Zakon

СПОРАЗУМ

између министра омладине и спорта Републике Србије и министарке спорта Републике Француске у области спорта

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8 од 26. јула 2019.

Министар омладине и спорта Републике Србије, с једне стране

и

Министарка спорта Републике Француске, с друге стране

у даљем тексту „Стране”;

Признајући улогу билатералне спортске сарадње као фактора јачања веза пријатељства и зајeдничких вредности,

Истичући заједнички интерес да поштују фундаменталне принципе признате у Олимпијској повељи и како би допринеле изградњи бољег света са више мирa;

Подржавајући одговарајуће спортске организације у њиховим пројектима сарадње и развоја;

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1 – ОПШТИ ПРИНЦИПИ

Стране су сагласне да билатерална спортска сарадња треба да буде реализована кроз идеал међусобног поштовања, једнакости и узајамне користи.

Члан 2 – ОБЛАСТИ САРАДЊЕ

Поштујући своја национална законодавства, Стране ће јачати сарадњу и размену искуства у следећим областима:

– врхунски спорт, обука кадрова и спортских стручњака и стручњака у спорту;

– промовисање редовног упражњавања физичких активности, посебно код најмање укључених група;

– превенција и борба против негативних појава у спорту, посебно допинга, као и медицина спорта;

– размена мишљења о центрима за изузетне резултате у спорту;

– oрганизовање и евалуација великих међународних спортских догађаја;

– спортски туризам;

– наука и истраживање у области спорта;

– управљање спортском инфраструктуром;

– регулаторни и законодавни оквир спорта.

Неке гране спорта могу бити приоритетно валоризоване у оквиру развијања конкретних акција које укључују француске и српске спортске савезе као што су ватерполо, теквондо и џудо.

Члан 3 – РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ

Сарадња између Страна се реализује уз поштовање националних законодавстава Страна и то у форми:

– размене информација и искустава;

– размене публикација и материјала;

– заједничког организовања семинара, конференција и свих других иницијатива од обостраног значаја;

– охрабривања директне сарадње између спортских савеза и других спортских организација;

– размене експeртизе између Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије и Националног института за спорт, стручност и перформансе (ИНСЕП).

Члан 4 – ФИНАНСИРАЊЕ

Сарадња предвиђена овим споразумом реализује се у оквиру буџетских могућности и текућих дотација јавних управа које су у њу укључене.

Ова сарадња се реализује уз поштовање следећих принципа:

– међународне трошкове превоза, повратне карте до најближег аеродрома ће сносити Страна која упућује делегацију;

– трошкове боравка, смештаја, исхране и локалног превоза ће сносити Страна домаћин.

Члан 5 – ПРОГРАМ РАЗМЕНА

Предвиђена сарадња у оквиру овог споразума може се развити у виду програма размена на период од две године, који се може прећутно обнављати на сукцесивне периоде од две године.

Члан 6 – КОНСУЛТАЦИЈЕ, РЕШАВАЊЕ СПОРОВА И ПОШТОВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА

Уколико је потребно, Стране се консултују о принципима и инструментима реализације сарадње предвиђених овим споразумом.

Сваки спор у вези са тумачењем или применом овог споразума Стране ће решавати споразумно кроз директне преговоре и консултације.

Одредбе овог споразума се спроводе уз поштовање међународних обавеза Страна.

Члан 7 – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај споразум ступа на снагу даном потписивања. Закључује се на период од две године и може се продужити прећутном сагласношћу на новe периодe од две године осим ако једна од Страна не обавести другу Страну дипломатским путем шест месеци пре истека споразума о својој намери да га оконча.

Осим тога, свака од Страна може да иступи из овог споразума, у сваком тренутку, писменим обавештењем послатим дипломатским путем. У том случају, овај споразум престаје да важи у року од шест месеци од датума пријема обавештења.

Ово иступање не доводи у питање права и обавезе Страна у започетим пројектима сарадње у оквиру овог споразума.

Овај споразум може да буде измењен у сваком тренутку, писменим путем, обостраним споразумом између Страна. Такве измене и допуне ће чинити саставни део овог споразума.

Потписано у Београду, 15. јула 2019. године у два истоветна примерка, сваки на српском и француском језику, при чему су оба текста подједнако веродостојна.

Министар

омладине и спортa

Републике Србије,

Вања Удовичић, с.р.

За Министарку спорта

Републике Француске,

Frédéric Mondoloni, с.р.

