Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума
о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Oсмој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 9. децембра 2019. године.

ПР број 138

У Београду, 9. децембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 14 од 9. децембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум о сарадњи између Републике Србије и Евроџаст-а, потписан у Београду, 12. новембра 2019. године, у оригиналу на српском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

Споразум о сарадњи између
Републике Србије и Евроџаст-а

Република Србија и Евроџаст (у даљем тексту: „Стране”),

Узимајући у обзир Одлуку Савета Европске уније (у даљем тексту: „Савет”), од 28. фебруара 2002. године, о оснивању Евроџаст-а у циљу јачања борбе против тешког криминала, која је последњи пут измењена Одлуком Савета 2009/426/ПУП од 16. децембра 2008. године о јачању Евроџаст-а (у даљем тексту: „Одлука о Евроџаст-у”), а посебно њен члан 26.а;

Узимајући у обзир мишљење Заједничког надзорног одбора, који је основан чланом 23. Одлуке о Евроџаст-у, од 28. марта 2019. године;

Узимајући у обзир интересе Републике Србије (у даљем тексту: „Србија”) и Евроџаст-а за развијање блиске и динамичне сарадње у суочавању са садашњим и будућим изазовима које представља тешки криминал, а посебно организовани криминал и тероризам;

Узимајући у обзир жељу за унапређењем правосудне сарадње између Србије и Евроџаст-а у циљу омогућавања сарадње у истрагама и кривичном гоњењу која покрива територију Србије и једне или више држава чланица Европске уније;

Узимајући у обзир да је Србија потврдила Конвенцију Савета Европе број 108 од 28. јануара 1981. године о заштити лица у односу на аутоматску обраду података о личности и њен додатни Протокол, који имају фундаменталну улогу у систему Евроџаст-а за заштиту података;

Узимајући у обзир висок ниво заштите података о личности у Европској унији, а посебно обраду података о личности у складу са Одлуком о Евроџаст-у, Правилником Евроџаст-а о заштити података и другим меродавним правилима; и

Уважавајући основна права и принципе дате у Конвенцији за заштиту људских права и основних слобода од 4. новембра 1950. године, која се одражавају у Повељи Европске уније о основним правима;

САГЛАСИЛИ СУ СЕ СЛЕДЕЋЕ:

Члан 1.
Дефиниције

У сврхе овог споразума:

a) „Одлука Евроџаст-а” означава Одлуку Савета 2002/187/ПУП од 28. фебруара 2002. године, којом се оснива Евроџаст с намером јачања борбе против тешког криминала, која је измењена и допуњена Одлуком Савета 2003/659/ПУП и Одлуком Савета 2009/426/ПУП од 16. децембра 2008. године о јачању Евроџаст-а, као и од 12. децембра 2019. године, позивања на Одлуку Евроџаст-а ће се тумачити mutatis mutandis као позивања на Уредбу Евроџаст-а;

b) „Уредба Евроџаст-а” означава Уредбу (ЕУ) 2018/1727 Европског парламента и Савета од 14. новембра 2018. године о Агенцији Европске уније за правосудну сарадњу (Евроџаст)1, и замену и опозив Одлуке Савета 2002/187/ПУП;

c) „Државе чланице” означавају државе чланице Европске уније;

d) „Колегијум” означава Колегијум Евроџаст-а, како се наводи у члану 10. Одлуке о Евроџаст-у;

e) „Национални члан” значи национални члан који је у Евроџаст додељен од сваке државе чланице Европске уније, како је наведено у члану 2. ставу 1. Одлуке о Евроџаст-у;

f) „Заменик” означава особу која може деловати у име или заменити националног члана, како је наведено у члану 2(2) и члану 2(5) Одлуке о Евроџаст-у;

g) „Помоћник” означава особу која може помагати националном члану или тужиоцу за везу, како је наведено у члану 2(2) Одлуке о Евроџаст-у и у члану 5. овог споразума;

h) „Тужилац за везу са Евроџаст-ом” (у даљем тексту: „тужилац за везу”) означава јавног тужиоца у складу са националним законом Србије у погледу његовог или њеног статуса;

