Zakon

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу
Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља
Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке као Зајмодавца

Проглашава се Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке као Зајмодавца , који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Првог ванредног заседања у 2015. години, 19. јануара 2015. године.

ПР број 3

У Београду, 20. јануара 2015. године

Председник Републике,

Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B
POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија,
као Зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке као Зајмодавца

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 20. јануара 2015.

Члан 1.

Потврђује се Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца, закључен 17. децембра 2014. године, у оригиналу на енглеском језику.

Члан 2.

Текст Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца, у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

37-15_Page_01.tiff

37-15_Page_02.tiff

37-15_Page_03.tiff

37-15_Page_04.tiff

37-15_Page_05.tiff

37-15_Page_06.tiff

37-15_Page_07.tiff

37-15_Page_08.tiff

37-15_Page_09.tiff

37-15_Page_10.tiff

37-15_Page_11.tiff

37-15_Page_12.tiff

37-15_Page_13.tiff

37-15_Page_14.tiff

37-15_Page_15.tiff

37-15_Page_16.tiff

37-15_Page_17.tiff

37-15_Page_18.tiff

37-15_Page_19.tiff

37-15_Page_20.tiff

37-15_Page_21.tiff

37-15_Page_22.tiff

37-15_Page_23.tiff

37-15_Page_24.tiff

37-15_Page_25.tiff

37-15_Page_26.tiff

37-15_Page_27.tiff

37-15_Page_28.tiff

37-15_Page_29.tiff

37-15_Page_30.tiff

NO. PBC (2014)47(341)

УГОВОР О ЗАЈМУ ЗА КРЕДИТ ЗА ПОВЛАШЋЕНОГ КУПЦА

за другу фазу Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT

ИЗМЕЂУ

Владе Републике Србије, коју представља
Министарство финансија,
као Зајмопримца

и

Кинеске Export-Import банке
као Зајмодавца

ДАТУМ 17. децембар 2014. године

ОВАЈ УГОВОР О КРЕДИТУ ЗА ПОВЛАШЋЕНОГ КУПЦА

(у даљем тексту: Уговор) закључен је дана 17. децембра 2014. године.

ИЗМЕЂУ

Владе Републике Србије (у даљем тексту: Зајмопримац), коју представља Министарство финансија, са седиштем на адреси Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Србија;

И

КИНЕСКЕ EXPORT-IMPORT БАНКЕ (у даљем тексту: Зајмодавац), са седиштем у улици Fuxingmennei бр. 30, округ Xicheng, Пекинг 100031, Народна Република Кина.

ИМАЈУЋИ У ВИДУ:

(А) Да су 20. августа 2009. године Влада Народне Републике Кине и Влада Републике Србије потписале Споразум о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре (у даљем тексту: Споразум о економској и техничкој сарадњи) који је ступио на снагу 25. јуна 2010. године.

(Б) Да је 26. априла 2012. године Влада Народне Републике Кине објавила успостављање кредитне линије од 10 милијарди америчких долара ради подршке заједничким пројектима са Централном и Источном Европом. Кредитна линија ће делом бити у виду зајмова под повлашћеним условима, и из ње ће се финансирати пројекти из области инфраструктуре, технологије и сектора зелене економије.

(В) Да је Зајмопримац затражио од Зајмодавца да одобри кредит у максималном износу од шест стотина осам милиона двеста шездесет хиљада америчких долара (УСД 608.260.000,00) Зајмопримцу за потребе финансирања у складу са Комерцијалним уговором (као што је дефинисано у члану 1), и;

(Г) Да су Јавно предузећe „Електропривреда Србије”, (у даљем тексту: „Наручилац”) и Привредно друштвo ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ д.о.о. (у даљем тексту: „Крајњи Корисник”) и China Machinery Engineering Corporation (CMEC) (у даљем тексту: „Извођач”) закључили 22. јула 2010. године Општи уговорни споразум о реализацији Пакет пројекта KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS (у даљем тексту: „Општи уговорни споразум”) са бројем уговора I-170/37-105.

(Д) Да су Jавно предузећe „Електропривреда Србије” и Привредно друштвo ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ д.о.о., са једне стране и China Machinery Engineering Corporation (CMEC) закључили 20. новембра 2013. године Уговорни споразум за другу фазу Kostolac-B Power Plant Project (у даљем тексту: „Комерцијални уговор”) са бројем уговора 127/26-13 у сврху имплементације Пројекта (као што је дефинисано у члану 1).

СТОГА, Зајмопримац и Зајмодавац су се споразумели о следећем:

ЧЛАН 1. ДЕФИНИЦИЈЕ

Следећи термини који се користе у овом уговору, уколико контекст не налаже другачије, имају доле наведена значења:

1.1 „Банка Зајмодавца” значи кинеска Export-Import банка.

1.2 „Уговор” значи уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца укључујући његове прилоге, и све измене и допуне овог уговора и њихове прилоге који повремено могу да буду сачињени на основу сагласности страна у писаној форми.

1.3 „Период коришћења кредита” означава период који почиње на датум ступања на снагу овог уговора, а завршава се на датум који пада 84 месеци након тога, и током кога ће бити извршене све исплате у складу са одредбама овог уговора.

1.4 „Радни дан банке” означава дан када су банке у Пекингу отворене за обављање редовних банкарских послова, укључујући суботе и недеље када су банке отворене за послове у складу са захтевима привремених прописа Кине, изузев законом одређених кинеских националних прослава и празника, и субота и недеља који нису обухваћени наведеним прописима, и дан када су банке у Београду отворене за обављање редовних банкарских послова, искључујући суботе и недеље, и државне празнике у складу са релевантним прописима у Републици Србији.

1.5 „Кина” означава Народну Републику Кину.

1.6 „Провизија за неповучени део кредита” означава накнаде обрачунате и плаћене у складу са чланом 2.2 и чланом 2.7.

1.7 „Комерцијални уговор” означава, Уговорни споразум за другу фазу Kostolac-B Power Plant Project са бројем уговора 127/26-13 у сврху имплементације Пројекта, закљученим од стране и између Јавног предузећа „Електропривреда Србије” и Привредног друштва ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ д.о.о., и China Machinery Engineering Corporation (CMEC) 20. новембра 2013. године у укупном износу од седам стотина петнаест милиона шест стотина хиљада америчких долара (УСД 715.600.000,00).

1.8 „Исплата кредита” означава исплату из кредитних средстава у складу с чланом 3. овог уговора.