амбасадор Француске у Србији

ARRANGEMENT

ENTRE LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE ET LA MINISTRE DES SPORTS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE DANS LE DOMAINE DU SPORT

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République de Serbie, d’une part,

et

La Ministre des Sports de la République française, d’autre part,

Ci-après conjointement dénommés les « Parties »;

Reconnaissant le rôle de la coopération sportive bilatérale comme facteur de renforcement des liens d’amitié et des valeurs communes;

Soulignant leur intérêt commun pour respecter les principes fondamentaux reconnus dans la Charte Olympique et pour contribuer à la construction d’un monde meilleur et plus pacifique;

Appuyant les organisations sportives homologues dans leurs projets de coopération et de développement;

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER – PRINCIPES GENERAUX

Les Parties reconnaissent que la coopération sportive bilatérale doit être réalisée dans un idéal d’avantage mutuel, d’égalité et de bénéfices réciproques.

ARTICLE 2 – DOMAINES DE COOPERATION

Dans le respect de leurs législations nationales respectives, les Parties renforcent leur coopération et échangent leur expérience dans les domaines suivants:

– Le sport de haut niveau et la formation des cadres et des experts du sport et des experts en sport;

– La promotion de la pratique régulière de l’activité physique, notamment auprès des publics les plus éloignés;

– La prévention et la lutte contre les phénomènes négatifs dans le sport, notamment le dopage, ainsi que la médecine du sport;

– Les échanges sur les pôles d’excellence sportive;

L’organisation et l’évaluation des grands événements sportifs internationaux;

– Le tourisme sportif;

– Les sciences et la recherche dans le domaine du sport;

– La gestion des infrastructures sportives;

– Le cadre réglementaire et législatif du sport.

Certaines disciplines sportives peuvent être valorisées en priorité dans le cadre du développement d’actions concrètes impliquant les fédérations françaises et serbes en charge du water-polo, du taekwondo et du judo.

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DE LA COOPERATION

La coopération entre les Parties est mise en œuvre dans le respect des législations nationales des Parties, sous la forme notamment:

– d´échanges d’informations et d’expériences,

– d’échanges de publications et de documentation,

– de l’organisation conjointe de séminaires, de conférences et de toute autre initiative d’intérêt mutuel,

– d’encouragement à la coopération directe entre les fédérations sportives et d›autres organisations sportives.

– d’échanges d’expertise entre le Serbian Institute of Sport and Sports Medecine (SISSM) et l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP).

ARTICLE 4 – FINANCEMENT

La coopération prévue dans le présent Arrangement s’effectue dans la limite des disponibilités budgétaires et des dotations de fonctionnement courant des administrations publiques impliquées.

Cette coopération s’effectue dans le respect des principes suivants:

– les frais de transport internationaux, aller et retour, jusqu’à l’aéroport le plus proche sont à la charge de la Partie qui envoie la délégation;

– les frais de séjour, d’hébergement, de restauration et de transports intérieurs seront à la charge de la Partie hôte.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DES ECHANGES

La coopération envisagée dans le cadre du présent Arrangement pourra être développée sous forme de programmes d’échanges portant sur une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de deux ans.

ARTICLE 6 – CONSULTATIONS, REGLEMENT DES DIFFERENDS ET RESPECT DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

Si nécessaire, les Parties se consultent sur les principes et instruments de mise en œuvre de la coopération prévus par le présent Arrangement.

Tout différend lié à l’interprétation ou à l’application du présent Arrangement est réglé à l’amiable au moyen de négociations ou de consultations directes entre les Parties.

Les dispositions du présent Arrangement sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux respectifs des Parties.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent Arrangement entre en vigueur le jour de sa signature. Il a une durée de deux ans et peut être reconduit par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de deux ans, à moins que l’une des Parties notifie à l’autre Partie par voie diplomatique six mois avant l’expiration de l’Arrangement, son intention d’y mettre fin.

En outre, chacune des Parties peut dénoncer le présent Arrangement, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’Arrangement cesse d’être valable dans un délai de six mois après la date de la réception de la notification.

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Arrangement.

Le présent Arrangement peut être amendé à tout moment, par écrit, d’un commun accord entre les Parties. Ces modifications ou compléments feront partie intégrante du présent Arrangement.

Fait à Belgrade, 15/7/2019 en deux exemplaires originaux, chacun en langue serbe et en langue française, les deux textes faisant également foi.

le Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République de Serbie

Vanja UDOVIČIĆ

pour

la Ministre des Sports

de la République française

Frédéric MONDOLONI

Ambassadeur de France en Serbie