Zakon

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине о међусобном укидању виза

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине о међусобном укидању виза, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Другог ванредног заседања у 2013. години, 30. јануара 2013. године.

ПР број 8

У Београду, 30. јануара 2013. године

Председник Републике,

Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине о међусобном укидању виза

"Службени гласник РС – Међународни уговори", број 1 од 30. јануара 2013.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине о међусобном укидању виза, који је сачињен 28. фебруара 2012. године у Специјалној Административној Регији Макао, у оригиналу на српском, кинеском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ СПЕЦИЈАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ  РЕГИЈЕ МАКАО НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ О МЕЂУСОБНОМ УКИДАЊУ ВИЗА

Влада Републике Србије

и

Влада Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине, коју је Централна Народна Влада Народне Републике Кине прописно овластила да закључи овај споразум,

(у даљем тексту: Уговорне стране);

У жељи да развијају пријатељске односе и омогуће размену особља између две Уговорне стране;

Сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

1. Држављани Републике Србије, носиоци важећег пасоша, дипломатског или службеног пасоша могу више пута да улазе на територију Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине и бораве на тој територији до деведесет (90) дана у периоду од сто осамдесет (180) дана, од датума првог уласка, без обавезе прибављања визе.

2. Становници Специјалне Административне Регије Макао – носиоци важећег пасоша Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине, могу више пута да улазе на територију Републике Србије и бораве на њој до деведесет (90) дана у периоду од сто осамдесет (180) дана, од датума првог уласка, без обавезе прибављања визе.

Члан 2.

Изузимање од обавезе прибављања визе не гарантује право на рад. Лица наведена у члану 1. овог споразума, која уђу на територију друге Уговорне стране с намером да бораве дуже од деведесет (90) дана у периоду од сто осамдесет (180) дана, од датума првог уласка или да раде, односно да се баве својом професијом или да студирају, треба претходно да прибаве дозволу.

Члан 3.

Лица из члана 1. овог споразума могу да улазе на територију и напуштају територију друге Уговорне стране преко било ког граничног прелаза отвореног за међународни путнички саобраћај под условом да испуњавају услове који се важећим законима и прописима друге Уговорне стране прописују за улазак, кретање и боравак странаца.

Члан 4.

Лица из члана 1. овог споразума дужна су да поштују законе и прописе који су на снази у другој Уговорној страни док бораве на њеној територији.

Члан 5.

1. Свака Уговорна страна задржава право да лицима из члана 1. овог споразума ускрати улазак или прекине боравак на својој територији из разлога безбедности, јавног здравља или јавног реда.

2. Свака Уговорна страна ће поново примити лица из члана 1. овог споразума на своју територију без посебне процедуре.

Члан 6.

1. Уговорне стране ће разменити узорке својих важећих путних исправа наведених у члану 1. овог споразума најкасније тридесет (30) дана пре дана ступања на снагу овог споразума.

2. Уколико било која Уговорна страна измени своје путне исправе наведене у члану 1. овог споразума или уведе нове путне исправе након ступања на снагу овог споразума, доставиће другој Уговорној страни узорке тих исправа најкасније тридесет (30) дана пре њиховог увођења.

Члан 7.

1. Свака Уговорна страна може из разлога безбедности или јавног реда да привремено обустави, у целини или делимично, примену овог споразума, осим става 2. члана 5.

2. Свака Уговорна страна одмах обавештава другу Уговорну страну писменим путем о обустави примене Споразума. Обавештење о каснијем настављању примене Споразума се даје у писаној форми. Обустава и настављање примене Споразума ступају на снагу тридесет (30) дана пошто друга Уговорна страна прими обавештење о томе.

Члан 8.

Овај споразум се закључује на неодређено време. Свака Уговорна страна може да га раскине у било које време тако што ће, писменим путем, обавестити другу Уговорну страну тридесет (30) дана унапред.

Члан 9.

Овај споразум ступа на снагу тридесет (30) дана од дана пријема последњег писменог обавештења, којим се друга Уговорна страна обавештава да су испуњени неопходни услови предвиђени националним законодавством за његово ступање на снагу.

Сачињено у Специјалној Административној Регији Макао, дана 28. фебруара 2012. године у два оригинала, сваки на српском, кинеском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају различитог тумачења, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Миомир Удовички, с.р.

ЗА ВЛАДУ СПЕЦИЈАЛНЕ

АДМИНИСТРАТИВНЕ РЕГИЈЕ МАКАО

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ

Флоринда Чан, с.р.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.