120

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстана о укидању виза за њихове држављане

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстана о укидању виза за њихове држављане, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Шестој седници Другог редовног заседања у 2010. години, 15. децембра 2010. године.

ПР број 222

У Београду, 17. децембра 2010. године

Председник Републике,

Борис Тадић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Казахстана о укидању виза
за њихове држављане

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстана о укидању виза за њихове држављане, потписан 7. октобра 2010. године у Астани, у оригиналу на српском, казашком, руском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ КАЗАХСТАНА О УКИДАЊУ ВИЗА
ЗА ЊИХОВЕ ДРЖАВЉАНЕ

Влада Републике Србије и

Влада Републике Казахстана (у даљем тексту: „Стране”),

са жељом да унапреде пријатељске односе између две државе,

и да олакшају узајамна путовања држављана њихових држава,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

1. Држављани државе једне Стране улазе, излазе, путују у транзиту и бораве на територији државе друге Стране без виза, на основу важећих путних исправа наведених у Прилогу који чини саставни део овог споразума, под условом да период њиховог непрекидног боравка на територији те државе није дужи од тридесет (30) дана од дана уласка.

2. Држављани државе једне Стране, носиоци важећих путних исправа, уколико имају намеру да бораве на територији државе друге Стране дуже од максималне дужине боравка предвиђене овим споразумом, да раде или да се школују на територији државе друге Стране, у обавези су да прибаве одговарајућу визу према законодавству те Стране.

Члан 2.

Држављани државе једне Стране улазе и излазе са територије државе друге Стране преко граничних прелаза отворених за међународни саобраћај у складу са законодавством државе сваке Стране.

Члан 3.

Држављани државе једне Стране који поседују одобрење за привремени или стални боравак на територији државе друге Стране, улазе, излазе, путују у транзиту и бораве на територији те државе без виза.

Члан 4.

Овај споразум не ограничава право надлежних органа сваке Стране да ускрате улазак или боравак држављанима друге Стране из разлога националне безбедности, јавног реда или заштите здравља становништва у складу са својим законодавством.

Члан 5.

Држављани државе једне Стране, у случају губитка или оштећења важећих путних исправа за време боравка на територији државе друге Стране, напуштају територију те државе на основу нових важећих путних исправа које је издало дипломатско или конзуларно представништво државе чији су они држављани, без обавезе прибављања визе или другог одобрења надлежних органа државе боравка.

Члан 6.

Држављанима државе једне Стране који нису у могућности да напусте територију државе друге Стране у року од тридесет (30) дана од дана уласка, односно у року за који им је одобрена виза или дозвола боравка, из разлога наступања ванредног догађаја (болест, елементарна непогода и др.), рок важења визе или дозволе за боравак продужава се, у складу са важећим законодавством земље пријема, уз подношење веродостојне исправе која доказује наступање ванредног догађаја, на период који је потребан за повратак у државу чије држављанство поседују или у државу у којој су стално настањени.

Члан 7.

1. Стране ће најкасније тридесет (30) дана од дана потписивања овог споразума дипломатским путем разменити узорке важећих путних исправа наведених у Прилогу уз овај споразум.

2. У случају измена путних исправа наведених у Прилогу уз овај споразум или увођења нових путних исправа Стране ће без одлагања о томе информисати једна другу и дипломатским путем доставити узорке нових или измењених путних исправа најкасније тридесет (30) дана пре почетка њиховог увођења или ступања на снагу измена.

Члан 8.

1. Свака Страна може у циљу обезбеђења националне безбедности, јавног реда и заштите здравља становништва у потпуности или делимично привремено обуставити примену овог споразума. Писмено обавештење о привременој обустави упућује се дипломатским путем другој Страни најкасније четрдесет осам (48) сати пре такве привремене обуставе.

2. Страна која је донела одлуку о привременој обустави примене овог споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана на исти начин обавештава другу Страну о поновној примени овог споразума.

Члан 9.

1. Овај споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу тридесет (30) дана од дана пријема последњег обавештења којим се две Стране међусобно обавештавају дипломатском путем да је окончана унутрашња процедура неoпходна за његово ступање на снагу.

2. Овај споразум може бити измењен или допуњен на основу међусобне сагласности Страна. Свака измена или допуна, о којој су се Стране сагласиле сматра се саставним делом овог споразума и ступа на снагу у складу са ставом 1. овог члана.

3. Свака Страна може, у свако доба, отказати овај споразум дипломатским путем. У том случају, Споразум престаје да важи по истеку рока од деведесет (90) дана од дана када друга Страна прими обавештења о његовом отказивању.

Сачињено у Астани, дана 7. октобра 2010. године у два оригинална примерка, сваки на српском, казашком, руском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају различитог тумачења, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ

СРБИЈЕ

КАЗАХСТАНА

Вук Јеремић, с.р.

Канат Саудабајев, с.р.

ПРИЛОГ

Списак путних исправа које се издају држављанима Републике Србије:

1) пасош;

2) путни лист;

3) поморска књижица у коју је унета виза;

4) бродарска књижица у коју је унета виза.

Списак путних исправа које се издају држављанима Републике Казахстана:

1) пасош;

2) бродарска књижица у коју је унета виза;

3) путни лист (потврда о повратку).

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.