Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Седамнаестог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 4. септембра 2019. године.

ПР број 92

У Београду, 6. септембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше, који је потписан у Nay Pyi Taw, 29. јануара 2019. године, у оригиналу на српском, бурманском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ МЈАНМАРСКЕ УНИЈЕ О УКИДАЊУ ВИЗА НА ДИПЛОМАТСКЕ И СЛУЖБЕНЕ ПАСОШЕ

Влада Републике Србије

и Влада Републике Мјанмарске Уније

(даље у тексту: стране),

У жељи да унапреде међусобне билатералне односе и

У намери да олакшају путовање својим држављанима који су носиоци дипломатског или службеног пасоша,

Сагласили су се о следећем:

Члан 1.

Држављани државе једне стране који су носиоци важећег дипломатског или службеног пасоша изузети су од обавезе прибављања визе за улазак, прелазак преко територије и боравак на територији државе друге стране у трајању највише до 90 (деведесет) дана од дана уласка.

Члан 2.

1. Држављани државе једне стране, који су носиоци важећег дипломатског или службеног пасоша, који су чланови особља неког дипломатско-конзуларног представништва, као и чланови њихове породице, који су носиоци важећег дипломатског или службеног пасоша, могу да уђу и бораве без визе, ако је обавештење о њиховом првом уласку дато дипломатским путем, 30 (тридесет) дана унапред.

2. Држављани државе једне стране, који су носиоци важећег дипломатског или службеног пасоша, који представљају своју земљу у некој међународној организацији која се налази на територији државе друге уговорне стране, као и чланови њихове породице који су носиоци дипломатског или службеног пасоша уживају иста права из става 1. овог члана.

Члан 3.

Држављани државе било које стране, који су носиоци важећег дипломатског или службеног пасоша, прелазе границу само на оним граничним прелазима који су намењени за међународни саобраћај.

Члан 4.

Држављани државе било које стране, који су носиоци важећег дипломатског или службеног пасоша, обавезни су да се током боравка на територији државе друге стране, придржавају закона и прописа који су на снази у тој земљи.

Члан 5.

Овим споразумом се не ограничавају права надлежних органа било које стране да ускрате право уласка или боравка у земљи сваком држављанину државе друге стране, који је носилац важећег дипломатског или службеног пасоша, без образлагања своје одлуке, под условом да се та особа сматра непожељном (persona non grata).

Члан 6.

1. Стране ће размењивати, дипломатским путем узорке својих важећих дипломатских и службених пасоша и информације о њиховој употреби, најкасније 30 (тридесет) дана пре ступања Споразума на снагу.

2. Уколико дође до издавања нових пасоша или до измене постојећих, свака страна ће о томе одмах обавестити другу страну и разменити узорке пасоша, дипломатским каналима, пре њиховог званичног пуштања у употребу.

Члан 7.

Сваки спор који би могао да настане услед тумачења или примене овог споразума решаваће се дипломатским путем.

Члан 8.

Свака страна задржава право да привремено обустави примену Споразума, делимично или у целини, из разлога националне безбедности, јавног реда или јавног здравља. Обустава примене ступа на снагу одмах пошто друга страна прими обавештење о томе, дипломатским каналима. Свака страна поступа на исти начин и код укидања мере обуставе.

Члан 9.

Свака страна може затражити, писменим путем, измене/допуне овог споразума. Свака измена/допуна о којој се стране договоре ступа на снагу на начин предвиђен у члану 10. овог споразума.

Члан 10.

1. Споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу 30 (тридесет) дана од датума пријема последњег обавештења, дипломатским каналима, да су испуњени захтеви предвиђени националним законодавством за ступање Споразума на снагу.

2. Свака страна може било када да раскине овај споразум обавештавајући о томе другу страну дипломатским каналима, а Споразум престаје да важи 90 (деведесет) дана од датума пријема таквог обавештења.

Сачињено у Nay Pyi Taw, дана 29. јануара 2019. године, у два оригинална примерка, на српском, бурманском и енглеском језику, при чему је сваки текст једнако веродостојан. У случају разлика у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

За Владу

Републике Србије

Ивица Дачић, с.р.

први потпредседник Владе и министар спољних послова

За Владу

Републике Мјанмарске Уније

Куаw Tin, с.р.

министар Уније за међународну сарадњу

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.