Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Деветој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 23. децембра 2019. године.

ПР број 156

У Београду, 24. децембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа, са Анексом I и Анексом II, који је потписан у Београду, 10. априла 2019. године, у оригиналу на српском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа, са Анексом I и Анексом II, у оригиналу на српском језику гласи:

Споразум
између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа

С обзиром на то да Влада Републике Србије и Влада Сједињених Америчких Држава (у даљем тексту: појединачно „Страна”, заједно „Стране”) желе да закључе споразум у циљу побољшања испуњавања пореских обавеза на међународном нивоу;

С обзиром на то да су Сједињене Америчке Државе донеле Закон о усаглашеном опорезивању иностраних рачуна (Foreign Account Tax Compliance Act) (у даљем тексту: „ФАТКА”), којим је уведен режим извештавања од стране финансијских институција по питању одређених рачуна;

С обзиром на то да Влада Републике Србије жели да подржи унапређење испуњавања пореских обавеза што представља основни циљ политике која се регулише одредбама ФАТКА;

С обзиром на то да је ФАТКА покренула низ питања, укључујући и то да ли финансијске институције Србије могу да поступају у складу са неким одредбама ФАТКА због домаћих законских ограничења;

С обзиром на то да би међудржавни приступ примени ФАТКА прописа решио проблем правних ограничења и смањио притисак на финансијске институције Србије;

С обзиром на то да Стране желе да закључе споразум у циљу побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и омогућавања примене ФАТКА на основу домаћег извештавања и аутоматске размене, под условом да се у том процесу обезбеде поверљивост и други видови заштите из овог споразума, укључујући одредбе које ограничавају коришћење размењених информација;

Стране су се, стога, споразумеле око следећег:

Члан 1.
Дефиниције

1. За сврху овог споразума и пратећих анекса (у даљем тексту: „Споразум”), следећи термини имаће значење изложено у наставку:

а) Термин „САД” означава Сједињене Америчке Државе, укључујући њихове савезне државе, али не укључујући територије САД. Свако помињање „савезне државе” САД подразумева и Округ Колумбија.

б) Термин „Територија САД” означава Америчку Самоу, Северна Маријанска острва, Гвам, Порторико и Девичанска острва САД.

в) Термин „ИРС” означава Службу интерних прихода САД.

г) Термин „Србија” означава Републику Србију.

д) Термин „Партнерска јурисдикција” означава јурисдикцију у којој се примењује споразум са САД у циљу примене ФАТКА. ИРС ће објавити листу свих Партнерских јурисдикција.

ђ) Термин „Надлежни орган” означава:

1) у случају САД, Секретара Трезора или лице које одреди; а

2) у случају Србије, Управу за спречавање прања новца.

е) Термин „Финансијска институција” означава Кастоди институцију, Депозитну институцију, Инвестициони ентитет или Одређено осигуравајуће друштво.

ж) Термин „Кастоди институција” означава сваки Ентитет који, као знатан део свог пословања, држи финансијску активу за рачун других. Сматра се да ентитет као знатан део свог пословања држи финансијску активу за рачун других уколико бруто приход тог ентитета по основу држања финансијске активе и повезаних финансијских услуга износи или премашује 20 процената бруто прихода тог ентитета оствареног током краћег од ова два периода: (I) трогодишњег периода који се завршава 31. децембра (или последњег дана обрачунског периода некалендарске пословне године) и који претходи години у којој се ово утврђује; или (II) периода током којег дотични ентитет постоји.

з) Термин „Депозитна институција” означава сваки Ентитет који прима депозите у оквиру својих редовних активности банкарског или сличног пословања.

и) Термин „Инвестициони ентитет” означава сваки Ентитет који у оквиру свог пословања обавља (или је под управом ентитета који у оквиру свог пословања обавља) једну или више следећих активности или операција за рачун или у име клијента:

1) тргује инструментима новчаног тржишта (чековима, меницама, сертификатима о депозиту, дериватима, итд.); девизно пословање; трговину берзанским, каматним и индексним инструментима; преносивим хартијама од вредности; или робним фјучерсима;

2) управља појединачним и колективним портфолијима; или

3) на други начин инвестира, администрира или управља средствима или новцем у име других лица.

Овај став 1(и) тумачиће се у складу са/сходно сличним формулацијама из дефиниције „финансијске институције” дате у Препорукама Радне групе за финансијску акцију (енгл. ФАТФ).

ј) Термин „Одређено осигуравајуће друштво” означава сваки Ентитет који је осигуравајуће друштво (или холдинг компанија осигуравајућег друштва) које издаје полисе, или је у обавези да врши плаћања по основу Уговора о осигурању са готовинском вредношћу или Уговора о рентном осигурању.

к) Термин „Финансијска институција Србије” означава (I) сваку финансијску институцију са седиштем у Србији или организовану према законима Србије, али не укључујући филијале те финансијске институције које се налазе ван Србије и (II) било коју филијалу финансијске институције која није основана нити је организована по законима Србије уколико је та филијала у Србији.

л) Термин „Финансијска институција у Партнерској јурисдикцији” означава (I) сваку финансијску институцију основану у Партнерској јурисдикцији, али не укључујући филијале такве финансијске институције које се налазе ван Партнерске јурисдикције, и (II) сваку филијалу финансијске институције која није основана у Партнерској јурисдикцији, уколико се та филијала налази у Партнерској јурисдикцији.

љ) Термин „Финансијска институција Србије која извештава” означава сваку финансијску институцију Србије која није Финансијска институција Србије која не извештава.

м) Термин „Финансијска институција Србије која не извештава” означава сваку Финансијску институцију Србије, или други Ентитет који је резидент у Србији, која је у Анексу II описана као Финансијска институција Србије која не извештава или се на други начин сматра квалификованом страном финансијском институцијом (у даљем тексту: СФИ), или крајњи власник на кога се примењују изузећа прописана релевантним прописима Трезора САД.

н) Термин „Финансијска институција која не учествује” означава СФИ која не учествује, будући да је тај термин дефинисан релевантним прописима Трезора САД, али не укључује Финансијску институцију Србије, нити друге Финансијске институције Партнерских јурисдикција сем Финансијских институција које се третирају као Финансијске институције које не учествују према ставу 3(б) члана 5. овог споразума, или одговарајућим одредбама другог споразума између САД и Партнерске јурисдикције.

