Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција

Проглашава се Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Петој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 14. новембра 2019. године.

ПР број 117

У Београду, 15. новембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 13 од 18. новембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Меморандум о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција, потписан у Вашингтону, дана 14. маја 2019. године, у оригиналу на српском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Меморандума о разумевању у оригиналу на српском језику гласи:

Меморандум о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција

Министарство унутрашњих послова Републике Србије и Министарство за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава (у даљем тексту: „Учеснице”),

Подстакнуте жељом да сарађују као партнери у циљу спречавања путовања терориста и незаконитих миграција,

Препознајући да размена информација представља суштинску компоненту у борби против тешких кривичних дела и тероризма, уз поштовање основних права и слобода, а првенствено приватности,

Настојећи да унапреде и подстакну сарадњу између Учесница у циљу делотворних активности у борби против тероризма, примене и спровођења правила о миграцијама, укључујући супротстављање злоупотребама фалсификованих путних исправа и сродних кривичних дела, и

Настојећи да унапреде сарадњу у циљу доношења одговарајућих одлука у вези са захтевима за азил,

Споразумеле су се у вези са следећим:

1. Дефиниције

У сврху овог меморандума:

а. Подаци о личности значи било која информација у вези са физичким лицем чији је идентитет одређен или одредив („лице на које се подаци односе”).

б. Обрада података о личности значи било која операција или скуп операција које се врше над подацима о личности, било аутоматским било неаутоматским путем, као што су прикупљање, бележење, организовање, похрањивање, прилагођавање или мењање, разврставање, учитавање, консултовање, коришћење, откривање слањем, прослеђивањем или стављањем на располагање на неки други начин, комбиновање или сврставање, блокирање или уклањање путем брисања или уништавања података о личности.

в. Информације о појављивању значи информације које су потребне како би се појаснило зашто Учесница поседује отиске прстију неког лица и да ли се сматра да је то лице повезано са криминалом, незаконитим миграцијама или тероризмом.

г. Правила о миграцијама означавају све важеће законе, статуте, прописе или званичне политике Учесница у вези са пријемом, привременим или сталним боравком или настањењем, азилом или заштитом избеглица, натурализацијом, губитком држављанства или удаљењем.

д. Учесница молиља је Учесница овог меморандума која је иницирала упит.

ђ. Замољена Учесница је Учесница овог меморандума која прима упит од Учеснице молиље.

2. Сврха овог меморандума

Сврха овог меморандума је унапређење сарадње између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава, укључујући препознавање путовања терориста, и других претњи по националну безбедност; делотворне примене и спровођења правила о миграцијама; и доношења одговарајућих одлука по захтевима за остваривање повластица за имигранте, укључујући захтеве за азил или за признавање статуса избеглице, кроз:

а. размену релевантних и неопходних података које свака од Учесница користи приликом примене и спровођења својих правила о миграцијама;

б. унапређење способности Учесница да утврде или потврде идентитет било ког подносиоца захтева;

в. олакшавање Учесници да утврди право појединца на визу, прихватање, овлашћење за путовање на њену територију, или друге повластице за имигранте, или утврђивање да ли постоје разлози за удаљење појединца; и

г. унапређење превенције, откривања, истраге и кривичног гоњења дела која представљају кривична дела због којих појединац не би могао бити примљен или би био удаљен према имиграционим законима Учесница.

3. Отисци прстију и други подаци

Учеснице намеравају да ставе на располагање биометријске и друге податке из својих националних аутоматизованих система идентификације како би:

а. Утврдиле идентитет, укључујући националну припадност, сваког од појединаца;

б. Утврдиле да ли неки појединац има статус имигранта или историју путовања која може бити релевантна за другу Учесницу у вези са имиграцијама; и

в. Откриле евентуалне разлоге за одбијање и друге разлоге за забринутост по питању јавне сигурности у вези са појединцем, укључујући удруживање ради извршења кривичних дела тероризма или других кривичних дела, а који су од значаја за путовање или прихват на територију Учеснице или захтев за остваривање повластица за имигранте, укључујући захтев за азил или визу, или за удаљење или враћање појединца.