–––––––––––––

1 European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

i) „Судија за везу у Србији” означава судију кога је Колегијум Евроџаст-а поставио у Србији у складу са чланом 27а(1) Одлуке о Евроџаст-у;

j) „Национални кореспондент за питања тероризма” означава једну од контактних тачака које су одредили органи Србије у складу са чланом 7. овог споразума, који је одговоран за руковање кореспонденцијом у вези с питањима тероризма;

k) „Правосудни органи” Србије означавају судове опште надлежности и јавне тужиоце свих нивоа;

l) „Административни директор” означава Административног директора у складу са чланом 29. Одлуке о Евроџаст-у;

m) „Службеник за заштиту података Евроџаст-а” означава посебно именованог члана особља Евроџаст-а чији су задаци дефинисани у члану 17. Одлуке о Евроџаст-у, укључујући, посебно, осигуравање законитости и усклађености обраде података о личности од стране Евроџаст-а на независан начин;

n) „Особље Евроџаст-а” означава особље из члана 30. Одлуке о Евроџаст-у;

o) „Правила поступка Евроџаст-а о заштити података” означавају Пословник о обради и заштити података о личности у Евроџаст-у, који је Савет Европске уније одобрио 24. фебруара 2005. године. Након 12. децембра 2019. године свако позивање на Правила поступка Евроџаст-а о заштити података сматраће се за упућивање на правила имплементације успостављене за развој одредби о заштити података Уредбе Евроџаст-а као и Уредбе (ЕУ) 2018/1725 Европског парламента и Савета од 23. октобра 2018. године о заштити физичких лица у вези са обрадом података о личности од стране институција, органа, бироа и агенција Европске уније и са слободним протоком тих података, и укидање Уредбе (ЕЗ) бр 45/2001 и Одлуке бр 1247/2002/ЕЗ;

p) „Подаци о личности” означавају сваку информацију која се односи на идентификовано физичко лице или физичко лице које се може идентификовати („субјекат података”). Физичко лице које се може идентификовати је особа чији се идентитет може утврдити посредно или непосредно, посебно позивајући се на неки идентификатор као што је име, идентификациони број, податке о локацији, онлине идентификатор или на један или више фактора који су својствени физичком, психолошком, генетском, менталном, економском, културном или социјалном идентитету тог физичког лица;

q) „Обрада података о личности” означава сваку радњу или скуп радњи извршених на подацима о личности или скуповима података о личности, било аутоматским средствима или не, као што је прикупљање, снимање, организовање, структурирање, чување, прилагођавање или измена, повлачење, консултовање, коришћење, откривање путем преноса, објављивање или на други начин чињење доступним, сврставање или комбиновање, блокирање, брисање или уништавање;

r) „Ограничење обраде” значи обележавање сачуваних података о личности у циљу ограничења њихове обраде у будућности.

Члан 2.
Сврха овог споразума

Сврха овог споразума је јачање сарадње између Србије и Евроџаст-а у борби против тешких облика криминала, а посебно организованог криминала и тероризма.

Члан 3.
Предмет сарадње

1. Србија и Евроџаст ће сарађивати у подручјима деловања како је прописано чл. 6, 7. и 27б Одлуке о Евроџаст-у и узимајући у обзир надлежности додељене националним члановима у складу са члановима 9а-9ф Одлуке о Евроџаст-у у оквиру надлежности Евроџаст-а које су прописане чланом 4. Одлуке о Евроџаст-у.