њ) Термин „Финансијски рачун” означава рачун Финансијске институције и обухвата:

1) у случају ентитета који је Финансијска институција искључиво зато што је Инвестициони ентитет, свако учешће у акционарском капиталу или дугу Финансијске институције (осим учешћа којим се редовно тргује на организованом тржишту хартија од вредности);

2) у случају Финансијске институције, која није описана у ставу 1(њ)(1) овог члана, свако учешће у акционарском капиталу или дугу Финансијске институције (осим учешћа којима се редовно тргује на организованом тржишту хартија од вредности), уколико је (I) вредност власничког или дужничког учешћа утврђена, директно или индиректно, првенствено на основу активе која има за резултат Плаћања из САД Извора подложна обустављању, и (II) врста учешћа формирана са циљем да се избегне извештавање у складу са овим споразумом; и

3) сваки Уговор о осигурању са готовинском вредношћу и сваки Уговор о рентном осигурању који је закључила или води Финансијска институција, осим непреносивих животних ануитета невезаних за инвестиције, који су издати појединцима и представљају уновчење пензије, или инвалиднине по рачунима који су искључени из дефиниције Финансијског рачуна у Анексу II.

Без обзира на горе наведено, термин „Финансијски рачун” не укључује рачун који је изузет из дефиниције Финансијског рачуна у Анексу II. За потребе овог споразума, сматра се да се учешћима „редовно тргује” уколико постоји знатан текући обим трговине учешћима, док „организовано тржиште хартија од вредности” подразумева берзу која је званично призната и под надзором државних власти где је тржиште лоцирано и која има значајну вредност годишњег промета акција којима се тргује на берзи. За потребе овог става 1(њ), сматра се да се учешћем у Финансијској институцији „не тргује редовно”, услед чега се оно третира као Финансијски рачун, уколико је држалац учешћа (изузев Финансијске институције која има улогу посредника) уписан у књиге те Финансијске институције. Претходна реченица се не односи на учешћа по први пут уписана у књиге такве Финансијске институције пре 1. јула 2014. године, док у случају учешћа први пут уписаних у књиге такве Финансијске институције на дан или после 1. јула 2014. године, Финансијска институција није у обавези да примени претходну реченицу пре 1. јануара 2016. године.

о) Термин „Депозитни рачун” означава сваки комерцијални, текући, штедни или орочени рачун, односно рачун који је везан за сертификат о депозиту, сертификат о штедњи, инвестициони сертификат, сертификат о задужености или неки други сличан инструмент Финансијске институције из њених редовних активности банкарског или сличног пословања. Депозитни рачун такође обухвата износ који држи осигуравајуће друштво по основу уговора о гарантовању инвестиције, или сличног споразума о плаћању или примању камате у том смислу.

п) Термин „Кастоди рачун” означава рачун (који није Уговор о осигурању или Уговор о рентном осигурању) у корист другог лица које има неки финансијски инструмент или уговор за инвестирање (укључујући, али се не ограничавајући на акције или уделе у корпорацији, менице, обвезнице, облигације или друге потврде о задужености, валутне или робне трансакције, свопове кредитног неизвршења, свопове засноване на нефинансијском индексу, уговоре о условној главници, Уговоре о осигурању или Уговоре о рентном осигурању, и било које опције или друге деривативне инструменте).

р) Термин „Власничко учешће” означава, у случају партнерства које је Финансијска институција, било капитално или профитно учешће у том партнерству. У случају да је труст Финансијска институција, сматра се да власничко учешће држи лице које се третира као фидуцијант или корисник целине или дела труста, или било које друго физичко лице које има ултимативну, ефективну контролу над трустом. Одређено лице из САД третираће се као корисник иностраног труста уколико дотично Одређено лице из САД има право да прима директно, или индиректно (на пример, посредством овлашћеног лица) обавезне алокације или може, директно или индиректно, да прима дискреционе алокације из труста.

с) Термин „Уговор о осигурању” означава уговор (који није Уговор о рентном осигурању) којим се издавалац обавезује да ће исплатити одређени износ уколико дође до дешавања одређених осигураних случајева који укључују ризик од смртног случаја, тешке болести, несреће, повреде одговорности или имовине.

т) Термин „Уговор о рентном осигурању” означава уговор којим се издавалац/друштво за осигурање обавезује да врши исплате током временског периода, у целини или делимично дефинисаног, на основу очекиваног трајања живота једног или више појединаца. Овај термин, такође, подразумева уговор који се сматра Уговором о рентном осигурању у складу са законом, прописима и праксом јурисдикције у којој је издат и којим се издавалац/друштво за осигурање обавезује да врши исплате током извесног броја година.

ћ) Термин „Уговор о осигурању са готовинском вредношћу” означава Уговор о осигурању (који није уговор о реосигурању од надокнаде штете, закључен између два осигуравајућа друштва) који има готовинску вредност већу од USD 50.000.

у) Термин „Готовинска вредност” означава већи од ова два износа: (I) износа који држалац полисе има право да прими по откупу или раскиду уговора (утврђен без умањења за накнаду за откуп или кредит по полиси), и (II) износа који држалац полисе може позајмити по основу уговора. Без обзира на напред наведено, термин „Готовинска вредност” не укључује износ платив по основу Уговора о осигурању као:

1) накнаде за случај телесне повреде или болести, односно друге накнаде која обезбеђује одштету због економског губитка насталог услед дешавања осигураног случаја;

2) рефундације држаоцу полисе претходно плаћене премије по Уговору о осигурању (осим у случају уговора о животном осигурању) услед раскида или истека полисе, смањене изложености ризику током ефективног периода важења Уговора о осигурању, или поновног утврђивања премије због исправке књижења или друге сличне грешке; или

3) дивиденде држаоцу полисе на основу искуства у прихвату ризика у осигурању на нивоу уговора или укључене групе.

ф) Термин „Рачун САД који подлеже извештавању” означава Финансијски рачун код Финансијске институције Србије која извештава, у поседу једног или више Одређених лица из САД или Ентитета који није из САД, који је под контролом једног или више Одређених лица из САД. Изузетно, рачун се неће третирати као Рачун САД који подлеже извештавању уколико такав рачун није идентификован као Рачун САД који подлеже извештавању након примене процедура дужне пажње датих у Анексу I.

х) Термин „Власник рачуна” означава лице наведено или идентификовано као држалац Финансијског рачуна код Финансијске институције која води тај рачун. Лице, које није Финансијска институција, а које држи Финансијски рачун у име или за рачун другог лица, као агент, кастодијан, пуномоћник, потписник, инвестициони саветник или посредник, не сматра се да држи рачун у смислу овог Споразума, док се то друго лице сматра држаоцем рачуна. У контексту претходне реченице, термин „Финансијска институција” не укључује Финансијске институције организоване или инкорпориране на Територији САД. У случају Уговора о осигурању са готовинском вредношћу или Уговора о рентном осигурању, Власник рачуна је свако лице овлашћено да приступи готовинској вредности или промени корисника уговора. Ако не постоји лице које може да приступи готовинској вредности или промени корисника, Власник рачуна је свако лице у уговору именовано као власник, односно свако лице са пренетим овлашћењем на исплату према условима уговора. По доспећу Уговора о осигурању са готовинском вредношћу или Уговора о рентном осигурању, свако лице овлашћено да прими исплату према уговору третира се као Власник рачуна.