1.9 „Наручилац” означава Јавно предузеће „Електропривреда Србије”.

1.10 „Крајњи корисник” означава Привредно друштво ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ д.о.о., који је крајњи корисник Кредита.

1.11 „Неизвршење обавеза” значи било који догађај или околност који се као такав наводи у члану 7.

1.12 „Кредит” има значење утврђено у члану 2.1.

1.13 „Датум коначне отплате” означава датум на који истиче Период доспећа.

1.14 „Датум прве отплате” означава датум прве отплате главнице и камате након истека Периода почека.

1.15 „Период почека” означава период који почиње на датум ступања на снагу овог уговора, и који се завршава на датум који пада 84 месеца након датума ступања на снагу овог уговора, током кога Зајмопримац не плаћа Зајмодавцу износ главнице, већ само камату. Период почека укључује Период коришћења кредита.

1.16 „Датум плаћања камате” означава 21. јануар и 21. јул сваке календарске године и Датум коначне отплате.

1.17 „Неопозиво обавештење о повлачењу кредита” означава обавештење дато у форми утврђеној у Прилогу 5 овог уговора.

1.18 „Зајам” означава збирни износ главнице која је повучена а с времена на време неизмирена по основу Кредита.

1.19 „Трошкови обраде кредита” означава провизије које се обрачунавају и плаћају у складу с чланом 2.2 и чланом 2.6.

1.20 „Период доспећа” означава период који почиње на датум ступања на снагу овог уговора, а завршава се на датум који пада по истеку 240 месеци након тога, укључујући Период почека и Период отплате.

1.21 „Обавештење о ступању на снагу Уговора о зајму” означава писано обавештење у форми утврђеној у Прилогу 9 овог уговора, у коме ће бити прецизиран датум ступања на снагу овог уговора.

1.22 „Уговор о преносу зајма” означава уговор о зајму закључен између Зајмопримца и Наручиоца где је Кредит од стране Зајмопримца пренет Наручиоцу да би се спровео Пројекат.

1.23 „Пројекат” означава другу фазу Пакет пројекта Кostolac-B Power Plant Projects.

1.24 „Држава Зајмопримца” означава државу у којој се налази Зајмопримац, односно Републику Србију.

1.25 „Датум отплате главнице и камате” означава сваки Датум плаћања камате и Датум коначне отплате.

1.26 „Период отплате” означава период који почиње на датум истека Периода почека и који се завршава на Датум коначне отплате.

1.27 „План отплате” означава план у коме су приказани датуми и износи отплата Зајма чија је форма утврђена у Прилогу 10 овог уговора.

1.28 „Амерички долар”, односно „УСД” означава тренутнo важећу валуту Сједињених Америчких Држава.

ЧЛАН 2. УСЛОВИ И КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТНИХ
СРЕДСТАВА

2.1 У складу са условима и одредбама овог уговора, Зајмодавац је овим сагласан да Зајмопримцу стави на располагање кредитна средства (у даљем тексту: „Кредит”), чији збирни износ не може бити већи од шест стотинa осам милиона двеста шездесет хиљада америчких долара (УСД 608.260.000,00).

2.2 Каматна стопа која се примењује на овај Зајам биће два и по посто (2,5%) годишње. Стопа која се примењује на Трошкове обраде кредита износи нула зарез двадесет пет посто (0,25%). Стопа која се примењује на Провизију за неповучени део кредита је нула зарез двадесет пет посто (0,25%) годишње.

2.3 Период доспећа Kредитa је 240 месеци, од тога Период почека 84 месецa, а Период отплате 156 месеци.

2.4 Зајмопримац ће користити целокупна средства Кредита искључиво за плаћање приближно осамдесет пет посто (85%) од вредности Комерцијалног уговора.

2.5 Роба, технологије и услуге које се набављају из кредитних средстава биће купљене претежно од Кине, у складу са Комерцијалним уговором.

2.6 Зајмопримац ће једнократно платити Зајмодавцу Трошкове обраде кредита, на збирни износ Кредита једнак износу од један милион пет стотина двадесет хиљада шесто педесет америчких долара (УСД 1.520.650) у року од тридесет (30) дана од ступања на снагу овог уговора, а најкасније на први Датум исплате у било ком случају, при чему се овај износ обрачунава по стопи утврђеној у члану 2.2. Трошкови обраде кредита уплаћују се на рачун наведен у члану 4.4.

2.7 Током Периода коришћења кредита, Зајмопримац ће полугодишње плаћати Зајмодавцу Провизију за неповучени део кредита, која се обрачунава по стопи утврђеној у члану 2.2. на неповучени и неотказани део Кредита. Провизија за неповучени део кредита се обрачунава од и укључујући датум који пада 30 дана од датума ступања на снагу овог уговора и обрачунава се на основу стварног броја протеклих дана у години од 360 дана. Провизија за неповучени део кредита се обрачунава дневно за протекли период и плаћа на рачун назначен у члану 4.4, на сваки Датум плаћања камате.

ЧЛАН 3. ПОВЛАЧЕЊЕ ТРАНШИ КРЕДИТА

3.1 Исплата прве транше подлеже испуњењу предуслова који се наводе у Прилогу 1 овог уговора (осим уколико Зајмодавац не одустане писаним путем од ових предуслова).

3.2 У вези са сваком исплатом која следи после прве исплате, поред испуњења услова наведених у члану 3.1, такође таква исплата подлеже испуњењу услова утврђених у Прилогу 2 овог уговора.

3.3 Период коришћења кредита може бити продужен, под условом да Зајмопримац поднесе Зајмодавцу захтев за продужење тридесет (30) дана пре истека Периода коришћења кредита и да Зајмодавац одобри такав захтев. Одобрење Зајмодавца неће се безразложно ускратити. Сваки неповучени део Кредита по истеку Периода коришћења кредита или његовог продужетка биће аутоматски отказан. Пре истека Периода коришћења кредита, Зајмопримац не сме да, без сагласности Зајмодавца, у потпуности или делимично откаже неповучени део Кредита. Сагласност Зајмодавца неће се безразложно ускратити.

3.4 Зајмодавац неће бити обавезан да врши исплате према овом уговору уколико не добије све документе наведене у члану 3.1 или 3.2 и уколико је, после извршене провере, утврдио да Зајмопримац није испунио предуслове за повлачење транше Кредита. У погледу услова које Зајмопримац не испуни, Зајмодавац може да захтева од Зајмопримца да отклони недостатке у одређеном року. У случају да Зајмопримац не успе да отклони недостатке у разумном року, Зајмодавац може да одбије да изврши исплату.

