Zakon

СПОРАЗУМ

о сарадњи између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Пословне асоцијације Јапана и Југоисточне Европе

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

На основу Споразума о техничкој сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Јапана (потписан 30. новембра 2005. године),

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Београд, Немањина 22–26 (у даљем тексту: Министарство), које представља г. Бранислав Недимовић, министар, и

Пословна асоцијација Јапана и Југоисточне Европе, Токио 1-6-8 Shintomi, Chuo-ku, 104-0041 Јапан (у даљем тексту: JSEEBA), коју представља Кихачиро Нишиура, председник JSEEBA,

у даљем тексту: Стране,

Имајући у виду општи приступ развоју пољопривреде, шумарства и водопривреде у Републици Србији,

Договорили су се о следећем:

I. ОПШТИ УСЛОВИ

Члан 1.

Стране изражавају заједничку намеру да остваре дугорочну сарадњу и партнерство у области пољопривреде, шумарства и водопривреде и промовисању сарадње између Републике Србије и Јапана на основу једнакости, реципроцитета и узајамне користи.

II. ПРЕДМЕТ

Члан 2.

JSEEBA ће пружити подршку у повезивању Министарства са јапанским институцијама у циљу реализације пројеката у области пољопривреде, шумарства и водопривреде. У складу са позитивним законским одредбама Републике Србије, као и потребама Министарства, JSEEBA ће пружити подршку развоју институционалних капацитета Министарства.

Члан 3.

Стране су закључиле да неопходне активности у вези са повезивањем Министарства са јапанским институционалним партнерима неће проузроковати никакве финансијске обавезе за српску страну, осим ако се Стране другачије не договоре у вези са одређеним активностима.

JSEEBA прихвата договор са Министарством о свим промотивним активностима које иницира јапанска страна, како би се избегла свака потенцијална штета по углед Страна.

Члан 4.

Министарство ће доставити одговарајуће захтеве за сарадњу са јапанским институцијама и другим заинтересованим странама у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са техничким стандардима.

Министарство ће пружати информације о потребама за одређеним пројектима, студијским посетама, разменом информација и најбоље праксе.

Члан 5.

Министарство ће водити рачуна о размени информација и њиховој дистрибуцији јапанским партнерима, како би се избегла штета по углeд Страна.

Члан 6.

Студијске посете, одређени пројекти и активности у вези са заједничком сарадњом, размена најбоље праксе и промовисање нових технологија за пољопривреду, шумарство и водопривреду, које су планирале и спровеле обе Стране, могу се накнадно дефинисати анексима израђеним и потписаним према потребама Министарства.

Члан 7.

JSEEBA ће вршити промотивне активности у сарадњи са Министарством и релевантним институцијама и спонзорима, који ће пружати подршку активностима JSEEBA.

Члан 8.

У сврху спровођења одређених пројеката, Стране ће периодично израђивати планове сарадње у којима ће се прецизирати типови, садржај, методи и услови сарадње за одређени период, као и финансијски планови за спровођење одговарајућих активности предвиђених овим споразумом.

III. ИЗМЕНЕ, СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА СПОРАЗУМА

Члан 9.

Овај споразум се може мењати и допуњавати уз пристанак обе Стране, у писаној форми.

Члан 10.

Овај споразум ступа на снагу даном потписивања. Закључује се на период од дванаест месеци и аутоматски се продужава на наредни период од дванаест месеци, осим ако једна од Страна не обавести другу у писаној форми о намери да раскине овај споразум најмање три (3) месеца пре датума његовог престанка важења.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Локални представник JSEEBA у Републици Србији, привредно друштво AQUAFARM SEE DOO, регистарски број: 21125431, број ПДВ-а (ПИБ): 109093549, активно ће учествовати у планирању, развоју и спровођењу заједничких пројеката и пружати сву неопходну подршку Министарству у припремању захтева, саопштења и координације са JSEEBA.

Члан 12.

Потписано у Београду, 1. фебруара 2019. године, у два оригинална примерка, сваки на српском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају неслагања у погледу тумачења одредби Споразума, меродаван ће бити текст на енглеском језику.

За Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Министар,

Бранислав Недимовић, с.р.

За Пословну асоцијацију Јапана и Југоисточне Европе (JSEEBA)

Председник и репрезентативни директор,

Кихачиро Нишиура, с.р.

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND WATER MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND  THE JAPAN AND SOUTHEAST-EUROPE BUSINESS ASSOCIATION

Based on the Agreement on Technical Cooperation between Council of Ministers of the Serbia and Montenegro and Government of Japan (signed on November 30, 2005)

The Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia, Belgrade, Nemanjina 22-26, hereafter referred as “Ministry”, represented by, Mr. Branislav Nedimović, Minister and

the Japan and Southeast-Europe Business Association, Tokyo 1-6-8 Shintomi, Chuo-ku, 104-0041 Japan, hereinafter referred as the “JSEEBA”, represented by Kihachiro Nishiura, president of JSEEBA, hereinafter referred as ˮPartiesˮ,

Bearing in mind general approach toward agriculture, forestry and water management development in the Republic of Serbia,

have agreed as follows:

I. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Article 1

The Parties hereby declare their mutual intention for a long-term cooperation and partnership in the fields of agriculture, forestry and water management and promotion of cooperation between the Republic of Serbia and Japan on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit.

II. SUBJECT

Article 2

JSEEBA will provide support in the activities related to the connecting with Japanese institutional partners in order to provide the implementation of different projects in the fields of agriculture, forestry and water management. In accordance with positive-legal regulations of the Republic of Serbia and needs expressed by the Ministry, JSEEBA will also provide the support in developing the institutional capacities of the Ministry.

Article 3

Both parties conclude that all necessary activities related to the connecting the Ministry with Japanese institutional partners will not arise any financial obligation to the Serbian Party unless otherwise agreed upon specific activities between the Parties.

JSEEBA reach a mutual agreement with the Ministry upon all the promotional activities, initiated by the Japanese Party, with the purpose to avoid any potential reputation damage for both Parties.

Article 4

The Ministry shall prеpаrе appropriate requests in accordance with the technical standards for cooperating with Japanese institutions and other interested parties in the fields of agriculture, forestry and water management.

Ministry shall provide the information on needs for specific projects, study visit, exchange of information and the best practices.

Article 5

The Ministry shall cоnsidеr the exchange of information and distribution to the Japanese Party in order to avoid any reputation damage for both Parties.

Article 6

Study visit specific projects and activities regarding the mutual cooperation, exchange of best practices, promotion of new technologies for agriculture, forestry and water management planned and implemented by both Parties, could be defined by annexes, additionally drafted and signed, according to the needs of the Ministry.

Article 7

JSEEBA shall conduct promotional activities in cooperation with the Ministry and relevant institutions and sponsors, in providing support to the JSEEBA’s activities.

Article 8

For the purpose of implementation of the specific projects, Parties shall periodically develop cooperation plans in which the particular types, content, methods and terms of cooperation will be specified for the certain period, as well as the financial plans for the implementation of appropriate activities related to this Agreement.

III. CHANGES AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

Article 9

This Agreement may be amended by mutual agreement, in writing.

Article 10

This Agreement shall enter into force with date of its signature. It shall be concluded for a period of twelve months and shall be automatically extended for a subsequent period of twelve months, unless one of the Parties informs the other in writing of the intention to terminate this Agreement at least three (3) months before the date of its termination.

IV. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 11

JSEEBA local representative in the Republic of Serbia, company AQUAFARM SEE DOO, Reg. No.: 21125431, VAT no. (PIB): 109093549, will actively participate in planning, development and implementation of mutual projects and provide all necessary support to the Ministry in preparation of requests, communication and coordination with JSEEBA.

Article 12

Signed in Belgrade, on day February 2 2019, in two original copies, each in the Serbian and English languages, both texts equally authentic. In case of divergences of interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the

Republic of Serbia

Branislav Nedimović

Minister

For the Japan Southeast Europe

Business Association (JSEEBA)

Kihachiro Nishiura

President and Representative Director