аа) Термин „Лице из САД” означава држављанина САД, односно физичко лице резидента САД, партнерство или корпорацију организовану у САД или у складу са законима САД или било које од њених савезних држава; труст, уколико би (I) суд из САД, према важећем закону, могао да издаје налоге, или пресуде у вези са практично свим питањима администрирања тим трустом; и уколико би (II) једно или више лица из САД имали овлашћење да контролишу све битне одлуке тог труста, или располажу имањем преминулог који је био држављанин или резидент САД. Овај став 1(аа) тумачиће се у складу са Кодексом интерних прихода САД.

бб) Термин „Одређено лице из САД” означава Лице из САД осим: (I) корпорација чијим се акцијама редовно тргује на једном или више организованих тржишта за хартије од вредности; (II) сваке корпорације која је чланица исте проширене афилиране групације, како је дефинисано у секцији 1471(е)(2) Кодекса интерних прихода САД, где се корпорација описује у клаузули (I); (III) САД или било које агенције или инструмента у њеном пуном власништву; (IV) било које савезне државе САД, било које Територије САД, било ког политичког органа или организације било ког напред наведеног, или агенција и инструмената у пуном власништву једног или више напред наведених; (V) било које организације изузете од опорезивања према секцији 501(а) Кодекса интерних прихода САД или индивидуалног пензијског плана дефинисаног у секцији 7701(а)(37) Кодекса интерних прихода САД; (VI) било које банке, како је дефинисано у секцији 581 Кодекса интерних прихода САД; (VII) било којег труста за инвестирање у непокретности, како је дефинисано у секцији 856 Кодекса интерних прихода САД; (VIII) било које регулисане инвестиционе компаније, како је дефинисано у секцији 851 Кодекса интерних прихода САД или било којег ентитета регистрованог код Комисије за хартије од вредности и берзу САД према Закону о инвестиционим компанијама из 1940. године (15 У.С.Ц. 80а-64); (IX) било ког заједничког повереничког фонда, како је дефинисано у секцији 584(а) Кодекса интерних прихода САД; (X) било ког труста који је изузет од опорезивања према секцији 664(ц) Кодекса интерних прихода САД, односно који је описан у секцији 4947(а)(1) Кодекса интерних прихода САД; (XI) дилера хартијама од вредности, робним или дериватним финансијским инструментима (укључујући уговоре о условној главници, фјучерсе, форвардсе и опције), који је као такав регистрован према законима САД или било које савезне државе; (XII) брокера, како је дефинисано у секцији 6045(ц) Кодекса интерних прихода САД; или (XIII) било ког труста изузетог од опорезивања према плану описаном у секцији 403(б) или секцији 475(г) Кодекса интерних прихода САД.

вв) Термин „Ентитет” означава правно лице или правну форму, као што је труст.

гг) Термин „Ентитет који није из САД” означава ентитет које није Лице из САД.

дд) Термин „Плаћања из САД Извора подложна обустављању” означава сваку исплату камате (укључујући сва есконтовања оригиналних емисија), дивиденди, ренти, плата, дневница, премија, ануитета, компензација, ремунерација, зарада и других фиксних или утврдивих годишњих или периодичних добитака, профита и прихода, уколико је таква исплата изворно из САД. Без обзира на напред наведено, Плаћања из САД Извора подложна обустављању не укључују било које плаћање, које се не сматра као плаћање подложно обустављању у релевантним прописима Трезора САД.

ђђ) Субјекат представља „Повезани субјекат” другог Субјекта уколико било који од тих Субјеката контролише оног другог, или ако су оба Субјекта под заједничком контролом. У овом контексту, контрола подразумева директно или индиректно власништво над више од 50 процената гласачких права или вредности у Субјекту. Изузетно, Србија може третирати Субјекат као Неповезани субјекат другог Субјекта уколико та два Субјекта нису чланови исте проширене афилиране групације, како је дефинисано у секцији 1471(е)(2) Кодекса интерних прихода САД.

ее) Термин „Амерички ПИБ” означава идентификациони број пореског обвезника САД.

жж) Термин „Лица која контролишу” означава физичка лица која имају контролу над Субјектом. У случају труста, тај термин подразумева налогодавца, поверенике, покровитеља (уколико га има), кориснике или класу корисника, као и било које друго физичко лице које има ултимативну стварну контролу над трустом, док у случају правне форме, која није труст, овај термин означава лица на једнаким или сличним позицијама. Термин „Лица која контролишу” тумачиће се у складу са Препорукама Радне групе за финансијску акцију (енгл. ФАТФ).

2. Сваки термин који није другачије дефинисан овим споразумом, осим уколико контекст не захтева другачије или Надлежни органи не усвоје јединствено значење (у складу са домаћим законодавством), имаће значење које иначе, у том тренутку, има по закону Стране која примењује овај споразум, при чему ће значење дефинисано релевантним пореским законима те стране имати превагу над значењем које је, за такав термин, дефинисано другим законима те стране.

Члан 2.
Обавезе прикупљања и размене информација у вези са Рачунима САД који подлежу извештавању

1. Под условом да су испуњене одредбе из члана 3. овог споразума, Србија ће прикупљати информације наведене у ставу 2. овог члана у вези са свим Рачунима који подлежу извештавању и годишње ће аутоматски размењивати са САД.

2. Информације које се, са сваком Финансијском институцијом Србије која извештава, прикупљају и размењују у вези са сваким Рачуном који подлеже извештавању САД-у обухватају:

а) име, адресу и Амерички ПИБ сваког Одређеног лица из САД које је Власник таквог рачуна, односно, у случају Субјекта који није из САД који је, по примени процедура дужне пажње датих у Анексу I, идентификован као Субјекат чија су Лица која контролишу Одређена лица из САД, име, адресу и Амерички ПИБ (уколико постоји) тог Субјекта и свих таквих Одређених лица из САД;

б) број рачуна (или његов функционални еквивалент у случају да не постоји број рачуна);

в) назив и идентификациони број Финансијске институције Србије која извештава;

г) стање или вредност на рачуну (укључујући, у случају Уговора о осигурању са готовинском вредношћу или Уговора о рентном осигурању, Готовинску вредност или откупну вредност) на крају релевантне календарске године или другог одговарајућег извештајног периода или, уколико је дошло до гашења рачуна током те године, непосредно пре гашења;

д) у случају Кастоди рачуна:

1) укупан бруто износ камате, укупан бруто износ дивиденди и укупан бруто износ других прихода генерисаних по основу средстава на датом рачуну, у сваком поједином случају уплаћених или одобрених по основу датог рачуна (или у вези са датим рачуном) током те календарске године или другог одговарајућег извештајног периода;

2) укупан бруто приход од продаје или откупа имовине, уплаћен или одобрен по рачуну током те календарске године, или другог одговарајућег извештајног периода, у вези са којим је Финансијска институција Србије која извештава била у улози кастодијана, брокера, пуномоћника или агента Власника рачуна.