3.5 Одмах пошто Зајмодавац изврши исплату у складу с Неопозивим обавештењем о повлачењу транше, сматраће се да је Зајмодавац испунио своју обавезу исплате према овом уговору, па ће таква исплата постати задужење Зајмопримца. Зајмопримац ће Зајмодавцу отплатити износ главнице који је повучен а неизмирен по основу Кредита заједно са целокупном обрачунатом припадајућом каматом у складу с овим уговором.

3.6 Зајмодавац није у обавези да врши даљу Исплату из Кредита, уколико збирни износ Исплата извршених у складу с овим уговором, буде већи од износа главнице кредита.

ЧЛАН 4. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ И ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ

4.1 Зајмопримац је у обавези да Зајмодавцу отплати целокупан повучени и неизмирени износ главнице Кредита, целокупну обрачунату припадајућу камату као и све обавезе које Зајмопримац плаћа у складу са условима овог уговора. Продужетак Периода доспећа није могућ без писмене сагласности Зајмодавца.

4.2 Зајмопримац ће платити камату на износ главнице која је повучена а неизмирена према овом уговору по стопи утврђеној у члану 2.2. Камата се обрачунава на основу стварног броја протеклих дана у години од 360 дана, укључујући први дан Каматног периода за који се врши њен обрачун, и искључујући последњи, и плаћа се уназад за протекли период на сваки Датум плаћања камате. Уколико било које плаћање које Зајмопримац треба да изврши према овом уговору доспева било ког дана који није Радни дан банака, то плаћање ће бити извршено на дан који непосредно претходи Радном дану банака.

4.3 Целокупан повучени износ главнице по овом уговору мора да буде отплаћен Зајмодавцу у 26 једнаких рата на сваки Датум отплате главнице и камате током Периода отплате и на Датум коначне отплате у складу са Планом отплате у Прилогу 10, који Зајмодавац доставља Зајмопримцу након истека Периода коришћења кредита.

4.4 Свака уплата и отплата које Зајмопримац изврши по овом уговору биће дозначене на следећи рачун, или други рачун који Зајмодавац може повремено назначити, на Датум отплате главнице и камате сваке године.

Прималац: The Export-Import Bank of China

Акредитована банка: Bank of China New York Branch

Број рачуна: 01000130

4.5 Зајмодавац ће отворити и водити у својој књизи рачун кредита за Зајмопримца под називом „Влада Републике Србије, рачун за Другу фазу Пакет пројекта Kostolac-B Power Plant Projects” (у даљем тексту: „Рачун Зајмопримца”) ради евиденције износа који Зајмопримац дугује, отплаћује или уплаћује. Износ Кредита који на Рачуну Зајмопримца буде евидентиран као повучен а неизмирен, представљаће доказ о дугу Зајмопримца према Зајмодавцу, и биће обавезујући за Зајмопримца.

4.6 Зајмопримац и Зајмодавац ће водити прецизне евиденције сваке исплате из Кредита и отплате главнице и камате по овом уговору, и верификоваће поменуте евиденције једном годишње.

4.7 Зајмопримац може да изврши превремену отплату повученог и неизмиреног износа главнице Кредита достављањем обавештења Зајмодавцу писаним путем 30 дана унапред, при чему је за овакву превремену отплату потребна сагласност Зајмодавца. Сагласност Зајмодавца неће се безразложно ускратити. У тренутку превремене отплате, Зајмопримац је такође у обавези да плати Зајмодавцу сву камату на превремено отплаћену главницу у складу са чланом 4.2, обрачунату до датума превремене отплате. Свака превремена отплата, извршена у складу са овим чланом, смањује износ рата отплате по обрнутом редоследу доспећа.

4.8 У тренутку превремене отплате, која се врши у складу са горе наведеним одредбама, Зајмопримац плаћа одштету Зајмодавцу по основу ове превремене отплате по стопи од једног процента (1%) годишње, која се обрачунава на превремено отплаћену главницу од и укључујући датум превремене отплате, до и закључно са датумом отплате наведеног превремено отплаћеног износа, обрачунату дневно, на основу стварног броја протеклих дана у години од 360 дана.

ЧЛАН 5. ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ ЗАЈМОПРИМЦА

Зајмопримац даје Зајмодавцу следеће изјаве и гаранције:

5.1 Зајмопримац је Влада Републике Србије са пуним овлашћењем, надлежношћу и законским правима на зајам у виду кредита под условима који се наводе у овом уговору.

5.2 Зајмопримац је прибавио све дозволе и обавио све радње и процедуре које се траже према законима Државе Зајмопримца, како би обавезе установљене овим уговором биле пуноважне и правно обавезујуће за Зајмопримца у складу са његовим условима, укључујући прибављање свих одобрења и дозвола од релевантних органа Државе Зајмопримца, као и обављање свих регистрација или подношење свих докумената надлежним органима у складу са законски утврђеним обавезама у Држави Зајмопримца, при чему су наведена одобрења, дозволе, регистрације и поднета документа у потпуности на снази и производе правно дејство.

5.3 Од датума ступања на снагу овог уговора, овај уговор представља обавезу Зајмопримца која је законита, пуноважна и обавезујућа.

5.4 Зајмопримац није прекршио обавезе ни по једном закону или уговору који се на њега примењују, што би могло материјално и негативно да се одрази на његову способност извршења својих обавеза по овом уговору, а по овом уговору такође није наступио ни случај Неизвршења обавеза.

5.5 Потписивање овог уговора од стране Зајмопримца представља, и извршење обавеза од стране Зајмопримца по овом уговору ће представљати радње комерцијалне природе. Ни Зајмопримац, нити било који део његове имовине, немају право на било какав имунитет по основу суверености или неком другом основу од арбитраже, тужбе, извршења или било ког другог судског поступка, с обзиром на обавезе Зајмопримца по овом уговору, у зависности од случаја, у било којој јурисдикцији.

5.6 Све информације које Зајмопримац доставља Зајмодавцу су веродостојне и тачне у сваком материјалном погледу.

Зајмопримац изјављује и гарантује Зајмодавцу да ће претходно наведене изјаве и гаранције бити веродостојне и тачне током целокупног Периода доспећа, с обзиром на повремено постојеће чињенице и околности. Зајмопримац потврђује да је Зајмодавац закључио овај уговор ослањајући се на изјаве и гаранције садржане у овом члану.