2. Када се мења мандат Евроџаст-а, да би обухватио подручје активности и/или надлежности, поред оних које су наведене у ставу 1. овог члана, Евроџаст може, од дана када је промена у мандату Евроџаст ступила на снагу, поднети Србији предлог у писаној форми за проширење обима примене овог споразума који би обухватио нови мандат. Овај споразум у односу на нови мандат примењиваће се од дана када Евроџаст прими писано обавештење о прихватању од стране Србије у складу са њеним унутрашњим процедурама.

Члан 4.
Надлежност за извршење овог споразума

1. Надлежни орган Србије за извршење овог споразума биће Републичко јавно тужилаштво Србије.

2. У оквиру Евроџаст-а и у складу са чл. 6. и 7. Одлуке о Евроџаст-у за извршење овог споразума су надлежни одређени национални чланови и Колегијум.

Члан 5.
Тужилац за везу са Евроџаст-ом

1. Како би се олакшала сарадња одређена овим споразумом и у складу с одредбама члана 26а (2) Одлуке о Евроџаст-у, Србија може поставити у Евроџаст тужиоца за везу.

2. Мандат и трајање те дужности одређује Србија.

3. Тужилац за везу може имати помоћника. Кад је то неопходно, помоћник га може заменити.

4. Србија ће обавестити Евроџаст о природи и обиму правосудних овлашћења тужиоца за везу на својој територији како би он могао да испуњава своје дужности у складу са сврхом овог споразума. Србија ће одредити овлашћења која ће њен тужилац за везу имати у односима према страним правосудним органима.

5. Тужилац за везу ће имати приступ информацијама садржаним у државним кривичним евиденцијама или у било ком другом регистру у Србији на исти начин на који то тужиоцу или особи с једнаком надлежности одређује српско законодавство.

6. Тужилац за везу може директно да контактира надлежне органе Србије.

7. Евроџаст ће настојати да обезбеди потребне капацитете тужиоцу за везу, који укључују коришћење канцеларијског простора и телекомуникационих услуга у мери у којој је то могуће у оквиру инфраструктуре и буџета Евроџаст-а. Евроџаст може затражити поврат било којих, или свих, трошкова који настану за Евроџаст приликом обезбеђивања тих капацитета. Међутим, неће бити затражена накнада у случају да Евроџаст постави судију за везу а њему или њој буду обезбеђени исти капацитети. Сви детаљи о обезбеђивању капацитета и накнади трошкова биће договорени између надлежног органа Србије и Евроџаст-а пре одређивања тужиоца за везу у Евроџаст-у.

8. Евроџаст не сме повредити радне документе тужиоца за везу.

Члан 6.
Судија за везу са Евроџаст-ом

У циљу олакшавања правосудне сарадње са Србијом у случајевима када Евроџаст пружа помоћ и у складу са одредбама члана 27а (1) Одлуке о Евроџаст-у, Стране могу одлучити да поставе судију за везу Евроџаст-а у Србији. Међутим, Евроџаст може преговарати о постављању судије за везу Евроџаст-а у Србији, тек након што добије одобрење Савета Европске уније за то постављање.

Члан 7.
Особа за контакт са Евроџаст-ом

1. Србија ће поставити или одредити барем једну особу за контакт с Евроџаст-ом унутар канцеларије надлежног органа Србије. О овом именовању Евроџаст ће бити прописно обавештен званичним дописом.

2. Србија ће одредити једну од својих контакт особа као националног коресподента Србије за питања тероризма.

Члан 8.
Оперативни и стратешки састанци

1. Тужилац за везу, његов помоћник, и представници и други надлежни органи Србије, укључујући особу за контакт с Евроџаст-ом, могу учествовати на оперативним и стратешким састанцима на позив председника Евроџаст-а и уз одобрење одређених националних чланова.

2. Национални чланови, њихови заменици и помоћници, административни директор и особље Евроџаст-а могу бити присутни и на састанцима које организује тужилац за везу или други надлежни органи Србије, укључујући особу за контакт с Евроџаст-ом.