ђ) у случају Депозитног рачуна, укупан бруто износ уплаћене или одобрене камате по основу датог рачуна током те календарске године или другог одговарајућег извештајног периода; и

е) у случају рачуна који нису дефинисани у ставу 2(д) или 2(ђ) овог члана, укупан бруто износ уплаћен или одобрен Власнику рачуна по датом рачуну током те календарске године или другог одговарајућег извештајног периода у вези са којим је Извештајна финансијска институција Србије била у улози дужника или зајмопримца, укључујући агрегатни износ свих амортизационих плаћања извршених у корист Власника рачуна током те календарске године или другог одговарајућег извештајног периода.

Члан 3.
Рокови и начин размене информација

1. За потребе обавеза размене из члана 2. овог споразума, износ и карактеристике плаћања извршених по основу Рачуна који подлежу извештавању САД-у и могу бити утврђени у складу са принципима пореских закона Србије.

2. За потребе обавеза размене из члана 2. овог споразума, у оквиру размењених информација биће идентификована валута у којој је сваки релевантни износ деноминиран.

3. По основу става 2. члана 2. овог споразума, информације ће се прикупљати и размењивати за 2014. годину и све наредне године, осим што ће:

а) информације прикупљене и размењене за 2014. годину бити информације описане у ставовима од 2(а) до 2(е) члана 2. овог споразума;

б) информације прикупљене и размењене за 2015. годину бити информације описане у ставовима од 2(а) до 2(е) члана 2. овог споразума, изузев бруто прихода описаних у ставу 2(д)(2) члана 2. овог споразума; и

в) информације прикупљене и размењене за 2016. годину и наредне године бити информације описане у ставовима од 2(а) до 2(е) члана 2. овог споразума.

4. Изузетно од става 3. овог члана, у вези са сваким Рачуном који подлеже извештавању САД – код Финансијске институције Србије која извештава од 30. јуна 2014. године, а под условом да је испуњен став 2. члана 6. овог споразума, Србија није у обавези да прикупља и укључује у размењене информације Амерички ПИБ релевантних лица, уколико тај Амерички ПИБ није у евиденцијама Финансијске институције Србије која извештава. У том случају, Србија ће прикупити и у размењене информације укључити датум рођења релевантног лица, уколико Финансијска институција Србије која извештава такав податак о датуму рођења има у својим евиденцијама.

5. У складу са ст. 3. и 4. овог члана, информације описане у члану 2. овог споразума биће размењене у року касније од девет месеци по истеку календарске године на коју се те информације односе, или следећег 30. септембра након ступања на снагу овог споразума.

6. Надлежни органи Србије и САД склопиће споразум или аранжман према процедури за постизање узајамног споразума, која је описана у члану 8. овог споразума, којим се:

а) успостављају процедуре за обавезе аутоматске размене информација, како је изложено у члану 2. овог споразума;

б) дефинишу правила и процедуре које могу бити неопходне за имплементирање члана 5. овог споразума; и

в) успостављају неопходне процедуре за размену информација о којима се извештава према ставу 1(б) члана 4. овог споразума.

7. Све размењене информације биће предмет поверљивости и других видова заштите, описаних у члану 9. овог споразума, укључујући одредбе којима се ограничава коришћење размењених информација.

Члан 4.
Примена ФАТКА прописа на Финансијске институције Србије

1. Третман Извештајних финансијских институција Србије. Свака Извештајна финансијска институција Србије третираће се као усаглашена и неће бити предмет обустављања у складу са секцијом 1471 Кодекса интерних прихода САД, уколико Србија испуни своје обавезе дефинисане чл. 2. и 3. овог споразума у вези са Финансијским институцијама Србије које извештавају, при чему Финансијска институција Србије која извештава:

а) идентификује Рачуне који подлежу извештавању САД-у и на годишњој основи подноси надлежним органима Србије информације о којима су тражени извештаји према ставу 2. члана 2. овог споразума, у року и на начин прописан у члану 3. овог споразума;

б) за 2015. и 2016. годину државним органима Србије, на годишњој основи, подноси информације о називу сваке Финансијске институције која не учествује којој је вршила плаћања, уз наведени агрегатни износ тих плаћања;

в) испуњава важеће захтеве за регистрацију на вебсајту ИРС-а на ФАТКА регистрационој страници;

г) у мери у којој Финансијска институција Србије која извештава делује као (I) квалификовани посредник (у сврхе дефинисане секцијом 1441 Кодекса интерних прихода САД) који је одабрао да прихвати примарну одговорност у вези са обустављањем дефинисаним поглављем 3 поднаслова А Кодекса интерних прихода САД, (II) инострано партнерство које је одабрало да делује у својству иностраног партнерства које врши обуставу (у сврхе дефинисане секцијама 1441 и 1471 Кодекса интерних прихода САД), или (III) инострани труст који је одабрао да делује у својству иностраног труста који врши обуставу (у сврхе дефинисане секцијама 1441 и 1471 Кодекса интерних прихода САД), обуставља 30 процената свих Плаћања из САД Извора подложних обустављању која су извршена према било којој Финансијској институцији која не учествује; и

д) у случају Финансијске институције Србије која извештава, која није обухваћена ставом 1(г) овог члана и која врши плаћање, или делује као посредник у вези са Плаћањем из САД Извора подложним обустављању Финансијским институцијама које не учествују, Извештајна финансијска институција Србије директном извршиоцу таквог Плаћања из САД Извора подложног обустављању пружа информације неопходне за примену обустављања и извештавање у вези са тим плаћањем.

Без обзира на напред изнето, Финансијска институција Србије која извештава, у вези са којом услови дефинисани ставом 1. нису задовољени, неће бити предмет обустављања према секцији 1471 Кодекса интерних прихода САД, осим ако ИРС дотичну Извештајну финансијску институцију Србије третира као Финансијску институцију која не учествује према ставу 3(б) члана 5. овог споразума.

2. Суспензија правила која се односи на неусаглашене рачуне. САД неће захтевати од Финансијске институције Србије која извештава да примени порез по обустављању према секцијама 1471 и 1472 Кодекса интерних прихода САД на рачун у поседу власника неусаглашеног рачуна (како је дефинисано секцијом 1471(д)(6) Кодекса интерних прихода САД), нити да угаси такав рачун, уколико надлежни орган САД добију информације прописане ставом 2. члана 2. овог споразума, под условом да су испуњене одредбе члана 3. овог споразума, у вези са оваквим рачуном.

3. Специфични третман пензијских планова Србије. САД ће СФИ сматрати усаглашеним или изузети крајње кориснике, сходно датим околностима, у складу са секцијама 1471 и 1472 Кодекса интерних прихода САД, пензијске планове Србије описане у Анексу II. У том циљу, пензијски план Србије укључује субјекат који је основан или се налази у Србији, односно који регулише Србија, или унапред утврђена уговорна или правна форма која послује тако да обезбеди пензије или пензијске накнаде или оствари приходе како би обезбедила такве накнаде по законима Србије и у складу са прописима који регулишу доприносе, алокације, извештавање, спонзорства и опорезивање.