ЧЛАН 6. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

6.1 Зајмопримац гарантује Зајмодавцу да су обавезе и одговорности Зајмопримца по овом уговору директне, безусловне и опште обавезе које имају и које ће имати барем подједнак приоритет у погледу права на плаћање и осигурање као и сви остали садашњи или будући неосигурани и неподређени дугови (како постојећи, тако и потенцијални) Зајмопримца. Свака повластица или приоритет, које Зајмопримац даје оваквим дуговима, аутоматски се примењују и на овај уговор, без претходног захтева Зајмодавца.

6.2 Зајмопримац се обавезује Зајмодавцу да ће обезбедити да сви износи који се исплате према овом уговору буду коришћени у сврхе које се наводе у члану 2.4 и 2.5 као и да ће платити камату и све друге износе плативе по овом уговору и отплатити Зајмодавцу главницу у складу са условима овог уговора. Извршење свих обавеза од стране Зајмопримца према овом уговору је безусловно у свим околностима.

6.3 Сва плаћања Зајмопримца по овом уговору биће у целости извршена у корист Зајмодавца без било какве компензације или противпотраживања или задржавања и биће слободна и неоптерећена, и без било каквих одбитака или умањења по основу било којих пореза или дажбина. Уколико се од Зајмопримца по закону захтева да изврши било који такав одбитак или умањење било ког плаћања по овом уговору, у том случају Зајмопримац је у обавези да без одлагања плати Зајмодавцу онај додатни износ, који је потребан да би Зајмодавац одмах примио пун износ, који би иначе примио по овом уговору да није било наведеног одбитка или умањења.

6.4 Зајмопримац гарантује Зајмодавцу да ће да предузме хитне кораке и испуни све услове који су неопходни како би сва одобрења, дозволе, регистрације и документи поднети надлежним органима, наведени у члану 5.2, били редовно на снази и производили правно дејство.

6.5 Зајмопримац ће Зајмодавцу поднети следећа документа и овим гарантује Зајмодавцу да су подаци садржани у тим документима истинити и тачни:

(1) Зајмопримац ће Зајмодавцу сваких шест месеци током Периода доспећа подносити извештаје о стварном напретку и оперативном статусу пројекта и о коришћењу исплаћених средстава Кредита.

(2) Зајмопримац ће Зајмодавцу доставити и све друге информације у вези са извршењем обавеза по овом уговору у било ком тренутку који Зајмодавац буде оправдано захтевао.

6.6 Зајмодавац ће имати право да врши проверу и надзор над коришћењем средстава из Кредита и извршењем обавеза по овом уговору. Зајмопримац је дужан да Зајмодавцу олакша наведену проверу и надзор, између осталог, тако што ће да обезбеди да релевантан орган изда дугорочну визу за више улазака (Државе Зајмопримца) службенику Зајмодавца за кредитне послове.

6.7 Током Периода доспећа, Зајмопримац је у обавези да писаним путем обавести Зајмодавца у року од 30 дана од датума наступања следећих догађаја:

(1) било које материјално значајне одлуке, промене, несрећног случаја и других значајних чињеница које се односе на Пројекат или Зајмопримца;

(2) било које промене у погледу овлашћених лица и њихових депонованих потписа, укључених у повлачење транши Кредита по овом уговору;

(3) било које промене адресе Зајмопримца за комуникацију наведене у члану 8.8;

(4) било ког Неизвршења обавеза наведеног у члану 7;

(5) сваке значајне измене или допуне Комерцијалног уговора.

6.8 Зајмопримац преузима обавезу према Зајмодавцу да се, све док је било који износ по овом уговору неизмирен, неће ангажовати у активностима, које, по разумном мишљењу Зајмодавца, могу материјално и негативно да утичу на извршење обавеза Зајмопримца по овом уговору.

6.9 Зајмопримац преузима обавезу према Зајмодавцу да на захтев Зајмодавца, у року од шест месеци од завршетка Пројекта, обезбеди завршни извештај о Пројекту и обезбеди у року који захтева Зајмодавац документе и материјале за оцену Пројекта након његовог завршетка. Зајмопримац ће обезбедити аутентичност, тачност, исправност и целовитост достављених докумената и материјала.

6.10 Зајмопримац изјављује, гарантује и сагласан је да су његове обавезе и одговорности по овом уговору независне и одвојене од оних које су наведене у уговорима са другим повериоцима (било званичним повериоцима, Париским клубом поверилаца или другим повериоцима), и да Зајмопримац неће тражити од Зајмодавца било коју врсту упоредивих услова који су утврђени, или могу да буду утврђени у уговорима са другим повериоцима.

ЧЛАН 7. НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА

7.1 За Неизвршење обавеза сматра се било који од следећих догађаја и околности:

(1) Уколико Зајмопримац, из било ког разлога, не изврши плаћање било ког доспелог и плативог износа главнице, камате, Провизије за неповучени део кредита, Трошковa обраде кредита у складу са одредбама овог уговора, осим ако је такво плаћање извршено у року од 30 дана након датума доспећа;

(2) Уколико се докаже неистинитост или нетачност у било ком материјалном погледу било које изјаве и гаранције, које је дао Зајмопримац у чл. 5. и 6. или осталим члановима овог уговора, или било које потврде, документа и материјала поднетог или достављеног од стране Зајмопримца сходно овом уговору;

(3) Уколико Зајмопримац не изврши на време било коју од осталих својих обавеза по овом уговору, или прекрши било коју своју гаранцију и обавезу преузету по овом уговору и не отклони наведено кршење на начин који је прихватљив за Зајмодавца у року од 30 дана од пријема писаног обавештења Зајмодавца са таквим захтевом;

(4) Уколико наступи било који други догађај који представља неизвршење обавезе Зајмопримца у погледу било ког другог уговора који укључује новчане зајмове или било коју дату гаранцију између Зајмопримца и било које друге банке или финансијске институције;

(5) У случају наступања значајних промена у вези са Пројектом или Зајмопримцем, при чему сваки од ових случајева, према разумном мишљењу Зајмодавца, може да има материјално негативно дејство на способност Зајмопримца за извршење својих обавеза по овом уговору;

(6) Уколико Зајмопримац генерално престане или обустави да врши отплате својим повериоцима.