4. Аутоматизовани упити везано за отиске прстију и друге податке

а. Ради испуњења циљева из одељка 2, свака Учесница намерава да националним контакт тачкама друге Учеснице из одељка 7. омогући приступ аутоматизованим системима идентификације из одељка 3. и да врши аутоматизоване упите путем поређења одговарајућих података. Упити се могу вршити искључиво у складу са законима Учеснице молиље.

б. Аутоматизовани упит има за циљ да обухвати следеће, без људске интервенције:

(i) пријем упита електронским путем од Учеснице молиље;

(ii) поређење отисака прстију и других података које Учесница молиља доставља у упиту у односу на аутоматизоване системе идентификације замољене Учеснице који су описани у одељку 3;

(iii) потврђивање електронским путем да ли се достављени подаци поклапају са записом у аутоматизованим системима идентификације који су описани у одељку 3;

(iv) потврђивање да ли замољена Учесница зна да су подаци које доставља Учесница молиља повезани са лицем или радњом за коју је познато или за коју се сумња да је повезана са тероризмом, криминалом или имиграционим прекршајима, и;

(v) обезбеђивање одговарајућих података о личности и информација о појављивању које могу обухватити, зависно од доступности и практичности, информације као што су презиме, имена, претходна имена, друга имена, псеудоними, алтернативно исписивање имена, пол, датум и место рођења, фотографије, тренутно држављанство и претходна држављанства, подаци из пасоша, бројеви из других личних исправа, имиграциони историјат и описи претходних предузетих мера.

в. Према потреби и уз обострану сагласност Учесница, упити, поређења и даља анализа могу се вршити и у погледу других биометријских података.

5. Достављање додатних података о личности и других података

а. Уколико поступак из одељка 4. покаже да постоји поклапање између достављеног отиска прста и отиска прста који поседује замољена Учесница:

1. Замољена Учесница намерава да достави релевантне податке о личности и друге податке Учесници молиљи;

2. Учесница молиља, заузврат, намерава да замољеној Учесници достави релевантне податке о личности и друге податке које је прикупила или креирала за потребе предмета који је био разлог њеног иницијалног упита.

б. Подаци о личности могу укључивати, ако је доступно и изводљиво у пракси, презиме, имена, претходна имена, друга имена, псеудониме, алтернативно исписивање имена, пол, датум и место рођења, тренутно држављанство и претходна држављанства, податке из пасоша, информације из других личних исправа и информације из кривичних, полицијских евиденција и евиденција у вези са странцима.

в. Подаци о личности који се достављају могу да обухвате, ако је доступно и изводљиво у пракси, додатне биометријске податке укључујући али се не ограничавајући на податке везано за ДНК, фотографије или скенирање дужица.

г. Додатни подаци могу обухватати, ако је доступно и изводљиво у пракси, следеће:

1. Податке о странцу и његовом статусу, захтевима за остваривање повластица за имигранте и њиховoм коришћењу;

2. Релевантне резерве по питању безбедности или мере опреза;

3. Могуће разлоге за одбијање или удаљење/враћање, укључујући, али не ограничавајући се на то да ли је конкретни појединац:

i. Осумњичен, под истрагом, оптужен или осуђен за кривична дела у вези са тероризмом;

ii. Осумњичен, под истрагом, оптужен или осуђен за припадност криминалној организацији која се бави терористичким циљевима, или се обучава или је прошао обуку за извршење кривичних дела у вези са тероризмом;

iii. Осумњичен, под истрагом, оптужен или осуђен за имиграционе прекршаје;

iv. Осумњичен, под истрагом, оптужен или осуђен за било које друго тешко кривично дело; или

v. Било које друге податке који су релевантни или неопходни за остваривање циљева овог меморандума.