Члан 9.
Размена информација

1. У складу са овим споразумом, Стране могу размењивати све информације које су адекватне, релевантне, али не и оне које нису неопходне за остваривање сврхе овог споразума прописане чланом 2. овог споразума.

2. Страна молиља ће обавестити другу Страну у коју сврху се тражи информација. У случају спонтаног преноса информација, Страна која пружа информације обавестиће другу Страну о сврси због које се информације достављају.

3. Страна која даје информације може да наметне ограничења на употребу пружене информације, чега ће се друга Страна придржавати. Ово, такође, укључује могућност ограничења приступа, ограничења даљег преноса и услове за брисање или уништавање. Обавештење, такође, може бити дато и накнадно, када након преноса, потреба за ограничењима те врсте постане очигледна.

4. Стране ће водити евиденцију о преносу и пријему података саопштених у складу са овим споразумом, укључујући и основу за такав пренос.

Члан 10.
Канали за пренос

1. Информације ће се размењивати:

a) између тужилаца за везу или, ако тужиоци за везу нису именовани или на други начин доступни, између особа за контакт с Евроџаст-ом и одређених националних чланова или Колегијума; или

b) ако је Евроџаст поставио судије за везу у Србији, између судија за везу Евроџаст-а и било ког надлежног органа Србије; или

c) непосредно између правосудног органа надлежног за истрагу и/или кривично гоњење и/или спровођење кривичног поступка и одређених националних чланова или Колегијума. У овом случају, тужилац за везу или, ако је примењиво, судија за везу Евроџаст-а, биће обавештени о свим таквим разменама информација.

2. Стране се не спречавају да усагласе коришћење других канала за размену информација у појединим случајевима.

3. Обе стране ће осигурати да су њихови представници овлашћени за размену информација на одговарајућем нивоу и да су за њих извршене одговарајуће провере.

Члан 11.
Приватност и заштита података

1. Стране потврђују да је одговарајуће и адекватно руковање и обрада података о личности, које прибављају једна од друге, од кључне важности за очување поверења у спровођењу овог споразума.

2. Стране ће гарантовати ниво заштите података о личности добијених од друге Стране, који најмање одговара нивоу који произлази из примене начела Конвенције Савета Европе о заштити лица у односу на аутоматску обраду података о личности од 28. јануара 1981. године и њених накнадних измена и допуна, као и начела утврђених Одлуком о Евроџаст-у и Правилником Евроџаст-а о заштити података.

3. У односу на податке о личности, који се размењују на основу овог Споразума, Стране ће гарантовати:

a) да се подаци о личности правично обрађују;

b) да су добијени подаци о личности адекватни, релевантни и нису прекомерни у односу на специфичну сврху захтева односно преноса као што је дефинисано у члану 9 (2) овог споразума;

c) да се подаци о личности задржавају само онолико колико је потребно за сврху за коју су подаци прикупљени или се даље обрађују у складу са овим Споразумом; и

d) да се о евентуалним нетачним подацима о личности Страна прималац благовремено обавести, како би се предузеле одговарајуће мере исправке.

Члан 12.
Пренос посебних категорија података о личности

1. Подаци о личности који откривају расну или етничку припадност, политичка опредељења, верска или друга уверења, чланство у синдикату, или који се тичу здравља и сексуалног живота могу се давати једино ако су строго неопходни за сврху из члана 2. овог споразума.

2. Стране ће предузети одговарајуће мере заштите, а посебно одговарајуће техничке и организационе мере безбедности, у складу са посебном осетљивошћу категорије података о личности наведених у ставу 1. овог члана.

Члан 13.
Право на приступ подацима о личности

1. Субјекат податка има право на приступ подацима о личности који су размењени према овом споразуму. Приступ се остварује у складу са меродавним правом Стране којој је захтев поднет. Та Страна ће осигурати да своју одлуку благовремено достави субјекту податка. Приступ подацима о личности биће одбијен ако обезбеђивање таквих података може угрожавати:

a) сврху обраде;

b) истрагу, кривично гоњење и кривични поступак којe спроводи надлежни орган у Србији или надлежни органи у држави чланици којима Евроџаст пружа помоћ; или

c) права и слободе трећих страна.