7.2 По наступању било ког од горе наведених случајева Неизвршења обавеза, Зајмодавац може, достављањем обавештења Зајмопримцу писаним путем, да обустави исплату Кредита, и/или да прогласи целокупан износ главнице и обрачунате камате и све остале износе плативе по овом уговору одмах доспелим и плативим од стране Зајмопримца без даљег захтева, обавештења или друге правне формалности било које врсте.

7.3 Уколико наступи било која промена у законима или државној политици у земљи Зајмопримца, која спречава Зајмопримца, да извршава своје обавезе по овом уговору, Зајмодавац може, достављањем обавештења Зајмопримцу писаним путем, да обустави исплату Кредита, и/или да прогласи целокупан износ главнице и обрачунате камате и све остале износе плативе по овом Уговору одмах доспелим и плативим од стране Зајмопримца без даљег захтева, обавештења или друге правне формалности било које врсте.

ЧЛАН 8. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

8.1 Зајмопримац се овим уговором неопозиво одриче сваког имунитета по основу суверености или било ком другом основу за себе или своју имовину у вези са било којим арбитражним поступком сходно члану 8.5 овог уговора, или у вези са извршењем било које одлуке арбитраже сходно томе.

8.2 Без претходне писане сагласности Зајмодавца, Зајмопримац не сме да врши уступање или пренос, у целини или делимично, својих права или обавеза по овом уговору трећим лицима, у било којој форми. Зајмодавац има право на уступање или пренос, у целини или делимично, својих права, интереса и обавеза по овом уговору трећем лицу, уз достављање обавештења Зајмопримцу. Зајмопримац је дужан да потпише све такве документе и да предузме неопходне радње и мере, које Зајмодавац може разумно да захтева, у циљу што боље реализације и завршетка сваког наведеног уступања и преноса, под условом да сви трошкови које по том основу поднесе Зајмопримац иду на терет Зајмодавца.

8.3 Овај уговор је у правном смислу независан од релевантног Комерцијалног уговора и Уговора о преносу зајма. Сви захтеви и спорови који проистекну из Комерцијалног уговора и Уговора о преносу зајма неће утицати на обавезе Зајмопримца по овом уговору.

8.4 Овај уговор, као и права и обавезе страна по овом уговору, регулисани су и тумаче се у складу са законима Кине.

8.5 Сви спорови, који проистекну из или у вези са овим уговором, биће решавани кроз пријатељске консултације. Уколико регулисање спора кроз пријатељске консултације није могуће, свака од страна има право да спор преда на решавање Кинеској комисији за међународну привредну и трговинску арбитражу (CIETAC). Арбитражни поступак биће вођен у складу са правилима арбитраже CIETAC-а која важе у моменту подношења захтева за арбитражом. Одлука арбитраже биће коначна и обавезујућа за обе стране. Место арбитраже је Пекинг.

8.6 Зајмопримац неопозиво именује Амбасаду Републике Србије у Кини која се налази на адреси San Li Tun Dong 6 Jie 1, Пекинг, Кина, за свог овлашћеног заступника за пријем и потврду у његово име свих достављених обавештења, судских налога, судских позива, решења, пресуда или других судских докумената у Кини. Уколико горе наведени заступник (или његов правни следбеник) из било ког разлога више не буде заступник Зајмопримца за пријем судских докумената, као што је претходно наведено, Зајмопримац ће без одлагања да именује новог заступника, који је прихватљив за Зајмодавца. Зајмопримац је сагласан да ће бити сматрано да су му сви наведени судски документи уручени на одговарајући начин, уколико су достављени на адресу заступника за њихов пријем на којој борави у Пекингу, било да наведени заступник о томе обавештава Зајмопримца или не.

8.7 Зајмопримац ће држати све услове и договорене накнаде у овом уговору или у вези са овим уговором строго поверљивим. Без претходне писане сагласности Зајмодавца, Зајмопримац неће откривати никакве информације из овог уговора или у вези са овим уговором трећој страни, осим уколико се то захтева важећим законом.

8.8 Сва обавештења и други документи у вези са овим уговором биће сачињени у писаној форми и уручени или достављени лично или поштом или факсом на доле наведену одговарајућу адресу или број факса обе стране; у случају промене доле наведене адресе или броја факса било које од страна по овом уговору, та страна је у обавези да одмах обавести другу страну на начин утврђен овим уговором:

Адреса Зајмодавца: Concessional Loan Dept.
The Export-Import Bank of
China No. 30, Fu Xing Men Nei Street, Xicheng District, Beijing, 100031
Народна Република Кина
Факс: +86-10-66066308
Телефон: +86-10-83578508
Особа за контакт: Gao Jie

Адреса Зајмопримца: Влада Републике Србије
Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, 11000 Београд
Факс: +381 11 2629 055
Телефон: +381 11 3202 461
Особа за контакт: Бранко Дрчелић, директор

Сва обавештења или документи који се упућују на овај начин одговарајућој страни по овом уговору, биће сматрани достављеним:

(1) уколико су лично достављени: у моменту уручења;

(2) уколико су послати поштом: 15 дана након слања (не рачунајући суботе, недеље и државне празнике);

(3) уколико су послати факсом, у време слања обавештења или документа факс-апаратом.

8.9 Овај уговор је потписан на енглеском језику. Сва обавештења и остали документи у писаној форми, који се достављају између Зајмопримца и Зајмодавца по овом уговору, морају да буду сачињени на енглеском.

8.10 Осим ако није другачије предвиђено, никакво неизвршење или кашњење од стране Зајмодавца при коришћењу било којих својих права, овлашћења или повластице по овом уговору не утиче на наведена права, овлашћење или повластицу, нити представља одрицање од истих, као што ни било који случај појединачног или делимичног коришћења било ког права, овлашћења или повластице не представља препреку за свако даље коришћење истих, или било ког другог права, овлашћења или повластице, у складу са меродавним правом.

8.11 Прилози овог уговора чине саставни део овог уговора и производе подједнако правно дејство као и овај уговор.

8.12 Питања, која овај уговор не покрива, биће решавана кроз пријатељске консултације и потписивање допунских споразума између Зајмопримца и Зајмодавца.

ЧЛАН 9. УСЛОВИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ

9.1 Овај уговор ступа на снагу по испуњењу следећих услова:

(1) Уколико је овај уговор прописно потписан од стране Зајмодавца и Зајмопримца;

(2) Уколико је Зајмодавац примио примерке одобрења које су издали надлежни органи у земљи Зајмопримца којим се прихвата задужење од стране Зајмопримца према овом уговору.