4. Идентификација и третман осталих усаглашених СФИ и Изузетих крајњих корисника. САД ће сваку Финансијску институцију Србије која не извештава сматрати усаглашеном СФИ или изузетим крајњим корисником, сходно датим околностима, у складу са секцијом 1471 Кодекса интерних прихода САД.

5. Посебна правила за Повезане субјекте и филијале који су Финансијске институције које не учествују. Уколико Финансијска институција Србије, која иначе испуњава захтеве описане у ставу 1. овог члана или је дефинисана у ст. 3. или 4. овог члана, има Повезани субјекат или филијалу који послују у јурисдикцији која онемогућава дотични Повезани субјекат или филијалу да испуне захтеве СФИ која учествује или усаглашене СФИ у складу са секцијом 1471 Кодекса интерних прихода САД, или има Повезани субјекат или филијалу који се третирају као Финансијска институција која не учествује искључиво на основу истека прелазног правила за ограничене СФИ и ограничене филијале према релевантним прописима Трезора САД, таква Финансијска институција Србије наставиће да буде усаглашена са условима овог споразума, те ће и даље бити сматрана као усаглашена СФИ или изузети крајњи корисник, сходно датим околностима, у складу са секцијом 1471 Кодекса интерних прихода САД, под условом да:

а) таква финансијска институција Србије третира сваки такав Повезани субјекат или филијалу као засебну Финансијску институцију која не учествује у сврхе испуњавања свих захтева извештавања и плаћања подложних обустављању дефинисаних овим споразумом, при чему се сваки такав Повезани субјекат или филијала идентификује, код агента који врши обуставу, као Финансијска институција која не учествује;

б) сваки такав Повезани субјекат или филијала идентификује своје рачуне у САД и подноси информације у вези са тим рачунима на начин прописан секцијом 1471 Кодекса интерних прихода САД, у мери у којој је то дозвољено према релевантним законима који се односе на Повезани субјекат или филијалу; и

в) такав Повезани субјекат или филијала не улаже посебне напоре у циљу отварања рачуна у САД у власништву лица нерезидената у јурисдикцији у којој је такав Повезани субјекат или филијала лоциран, као ни рачуна у власништву Финансијских институција које не учествују и које нису основане у јурисдикцији у којој је такав Повезани субјекат или филијала лоциран, при чему Финансијска институција Србије или неки други Повезани субјекат не користи такав Повезани субјекат или филијалу како би избегли обавезе дефинисане овим споразумом, или секцијом 1471 Кодекса интерних прихода САД, сходно датим околностима.

6. Усклађивање рокова. Изузетно од ст. 3. и 5. члана 3. овог споразума:

а) Србија неће бити у обавези да прикупља и размењује информације за календарску годину која претходи календарској години за коју се захтева извештавање СФИ које учествују ИРС-у о сличним информацијама, према релевантним прописима Трезора САД; и

б) Србија неће бити у обавези да започне са разменом информација пре датума до кога се од СФИ које учествују захтева да известе ИРС о сличним информацијама, према релевантним прописима Трезора САД.

7. Усклађивање дефиниција са прописима Трезора САД. Изузетно од члана 1. овог споразума и дефиниција изложених у Анексима овог споразума, приликом примене овог споразума Србија може примењивати, односно дозволити Финансијској институцији Србије да примењује дефиницију из релевантних прописа Трезора САД уместо одговарајуће дефиниције из овог споразума, под условом да таква примена не ремети циљеве овог споразума.

Члан 5.
Сарадња по питањима усаглашености и примене

1. Општи упити. Уколико постоје додатни услови изложени у споразуму надлежних органа, склопљеном према ставу 6. члана 3. овог споразума, надлежни органи САД могу имати додатне захтеве за надлежне органе Србије, у складу са којима ће надлежни органи Србије прикупити и обезбедити додатне информације у вези са Рачуном који подлеже извештавању САД, укључујући стања по рачуну приказана током редовног пословања Финансијске институције Србије која извештава, којима се сумирају активности (укључујући подизање новца, трансфере и гашење) по таквом Рачуну који подлеже извештавању САД-у.

2. Мање и административне грешке. Надлежни орган САД ће обавестити надлежни орган Србије када надлежни органи САД имају разлога да верују да су административне грешке или друге мање грешке довеле до нетачног или непотпуног извештавања о информацијама, или резултирале у другим врстама повреда овог споразума. Надлежни органи Србије ће применити своје домаће законе (укључујући важеће казне) у циљу прикупљања исправљених и/или потпуних информација, односно решавања других врста повреда овог споразума.

3. Значајна неусаглашеност.

а) Надлежни органи САД ће обавестити надлежне органе Србије када надлежни органи САД утврде да постоји значајно непоштовање обавеза дефинисаних овим споразумом које се односе на Извештајну финансијску институцију Србије. Надлежни органи Србије ће применити своје домаће законе (укључујући важеће казне) у циљу решавања проблема значајне неусаглашености, описане у том обавештењу;

б) Уколико такве мере извршења не доведу до решавања неусаглашености у року од 18 месеци од момента када су надлежни органи САД доставиле прво обавештење о значајној неусаглашености, САД ће такву Извештајну финансијску институцију Србије третирати као Финансијску институцију која не учествује у складу са овим ставом 3(б).

4. Ослањање на трећа лица – пружаоце услуга. Србија може дозволити Извештајним финансијским институцијама Србије да користе екстерне пружаоце услуга у циљу испуњавања обавеза које је Србија прописала таквим Извештајним финансијским институцијама Србије, како је дефинисано овим споразумом, при чему те обавезе остају одговорност Извештајних финансијских институција Србије.

5. Спречавање избегавања. Србија ће применити све неопходне мере у циљу спречавања да Финансијске институције усвоје праксу која би имала за циљ избегавање извештавања у складу са овим споразумом.

Члан 6.
Узајамна обавеза да се настави са побољшањем ефикасности размене информација и транспарентности

1. Третман пролазних („passthru”) плаћања и бруто прихода. Стране се обавезују да сарађују, заједно са Партнерским јурисдикцијама, у циљу развоја практичног и ефикасног алтернативног приступа за постизање циљева политика, којима се минимизира оптерећење поводом иностраних пролазних плаћања и обуставе бруто прихода.

2. Документација о рачунима вођеним на дан 30. јуна 2014. године. У вези са Рачунима САД који подлежу извештавању, које воде Извештајне финансијске институције Србије на дан 30. јуна 2014. године, Србија се обавезује да успостави, до 1. јануара 2017. године, за потребе извештавања за 2017. и наредне године, правила којима се од Извештајних финансијских институција Србије захтева да прибаве Амерички ПИБ за свако Одређено лице из САД, како је прописано ставом 2(а) члана 2. овог споразума.

