Zakon

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Десетог ванредног заседања у 2015. години, 24. јуна 2015. године.

ПР број 84

У Београду, 25. јуна 2015. године

Председник Републике,

Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 13 од 26. јуна 2015.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о укидању виза за држављане двеју земаља који је потписан 23. децембра 2014. године у Букурешту, у оригиналу на српском, румунском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ МОЛДАВИЈЕ О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА ДРЖАВЉАНЕ ДВЕЈУ ЗЕМАЉА

Влада Републике Србије и

Влада Републике Молдавије (у даљем тексту „Стране”),

Изражавајући жељу за подстицањем билатералних односа и настојећи да олакшају кретање држављана својих држава,

Сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

Држављани држава обе Стране, носиоци важећих биометријских пасоша, немају обавезу прибављања визе за улазак, излазак и прелаз преко територије, као и за боравак на територији државе друге Стране, у периоду до 90 (деведесет) дана у оквиру периода од 6 (шест) месеци рачунајући од дана првог уласка.

Члан 2.

Држављани државе сваке Стране, носиоци важећих биометријских пасоша, имају право да улазе, прелазе преко и да напусте територију државе друге Стране на свим граничним прелазима отвореним за међународни путнички саобраћај.

Члан 3.

1. Држављани државе сваке Стране имају обавезу да за време свог боравка на територији државе друге Стране поштују њено национално законодавство.

2. Свака Страна обавестиће, дипломатским путем, у најкраћем могућем року другу Страну о свим променама у њеном националном законодавству које се односе на улазак, кретање и боравак страних држављана на њеној територији.

Члан 4.

Свака Страна прихватиће поново своје држављане на територију своје државе, без било каквих додатних формалности или трошкова.

Члан 5.

Овим споразумом не ограничава се право државе сваке Стране да одбије улазак, или да откаже боравак држављанима државе друге Стране које сматра непожељним.

Члан 6.

1. Стране ће, дипломатским путем, разменити узорке својих важећих биометријских пасоша, најкасније 30 (тридесет) дана од дана потписивања овог споразума.

2. У случају увођења нових биометријских пасоша или измене постојећих, свака Страна проследиће једна другој, дипломатским путем, узорке нових пасоша, као и информације у вези са њиховом применом, најкасније 30 (тридесет) дана пре почетка њихове употребе.

Члан 7.

1. Стране могу, у целини или делимично, да обуставе примену овог споразума из разлога државне безбедности, јавног реда или заштите здравља становништва.

2. О обустави примене овог споразума Стране обавештавају једна другу, дипломатским путем, у најкраћем могућем року. Стране поступају на исти начин у случају повлачења мере из овог става.

Члан 8.

Овај споразум се може изменити и допунити уз узајамну сагласност државе друге Стране, дипломатским путем, а измене и допуне ступају на снагу на начин предвиђен у ставу 1. чланa 9. овог споразума.

Члан 9.

1. Овај споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу 30 (тридесет) дана од дана пријема последњег писменог обавештења, дипломатским путем, да су испуњене све унутрашње процедуре неопходне за ступање на снагу овог споразума.

2. Свака Страна може да раскине овај споразум у било које време тако што ће обавестити другу Страну, дипломатским путем. Важење овог споразума престаје 90 (деведесет) дана од дана пријема таквог обавештења.

Сачињено у Букурешту дана 23. децембра 2014, у два оригинална примерка, на српском, румунском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају различитог тумачења, меродаван је текст на енглеском језику.

 

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ
МОЛДАВИЈЕ

Бранко Бранковић

Јури Реница

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.