Zakon

22

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Јапана о укидању виза

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Јапана о укидању виза, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Првог редовног заседања у 2011. години, 25. маја 2011. године.

ПР број 53

У Београду, 27. маја 2011. године

Председник Републике,

Борис Тадић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Републике Србије
и Јапана о укидању виза

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Републике Србије и Јапана о укидању виза, који је постигнут разменом нота у Београду, 24. фебруара 2011. године, у оригиналу на енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

No. 4/25-17/2011

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia presents its compliments to the Embassy of Japan in the Republic of Serbia and has the honour to inform the latter that the Government of the Republic of Serbia, with a view to facilitating travel as well as cultural and commercial relations between the Republic of Serbia and Japan, takes, on reciprocal basis, the following measures from 1 May, 2011 concerning the waiving of visas for Japanese nationals wishing to enter the Republic of Serbia:

1. Japanese nationals in possession of valid Japanese passports who wish to enter the Republic of Serbia with the intention of staying there for a period not exceeding ninety(90) consecutive days may enter the Republic of Serbia without obtaining visas.

2. The waiver of the visa requirements under paragraph 1 above will not apply to Japanese nationals who desire to enter the Republic of Serbia with the intention of seeking employment or of exercising a profession or other occupation (including public entertainment and sport for remunerative purposes).

3. Japanese nationals who wish to enter the Republic of Serbia will be obliged to observe the laws and regulations of the Republic of Serbia.

4. The Government of the Republic of Serbia reserves the right to suspend temporarily the application of all or any part of the foregoing measures for reasons of public policy including those relating to public security, order and health. Any such suspension or the lifting of the suspension will be notified immediately to the Government of Japan through the diplomatic channel.

5. The Government of the Republic of Serbia reserves the right to refuse entry into or stay in the Republic of Serbia of the Japanese nationals if it considers that they would impair the interests of the Republic of Serbia.

6. The Government of the Republic of Serbia, when it terminates the foregoing measures, will give one(1) month’s written notice in advance to the Government of Japan.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Japan the assurances of its highest consideration.

Belgrade, 24 February, 2011

EMBASSY OF JAPAN

B E L G R A D E

No.A/22/FP

NOTE VERBALE

The Embassy of Japan in the Republic of Serbia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia and has the honour to inform the latter that the Government of Japan, with a view to facilitating travel as well as cultural and commercial relations between Japan and the Republic of Serbia, takes, on reciprocal basis, the following measures from 1 May, 2011 concerning the waiving of visas for nationals of the Republic of Serbia wishing to enter Japan:

1. Nationals of the Republic of Serbia in possession of valid passports of the Republic of Serbia who wish to enter Japan with the intention of staying there for a period not exceeding ninety (90) consecutive days may enter Japan without obtaining visas.

2. The waiver of the visa requirements under paragraph 1 above will not apply to nationals of the Republic of Serbia who desire to enter Japan with the intention of seeking employment or of exercising a profession or other occupation (including public entertainment and sport for remunerative purposes).

3. Nationals of the Republic of Serbia who wish to enter Japan will be obliged to observe the laws and regulations of Japan.

4. The Government of Japan reserves the right to suspend temporarily the application of all or any part of the foregoing measures for reasons of public policy including those relating to public security, order and health. Any such suspension or the lifting of the suspension will be notified immediately to the Government of the Republic of Serbia through the diplomatic channel.

5. The Government of Japan reserves the right to refuse entry into or stay in Japan of the nationals of the Republic of Serbia if it considers that they would impair the interests of Japan.

6. The Government of Japan, when it terminates the foregoing measures, will give one(1) month’s written notice in advance to the Government of the Republic of Serbia.

The Embassy of Japan avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia the assurances of its highest consideration.

Belgrade, 24 February, 2011

Ministry of Foreign Affairs

of the Republic of Serbia

BELGRADE

ВЕРБАЛНА НОТА

Министарство спољних послова Републике Србије изражава поштовање Амбасади Јапана у Републици Србији и има част да обавести да ће Влада Републике Србије, у циљу олакшавања путовања као и културних и трговинских односа између Републике Србије и Јапана, на бази реципроцитета, од 1. маја 2011. године предузети следеће мере у циљу укидања виза јапанским држављанима који желе да уђу у Републику Србију:

1. Јапански држављани, носиоци важећих јапанских пасоша који желе да путују у Републику Србију с намером да бораве на њеној територији до деведесет (90) дана без прекида, могу да уђу у Републику Србију без прибављања визе.

2. Укидање виза из става 1. ове ноте неће се односити на јапанске држављане који желе да путују у Републику Србију ради запошљавања или бављења професионалном или неком другом делатношћу (укључујући забавну делатност и спорт у циљу обезбеђења зараде).

3. Јапански држављани који желе да уђу на територију Републике Србије дужни су да поштују законе и прописе Републике Србије.

4. Влада Републике Србије задржава право да привремено обустави примену горе поменутих мера, у целости или делимично, из разлога општег интереса укључујући оне који се односе на јавну безбедност, ред и здравље. О свакој обустави примене наведених мера или престанку исте одмах се обавештава Влада Јапана дипломатским путем.

5. Влада Републике Србије задржава право да одбије улазак или боравак на територији Републике Србије јапанским држављанима уколико сматра да они могу угрозити интересе Републике Србије.

6. Влада Републике Србије ће, у случају отказивања горе поменутих мера, обавестити Владу Јапана о томе писменим путем један (1) месец унапред.

Министарство спољних послова Републике Србије користи и ову прилику да Амбасади Јапана понови изразе свог највишег поштовања.

Београд, 24. фебруар 2011.

АМБАСАДА ЈАПАНА

Б Е О Г Р А Д

ВЕРБАЛНА НОТА

Амбасада Јапана у Републици Србији изражава поштовање Министарству спољних послова Републике Србије и има част да обавести да ће Влада Јапана, у циљу олакшавања путовања као и културних и трговинских односа између Јапана и Републике Србије, на бази реципроцитета, од 1. маја 2011. године предузети следеће мере у циљу укидања виза држављанима Републике Србије који желе да уђу у Јапан:

1. Држављани Републике Србије, носиоци важећих пасоша Републике Србије који желе да путују у Јапан с намером да бораве на његовој територији до деведесет (90) дана без прекида, могу да уђу у Јапан без прибављања визе.

2. Укидање виза из става 1. ове ноте неће се односити на држављане Републике Србије који желе да путују у Јапан ради запошљавања или бављења професионалном или неком другом делатношћу (укључујући забавну делатност и спорт у циљу обезбеђења зараде).

3. Држављани Републике Србије који желе да путују у Јапан дужни су да поштују законе и прописе Јапана.

4. Влада Јапана задржава право да привремено обустави примену горе поменутих мера, у целости или делимично, из разлога општег интереса укључујући оне који се односе на јавну безбедност, ред и здравље. О свакој обустави примене наведених мера или о престанку исте одмах се обавештава Влада Републике Србије дипломатским путем.

5. Влада Јапана задржава право да одбије улазак или боравак на територији Јапана држављанима Републике Србије уколико сматра да они могу угрозити интересе Јапана.

6. Влада Јапана ће, у случају отказивања горе поменутих мера, обавестити Владу Републике Србије о томе писменим путем један (1) месец унапред.

Амбасада Јапана користи и ову прилику да Министарству спољних послова Републике Србије понови изразе свог највишег поштовања.

Београд, 24. фебруар 2011.

Министарство спољних послова

Републике Србије

БЕОГРАД

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.