Члан 7.
Конзистентност примене ФАТКА прописа у Партнерским јурисдикцијама

1. Србија ће имати право на било које повољније услове, према члану 4. или Анексу I овог споразума, који се тичу примене ФАТКА прописа на Финансијске институције Србије, одобрене другој Партнерској јурисдикцији на основу потписаног билатералног споразума којим је друга Партнерска јурисдикција преузела исте обавезе као Србија, утврђене чл. 2. и 3. овог споразума и под истим условима дефинисаним поменутим члановима и чл. 5, 6, 7, 10. и 11. овог споразума.

2. САД ће обавестити Србију о било којим додатним повољнијим условима, при чему ће се ти додатни повољнији услови примењивати аутоматски према овом споразуму, као да су ти услови дефинисани овим споразумом и производе дејство од дана потписивања споразума којим се утврђују додатни повољнији услови, осим уколико Србија у писменој форми одбије њихову примену.

Члан 8.
Процедура споразумног решавања

1. У случају потешкоћа или недоумица које се јаве између Страна у вези са применом, спровођењем или тумачењем овог споразума, надлежни органи ће покушати да реше такву ситуацију међусобним договором.

2. Надлежни органи могу усвојити и применити процедуре са циљем лакше примене овог споразума.

3. Надлежни органи могу међусобно директно комуницирати са циљем постизања међусобног договора у складу са овим чланом.

Члан 9.
Поверљивост

1. Надлежни органи Србије третираће све информације добијене од САД у складу са чланом 5. овог споразума као поверљиве и обелодањиваће те информације само уколико буде неопходно ради испуњавања њихових обавеза према овом споразуму. Такве информације могу бити обелодањене у оквиру судског поступка у вези са поштовањем обавеза Србије према овом споразуму.

2. Информације достављене Надлежним органима САД, на начин прописан чл. 2. и 5. овог споразума, третираће се као поверљиве и биће их могуће обелоданити једино лицима и властима (укључујући судове и административне органе) Владе САД, задуженим за процену, наплату или спровођење принудне наплате или кривичног гоњења, или упућивање молби у вези са савезним порезом САД, односно за надзор наведених функција.

Та лица или власти користиће дате информације искључиво у наведене сврхе. Та лица могу обелоданити ове информације у оквиру јавних судских поступака или за потребе судских одлука. Ове информације не смеју бити обелодањене другим лицима, субјектима, властима, нити јурисдикцијама. Без обзира на напред изнето, уколико Србија претходно прибави пристанак у писаној форми, ове информације се могу користити у сврхе дозвољене одредбама споразума о узајамној правној помоћи, који је на снази између Страна, и којим се дозвољава размена пореских информација.

Члан 10.
Консултације и амандмани

1. У случају да дође до потешкоћа у примени овог споразума, било која од Страна може, независно од процедуре споразумног решавања, описане у ставу 1. члана 8. овог споразума, захтевати консултације ради дефинисања одговарајућих мера како би осигурала пуну примену овог споразума.

2. Овај споразум се може изменити и/или допунити на основу узајамне писане сагласности Страна. Осим уколико није другачије договорено, такве измене и/или допуне ће ступити на снагу у идентичном поступку, дефинисаном у ставу 1. члана 12. овог споразума.

Члан 11.
Анекси

Анекси чине интегрални део овог споразума.

Члан 12.
Трајање Споразума

1. Овај споразум ступа на снагу на дан када Србија писаним путем обавести САД да је Србија завршила све интерне процедуре неопходне да би овај споразум ступио на снагу.

2. Свака Страна може раскинути овај споразум упућивањем писаног обавештења о раскиду Споразума другој Страни. Раскид Споразума ступа на снагу првог дана у месецу који следи након истека периода од 12 месеци од датума обавештења о раскиду Споразума.

3. Стране ће се, најкасније до 31. децембра 2018. године, консултовати, у доброј вери, поводом измена овог споразума, неопходних да би се остварио напредак у вези са обавезама дефинисаним у члану 6. овог споразума.

4. Уколико дође до раскида овог споразума, обе Стране остају обавезане одредбама члана 9. овог споразума у вези са било којом информацијом прибављеном у складу са овим споразумом.

У складу са горе изнетим, доле потписани, са пуним овлашћењем својих респективних влада, потписују овај споразум.

У Београду, сачињено у две верзије, на српском и енглеском језику, при чему је свака верзија једнако меродавна, овог 10. априла 2019. године.

ЗА ВЛАДУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Синиша Мали, с.р.

Министар финансија

ЗА ВЛАДУ СЈЕДИЊЕНИХ

АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

Кајл Скат, с.р.

Амбасадор

АНЕКС I
ОБАВЕЗЕ ДУЖНЕ ПАЖЊЕ ЗА ИДЕНТИФИКОВАЊЕ РАЧУНА КОЈИ ПОДЛЕЖУ ИЗВЕШТАВАЊУ САД-у, КАО И ЗА ПЛАЋАЊА ИЗВЕСНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА КОЈЕ НЕ УЧЕСТВУЈУ

I. Опште

A. Србија ће захтевати да Извештајна финансијска институција Србије примењује процедуру дужне пажње, на начин дефинисан овим Анексом I, приликом идентификовања рачуна који подлежу извештавању САД-у и рачуна које држе Финансијске институције које не учествују.

Б. За потребе овог споразума:

1. Сви доларски износи су у америчким доларима и сматраће се да укључују противвредност у другим валутама.

2. Осим уколико овде није другачије одређено, стање или вредност рачуна утврдиће се на последњи дан календарске године, или другог одговарајућег извештајног периода.

3. Приликом утврђивања доњег прага стања или вредности на дан 30. јуна 2014. године, у складу са одредбама овог Анекса I, одговарајуће стање или вредност биће утврђени на тај дан или на последњи дан извештајног периода који се завршава непосредно пре 30. јуна 2014. године, а приликом утврђивања доњег прага стања или вредности на последњи дан календарске године, у складу са одредбама овог Анекса I, релевантно стање или вредност биће утврђени на последњи дан календарске године или другог одговарајућег извештајног периода.

4. У складу са одредбама става Д(1) члана II овог Анекса I, рачун ће се сматрати као рачун који подлеже извештавању САД-у почев од дана када је идентификован као такав, сходно примењеној процедури дужне пажње, дефинисане овим Анексом I.

5. Осим уколико није другачије одређено, информације које се односе на Рачун који подлеже извештавању САД-у биће пријављиване годишње током календарске године која следи години на коју се информације односе.

В. Као алтернатива процедури која је описана у сваком члану овог Анекса I, Србија може одобрити Извештајној финансијској институцији Србије да се ослања на процедуре које су дефинисане релевантним прописима Трезора САД-а, како би се утврдило да ли неки рачун подлеже извештавању САД-у, или је рачун који држи нека од Финансијских институција које не учествују. Србија може допустити својој Извештајној финансијској институцији да изврши такав избор и то посебно за сваки члан овог Анекса I, било у односу на све релевантне финансијске рачуне, или посебно у односу на било коју јасно идентификовану групу таквих рачуна (као што је по врсти пословања, или по локацији у којој се води рачун).

