Zakon

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Четвртој седници Првог редовног заседања у 2014. години, 30. маја 2014. године.

 

ПР број 20

У Београду, 30. маја 2014. године

Председник Републике,

Томислав Николић, с.р.

 

 

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. маја 2014.

 

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Монголије о укидању виза за држављане двеју земаља, који је закључен 8. новембра 2013. године у Београду, у оригиналу на српском, монголском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И ВЛАДЕ МОНГОЛИЈЕ
О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ДВЕЈУ ЗЕМАЉА

Влада Републике Србије

и

Влада Монголије (у даљем тексту: Стране),

у жељи да ојачају пријатељске везе и сарадњу између две земље,

увиђајући потребу да се олакша путовање држављана две земље на њихове територије,

постигле су следећи Споразум:

Члан 1.

Држављани државе сваке Стране, носиоци важећих дипломатских пасоша, службених пасоша и пасоша ослобађају се обавезе прибављања визе ради уласка, прелаза преко, и боравка на територији државе друге стране за период до деведесет (90) дана, током периода од шест месеци од датума првог уласка.

Члан 2.

Држављани државе сваке Стране могу да уђу, прелазе преко и напусте територију државе друге Стране на свим граничним прелазима отвореним за међународни путнички саобраћај.

Члан 3.

1. Током боравка, држављани државе сваке Стране придржаваће се закона и прописа који су на снази на територији државе друге Стране.

2. Стране ће, у најкраћем року, једна другу обавестити дипломатским путем о било каквим променама својих закона и прописа који се односе на улазак, кретање и боравак странаца.

Члан 4.

Овим споразумом се не ограничава право било којој Страни да не дозволи улазак или откаже боравак држављанину државе друге Стране кога сматра непожељним.

Члан 5.

1. Стране ће разменити, дипломатским путем, узорке својих важећих дипломатских пасоша, службених пасоша и пасоша најкасније у року од тридесет (30) дана од датума потписивања овог споразума.

2. У случају увођења нових дипломатских пасоша, службених пасоша и пасоша или измене постојећих, Стране ће једна другој доставити, дипломатским путем, узорке тих пасоша, као и обавештење у вези са њиховом применом, најкасније тридесет (30) дана пре почетка њихове примене.

Члан 6.

1. Свака Страна може, из разлога јавне безбедности, јавног реда или заштите здравља, да обустави примену овог споразума, у целини или делимично.

2. О обустави примене Споразума друга Страна биће обавештена дипломатским путем, у најкраћем могућем року. Стране ће поступити на исти начин и у случају повлачења ове мере.

Члан 7.

Овај споразум може се изменити и допунити узајамном сагласношћу две Стране постигнутом дипломатским путем. Измене и допуне ступају на снагу на начин предвиђен чланом 8. овог споразума.

Члан 8.

1. Овај споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу тридесет (30) дана од дана пријема друге дипломатске ноте којом се Стране међусобно обавештавају да су испуњени услови предвиђени њиховим унутрашњим законодавством за ступање овог споразума на снагу.

2. Свака Страна може у било ком тренутку раскинути овај споразум, дипломатским путем. Раскид Споразума ступа на снагу деведесет (90) дана од дана пријема обавештења о томе.

Сачињено у Београду дана 08. новембра 2013. у два оригинала, на српском, монголском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају разлике у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

 

ЗА ВЛАДУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Иван Мркић, с.р.

министар спољних послова

ЗА ВЛАДУ МОНГОЛИЈЕ

Лувсанвандан Болд, с.р.

министар иностраних послова

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.