д. Уколико Учесница утврди да је размена информација у оквиру овог меморандума у супротности са њеним националним законом, или штетна по њен национални суверенитет, националну безбедност, јавну политику, друге важне националне интересе или да доводи појединца или чланове његове породице у ризик од протеривања, враћања или било коју другу врсту штете предвиђену Конвенцијом о статусу избеглица из 1951. године и пратећим Протоколом из 1967. године или Конвенцијом против мучења; Учесница може одбити да достави све или део информација, или да достави све или део информација под условима услова које она одреди.

ђ. Општа ограничења у вези са правним стандардима који се односе на обраду података о личности не би требало да буду наметнута као услов за доставу података из става д.

6. Процедуре у вези са информацијама о појављивању

а. Од Учеснице код које се појави лице за које постоји могуће поклапање са информацијама о тероризму које пружа друга Учесница очекује се да обавести другу Учесницу преко контакт тачака наведених у одељку 7. овог меморандума које су одређене за пријем информација о појављивању. Именоване контакт тачке задужене за информације о појављивањима треба да су на располагању 24 часа дневно, седам дана у недељи, уколико је могуће.

б. Након слања обавештења о могућем поклапању, од замољене Учеснице се очекује да пружи помоћ у потврђивању да за то лице постоји поклапање.

в. Након слања обавештења о позитивном поклапању, од замољене Учеснице се очекује да:

i. достави полазне информације које се могу уступити, у складу са својим домаћим законима, политикама и прописима и одредбама овог МоР-а;

ii. затражи да агенције њене владе пруже инкриминишуће информације другој Учесници, у складу са постојећим законима, споразумима, договорима и другим овлашћењима;

iii. затражи да Учесница – прималац информација и агенције њене владе предузму мере или се суздрже од истих у погледу лица које се појави; односно

iv. координира оперативне одговоре агенција две владе.

г. Учеснице не намеравају да том лицу, или било ком другом лицу или субјекту, открију да га сматрају познатим или осумњиченим терористом нити било које друге информације које се пружају на основу овог меморандума. Намера је да се ово ограничење примењује и када се то лице подвргне додатној провери као резултат сарадње предвиђене овим меморандумом.

д. Учеснице могу обелоданити информације до којих су дошле у складу са овим одељком другим релевантним агенцијама којима је потребан – и које су овлашћене да добију – приступ одређеним информацијама како би извршиле или допринеле извршењу законитог и одобреног посла државне управе у вези са сврхом овог МоР-а.

ђ. Уколико Учеснице раскину овај МоР, Учесница – прималац информација може и даље чувати евиденције о појављивањима лица чији је идентитет утврђен секундарном провером коју врши Учесница – пошиљалац информација.

е. Свака Учесница очекује да се одговори на захтеве друге Учеснице за достављање додатних и релевантних информација и информација које се могу уступити у року од 72 сата од упућивања захтева.

7. Националне контакт тачке и договори о спровођењу

а. У сврху достављања података који су поменути у одељцима 4–6, Учеснице намеравају да именују једну или више националних контакт тачака. Учеснице намеравају да њихова контакт тачка доставља те податке у складу са својим законима Учеснице која именује контакт тачку.

б. Стране намеравају да се технички и процедурални детаљи везано за упите који се врше у складу са одељцима 4. и 5. наведу у оквиру једног или више техничких докумената.

8. Достављање података о личности и других података у циљу спречавања тешких кривичних дела и кривичних дела тероризма и ради примене правила о миграцијама

а. У циљу спречавања тешких кривичних дела и кривичних дела тероризма или ради делотворне примене и спровођења правила о миграцијама, Учеснице могу, уз поштовање својих закона, чак и без захтева, да достављају релевантној контакт тачки друге Учеснице из одељка 7. податке о личности наведене у одељку 8. ставу б. ако је то потребно када одређене околности указују да лице на које се подаци односе:

i. ће извршити или је извршило кривична дела тероризма или кривична дела у вези са тероризмом, или кривична дела у вези са неком терористичком групом или удружењем, будући да су та кривична дела дефинисана законима Учеснице која доставља податке; или

ii. пролази или је прошло обуку у циљу извршења кривичних дела из одељка 8. ставa а. или

iii. ће извршити или је извршило тешко кривично дело или учествује у организованој криминалној групи или удружењу; или

iv. можда крши или ће вероватно прекршити правила о миграцијама;

v. постоје основи сумње да је извршио или може извршити кривично дело тероризма и њему сродна кривична дела.