2. Страна којој је захтев поднет треба да омогући другој Страни да се изјасни о постојању једног од разлога за одбијање приступа из става 1. овог члана.

3. Одредбе овог члана не доводе у питање било која права које појединац може имати према меродавном праву Стране која доставља податке, у погледу захтевања давања информација од те Стране, или друге одговарајуће помоћи.

Члан 14.
Право на исправку, брисање и ограничење обраде података о личности

1. Субјекат података има право да затражи од Стране која обрађује податке, а који се према овом споразуму односе на њега/њу, да исправи, избрише или ограничи обраду оних података који су нетачни или непотпуни, или ако је њихово прикупљање, даља обрада и чување у супротности са овим споразумом или одређеним правилима која се примењују на Стране. Такав захтев биће сачињен у писаној форми и обухватиће све релевантне информације које га поткрепљују.

2. Када Страна увиди, било преко захтева субјекта податка, било преко обавештења Стране која доставља податке, или на други начин, да информација коју је примила од друге Стране није тачна, она ће предузети све одговарајуће мере да се заштити од погрешног ослањања на такве информације, што може обухватити допуну, брисање или исправку таквих информација.

3. Када једна од Страна увиди да информације које поседује изазивају значајну сумњу у погледу тачности информација добијених у складу са овим споразумом, или на основу процене друге Стране у погледу тачности информација или поузданости извора информација, она ће о томе обавестити другу Страну.

Члан 15.
Временски рокови за чување података о личности

Подаци о личности се чувају само онолико колико је потребно за остваривање сврхе овог споразума или за сврху за коју су подаци прикупљени или даље обрађени у складу са чланом 2. овог споразума.

Члан 16.
Безбедност података

Стране ће осигурати да се неопходне техничке и организационе мере користе за заштиту примљених података о личности по овом споразуму од случајног или незаконитог уништавања, случајног губитка, или неовлашћеног откривања, измене или приступа, или било каквог другог неовлашћеног начина обраде у складу са овим споразумом. Стране ће посебно осигурати да приступ тим подацима могу имати само лица овлашћена за приступ подацима о личности.

Члан 17.
Даљи пренос

Стране неће саопштавати било које информације, добијене од друге Стране, трећој држави или органу, без њене сагласности и без одговарајућих гаранција у вези са заштитом података о личности.

Члан 18.
Одговорност

1. Србија ће одговарати, у складу са својим националним законодавством, за било какву штету која је учињена појединцу услед постојања правних или чињеничних грешака у подацима размењеним с Евроџаст-ом. Србија неће моћи да се позива да је нетачне податке добила од Евроџаст-а како би избегла своју одговорност према оштећеном лицу у складу с националним законодавством.

2. Не доводећи у питање члан 24. Одлуке о Евроџаст-у, ако су се правне или чињеничне грешке појавиле као резултат података који су погрешно саопштени од стране Евроџаст-а, или једне од држава чланица Европске уније, или неке треће државе или трећег органа, Евроџаст је обавезан да, након што му се упути одговарајући захтев, накнади износ исплаћен у сврху накнаде штете према ставу 1. овог члана, осим ако су подаци коришћени на начин који није у складу с овим споразумом. Одредба овог става, такође, се примењује када су правне или чињеничне грешке настале као резултат пропуста Евроџаст-а или једне од држава чланица Европске уније, или неке треће државе или трећег тела у испуњавању својих обавеза.

