reports on the examinations of food of non-animal origin issued by accredited laboratories.

4) Each Party reserves the right to carry out controls and examinations of the consignments of food of non-animal origin during the import.

Article 3

The competent authorities of the Parties must:

1) mutually communicate the requirements for import and transit of consignments;

2) inform each other in written оr electronical form, within 24 hours, of an outbreak of transmissible animal disease of the Terrestrial Animal Health Code of the World Animal Health Organization (OIE) as well as of the disease course, and in case of the Foot and Mouth Disease, indicate the type of virus, source of agent, the character of the disease and measures taken for prevention and eradication of the disease.

Article 4

In order to develop the cooperation in the veterinary and the food safety field, the competent authorities of the Parties shall:

1) exchange legislation and experts’ publications which refer to the veterinary and food safety field;

2) exchange sampling plans for examination of residues in the current year, as well as the results of the tests carried out during the previous year;

3) at least one month prior to the adoption, shall exchange sampling plans and monitoring programs for consignments during import as well as operational procedures for inspection control during import, and on the basis of the risk assessment and risk analysis carried out by the competent authority, to achieve mutual harmonization as regards the relevant requirements;

4) mutually recognize the guarantees for the establishments for food of animal origin, animal by-products and feed in order to be interoduced on the list of third countries approved for import;

5) promote the cooperation among scientific institutions in the field of animal health and veterinary public health, as well as the cooperation of the diagnostic and analytical laboratories;

6) provide mutual support in production and supply of means necessary for eradication of diseases and treatment of animals;

7) exchange, if necessary, diagnostic means and strains of infectious and parasitic diseases for experimental and diagnostic purposes;

8) encourage cooperation of the veterinary services, including exchange of veterinary experts in order to introduce the organizations and the activities of the veterinary services of both countries;

9) exchange information on exporting establishments and the animal health status; and endeavor to organize expert meetings, at least once a year, on mutual basis.

Article 5

(1) If at the point of entry or at the place of destination it is established that the consignment does not comply with the veterinary-sanitary conditions stated in the certificate, the competent authority of the Party on which State territory inadequacy is detected shall immediately inform the competent authority of the other Party and take measures in accordance with its internal regulations.

(2) The competent authorities of the Parties must mutually communicate the measures for imposing restrictions and bans for export of animals, products of animal origin, food and feed.

Article 6

1) If a transmissible animal disease is diagnosed on the State territory, zones or compartments of one Party, the competent authority of the other Party is entitled to restrict or ban import and transit of consignment of animals of the species susceptible to that disease, coming from the territory, zones or compartments in which such a disease has an outbreak or from the whole State Party.

2) The restrictions or the bans for import or transit may apply, with the same requirements, on the other consignments which may transmit the disease.

Article 7

Disputes arising from the application of this Agreement shall be resolved between the representatives of the competent authorities of the Parties.

Article 8

The provisions of this Agreement may be subject to amendments approved by the Parties.

Article 9

This Agreement shall not apply to the rights and obligations of the Parties countries which stipulate from other international agreements, in which they are Contracting countries.

Article 10

(1) This Agreement is concluded for a period of five (5) years and shall enter into force on the day of its signing.

(2 )This Agreement shall automatically be extended for additional one (1) year periods, unless either of the Party notifies the other Party of its intention to terminate it, in writing through diplomatic channels, not later than six (6) months prior to the expiry date of the Agreement.

(3) With the entry into force of this Agreement, the Agreement between the Ministry of Agriculture, Trade, Forestry and Water economy of the Republic of Serbia and the Food and Veterinary Agency of the Republic of Macedonia for cooperation in the field of food safety and veterinary policy, signed in Belgrade on February 03, 2012, shall cease to be valid.

Done in Belgrade on 19. 11. 2019. in two original copies in the Serbian, Macedonian and English languages, all of texts being equally authentic. In case of divergences in interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of

the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

of the Republic of Serbia

Minister

On behalf of

the Food and Veterinary Agency

of the Republic of North Macedonia

Director

ДОГОВОР

ПОМЕЃУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА И АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА И ВЕТЕРИНАРСТВОТО

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Србија и Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија (во понатамошниот тект: „страни”), со цел да го олеснат прометот на живи животни, производи од животинско потекло, храна и храна за животни на начин кој не претставува ограничување на меѓусебната трговија, со обезбедување на потребното ниво на заштита на животот и здравјето на луѓето, и истовремено оневозможување на внес на заразни болести кај животните, производите и храната кои се штетни по здравјето, како и со цел да се развие соработката во областа на ветеринарството и безбедноста на храната, се договорија за следново.

Член 1.

1. Увоз и транзит на пратки со животни, храна од животинско потекло, храна за животни и нус производи од животинско потекло (во понатамошниот текст: „пратки”) може да се одвива единствено доколку се исполнети условите пропишани со прописите за ветеринарство и безбедност на храната и храна за животни во земјата - увозник, што се гарантира со сертификат и/или потврда издадена од страна на надлежниот орган на земјата - извозник.

2. Страните ќе разменуваат обрасци на Меѓународни ветеринарни сертификати и други документи кои ги придружуваат пратките во Република Србија и Република Северна Македонија и взаемно ќе се известуваат за измените и дополнувањата на истите.

3. Сертификатите и/или потврдите наведени во точка 1 од овој член мора да бидат печатени на македонски јазик, српски јазик и англиски јазик.

4. Страните се согласни, дека надлежните органи на нивните земји ќе ги признаваат резултатите на испитувањата извршени во акредитираните лаборатории на двете земји.