б. Подаци о личности укључујући информације о појављивању које се могу доставити могу обухватити, у зависности од доступности или практичности, презиме, имена, претходна имена, друга имена, псеудониме, алтернативно исписивање имена, пол, датум и место рођења, фотографије, тренутно држављанство и претходна држављанства, податке из пасоша, бројеве из других личних исправа, имиграциони историјат и релевантне податке о појављивању. Подаци о личности који ће се доставити могу да обухвате, ако су доступни, биометријске податке укључујући али се не ограничавајући на податке везано за ДНК, препознавање лица или скенирање дужица.

в. Учесница може изрећи услове другој Учесници пре достављања података на основу овог одељка. Учеснице намеравају да поштују све услове које прихвате како би примиле податке.

г. Учесница – пошиљалац информација не би требало да изриче општа ограничења у погледу законских стандарда Учеснице – примаоца информација за обраду података о личности као услов из одељка 8. став в. за пружање података.

д. Поред података о личности из одељка 8. став б, Учеснице могу пружати једна другој податке који се не односе на личност а у вези са кривичним делима из одељка 8. став a.

ђ. Свака Учесница ће именовати једну или више националних контакт тачака за размену података о личности и других података на основу овог одељка са контакт тачкама друге Учеснице.

9. Приватност и заштита података

а. Учеснице потврђују да је одговарајуће руковање и обрада података о личности које добијају једна од друге од суштинског значаја за очување поверења у спровођење овог меморандума.

б. Учеснице намеравају да обрађују и рукују подацима о личности на правичан начин и у складу са својим законима и надаље намеравају:

i. да се постарају да пружени подаци о личности буду адекватни и релевантни у односу на специфичну сврху слања;

ii. да задрже податке о личности само онолико колико је потребно за конкретну сврху због које су подаци достављени или даље обрађени у складу са овим меморандумом; и

iii. да се постарају да се Учесници – примаоцу података благовремено скрене пажња на евентуално нетачне податке о личности како би се предузеле одговарајуће корективне радње.

в. Ништа у овом меморандуму нема намеру да омогући права било ком приватном лицу да, између осталог, прибави, прикрије или искључи било које доказе, или да спречи размену података о личности. Међутим, не доводе се у питање права која постоје независно од овог меморандума.

г. Одговорност и овлашћења за спровођење законских услова који се односе на достављање, пријем, обраду и евидентирање података о личности лежи на релевантним органима за заштиту података или, где постоје, службеним лицима за приватност и правосудним органима дотичних Учесница који су одређени њиховим законима.

10. Ограничења у погледу обраде ради заштите података о личности и других података

а. Не доводећи у питање одељак 8. став д, свака Учесница може обрађивати податке до којих је дошла по основу овог меморандума:

i. у сврху примене својих правила о миграцијама, укључујући захтеве за азил или за признавање статуса избеглице;

ii. у сврху вођења кривичних истрага;

iii. у циљу спречавања тешког кривичног дела или претње по јавну или националну безбедност;

iv. током судског поступка који није кривичне природе или управног поступка који је директно повезан са упитима и истрагама из одељка 10. става а тачке i и ii; или

v. у било коју другу сврху, искључиво уз претходну сагласност Учеснице која је послала податке.

б. Учеснице не смеју достављати податке пружене на основу овог меморандума било којој трећој држави, међународном органу или приватном субјекту без претходне сагласности Учеснице која је пружила податке и без мера заштите које захтева та Учесница.

в. Замољена Учесница може обрађивати податке које јој доставља Учесница молиља у току аутоматског упита у складу са одељком 4. где је то потребно ради поређења, доставе аутоматизованог одговора или вођења евиденције описане у одељку 12.

