Zakon

59

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругвај
о укидању виза за њихове држављане

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне Републике Уругвај о укидању виза за њихове држављане, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2011. години, 18. октобра 2011. године.

ПР број 119

У Београду, 19. октобра 2011. године

Председник Републике,

Борис Тадић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Републике Србије
и Источне Републике Уругвај о укидању виза за њихове држављане

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Републике Србије и Источне Републике Уругвај о укидању виза за њихове држављане, потписан 3. јуна 2011. године у Монтевидеу, у оригиналу на српском, шпанском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИСТОЧНЕ
РЕПУБЛИКЕ УРУГВАЈ О УКИДАЊУ ВИЗА
ЗА ЊИХОВЕ ДРЖАВЉАНЕ

Република Србија

и

Источна Република Уругвај,

(у даљем тексту: „Стране”),

У жељи да ојачају пријатељске везе и сарадњу између две земље,

Свесне потребе за олакшавањем међусобних путовања држављана обе земље,

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Држављани сваке Стране, носиоци важећих пасоша, ослобађају се од обавезе прибављања визе за улазак, излазак, транзит и боравак на територији друге Стране у трајању до 90 (деведесет) дана у периоду од шест месеци рачунајући од дана првог уласка.

Члан 2.

Држављани сваке Стране, улазе, транзитирају и напуштају територију друге Стране на свим граничним прелазима отвореним за међународни путнички саобраћај.

Члан 3.

1. Држављани сваке Стране дужни су да поштују законе и друге прописе друге Стране током свог боравка на њеној територији.

2. Стране ће, што је могуће пре, обавестити једна другу дипломатским путем о свим променама у својим законима и другим прописима који се тичу уласка, кретања и боравка странаца.

Члан 4.

Стране ће поново прихватити своје држављане на своју територију без било каквих додатних формалности и трошкова.

Члан 5.

Овим споразумом се не ограничава право било којој Страни да ускрати улазак или да откаже боравак држављанима друге Стране које сматра непожељним особама.

Члан 6.

1. Стране ће разменити, дипломатским путем, узорке својих важећих пасоша, најкасније 30 (тридесет) дана од дана потписивања овог споразума.

2. У случају увођења нових пасоша или измене важећих, Стране ће доставити једна другој, дипломатским путем, узорке ових пасоша, као и обавештења која се односе на њихову употребу, најкасније 30 (тридесет) дана пре њиховог увођења.

Члан 7.

1. Свака Страна може, из разлога јавне безбедности, јавног реда или јавног здравља, да обустави примену овог споразума у целини или делимично.

2. О обустави примене обавештава се друга Страна, што је могуће пре, дипломатским путем. На исти начин, свака Страна поступа у случају настављања примене овог споразума.

Члан 8.

Овај споразум може се изменити и допунити међусобним договором Страна, дипломатским путем. Измене и допуне ступају на снагу у складу са чланом 9. овог споразума.

Члан 9.

1. Овај споразум закључује се на неодређено време и ступа на снагу 30 (тридесет) дана од дана пријема друге дипломатске ноте којом Стране обавештавају једна другу да је испуњена унутрашња законска процедура неопходна за ступање на снагу Споразума.

2. Свака Страна може, у свако доба, отказати овај споразум дипломатским путем. Отказивање ступа на снагу 90 (деведесет) дана од дана пријема обавештења о отказивању.

Сачињено у Монтевидеу, на дан 3. јуни 2011. године, у два оригинална примерка, на српском, шпанском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају различитог тумачења, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА РЕПУБЛИКУ

СРБИЈУ

ЗА ИСТОЧНУ РЕПУБЛИКУ

УРУГВАЈ

Вук Јеремић, с.р.

министар спољних послова

Луис Алмагро, с.р.

министар спољних послова

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.