Zakon

 

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Шестој седници Другог редовног заседања у 2016. години, 16. децембра 2016. године.

ПР број 68

У Београду, 16. децембра 2016. године

Председник Републике,

Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 11 од 28. децембра 2016.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је потписан 5. новембра 2016. године, у Риги, у оригиналу на српском, кинеском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кинео међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша

Влада Републике Србије и Влада Народне Републике Кине (у даљем тексту: уговорне стране),

У циљу даљег унапређења пријатељских односа њихових држава и олакшања размене посета њихових држављана,

Након обављених пријатељских консултација о међусобном укидању виза на основу једнакости и реципроцитета,

Споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Држављани Републике Србије, носиоци важећих обичних пасоша Републике Србије и држављани Народне Републике Кине, носиоци важећих обичних пасоша Народне Републике Кине, ослобођени су обавезе прибављања визе за улазак, излазак или транзит преко територије државе друге уговорне стране током периода боравка до тридесет (30) дана од датума уласка.

Члан 2.

Држављани једне од уговорних страна из члана 1. овог споразума могу да уђу на, изађу са или прелазе у транзиту преко територије државе друге уговорне стране на прелазима који су отворени за међународни путнички саобраћај и дужни су да се придржавају неопходних формалности у складу са одговарајућим прописима надлежних органа друге уговорне стране.

Члан 3.

1. Држављани државе једне од уговорних страна дужни су да поштују законе и прописе који су на снази на територији државе друге уговорне стране током свог боравка на тој територији осим ако није другачије предвиђено међународним уговорима чије су обе државе уговорне стране.

2. Држављани једне од уговорних страна из члана 1. овог споразума који желе да уђу и бораве на територији државе друге уговорне стране током периода који је дужи од тридесет (30) дана или да се школују, живе, запосле се, баве се медијском делатношћу или неким другим активностима које су унапред одобрили надлежни органи друге уговорне стране дужни су да поднесу захтев за визу пре уласка на територију државе друге уговорне стране.

Члан 4.

Овим споразумом не ограничава се право обе уговорне стране да забране лицима које сматрају непожељним или неприхватљивим држављанима друге уговорне стране улазак на територију своје државе, односно откажу њихов боравак на својој територији без навођења разлога за то.

Члан 5.

Обе уговорне стране могу привремено да обуставе примену овог споразума делимично или у целини из разлога националне безбедности, јавног реда или јавног здравља. Међутим, једна уговорна страна дужна је да обавести другу уговорну страну унапред писмено, дипломатским путем, о намери да обустави примену Споразума, као и да је након тога обавести о укидању такве обуставе.

Члан 6.

1. Уговорне стране, дипломатским путем, врше размену узорака својих обичних пасоша из члана 1. овог споразума у року од тридесет (30) дана од датума потписивања овог споразума.

2. Током периода важења овог споразума, једна од уговорних страна обавештава другу уговорну страну, дипломатским путем, тридесет (30) дана пре увођења било каквих промена у обрасцу обичних пасоша и доставља другој уговорној страни узорке нових обичних пасоша.

Члан 7.

1. Овај споразум ступа на снагу тридесет (30) дана од дана писменог обавештења друге уговорне стране, дипломатским путем, да су обављене све унутрашње процедуре неопходне за његово ступање на снагу.

2. Овај споразум закључује се на неодређено време. Ако било која од уговорних страна жели да откаже овај споразум, обавештава о томе другу уговорну страну писмено, дипломатским путем, а овај споразум престаје да важи деведесет (90) дана од дана обавештења.

3. Овај споразум се може изменити и допунити на основу међусобне писмене сагласности уговорних страна.

Сачињено у два примерка у Риги, дана 5. новембра 2016. године, на српском, кинеском и енглеском језику, при чему су сва три текста једнако веродостојна. У случају различитог тумачења, меродаван је текст на енглеском језику.

За Владу

Републике Србије

Ивица Дачић, с.р.

За Владу

Народне Републике Кине

Ванг Ји, с.р.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.