г. Очекује се да ће отисци прстију који се достављају ради поређења бити избрисани одмах након поређења података или аутоматизованих одговора на упите, осим ако је потребна даља обрада за сврхе наведене у одељку 12. У појединачним случајевима, међутим, Учесница молиља може пристати на чување података о отисцима прстију од стране замољене Учеснице.

11. Исправка, блокирање и брисање података

а. Учеснице намеравају да, на захтев Учеснице која доставља податке, Учесница којој су достављени подаци исправи, блокира или избрише, у складу са својим законима, податке које је добила на основу овог меморандума који су нетачни или непотпуни или њихово прикупљање или даља обрада противрече овом меморандуму или мерама које се односе на Учесницу која доставља податке.

б. Када једна Учесница сазна да су подаци које је примила од друге Учеснице на основу овог меморандума нетачни, од ње се очекује да предузме све одговарајуће мере како би спречила коришћење тих погрешних података као тачних, што би требало нарочито да обухвати допуну, брисање или исправљање тих података.

в. Свака учесница намерава да обавести ону другу ако сазна да су подаци које је послала другој Учесници или је примила од друге Учеснице на основу овог меморандума нетачни или непоуздани или изазивају сумњу.

12. Документација

а. Учеснице намеравају да воде евиденцију о слању и пријему података који су размењени са другом Учесницом на основу овог меморандума. Сврха те евиденције је:

i. да се олакша размена информација наведених у овом меморандуму;

ii. да се обезбеди делотворно праћење заштите података у складу са законима дотичне Учеснице;

iii. да се Учесницама омогући да делотворно примене одељке 13. и 17. и

iv. да се осигура безбедност података.

б. Учеснице планирају да евиденција садржи:

i. датум достављања;

ii. ко је прималац података у случају да се подаци достављају другим субјектима; и

iii. остале релевантне референтне податке.

в. Учеснице намеравају да заштите евидентиране податке од неодговарајућег и других облика неисправног коришћења и да те податке чувају две године. После периода чувања, Учеснице намеравају да без одлагања обришу такве евидентиране податке, осим ако то није у складу са законима те Учеснице, укључујући важећа правила о заштити и чувању података.

13. Безбедност података

а. Учеснице имају намеру да примене неопходне техничке и организационе мере у циљу заштите података о личности од случајног или противправног уништавања, случајног губитка или неовлашћеног обелодањивања, мењања, приступа или другог неовлашћеног облика обраде. Учеснице нарочито намеравају да предузму разумне мере како би обезбедиле да само они који су овлашћени за приступ подацима о личности могу приступити тим подацима.

б. Аранжмани о спровођењу који уређују поступке аутоматизованог слања упита о отисцима прстију у складу са одељцима 4. и 7. треба да обезбеде:

i. адекватно коришћење савремене технологије како би се гарантовала заштита података, безбедност, тајност и интегритет;

ii. да се приликом коришћења опште доступних мрежа примењују поступци енкрипције и ауторизације које признају надлежни органи; и

iii. механизам који ће гарантовати да се врше само дозвољени упити.

в. Учеснице намеравају да без одлагања обавесте једна другу, а најкасније у року од четрдесет осам сати након што су постале свесне било каквог материјалног случајног или неовлашћеног приступа, коришћења, откривања, измене или располагања информацијама примљеним у складу с овим меморандумом, и намеравају да доставе све потребне детаље материјалног случајног или неовлашћеног приступа, коришћења, откривања, измене или располагања тим информацијама, према потреби.

14. Транспарентност – Пружање информација лицима на која се подаци односе

а. Учеснице немају намеру да се било шта у овом меморандуму тумачи као мешање у обавезе Учесница које имају на основу домаћег права или других аранжмана или споразума, што може обухватити обавезе у погледу давања информација лицима на која се подаци односе везано за сврху обраде и идентитет руковалаца података, прималаца или категорија прималаца, постојање права на приступ подацима и права на исправљање података о том лицу и све додатне информације као што су правни основ поступка обраде за коју су подаци намењени, рокови за чување података и право на накнаду штете уколико су те додатне информације неопходне, имајући у виду сврху и специфичне околности у којима се подаци обрађују, како би се гарантовала правична обрада у односу на лица на која се подаци односе.