II. Постојећи индивидуални рачуни. Следећа правила и процедуре примењиваће се у циљу идентификовања рачуна који подлежу извештавању САД-у међу постојећим рачунима које држе појединци („Постојећи индивидуални рачуни”).

A. Рачуни који не захтевају проверу, идентификовање или извештавање. Осим уколико Извештајна финансијска институција Србије не одлучи другачије, било у вези са свим Постојећим индивидуалним рачунима, или посебно у односу на било коју јасно идентификовану групу таквих рачуна, у случајевима у којима прописи Србије дозвољавају такав избор, не захтева се да следећи Постојећи индивидуални рачуни буду проверавани, идентификовани или пријављени као рачуни који подлежу извештавању САД-у:

1. У складу са одредбама става Д(2) овог члана, Постојећи индивидуални рачун чије стање или вредност не прелази износ од УСД 50.000 на дан 30. јуна 2014. године.

2. У складу са одредбама става Д(2) овог члана, Постојећи индивидуални рачун, који је Уговор о осигурању са готовинском вредношћу или Уговор о рентном осигурању, чије је стање или вредност УСД 250.000 или мање на дан 30. јуна 2014. године.

3. Постојећи индивидуални рачун, који је Уговор о осигурању са готовинском вредношћу или Уговор о рентном осигурању, под условом да закон и прописи Србије или Сједињених Држава ефикасно спречавају продају таквог Уговора о осигурању са готовинском вредношћу или Уговора о рентном осигурању, грађанима који су резиденти Сједињених Држава (на пример, ако релевантна Финансијска институција нема прописану регистрацију по одредбама закона САД-а, а закон Србије захтева извештавање или плаћање пореза по одбитку у односу на производе осигурања које држе резиденти Србије).

4. Депозитни рачун чије стање износи УСД 50.000 или мање.

Б. Процедуре провере Постојећих индивидуалних рачуна са стањем или вредношћу на дан 30. јуна 2014. године, која прелази УСД 50.000 (УСД 250.000 за Уговор о осигурању са готовинском вредношћу или Уговор о рентном осигурању), али не прелази вредност од УСД 1.000.000 („Рачуни ниже вредности”).

1. Претрага електронске базе података. Извештајна финансијска институција Србије мора проверити податке које је могуће електронски претражити, које чува Извештајна финансијска институција Србије за било коју од следећих индикација које упућују на САД:

а) Идентификовање Власника рачуна као држављанина или резидента САД;

б) Несумњива индикација је место рођења у САД;

в) Важећа поштанска или адреса пребивалишта у САД (укључујући и поштански фах у САД);

г) Важећи телефонски број у САД;

д) Трајни налог за трансфер средстава на рачун који се држи у Сједињеним Државама;

ђ) Важеће пуномоћје или овлашћење за потписивање дато лицу са адресом у САД; или

е) Адреса дефинисана „на руке примаоца” („in-care-оf”), или „poste restante” („hold mail”), која је једина адреса коју Извештајна финансијска институција Србије има у евиденцији за власника рачуна. У случају Постојећег индивидуалног рачуна који је Рачун ниже вредности, адреса „на руке примаоца” изван САД, или адреса poste restante неће се сматрати да је индикатор који указује на САД.

2. Уколико се не открију било какве индикације које упућују на САД, како је наведено у ставу Б(1) овог члана, приликом електронске претраге, не захтева се предузимање било којих даљих радњи све док не настане промена у околностима која доводи до једне или више индикација које упућују на САД повезаних са рачуном, или да рачун постане Рачун велике вредности, како је описано у ставу Г овог члана.

3. Уколико се приликом електронске претраге открију било које индикације које упућују на САД наведене у ставу Б(1) овог члана, или ако настану промене у околностима које су резултат једне или више индикација које упућују на САД, а које се повезују са рачуном, тада Извештајна финансијска институција Србије мора третирати рачун као рачун који подлеже извештавању САД-у осим уколико не одлучи да примени одредбе става Б(4) овог члана и једно од изузећа у том ставу важи у односу на тај рачун.

4. Без обзира на проналажење САД индикатора, наведених у ставу Б(1) овог члана, Извештајна финансијска институција Србије не мора третирати такав рачун као рачун који подлеже извештавању САД-у у следећим случајевима:

a) Када информације о власнику рачуна несумњиво указују на место рођења у САД-у, а Извештајна финансијска институција Србије прибави, или је претходно проверила и евидентирала следеће:

(1) Личну изјаву власника рачуна да није држављанин САД-а, нити је резидент САД-а за потребе пореских обавеза (што може на пореском формулару IRS Form W-8, или у некој сличној договореној форми);

(2) Пасош, који није издала САД, или други лични идентификациони документ, издат од стране државних органа, којим се доказује да је власник рачуна држављанин или има националност неке друге земље која није Сједињене Државе, као и

(3) Примерак потврде Власника рачуна о губитку држављанства Сједињених Држава, или разумно објашњење о следећем:

а) Разлогу због кога Власник рачуна нема такву потврду, упркос чињеници да је изгубио држављанство САД-а; или

б) Разлогу због кога Власник рачуна није добио држављанство САД приликом рођења.

б) Када информације о Власнику рачуна садрже важећу поштанску адресу или адресу пребивалишта у САД, или један или више САД телефонских бројева који су једини телефонски бројеви везани за рачун, а Извештајна финансијска институција Србије прибави, или је претходно проверила и сачувала евиденцију о следећем:

(1) Личну изјаву Власника рачуна да није држављанин САД-а, нити је резидент САД-а за потребе пореских обавеза (што може на пореском формулару IRS Form W-8, или у некој сличној договореној форми); као и

(2) Документоване доказе, на начин дефинисан у ставу Г члана VI овог Анекса I, којима се утврђује да Власник рачуна нема статус у САД-у.

в) Када информације о Власнику рачуна садрже трајни налог за трансфер средстава на неки његов рачун који је отворен у Сједињеним Државама, а Извештајна финансијска институција Србије прибави, или је претходно проверила и сачувала евиденцију о следећем:

1) Личну изјаву Власника рачуна да није држављанин САД-а, нити је резидент САД-а за потребе пореских обавеза (што може на пореском формулару IRS Form W-8, или у некој сличној договореној форми), и

2) Документоване доказе, на начин дефинисан у ставу Г члана VI овог Анекса I, којима се утврђује да Власник рачуна нема статус у САД-у.