(3) Зајмодавац је примио оверене веродостојне примерке Уговора о преносу зајма прописно потписане од стране и између одговарајућих страна.

(4) Зајмодавац је завршио потребну интерну процедуру за одобрење ефективности овог уговора.

9.2 Датум ступања на снагу овог уговора је датум који се наводи у Обавештењу о ступању на снагу Уговора о зајму који Зајмодавац доставља Зајмопримцу након што се у потпуности испуне сви претходни услови за ступање на снагу овог уговора.

9.3 У случају да овај уговор не ступи на снагу у року од годину дана од његовог потписивања, Зајмодавац има право да поново оцени услове у вези са спровођењем Пројекта и коришћењем Кредита како би одлучио да ли да настави са извршењем уговора.

9.4 Овај уговор је сачињен у два примерка с једнаким правним дејством.

ПОТВРЂУЈУЋИ ГОРЕ НАВЕДЕНО, овај уговор је прописно потписан у име уговорних страна, а од стране њихових овлашћених представника, на дан који је прецизиран на почетку овог уговора.

   

___________________

Др Душан Вујовић, с.р.

Министар финансија

За

Владу Републике Србије

__________________________

Ли Руогу, с.р.

Председавајући и председник Банке

За

Кинеску Export-Import банку

Прилози:

1. Предуслови за повлачење прве транше кредита;

2. Предуслови за повлачење сваке транше кредита после прве транше кредита;

3. Пуномоћје;

4. Овлашћење (за повлачење транше);

5. Образац Неопозивог обавештења о повлачењу транше кредита;

6. Образац Правног мишљења;

7. Неопозиво Пуномоћје за Заступника Зајмопримца за пријем судске документације;

8. Потврда Заступника за пријем судске документације;

9. Образац Обавештења о ступању на снагу Уговора о зајму;

10. Образац Плана отплате.

Прилог 1

Предуслови за повлачење прве транше кредита

Након што Зајмопримац поднесе захтев Зајмодавцу за исплату прве транше Кредита, Зајмодавац неће бити у обавези да ту исплату изврши, уколико Зајмопримац не испуни доле наведене предуслове и не достави следећа документа која задовољавају захтеве Зајмодавца:

(1) Примерке овог уговора и Уговора о преносу зајма, који су све стране прописно потписале и који производе правно дејство;

(2) Прописно оверене копије Комерцијалног уговора и други релевантни документи у вези с њим који су прихватљиви за Зајмодавца и који су прописно потписани од свих страна и који производе правно дејство;

(3) План повлачења транши, поднет од стране Зајмопримца и потврђен и прихваћен од стране Зајмодавца;

(4) Допис Зајмопримца који потврђује да је локација за изградњу Пројекта спремна и да припремни геолошки радови могу отпочети одмах, док ће се почетак радова на Пројекту и издавање свих потребних дозвола и сагласности српских надлежних органа обезбедити у складу са српским законима и прописима;

(5) Овлашћење Зајмопримца, којим Зајмопримац овлашћује једног или више представника за потписивање овог уговора, Неопозивог обавештења о повлачењу транше и свих других докумената у вези са овим уговором, као и депоноване потписе наведених овлашћених представника;

(6) Прописно оверене копије свих докумената које доказују да је Наручилац платио кинеском извођачу готовинско учешће у складу са Комерцијалним уговором;

(7) Уколико је применљиво, прописно оверене копије оригинала свих докумената, регистрација и евиденција овог уговора, као и свих осталих докумената са било којом државном агенцијом, судом, јавном установом или другим органом, који се траже према законима и прописима Државе Зајмопримца, ради обезбеђења пуноважности, законитости и извршности наведених докумената;

(8) Прописно оверене копије свих докумената који доказују да је Зајмопримац платио Зајмодавцу накнаду за Трошкове обраде кредита и Провизију за неповучени део кредита у складу с одредбама члана 2.6 и 2.7 овог уговора;

(9) Оригинал Неопозивог обавештења о повлачењу кредита у форми наведеној у Прилогу 5 овог уговора, који садржи прописан потпис овлашћеног потписника Зајмопримца и званични печат Зајмопримца, достављен по куриру или ШИФРИРАНИМ SWIFT-ом најкасније десетог (10.) Радног дана банке пре датума планираног за повлачење транше; оваквим Неопозивим обавештењем о повлачењу транше Зајмодавац се овлашћује да уплати релевантан износ на рачун који одреди Зајмопримац, а наведено повлачење транше мора да буде извршено у складу са одредбама Комерцијалног уговора;

(10) Правно мишљење чија су форма и садржина утврђени у Прилогу 6 овог уговора, или у форми коју је писмено одобрио Зајмодавац, а сачинило Министарство правде или друга државна институција са сличним овлашћењима у Држави Зајмопримца у вези са трансакцијама које се предвиђају овим уговором;

(11) Неопозиво овлашћење које Зајмопримац издаје заступнику, као што је наведено у члану 8.6, у форми утврђеној у Прилогу 7, или у другој форми и садржини које Зајмодавац одобри писаним путем, и потврда наведеног заступника у писаном облику о прихватању именовања у форми из Прилога 8, или у другој форми и садржини коју писаним путем одобри Зајмодавац;

(12) Оверене прописно потписане копије главних подуговора за пројектовање, набавку и изградњу који су прихватљиви за Зајмодавца;

(13) Други документ(и) или услов(и) у вези са трансакцијама према овом уговору које Зајмодавац може оправдано да захтева.

У случају да Зајмопримац не успе да испуни горе наведене услове у року од годину дана од ступања на снагу овог уговора, Зајмодавац има право да поново оцени услове у вези са спровођењем пројекта и коришћењем кредита како би одлучио да ли да настави са извршењем овог уговора.

