Zakon

62

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2011. години, 18. октобра 2011. године.

ПР број 122

У Београду, 19. октобра 2011. године

Председник Републике,

Борис Тадић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Кабинета министара Украјине о укидању
виза за њихове држављане

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане, који је сачињен 31. маја 2011. године у Кијеву, у оригиналу на српском, украјинском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
КАБИНЕТА МИНИСТАРА УКРАЈИНЕ
О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ЊИХОВЕ ДРЖАВЉАНЕ

Влада Републике Србије и

Кабинет министара Украјине (у даљем тексту: „Стране”),

са жељом да унапреде пријатељске односе између две државе,

и да олакшају узајамна путовања држављана њихових држава,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

1. Држављани државе једне Стране улазе, излазе, путују у транзиту и бораве на територији државе друге Стране без виза, на основу важећих путних исправа наведених у Прилогу уз овај споразум, под условом да период њиховог непрекидног боравка на територији те државе није дужи од тридесет (30) дана у периоду од шездесет (60) дана од дана првог уласка.

2. Држављани државе једне Стране, носиоци важећих путних исправа, уколико имају намеру да бораве на територији државе друге Стране дуже од максималне дужине боравка предвиђене овим споразумом, да раде или да се школују на територији државе друге Стране, у обавези су да прибаве одговарајућу визу према законодавству државе те Стране.

Члан 2.

Држављани државе једне Стране улазе и излазе са територије државе друге Стране преко граничних прелаза отворених за међународни саобраћај у складу са законодавством државе сваке Стране.

Члан 3.

Држављани државе једне Стране који поседују одобрење за привремени или стални боравак на територији државе друге Стране, улазе, излазе, путују у транзиту и бораве на територији те државе без виза.

Члан 4.

Овај споразум не ограничава право надлежних органа државе сваке Стране да ускрате улазак или боравак држављанима државе друге Стране из разлога националне безбедности, јавног реда или заштите здравља становништва у складу са законодавством државе те Стране.

Члан 5.

Држављани државе једне Стране, у случају губитка или оштећења важећих путних исправа за време боравка на територији државе друге Стране, напуштају територију те државе на основу важећих путних исправа које је издало дипломатско или конзуларно представништво државе чији су они држављани, без обавезе прибављања визе или другог одобрења надлежних органа државе боравка.

Члан 6.

Држављанима државе једне Стране који нису у могућности да напусте територију државе друге Стране у року од тридесет (30) дана од дана уласка, односно у року за који им је одобрена виза или дозвола боравка, из разлога наступања ванредног догађаја (болест, елементарна непогода и др.), рок важења визе или дозволе за боравак продужава се, у складу са важећим законодавством државе пријема, уз подношење веродостојне исправе која доказује наступање ванредног догађаја, на период који је потребан за повратак у државу чије држављанство поседују или државу у којој су стално настањени.

Члан 7.

1. Стране ће најкасније тридесет (30) дана од дана потписивања овог споразума дипломатским путем разменити узорке важећих путних исправа наведених у Прилогу уз овај споразум.

2. У случају увођења или измена путних исправа наведених у Прилогу уз овај споразум или увођења нових врста путних исправа Стране ће без одлагања о томе информисати једна другу и дипломатским путем доставити узорке измењених путних исправа о њиховој примени најкасније тридесет (30) дана пре почетка њиховог увођења или ступања на снагу измена.

Члан 8.

Могући спорови у тумачењу и примени одредаба овог споразума решавају се путем консултација или преговора између Страна.

Члан 9.

1. Свака Страна може у циљу обезбеђења националне безбедности, јавног реда и заштите здравља становништва у потпуности или делимично привремено обуставити примену овог споразума. Писмено обавештење о привременој обустави упућује се дипломатским путем другој Страни најкасније четрдесет осам (48) сати пре привремене обуставе.

2. Страна која је донела одлуку о привременој обустави примене овог споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана на исти начин обавештава другу Страну о поновној примени овог споразума.

Члан 10.

1. Овај споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу тридесет (30) дана од дана пријема последњег писаног обавештења којим се две Стране међусобно обавештавају дипломатским путем да је окончана унутрашња процедура неопходна за његово ступање на снагу.

2. Овај споразум може бити измењен или допуњен на основу међусобне сагласности Страна. Свака измена или допуна, о којој су се Стране сагласиле, ступа на снагу у складу са ставом 1. овог члана.

3. Датумом ступања на снагу овог споразума у односима између Страна престаје да важи Споразум између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Савеза Совјетских Социјалистичких Република о узајамним путовањима грађана, потписан у Москви 31. октобра 1989. године.

4. Свака Страна може, у свако доба, отказати овај споразум дипломатским путем. У том случају, овај Споразум престаје да важи по истеку рока од деведесет (90) дана од дана када друга Страна прими писано обавештење о његовом отказивању.

Сачињено у Кијеву, дана 31. маја 2011. године у два оригинална примерка, сваки на српском, украјинском и енглеском језику при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају различитог тумачења, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ

ЗА КАБИНЕТ МИНИСТАРА

СРБИЈЕ

УКРАЈИНЕ

Вук Јеремић, с.р.

Константин Гришченко, с.р.

ПРИЛОГ

Списак путних исправа које се издају држављанима Републике Србије:

1) пасош;

2) путни лист (laisser-passer);

3) поморска књижица у коју је унета виза издата од Министарства унутрашњих послова Републике Србије;

4) бродарска књижица у коју је унета виза издата од Министарства унутрашњих послова Републике Србије;

5) путна исправа члана посаде ваздухоплова (уз одговарајући извод из листе чланова посаде).

Списак путних исправа које се издају држављанима Украјине:

1) пасош држављана Украјине за путовање у иностранство;

2) дечија путна исправа;

3) поморска књижица (уз бродски лист или извод из бродског листа);

4) путна исправа члана посаде ваздухоплова (уз одговарајући извод из листе чланова посаде);

5) путни лист за повратак у Украјину (само за повратак у Украјину).

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.