Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Петој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 14. новембра 2019. године.

ПР број 118

У Београду, 15. новембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу


"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 13 од 18. новембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу, потписан 4. марта 2019. године и 8. априла 2019. године, у оригиналу на српском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АГЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА САРАДЊУ У СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О УПУЋИВАЊУ ОФИЦИРА ЗА ВЕЗУ

Овај споразум се закључује између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона (у даљем тексту: Европол), за потребе овог споразума, у даљем тексту заједно: Стране или појединачно: Страна.

Члан 1.
Официр за везу Европола

1. Република Србија и Европол су сагласни да унапреде сарадњу у складу са Споразумом о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европола, потписаним 16. јануара 2014. године, у Београду (у даљем тексту: Споразум), упућивањем једног или више официра за везу Европола у Републику Србију.

2. Стране договарају број официра за везу Европола.

Члан 2.
Задаци официра за везу

Задатак официра за везу Европола је да подрже и координирају сарадњу између Републике Србије, Европола и држава чланица Европске уније. Конкретно, официри за везу Европола задужени су да подрже контакте између Републике Србије, Европола и држава чланица Европске уније и да олакшају размену информација.

Члан 3.
Статус официра за везу

1. Официри за везу Европола се сматрају званичним представницима Европола у односу на Републику Србију. Република Србија олакшава боравак официра за везу на својој територији.

2. Република Србија, унутар своје територије, официрима за везу Европола додељује исте привилегије и имунитете, који су им потребни за ваљано извршавање задатака, а које Република Србија додељује члановима административног и техничког особља дипломатских представништава у Републици Србији, у складу са Бечком конвенцијом о дипломатским односима од 18. априла 1961. године.

3. Имунитет који се додељује официрима за везу Европола не обухвата имунитет од кривичног судства за поступке учињене изван вршења службене дужности.

4. Архива официра за везу Европола је неповредива што се тиче приступа од стране Републике Србије. Ова архива садржи све евиденције, кореспонденцију, документа, рукописе, дигиталне податке, фотографије, филмове и снимке који припадају или се чувају од стране официра за везу.

Члан 4.
Методе рада

1. Било каква размена информација између Републике Србије и официра за везу обавља се у складу са одредбама Споразума.

2. Приликом размене информација официри за везу Европола комуницирају са националном контакт тачком и националним надлежним органима у складу са Споразумом или са било којим другим субјектом у Републици Србији који је одређен у ту сврху у складу са чланом 6. став 2. Споразума.

Члан 5.
Административна питања

1. Официри за везу Европола налазиће се у Министарству унутрашњих послова, Дирекцији полиције, Управи за међународну оперативну полицијску сарадњу, Одељење за послове Европола (Седиште), где им се сви потребни услови као што су канцеларијски простор и телекомуникациона опрема обезбеђују о трошку Републике Србије. Међутим, трошкове телекомуникација сноси Европол.

2. Опрема Европола која се инсталира у Седишту остаје власништво Европола.

3. Европол се ослобађа свих царинских дажбина, забрана и ограничења увоза и извоза у односу на робу за службену употребу.

4. Европол обезбеђује да његови официри за везу имају брз, и где је то технички изводљиво, директан приступ базама података потребним за извршавање њихових задатака. Официри за везу Европола могу користити, када је то потребно, постојећу инфраструктуру за комуникацију и размену информација између Европола и Републике Србије.

5. Официри за везу Европола поштују безбедносна правила у Републици Србији у мери у којој је то применљиво, а у вези са њиховим присуством у Седишту, без обзира на безбедносни режим самог Европола који се посебно односи на обраду информација Европола. Приликом обављања својих дужности официри за везу Европола, поступају у складу са Уредбом о Европолу.

6. Официри за везу Европола обавештавају Републику Србију о радном времену и подацима о контакту у хитним случајевима. Официри за везу Европола такође обавештавају Републику Србију о сваком продуженом одсуству из Седишта.

Члан 6.
Одговорност у случају спора

1. Без обзира на члан 21. Споразума, свака Страна одговара за штету нанету својини друге Стране. Свака таква штета надокнађује се одмах на основу благовременог и оправданог захтева друге Стране. У случају неслагања у вези надокнаде, примењује се члан 22. Споразума.

2. У случају спора између Републике Србије и Европола, или између Републике Србије и официра за везу Европола, Република Србија има право да официрима за везу Европола забрани приступ Седишту или да одобри приступ под посебним условима или ограничењима, на основу адекватно поткрепљеног образложења.

3. У случају озбиљног спора између Републике Србије и официра за везу Европола, Република Србија има право да Европолу поднесе захтев за њихову замену.

Члан 7.
Измене и допуне

1. Измене и допуне овог споразума међусобно се договарају разменом нота између Страна.

2. Овакве измене и допуне ступају на снагу на дан када Европол прими писано обавештење Републике Србије о испуњењу унутрашњих процедура.

Члан 8.
Раскид

1. Овај споразум може раскинути било која Страна слањем писаног обавештења три месеца пре раскида.

2. Не доводећи у питање став 1, правне последице овог споразума остају на снази.

Члан 9.
Ступање на снагу

Овај споразум ступа на снагу на дан када Република Србија обавести Европол да је унутрашњи процес потврђивања завршен.

Потписан у два примерка на српском и енглеском језику, при чему су оба примерка оригинална и подједнако веродостојна.

За Републику Србију

Владимир Ребић, с.р.

Директор полиције

генерал полиције

Дана 8/4/2019

За Европол

Вил ван Гемерт, с.р.

Заменик директора за операције Европола

Дана 4/3/2019

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.