3. У случајевима када је Евроџаст обавезан да врати државама чланицама Европске уније, или некој трећој држави или трећем телу, износе који су исплаћени оштећеној странци у сврху накнаде штете, а штета је настала услед чињенице да Србија није поштовала своје обавезе из овог споразума, Србија ће бити обавезна након што јој се упути одговарајући захтев, да накнади Евроџаст-у износе које је Евроџаст исплатио држави чланици или некој трећој држави или трећем телу у сврху накнаде штете.

4. Стране немају право да захтевају једна од друге накнаду штете из ст. 2. и 3. овог члана у мери у којој накнада штете представља казнену одштету, накнаду штете чија је висина увећана преко вредности оштећења, или неку другу врсту накнаде штете чија сврха није обештећење оштећеног лица.

Члан 19.
Редовне консултације

1. Стране ће одржати најмање једном годишње састанке у циљу размене ставова у вези са питањима примене и даљег развоја у области заштите података о личности и безбедности података.

2. У том циљу, службеник за заштиту података Евроџаст-а и орган Србије за заштиту података међусобно ће се, барем једном годишње, извештавати о поштовању одредби овог споразума о заштити података о личности.

3. Када је неопходно, питања идентификована од Страна у контексту поменутих консултација о заштити података о личности биће пријављена одговарајућим надзорним механизмима, а посебно надлежним надзорним органима за заштиту података.

Члан 20.
Праћење примене

1. У циљу праћења примене овог споразума, Стране ће вршити заједнички годишњи преглед његове примене.

2. У складу са чланом 23. овог споразума Стране ће заједнички решавати сва могућа питања која се појаве у контексту тог заједничког прегледа његове примене.

Члан 21.
Надзор над применом

Извршење и примена овог споразума биће предмет надзора Страна који ће се спроводити у складу с њиховим меродавним правом и процедурама. Стране ће користити својe административне, правосудне или надзорне органе за заштиту података како би се осигурали одговарајући ниво независности надзорног поступка.

Члан 22.
Трошкови

Не доводећи у питање члан 5. став 7. овог споразума, ниједна Страна неће дати никаква новчана потраживања другој Страни за трошкове настале због извршења овог споразума. Уколико се појаве ванредни трошкови, који се односе на извршења овог споразума, Стране се могу консултовати око утврђивања начина њиховог решавања.

Члан 23.
Решавање спорова

1. Стране ће се, на захтев било које од њих, без одлагања састати како би решиле било који спор у вези са тумачењем или применом овог споразума, или било које питање које утиче на однос између њих.

2. Ако спор о тумачењу или примени овог споразума не може да се реши, Стране могу ући у преговоре о конкретном питању.

Члан 24.
Измене и допуне

1. Овај споразум може се изменити и допунити у било које време на основу међусобне сагласности Страна. Такве измене и допуне ступиће на снагу након што Стране обавесте једна другу о завршетку својих одговарајућих интерних процедура.

2. Стране ће, на захтев било које од њих, започети консултације о изменама и допунама овог споразума.

Члан 25.
Раскид Споразума

1. Свака Страна може отказати овај споразум уз претходно обавештење упућено другој страни три месеца унапред.

2. У случају отказивања, Стране се морају усагласити око даље употребе и чувања информација које су већ размениле, према условима утврђеним овим споразумом. Ако није постигнут никакав договор, свака Страна је овлашћена да затражи брисање информација које су већ размењене.

Члан 26.
Ступање на снагу

Стране ће, одмах након што буду испуњени законски услови, у писаној форми, обавестити једна другу о спроведеним интерним процедурама неопходним за ступање на снагу овог споразума. Споразум ступа на снагу наредног дана од дана пријема последњег писаног обавештења.

Сачињено у Београду, дана 12. новембра 2019. године, у два оригинална примерка, на српском и енглеском језику, при чему су оба текста једнако веродостојна.

У случају разлика, меродавна је верзија на енглеском језику.

За Републику Србију

За Евроџаст

Министар правде,

Председник,

Нела Кубуровић, с.р.

Ladislav Hamran, с.р.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.