Zakon

126

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума
о сарадњи у области здравства између Републике Србије и Државе Кувајт

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области здравства између Републике Србије и Државе Кувајт, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Шестој седници Другог редовног заседања у 2010. години, 15. децембра 2010. године.

ПР број 228

У Београду, 17. децембра 2010. године

Председник Републике,

Борис Тадић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума о сарадњи у области
здравства између Републике Србије и Државе Кувајт

Члан 1.

Потврђује се Споразум о сарадњи у области здравства између Републике Србије и Државе Кувајт, који је потписан 15. марта 2010. године у Кувајту, у оригиналу на српском, арапском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума о сарадњи у области здравства између Републике Србије и Државе Кувајт, у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
о сарадњи у области здравства између Републике Србије
и Државе Кувајт

Влада Републике Србије и Влада Државе Кувајт (у даљем тексту: „уговорне стране”),

желећи да унапреде сарадњу између ових двеју земаља у области здравства на основу реципроцитета и добробити за обе земље у складу са њиховим важећим законима и прописима,

су се сагласиле да:

Члан 1.

Обе уговорне стране подстичу сарадњу разменом искустава у следећим областима:

1. здравствена администрација;

2. јавно здравље и превенција болести;

3. здравствена заштита мајке и детета;

4. хитна медицинска помоћ;

5. контрола лекова;

6. санитаријум – медицинска рехабилитација.

Члан 2.

Уговорне стране размењиваће информације у вези са конференцијама и здравственим састанцима, које одржавају обе уговорне стране и обезбеђиваће учешће у таквим активностима.

Члан 3.

Уговорне стране подстичу размену здравствених информација, које су објавиле обе земље, а у вези са статистичким публикацијама, законским прописима и здравственим извештајима из различитих области медицине и лекова.

Члан 4.

Уговорне стране олакшаваће размену кратких посета здравствених радника у циљу побољшања квалитета здравствених услуга и коришћења искустава обеју уговорних страна.

Члан 5.

Уговорне стране ће сарађивати у области медицинских истраживања како би побољшале ниво перформанси система здравствене заштите у обе земље.

Члан 6.

Трошкове из било које области сарадње, укључујући трошкове путовања и смештаја проистекле из овог Споразума, сноси уговорна страна која је поднела захтев.

Члан 7.

Спровођење овог Споразума и свих активности предузетих сходно овом Споразуму мора бити у складу са правилима и прописима обе земље.

Члан 8.

Овај Споразум ступа на снагу од дана пријема последње ноте којом једна од уговорних страна обавештава другу у писаној форми, путем дипломатских канала, да је спроведена унутрашња законска процедура неопходна за његово ступање на снагу.

Овај Споразум се може изменити и допунити уз сагласност обе уговорне стране, а измене и допуне ступају на снагу сходно поступцима из става 1. овог члана.

Овај Споразум се закључује на период од пет година и аутоматски се обнавља за исти период, осим ако једна од уговорних страна у писаној форми не обавести другу о својим намерама да раскине овај Споразум и то најмање шест месеци пре датума истека првобитног Споразума или датума од којег је Споразум обновљен.

Овај Споразум потписан је у Кувајту 15. марта 2010. године, а сачињен је у два оригинална примерка на српском, арапском и енглеском језику и сви текстови су подједнако аутентични. У случају разлика у тумачењу, текст на енглеском сматра се веродостојним.

За Владу Републике Србије

Расим Љајић, с.р.

министар рада и

социјалне политике

За Владу Државе Кувајт

др Мохаммед Сабах

Ал Салем Ал-Сабах, с.р.

потпредседник Владе и

министар иностраних послова

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.