Zakon

63

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2011. години, 18. октобра 2011. године.

ПР број 123

У Београду, 19. октобра 2011. године

Председник Републике,

Борис Тадић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Савета министара Републике Албаније
о узајамном путовању држављана

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана, који је сачињен 5. јула 2011. године у Тирани, у оригиналу на српском, албанском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана, у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
САВЕТА МИНИСТАРА РЕПУБЛИКЕ АЛБАНИЈЕ
О УЗАЈАМНОМ ПУТОВАЊУ ДРЖАВЉАНА

Влада Републике Србије и Савет министара Републике Албаније, у име својих држава ( у даљем тексту: „Уговорне стране”);

У жељи да унапреде и даље развијају већ постојеће пријатељске односе две земље;

Потврђујући да поштовање и остваривање људских права, основних слобода и начела демократије, владавине права и хуманизма представљају основ слободе, правде и мира;

У циљу омогућавања контаката међу људима као важног средства за јачање веза и подршку развоју свих поља активности;

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

1. Држављани државе сваке Уговорне стране, носиоци важећих путних исправа наведених у Прилогу I и II овог споразума, изузети су од обавезе прибављања визе у сврху уласка на територију друге Уговорне стране, ради посете или боравка у трајању не дужем од 90 (деведесет) дана, током периода од 180 (сто осамдесет) дана од датума првог уласка.

2. Држављани државе сваке Уговорне стране ће улазити, излазити или бити у транзиту преко територије друге Уговорне стране преко граничних прелаза за међународни саобраћај.

Члан 2.

1. Држављани државе сваке Уговорне стране, носиоци важећих дипломатских или службених пасоша могу ући, бити у транзиту, боравити или напустити територију друге Уговорне стране без визе у трајању не дужем од 90 (деведесет) дана, током периода од 180 (сто осамдесет) дана, од датума првог уласка.

2. Држављани државе сваке Уговорне стране, носиоци важећих дипломатских или службених пасоша, који припадају особљу дипломатске мисије или конзулата, међународне организације, трговачког и привредног одељења у оквиру дипломатске мисије или културно информационог центра, основаних према међувладином споразуму, а који се налазе на територији друге Уговорне стране, први пут ће ући на територију без визе након нотификације у складу са унутрашњом процедуром Уговорне стране пријема. Они бораве и напуштају територију Уговорне стране пријема без визе током читавог периода за који су акредитовани.

3. Одредбе става 2. овог члана односе се и на чланове породице наведених држављана: супружника, децу млађу од 26 година која нису закључила грађански брак и похађају редовну наставу у образовним установама на територији Уговорне стране пријема, а која живе са њима током трајања њихове мисије, уколико су такође носиоци дипломатских или службених пасоша.

4. Одредбе става 2. овог члана не примењују се на лица из става 3. уколико су то држављани треће државе са којом Уговорне стране примењују визни режим. У том случају, поменута лица ће имати одговарајући тип визе при првом уласку на територију Уговорне стране пријема.

Члан 3.

Држављани државе сваке Уговорне стране који желе да бораве дужи временски период на територији друге Уговорне стране ради студирања, запослења, спајања породице итд., подлежу одредбама националног законодавства друге Уговорне стране.

Члан 4.

Уколико услед више силе држављанин не може напустити територију друге Уговорне стране, током периода важења боравка, продужетак боравка биће регулисан без трошкова од Уговорне стране пријема.

Члан 5.

Држављани државе сваке Уговорне стране који бораве кратак временски период на територији друге Уговорне стране немају право запослења.

Члан 6.

Држављани државе сваке Уговорне стране дужни су поштовати важеће прописе током свог боравка на територији друге Уговорне стране.

Члан 7.

Свака Уговорна страна може ускратити улазак или прекинути боравак на својој територији држављанима државе друге Уговорне стране које сматра неприхватљивим или непожељним сагласно свом националном законодавству.

Члан 8.

Држављани државе сваке Уговорне стране који током боравка на територији друге Уговорне стране изгубе свој пасош или другу путну исправу која га замењује, одмах пријављују случај надлежним локалним органима, који издају одговарајућу потврду о пријави. Дипломатска мисија или конзулат државе чије држављанство поседују издаје им нову одговарајућу путну исправу. Нова путна исправа и потврда о пријави морају се показати на граничним прелазима.

Члан 9.

1. Уговорне стране размениће примерке својих важећих путних исправа дипломатским путем најкасније 30 (тридесет) дана пре ступања на снагу овог споразума.

2. Када једна Уговорна страна изда нов тип путне исправе или унесе измене у исправе које су већ размењене, друга Уговорна страна дипломатским путем биће обавештена о тим изменама 15 (петнаест) дана пре почетка примене нове исправе или њене измене. Обавештење садржи примерке нових или измењених исправа и обавештење о њиховој примени.

Члан 10.

Сваки спор који настане у примени овог споразума решаваће се консултацијама или дипломатским путем.

Члан 11.

Овај споразум може се изменити уз узајамну сагласност Уговорних страна. Измене ступају на снагу сагласно члану 13. став 1. овог споразума.

Члан 12.

1. Свака Уговорна страна може суспендовати, у целини или делимично, спровођење овог споразума у случају природне катастрофе, епидемије, или из разлога националне безбедности и јавног реда, обавештавајући одмах дипломатским путем другу Уговорну страну. Суспензија примене Споразума ступа на снагу на дан пријема обавештења.

2. Уговорна страна која је увела мере наведене у ставу 1 овог члана, дипломатским путем одмах обавештава другу Уговорну страну о обустави суспензије.

Члан 13.

1. Овај споразум се закључује на неодређени временски период и ступа на снагу 15 (петнаест) дана након пријема последњег писменог обавештења којим се Уговорне стране дипломатским путем узајамно обавештавају да су испуњени услови према њиховом унутрашњем законодавству за ступање овог споразума на снагу.

2. Свака Уговорна страна може отказати овај споразум или његов део слањем писаног обавештења другој Уговорној страни дипломатским путем. У том случају, Споразум или његов део, престаје да важи 90 (деведесет) дана након датума пријема тог обавештења.

3. Ступањем на снагу овог споразума, престаје да важи Споразум између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Албаније о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша, потписан 26. новембра 2002. године у Београду.

Сачињено у Тирани дана 5. јула 2011. године, у два оригинална примерка, сваки на српском, албанском и енглеском језику, при чему је сваки текст подједнако веродостојан. У случају потребе за тумачењем, енглески текст ће бити меродаван.

За Владу

За Савет министара

Републике Србије

Републике Албаније

Мирољуб Зарић, с.р.

Селим Белортаја, с.р.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.