Прилог 2

Предуслови за повлачење сваке транше кредита након
прве транше кредита

У вези са сваком исплатом која следи после прве транше кредита према овом уговору, Зајмодавац неће бити у обавези да ту исплату изврши уколико Зајмопримац не испуни све предуслове наведене у Прилогу 1 и уколико Зајмопримац не буде испунио доле наведене предуслове и доставио следећа документа која задовољавају захтеве Зајмодавца:

(1) Оригинал Неопозивог обавештења о повлачењу кредита у форми утврђеној у Прилогу 5 овог уговора прописно потписаног од стране овлашћеног потписника Зајмопримца са званичним печатом Зајмопримца, достављеног курирском службом најкасније до десетог (10.) Радног дана банке пре планираног датума повлачења; такво Неопозиво обавештење о повлачењу кредита овлашћује Зајмодавца да плати одређен износ на рачун који назначи Зајмопримац, а то повлачење треба да буде у складу са одредбама Комерцијалног уговора;

(2) Није наступио догађај Неизвршења обавеза (нити постоји могућност наступања таквог догађаја као последица повлачења кредита који се врши) према овом уговору;

(3) Све изјаве, гаранције и обавезе које Зајмопримац износи у овом документу морају бити веродостојне и тачне на дан планираног повлачења кредита, с обзиром на постојеће чињенице и околности;

(4) Зајмопримац је платио камату која је доспела и платива према овом уговору у складу с чланом 4;

(5) Зајмопримац је платио Провизију за неповучени део кредита која је доспела и платива према овом уговору у складу с чланом 2.7;

(6) Кредит према овом уговору није отказан;

(7) Други документ(и) и услов(и) које Зајмодавац може оправдано захтевати.

Прилог 3

Пуномоћје

У име Владе Републике Србије, министар спољних послова Републике Србије_______________, издаје ово пуномоћје, којим се овлашћује

____________________________________________________

да у име Владе Републике Србије, потпише Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет пројекта Kostolac-B Power Plant Projects између Владе Републике Србије и кинеске Export-Import банке.

ПОТВРЂУЈУЋИ ГОРЕ НАВЕДЕНО ово Пуномоћје се додељује __________.

Сачињено у Министарству спољних послова у Београду, ________________

Потпис: _____________________

Прилог 4

Овлашћење (за повлачење транше)

Ја, ________________ (име и презиме Овлашћеног лица), _______________ (функција Овлашћеног лица) у _______________ (у даљем тексту: „Институција”). Овим потврђујем да имам на закону засновано право и овлашћење за повлачење транши у име Институције, у складу са условима из Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат ______________ од (датум) _________ (Бр. ___________, у даљем тексту „Уговор”). У случају моје спречености да извршим повлачење транше у потребном тренутку, овлашћујем г-дина ___________ (у даљем тексту „Овлашћени потписник”), ____________ (назив функције Овлашћеног потписника) из ове Институције, за повлачење транше по Уговору, потписивање докумената и обављање других радњи у вези са претходно наведеним у име Институције.

Потпис: ____________________

Функција: _____________________

Датум: _____________________

Депоновани потпис Овлашћеног потписника:

Име и презиме: __________________

Функција: ___________________

Прилог 5

Образац Неопозивог обавештења о повлачењу транше кредита (експресном доставом или шифрираним SWIFT-ом)

Пошиљалац: __________________ (Зајмопримац)

Прималац: The Concessional Loan Department
The Export-Import Bank of China
No. 30, Fuxingmennei Street, Xicheng District,
Beijing 100031
Народна Република Кина

Серијски број:____________

Датум:____________

Поштовани,

Сходно члану 3. Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат _____________ од _______ (датум) (Бр. ___________ у даљем тексту: „Уговор”) између ____________________ (у даљем тексту: „Зајмопримца”) и кинеске Export-Import банке (у даљем тексту: „Зајмодавца”), овим вам дајемо упутства и овлашћујемо вас да извршите плаћање како следи:

Износ: _________(валута: УСД)

Словима: _________(валута: УСД)

_________ (наведите „Молимо да платите у _____ (страна валута)” у случају да је потребно да Зајмодавац одобри одређену страну валуту)

Прималац: ___________________

Банка код које се води рачун: ____________

Број рачуна: ___________________

Датум плаћања: ___________________

Ово плаћање се врши према _________________ Фактури (фактура број ___________) према ________________ Уговору (Уговор број: _____________), и ради плаћања _______________ (сврха).

Овим Вас овлашћујемо да теретите рачун који се наводи у члану 4.5. Уговора за износ плаћања у УСД у складу са чланом 2.1 Уговора.

Потврђујемо да ће ваша горе наведена уплата бити сматрана за повлачење транше са наше стране према Уговору, и након ваше уплате сходно овом Неопозивом обавештењу о повлачењу транше кредита, моментално се успоставља наше одговарајуће задужење према вашој страни сходно износу извршене уплате. Наведени износ отплатићемо вам заједно са сваком обрачунатом каматом на дати износ у складу са одредбама Уговора.

Такође потврђујемо да су наше изјаве и гаранције и преузете обавезе из члана 5. и члана 6. Уговора и даље веродостојне и тачне на датум овог Неопозивог обавештења о повлачењу транше, и да ни један догађај из члана 7. Уговора није наступио, нити је у току.

Уколико у овом документу није другачије дефинисано, термини имају значења која су им додељена у Уговору.

Након издавања, ово обавештење је неопозиво.

______________ (Пун назив Зајмопримца)

______________ (Потпис Овлашћеног потписника)

Прилог 6

Образац Правног мишљења

Прималац: кинеска Export-Import банка Датум: ____________

Поштовани,

Предмет: Уговор о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат ________(број ______)

Министарство правде Републике Србије, меродавно и овлашћено да изда правно мишљење у вези са Уговором о зајму за кредит за повлашћеног купца за _________ Пројекат, потписаног дана _________ (датум) (број_________, у даљем тексту: „Уговор о зајму за кредит”) између кинеске Export-Import банке, као зајмодавца („Зајмодавац”) и _________, као зајмопримца („Зајмопримац”).

За потребе овог правног мишљења, извршили смо преглед копија следећих докумената:

(1) Потписаног Уговора о зајму за кредит;

(2) Оних закона и прописа и свих осталих докумената, потврда, евиденција и инструмената који су неопходни и прикладни за давање мишљења, изнетог у даљем тексту овог документа.

Ово правно мишљење је дато на основу закона ______________ који су на снази на датум овог документа.

На основу претходно наведеног, наше мишљење је следеће:

1. Зајмопримац је институција која је прописно основана и која законито послује у складу са законима ____________, и која има овлашћење, одобрење и законско право да за своје обавезе одговара свом својом имовином.

2. Зајмопримац има пуно овлашћење, одобрење и законско право на закључење и извршење својих обавеза према Уговору о зајму за кредит, и преузео је све неопходне радње за давање овлашћења за потписивање, достављање и реализацију Уговора о зајму за кредит, и ________________Зајмопримца је прописно опуномоћен и овлашћен за потписивање Уговора о зајму за кредит у име Зајмопримца.

