Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума o измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума o измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Петој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 14. новембра 2019. године.

ПР број 116

У Београду, 15. новембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума o измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 13 од 18. новембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије, закључен разменом писама, 30. новембра 2018. године, у оригиналу на енглеском и српском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на енглеском и српском језику гласи:

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.