Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринамa о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринамa о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Седамнаестог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 4. септембра 2019. године.

ПР број 93

У Београду, 6. септембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринамa о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринама о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша, који је потписан у Парамарибу, 10. фебруара 2018. године, у оригиналу на српском, холандском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
И
ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СУРИНАМА
О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ВИЗА ЗА НОСИОЦЕ
ОБИЧНИХ, ДИПЛОМАТСКИХ, СЛУЖБЕНИХ И ЗВАНИЧНИХ/СПЕЦИЈАЛНИХ ПАСОША

Влада Републике Србије и Влада Републике Суринама, у даљем тексту појединачно назване „уговорна страна”, а заједнички „уговорне стране”,

ИМАЈУЋИ У ВИДУ интерес обе земље да јачају пријатељске односе, и

У ЖЕЉИ да олакшају улазак и излазак држављана Републике Србије и држављана Републике Суринама, носилаца обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша у своје земље,

САГЛАСИЛЕ СУ СЕ О СЛЕДЕЋЕМ:

ЧЛАН 1.
Изузеће од прибављања визе

1. Држављанину било које уговорне стране, носиоцу важећег обичног, дипломатског, службеног или званичног/специјалног пасоша дозвољава се улазак, излазак и транзит преко територије друге уговорне стране преко њихових међународних улазних/излазних прелаза, без виза.

2. Држављанину било које уговорне стране, носиоцу наведеног пасоша дозвољава се боравак на територији друге уговорне стране најдуже тридесет (30) дана без визе.

3. Уколико је боравак држављанина било које уговорне стране, носиоца наведеног пасоша дужи од 30 дана, потребно је прибавити туристичку карту или визу.

ЧЛАН 2.
Визе за именована лица

1. Држављанин било које уговорне стране, који је именован за члана дипломатског или конзуларног особља или за представника своје земље у међународној организацији која се налази на територији друге уговорне стране, а носилац је важећег обичног, дипломатског, службеног или званичног/специјалног пасоша, у обавези је да прибави визу пре уласка на територију друге Уговорне стране.

2. Носиоци обичних, дипломатских, службених или званичних/специјалних пасоша било које уговорне стране, који су запослени у међународној организацији, телу, агенцији или било којој таквој институцији, у обавези су да прибаве визу пре уласка на територију друге уговорне стране, ради службених или приватних посета.

3. Услови наведени у ставу 1. овог члана примењују се такође на супружника члана дипломатске мисије или конзулата или представника у међународној организацији, на њихову децу и родитеље које издржавају.

ЧЛАН 3.
Одбијање уласка и губитак пасоша

1. Свака уговорна страна задржава право да одбије улазак или скрати боравак на својој територији било ком држављанину друге уговорне стране уколико га сматра непожељним.

2. Уколико држављанин једне уговорне стране изгуби пасош на територији друге уговорне стране, он/она ће о томе обавестити надлежне органе земље пријема ради предузимања одговарајућих корака. Односна дипломатска мисија или конзулат ће свом држављанину издати нови пасош или путну исправу и о томе обавестити надлежне органе земље пријема.

ЧЛАН 4.
Примена локалних/националних закона

Држављанин било које уговорне стране, носилац обичног, дипломатског, службеног или званичног/специјалног пасоша дужан је да поштује законе и прописе друге уговорне стране приликом преласка границе као и током боравка на њеној територији.

ЧЛАН 5.
Период важења пасоша

Период важења обичних, дипломатских, службених, званичних/специјалних пасоша држављана било које уговорне стране мора да буде најмање 6 (шест) месеци од датума уласка на територију државе друге уговорне стране.

ЧЛАН 6.
Путне исправе

1. За потребе овог споразума, свака уговорна страна ће доставити другој страни, дипломатским каналима, узорке својих односних пасоша, укључујући детаљан опис таквих докумената чија је примена актуелна, бар тридесет (30) дана пре ступања на снагу овог споразума.

2. Свака уговорна страна ће такође доставити другој страни, дипломатским каналима, узорке својих нових или измењених пасоша, укључујући детаљан опис таквих докумената, најмање тридесет (30) дана пре њиховог ступања на снагу.

ЧЛАН 7.
Обустављање примене

Свака уговорна страна задржава право да, из разлога безбедности, јавног реда или јавног здравља, привремено обустави, у целини или делимично, примену овог споразума, што ступа на снагу одмах пошто друга страна буде обавештена о томе дипломатским каналима. Ово обустављање примене не утиче на права држављана поменутих у члановима 1, 2. и 5. овог споразума, који су већ ушли на територију друге уговорне стране.

ЧЛАН 8.
Ревизија и измене/допуне

Свака уговорна страна може захтевати, дипломатским каналима, у писменој форми, ревизију или измене/допуне овог споразума у целини или делимично. Свака ревизија или измена/допуна о којој су се уговорне стране сагласиле ступа на снагу оног датума о којем се оне међусобно договоре, што ће, сходно томе, представљати део овог споразума.

ЧЛАН 9.
Решавање спорова

Свака разлика или спор који настану из тумачења и спровођења или примене било које одредбе овог споразума решаваће се пријатељски, путем консултација или преговора између уговорних страна, без упућивања на било коју трећу страну или међународни трибунал.

ЧЛАН 10.
Ступање на снагу, трајање и раскид

Овај споразум ступа на снагу датумом последњег писменог обавештења друге уговорне стране, дипломатским каналима, којим се потврђује да су испуњени захтеви предвиђени националним законодавством за ступање на снагу овог споразума.

Овај споразум остаје на снази на неодређени временски период, а може га раскинути било која уговорна страна писменим обавештењем друге стране о томе, дипломатским каналима, са ступањем на снагу деведесет (90) дана од датума упућивања таквог обавештења.

Раскид Споразума неће утицати на права држављана наведених у члановима 1, 2. и 5. овог споразума, који су већ ушли на територију друге уговорне стране.

У потврду чега су доле потписани, који су за то прописно овлашћени од стране својих влада, потписали овај споразум.

Сачињено у Парамарибу, дана 10. фебруара две хиљаде осамнаесте (2018) године у два (2) оригинала, на српском, холандском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају разлика у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

За Владу Републике Србије

Ивица Дачић, с.р.

први потпредседник Владе

и министар спољних послова

За Владу Републике Суринама

Илдиз Полак-Бејл, с.р.

министарка спољних послова

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.