3. Зајмопримац је прописно потписао Уговор о зајму за кредит којим се успостављају обавезе које су за Зајмопримца законите, пуноважне и обавезујуће, и извршне у складу са његовим условима.

4. Потписивање, достављање и реализација Уговора о зајму од стране Зајмопримца не представљају ни повреду, нити су у супротности са, нити имају за последицу кршење било ког закона или прописа ___________.

5. Сва овлашћења и сагласности свих органа у ____________ која се траже у вези са потписивањем, достављањем и реализацијом Уговора о зајму за кредит од стране Зајмопримца су прибављена и у потпуности су на снази и производе правно дејство, укључујући вршење плаћања у иностраној валути према Уговору о зајму и прихватљивост Уговора о зајму као доказног материјала у судовима ________.

6. За Уговор о зајму ни Зајмопримац ни Зајмодавац не плаћају накнаду за регистрацију или сличну таксу у ________.

Ни једно плаћање Зајмопримца Зајмодавцу по овом уговору о зајму за кредит неће бити умањено.

7. Потписивање и реализација Уговора о зајму од стране Зајмопримца представљају комерцијалне радње, а изјава да Зајмопримац неће имати право на било какав имунитет у вези са било којим судским поступцима или извршењем било које арбитражне одлуке или судске одлуке по основу суверености или неком другом основу је пуноважна и неопозиво обавезујућа за Зајмопримца.

8. Обавезе плаћања Зајмопримца по Уговору о зајму су подједнако приоритетне као и сви његови остали неосигурани и неподређени дугови, осим оних који имају обавезан приоритет према __________закону.

9. Опредељење за кинеско право као меродавно за Уговор о зајму је пуноважан избор меродавног права. Подношење свих спорова који проистекну из Уговора о зајму или у вези са њим од стране Зајмопримца Кинеској комисији за међународну привредну и трговинску арбитражу према Уговору о зајму за кредит није у супротности ни са једним законом __________. Именовање заступника Зајмопримца за пријем судске документације у Кини не представља повреду било које одредбе било ког закона или прописа ___________.

10. Зајмодавац није и неће бити сматран за лице са боравиштем, пребивалиштем или организацијом у само за потребе потписивања, достављања, реализације и/или извршења Уговора о зајму.

Ово правно мишљење је стриктно ограничено на предмет наведен у тексту овог документа и ваше ослањање на њега је могуће само у погледу предмета на које се односи. Никакво ослањање на ово мишљење за било које друге сврхе није могуће, као ни његово обелодањивање било којим другим лицима без наше сагласности.

С поштовањем,

__________________

Прилог 7

Неопозива пуномоћ

(Именовање Заступника Зајмопримца за пријем судске
документације)

Датум:_________

Поштовани,

Обраћамо вам се у вези са Уговором о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат_____________ од (датум) _______(Бр. ___________, у даљем тексту „Уговор”). Овим Вас именујемо по Уговору за нашег заступника, искључиво за потребе пријема за наш рачун и у наше име свих писмена које издаје Кинеска комисија за међународну привредну и трговинску арбитражу, у вези са било којим судским процесом или поступком који проистекну из или у вези са овим уговором. Потврђујемо да ћемо вам у најкраћем року обезбедити веродостојне и тачне копије Уговора и свих релевантних предметних докумената. Такође, потврђујемо да су ваше обавезе, у својству нашег заступника, ограничене искључиво на оне које су наведене у доњим ставовима, и да ће све остале услуге бити неопходне само на наш конкретан захтев и у зависности са вашом сагласношћу. Ваше обавезе су следеће:

(1) да нам без одлагања проследите (у мери којој је то правоваљано и могуће) оригинал или копију сваког обавештења о арбитражи које примите експресном авионском препорученом поштом са унапред плаћеном поштарином, или на неки други експедитиван начин који сматрате одговарајућим, на следећу адресу:

Прима:

Тел.:

или на ону другу адресу коју повремено будемо захтевали у обавештењу које Вам доставимо експресном авионском препорученом поштом са унапред плаћеном поштарином са ознаком: „Н/р: Лицу овлашћеном за пријем писмена/Предмет: Пријем писмена”;

(2) да обављате дужности Заступника за пријем писмена у складу са Уговором.

Молимо вас да потврдите своје прихватање овог именовања, тако што ћете потписати образац дупликата потврде уз овај допис и исти вратити на нашу адресу или лицу које вам ми за то одредимо.

С поштовањем,

Име и презиме:

Функција:

Прилог 8

Потврда Заступника за пријем судске документације

Прима: (Назив Зајмопримца)

Датум:

Потврђујемо пријем вашег дописа од (датум) ______________ од ___________________ (Зајмопримац), чија је ово верна копија, и сагласни смо са нашим именовањем у складу са њим за пријем у име ___________________ (Зајмопримац) судских докумената које достави Кинеска комисија за међународну привредну и трговинску арбитражу у било ком судском процесу или поступку који проистекну из или у вези са Уговором наведеним у поменутом допису.

С поштовањем,

Име и презиме:

Функција

Прилог 9

Образац Обавештења о ступању на снагу Уговора о зајму

Шаље: кинеска Export-Import банка
No. 30, Fuxingmennei Street, Xicheng District,
Beijing 100031.
Народна Република Кина

Прима: ___________________________ (Зајмопримац)

Датум: _______

Поштовани,

У складу са чланом 9. Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат ______________ (Бр. ___________, у даљем тексту „Уговор”) од (датум) ___________ између ___________________ („Зајмопримац“) и кинеске Export- Import банке („Зајмодавац”), обавештавамо вас о следећем:

(а) Сви услови наведени у члану 9.1 Уговора су испуњени;

(б) Уговор ступа на снагу од дана наведеног у овом документу.

Кинеска Export-Import банка

_____________________________

(Потпис овлашћеног потписника)

Прилог 10

Образац Плана отплате

зајма за кредит за повлашћеног купца за Пројекат __________________ од (датум)_________ (Бр. ______________)

Број рата

Датум доспећа

Износ у УСД

1

2

3

4

5

6

7

8

Укупно

Напомена: Износ назначен у овом плану се односи само на отплату Главнице зајма према Уговору о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат _______ од (датум) _________ (Бр. ___________), док се обрачуната камата плаћа у складу са одредбама члана 4. наведеног уговора.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.