Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Седамнаестог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 4. септембра 2019. године.

ПР број 91

У Београду, 6. септембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша, који је потписан у Асунсиону, 25. марта 2019. године, у оригиналу на српском, шпанском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ПАРАГВАЈ  О УКИДАЊУ ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ ДИПЛОМАТСКИХ, ЗВАНИЧНИХ И СЛУЖБЕНИХ ПАСОША

Влада Републике Србије и Влада Републике Парагвај, у даљем тексту „две стране”;

СА ЖЕЉОМ да унапређују пријатељски однос и сарадњу између две државе;

ПРЕПОЗНАЈУЋИ потребу да се промовишу путовања носиоца дипломатских, званичних и службених пасоша на територији држава две стране;

СПОРАЗУМЕЛЕ СУ СЕ следеће:

Члан 1.

Држављани две стране носиоци важећих дипломатских, званичних и службених пасоша могу да уђу, изађу, остану у транзиту или бораве на територији државе друге стране без визе и бораве у тој држави у периоду до деведесет (90) дана од дана уласка.

Члан 2.

1. Држављанима две стране носиоцима дипломатских, званичних и службених пасоша који су послати да би обављали функцију као чланови дипломатских и конзуларних представништава и као званичници међународних организација смештених на територији државе друге стране, није потребна иницијална виза за први улазак.

2. Одредба става 1. овог члана важи и за чланове њихових породица, као и за лица која зависе од тих лица, а која су носиоци важећих дипломатских, званичних или службених пасоша.

3. Лица наведена у ст. 1. и 2. у обавези су да добију одговарајућу акредитацију у року од 30 (тридесет) дана од дана уласка на територију државе пријема.

4. Свака страна издаће одговарајућу акредитацију лицима наведеним у ст. 1. и 2. у року од 30 (тридесет) дана који се рачунају почев од датума уласка тог лица на територију државе пријема.

Члан 3.

Држављани две стране носиоци важећих дипломатских, званичних и службених пасоша моћи ће да улазе на територију државе друге стране, прелазе преко ње и излазе из ње, или да излазе са територије у транзиту, на контролним пунктовима отвореним за међународни путнички саобраћај на границама отвореним за прелаз.

Члан 4.

Дипломатски, званични и службени пасоши држављана било које од две стране важиће најмање 6 (шест) месеци од дана уласка на територију државе друге стране.

Члан 5.

1. Држављани две стране носиоци важећих дипломатских, званичних и службених пасоша, током боравка на територији друге стране или преласка преко те територије, поштоваће законске прописе који важе у држави друге стране.

2. Овај споразум неће утицати на право сваке од страна да одбије приступ или боравак држављанима које страна сматра непожељним или неприхватљивим.

Члан 6.

1. Свака страна може да суспендује примену овог споразума у целини или делимично, из разлога националне безбедности, јавног реда или ради заштите здравља.

2. Суспендовање овог споразума као и опозив суспендовања одмах ће се саопштити другој страни, дипломатским путем.

Члан 7.

1. Две стране, дипломатским путем, размениће обрасце својих важећих дипломатских, званичних и службених пасоша, у року од тридесет (30) дана од дана ступања на снагу овог споразума.

2. Две стране, дипломатским путем, размениће обрасце својих нових или измењених дипломатских, званичних и службених пасоша, најмање тридесет (30) дана од дана њиховог ступања на снагу.

Члан 8.

Измене или допуне овог споразума вршиће се уз узајамну писану сагласност двеју страна. Наведене измене или допуне чине саставни део овог споразума и ступају на снагу у складу са чланом 10. овог споразума.

Члан 9.

Било које неслагање у тумачењу или примени овог споразума биће решено кроз непосредне дипломатске консултације или преговоре.

Члан 10.

1. Овај споразум ступа на снагу тридесет (30) дана од дана последњег обавештења којим стране саопштавају једна другој, писаним, дипломатским путем, да су испуњени услови националног законодавства неопходни за ступање на снагу.

2. Овај споразум имаће ограничен рок важења. Било која од страна може да обавести другу страну писаним, дипломатским путем, о својој намери да раскине овај споразум. Раскид ступа на снагу након деведесет (90) дана од дана када је друга страна примила то обавештење.

Сачињено у Асунсиону, дана 25. марта 2019. године, у два оригинална примерка, на шпанском, српском и енглеском језику, при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају разлика у тумачењу, важиће текст на eнглеском језику.

За Владу

Републике Србије

Ивица Дачић, с.р.

први потпредседник Владе

и министар спољних послова

За Владу

Републике Парагвај

Luis Alberto Castiglioni, с.р.

министар иностраних послова

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.