б. Те информације могу се ускратити у складу са законима Учесница, између осталог и ако пружање тих информација може да угрози:

(a) сврху обраде;

(б) истраге или кривична гоњења која воде надлежни органи у Републици Србији или надлежни органи у Сједињеним Америчким Државама; или

(в) права и слободе трећих страна.

15. Анализа

а. Учеснице намеравају да се међусобно редовно консултују у вези са спровођењем овог меморандума. У склопу тих консултација Учеснице намеравају да:

(а) изврше анализу броја аутоматизованих упита и броја и процента поклапања;

(б) број случајева откривених неслагања идентитета;

(в) размењују, колико је то практично, додатне статистичке податке и студије случаја који показују на који начин је размена информација на основу овог меморандума помогла делотворној примени и спровођењу правила о миграцијама њихових земаља; и

(г) све податке о повреди приватности или нарушавању безбедности (укључујући неовлашћени приступ или обелодањивање) података о личности размењених на основу овог меморандума, као и резиме корективних мера које су предузете као одговор на те инциденте.

б. Процењују усклађеност са условима овог меморандума, укључујући и ревизију важећих мера за заштиту приватности на начин који међусобно договоре. Ове активности могу укључивати, али нису ограничене на утврђивање:

i. да ли су подаци о личности задржани када је требало да буду уништени;

ii. да ли су подаци о личности примљени у складу са овим меморандумом обележени као примљени од стране друге Учеснице;

iii. да ли су подаци о личности откривени на начин који је у супротности са одељком 5. овог меморандума;

iv. броју приступа и захтева за исправку података и да ли су подаци исправљени на начин који је у складу са одељком 5. овог меморандума; и

v. да ли је подацима приступљено на начин који није у складу са одељком 5. овог меморандума.

16. Однос према другим споразумима

Учеснице не намеравају да се одредбе овог меморандума тумаче као да ограничавају или доводе у питање одредбе било ког уговора, споразума, договора, радног односа између органа за спровођење закона или закона који омогућавају размену информација између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава.

17. Консултације

У случају било каквог спора у вези са тумачењем или применом овог меморандума, Учеснице намеравају да се међусобно консултују како би омогућиле његово решавање.

18. Трошкови

Учеснице намеравају да свака Учесница сноси трошкове које направе њени органи током спровођења овог меморандума. У посебним случајевима, Учеснице могу усагласити другачије аранжмане.

19. Раскид меморандума

Овај меморандум може раскинути било која Учесница. Учеснице намеравају да она Учесница која раскида Меморандум о томе обавести другу Учесницу писаним путем три месеца унапред. Учеснице намеравају да и даље примењују одредбе из овог меморандума на податке који су достављени пре раскида.

20. Ревизије

а. Учеснице намеравају да се консултују у вези са ревидирањем овог меморандума на захтев било које Учеснице.

б. Овај меморандум може се ревидирати уз обострану писану сагласност Учесница у било ком тренутку.

21. Почетак примене

Овај меморандум ступа на снагу на дан пријема последњег писаног обавештења дипломатским путем којим Учесницe обавештавају једнa другу о испуњењу унутрашњих процедура предвиђених законодавством њихових држава неопходних за ступање на снагу овог меморандума.

Потписано у Вашингтону, дана 14. маја 2019. године, у два оригинална примерка, сваки на српском и енглеском језику. У случају разлике у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА МИНИСТАРСТВО

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

др Небојша Стефановић, с.р.

ЗА МИНИСТАРСТВО

ЗА УНУТРАШЊУ БЕЗБЕДНОСТ

СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

Кевин Мекалинен, с.р.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.