5. Секоја страна го задржува правото да врши контрола и испитување на пратките при увоз.

Член 2

1) Увозот на храна од не животинско потекло може да се дозволи единствено доколку се исполнети условите пропишани со прописите за безбедност на храната и храна за животни во земјата – увозник.

2) При увоз, пратките со храна од не животинско потекло ќе бидат придружени со резултати од испитувања на храната кои не се постари од четири (4) месеци, а кои се извршени со акредитирани методи и издадени од страна на акредитирани лаборатории.

3) Страните се согласни дека надлежните органи на нивните земји ќе ги признаваат извештаите за испитувањата на храна од не животинско потекло издадени од страна на на акредитираните лаборатории.

4) Секоја страна го задржува правото при увоз да врши контрола и испитување на пратките со храна од неживотинско потекло.

Член 3

Надлежните органи на Страните треба:

1. взаемно да се известуваат за условите за увоз и транзит на пратки;

2. во рок од 24 часа маѓусебно да се информираат, во пишана или електронска форма, за појава на заразни болести утврдени во Здравствениот код на копнените животни на Светската организација за здравствена заштита на животните (ОИЕ), како и за текот на болеста, а при појава на Лигавка и шап треба да се наведе и типот на вирусот, изворот на болеста и нејзиниот карактер, како и мерките превземени за нивно спречување и сузбивање.

Член 4

Со цел да се развие соработката во областа на ветеринарството и безбедноста на храната, надлежните органи на државите на Страните се обврзуваат да:

1) разменуваат прописи и стручни публикации кои се однесуваат на ветеринарството и безбедноста на храната;

2) разменуваат планови за земање примероци за испитување на резидуи во тековната година, како и резултати од тестирањата од претходната година;

3) најмалку еден месец пред нивно влегување во сила, разменуваат планови за земање примероци и мониторинг програми за пратките при увоз како и оперативни процедури за инспекциска контрола при увоз, врз основа на проценката и ризик анализата на надлежната служба, со цел меѓусебно усогласување во однос на соодветните барања.

4) Меѓусебно прифаќање на гаранциите за објекти за храна од животинско потекло, нус-производи од животинско потекло и храна за животните со цел ставање на листата за трети земји од кои е одобрен увоз во државите на Страните;

5) ја унапредуваат соработката меѓу стручни и научни институции од областа на здравствената заштита на животните и ветеринарното јавно здравство, како и соработка на дијагностичките и аналитичките лаборатории;

6) даваат меѓусебна помош при производство и набавка на средствата потребни за сузбивање на болести и лекување на животните;

7) разменуваат, доколку е потребно, соеви на предизвикувачи на заразни и паразитски болести за експериментални и дијагностички цели, како и дијагностички средства;

8) поттикнуваат соработка на ветеринарните служби, вклучувајќи и размена на ветеринарни експерти, а со цел запознавање на организациите и активностите на ветеринарните служби на двете земји;

9) разменуваат информации за состојбата на извозните објекти и здравствената состојба на животните и настојуваат да се организираат стручни состаноци најмалку еднаш годишно, на вземна основа.

Член 5

(1) Доколу на граничниот премин или на местото на дестинација се утврди дека пратката не ги исполнува пропишаните ветеринарно-санитарни барањата од сертификатот, надлежниот орган на државата на Страната, на чија територија е утврден недостатокот, за истото веднаш ќе го извести надлежниот орган на другата Страна и ќе преземе мерки во согласност со своите национални прописи.

(2) Надлежните органи на Страните меѓусебно ќе се известуваат за мерките за ограничувања и забрани за извоз на животни, производи од животинско потеклo, храна и храна за животни.

Член 6

(1) Доколку на територијата на државата, во зони или компартменти на една од Страните, се утврди некоја од заразните болести кај животните, во тој случај надлежниот орган на другата Страна може да го ограничи или забрани узвозот и транзитот на пратки со животни кои припаѓаат на видот на животни кои се приемчиви на таа заразна болест, од подрачје, зона или компартмент на кои се појавила заразната болест или од целата територија на државата на Страната.

(2) Ограничувањето или забраната за увоз или транзит може да се примени со истите услови и на другите пратки со кои може да се пренесе болеста.

Член 7

Спорните прашања кои произлегуваат од примена на овој Договор, ќе се решаваат помeѓу претставниците на надлежните органи на земјите на Страните.

Член 8

Одредбите на овој Договор може да се менуваат со согласност на Страните.

Член 9

Овој Договор не влијае нa правата и обврските на Страните кои произлегуваат од други меѓународни договори, во кои тие се Договорни страни.

Член 10

(1) Овој Договор се склучува на период од пет (5) години и влегува во сила со денот на потпишувањето.

(2), Овој Договор автоматски се продолжува за периоди од една (1) година, сé додека било која од Страните не го откаже во пишана форма, по дипломатски пат, најдоцна шест (6) месеци пред истекот на тековниот период.

(3) Со денот на влегувањето во сила на овој Договор престанува да важи Договорот помеѓу Министерството за земјоделство, трговија, шумарство и водостопанство на Република Србија и Агенцијата за храна и ветеринарство во областа на безбедноста на храната и ветеринарството, склучен во Белград на 03 февруари 2012 година.

Составено во ____________ на ден _____________ во два оригинални примероци на српски јазик, македонски јазик и англиски јазик, при што текстовите се подеднакво веродостојни. Во случај на недоразбирање при толкување на текстот од овој Договор, веродостоен е примерокот напишан на англиски јазик.

Во име на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

на Република Србија

Министер

Во име на Агенцијата за храна и ветеринарство

на Република Северна Македонија

Директор