г) Када информације о Власнику рачуна садрже важеће пуномоћје или овлашћење за потписивање дато лицу са адресом у САД, када постоји адреса „на руке примаоца” или poste restante адреса, која је једина адреса идентификована за Власника рачуна, као и један или више САД телефонских бројева (и, уколико је телефонски број изван САД такође повезан са рачуном), а Извештајна финансијска институција Србије прибави, или је претходно проверила и сачувала евиденцију о следећем:

1) Личну изјаву Власника рачуна да није држављанин САД, нити је резидент САД за потребе пореских обавеза (што може на пореском формулару IRS Form W-8, или у некој сличној договореној форми), или

2) Документоване доказе, на начин дефинисан у ставу Г члана VI овог Анекса I, којима се утврђује да Власник рачуна нема статус у САД.

В. Додатна процедура која се примењује на Постојеће индивидуалне рачуне који су Рачуни ниже вредности.

1. Провера Постојећих индивидуалних рачуна који су Рачуни ниже вредности, а за које постоје индикатори који указују на САД, мора бити завршена до 30. јуна 2016. године.

2. Уколико настану неке промене у околностима у вези са Постојећим индивидуалним рачуном који је Рачун ниже вредности, а које резултирају у једном или више индикатора који указују на САД, на начин описан у ставу Б(1) овог члана, повезаних са тим рачуном, тада Извештајна финансијска институција Србије мора третирати рачун као рачун који подлеже извештавању САД-у, осим уколико се могу применити одредбе става Б(4) овог члана.

3. Са изузетком Депозитних рачуна, описаних у ставу А(4) овог члана, било који Постојећи индивидуални рачун, који је био идентификован као рачун који подлеже извештавању САД-у у складу са одредбама овог члана, третираће се као рачун који подлеже извештавању САД-у током свих наредних година, осим уколико Власник рачуна престане да буде одређено лице из САД.

Г. Појачана процедура провере за Постојеће индивидуалне рачуне са стањем или вредношћу која прелази УСД 1.000.000 на дан 30. јуна 2014. године, или на дан 31. децембра 2015. године, или било које друге наредне године (Рачуни велике вредности).

1. Претрага електронске базе података. Извештајна финансијска институција Србије мора проверити податке које је могуће електронски претражити, које чува Извештајна финансијска институција Србије за било којег од следећих индикатора који указују на САД описаних у ставу Б(1) овог члана.

2. Претрага евиденције у папиру. Уколико електронски претраживе базе података Финансијске институције Србије која извештава, садрже одговарајућа подручја и обезбеђују чување свих информација описаних у ставу Г(3) овог члана, онда се не захтева даља претрага евиденције која се чува у папирној форми. Уколико електронска база података не садржи све ове информације, онда се, за све Рачуне велике вредности, захтева да Извештајна финансијска институција Србије мора такође извршити проверу главног досијеа текућег клијента, а, до мере до које се не налазе у постојећем главном досијеу клијента, следећа документа везана за рачун и које је прибавила Финансијска институција Србије која извештава у периоду од последњих пет година за сваки од САД индикатора, описаних у ставу Б(1) овог члана:

а) Најновије документоване доказе, сакупљене у вези са рачуном;

б) Најновију документацију о отварању рачуна, или уговор о отварању рачуна;

в) Најновију документацију коју је прибавила Извештајна финансијска институција Србије у складу са процедурама за борбу против прања новца, као и познавање свог клијента (AML/KYC Procedures), или за друге регулаторне потребе;

г) Било које важеће пуномоћје или овлашћење за потписивање; и

д) Све важеће трајне налоге за трансфер средстава.

3. Изузећа када базе података садрже довољно информација. Неће се захтевати од Финансијске институције Србије која извештава да врши претрагу евиденције у папиру, како је описано у ставу Г(2) овог члана, уколико електронски претраживе информације Финансијске институције Србије које извештавају укључују следеће:

а) Држављанство, или резидентски статус власника рачуна;

б) Адресу пребивалишта власника рачуна и његову поштанску адресу која је тренутно у евиденцији Финансијске институције Србије која извештава;

в) Број телефона власника рачуна који је тренутно у евиденцији финансијске институције Србије која извештава, уколико га има;

г) Уколико постоји трајни налог за трансфер средстава са тог рачуна на други рачун (укључујући рачун код друге филијале финансијске институције Србије која извештава, или код друге Финансијске институције);

д) Уколико постоји важећа адреса на руке примаоца”, или poste restante адреса власника рачуна; као и

ђ) Уколико постоји било какво пуномоћје или овлашћење за потписивање за тај рачун.

4. Провера код менаџера за односе са клијентом о његовом стварном сазнању чињеница. Поред претраге електронских података и документације у папиру, на горе описан начин, Финансијска институција Србије која извештава мора третирати као рачун који подлеже извештавању САД-у сваки Рачун велике вредности који је додељен на управљање менаџеру за односе са клијентом (укључујући све Финансијске рачуне који су повезани са таквим Рачуном велике вредности), уколико менаџер за односе са клијентом има стварна сазнања о томе да је Власник рачуна Одређено лице из САД.

5. Ефекат проналажења индикатора који указују на САД.

а) Уколико се не пронађу никакви индикатори који упућују на САД, наведени у ставу Б(1) овог члана, током појачане провере Рачуна велике вредности, како је горе описано, а рачун није идентификован као власништво Одређеног лица из САД из става Г(4) овог члана, онда се не захтева предузимање било којих даљих радњи, све док не настану промене у околностима које резултирају у једној или више индикатора које упућују на САД повезаних са датим рачуном.

б) Уколико се открију било који индикатори који упућују на САД, наведени у ставу Б(1) овог члана, током појачане провере Рачуна велике вредности, како је горе описано, или уколико настану накнадне промене у околностима које резултирају у једном или више индикатора који упућују на САД повезаних са рачуном, онда Финансијска институција Србије која извештава мора третирати тај рачун као рачун који подлеже извештавању САД-у, осим уколико не одлучи да примени став Б(4) овог члана и једно од изузећа из тог става важи у односу на тај рачун.

в) Са изузетком Депозитних рачуна, описаних у ставу А(4) овог члана, сваки Постојећи индивидуални рачун, који је био идентификован као рачун који подлеже извештавању САД-у, у складу са одредбама овог члана, третираће се као рачун који подлеже извештавању САД-у у свим наредним годинама, осим уколико Власник рачуна престане да буде Специфицирано лице из САД.

Д. Додатне процедуре које се примењују на Рачуне велике вредности.

1. Уколико је Постојећи индивидуални рачун Рачун велике вредности на дан 30. јуна 2014. године, Финансијска институција Србије која извештава мора довршити појачану процедуру провере, описану у ставу Г овог члана, у односу на такав рачун, до 30. јуна 2015. године. Ако се на основу те провере такав рачун идентификује као рачун који подлеже извештавању САД-у на дан или пре 31. децембра 2014. године, Извештајна финансијска институција Србије мора пријавити захтеване информације о таквом рачуну у односу на 2014. годину у свом првом извештају о рачуну, а потом надаље на годишњој основи. У случају рачуна који је идентификован као рачун који подлеже извештавању САД-у након 31. децембра 2014. године и на дан или пре 30. јуна 2015. године, Извештајна финансијска институција Србије неће морати да пријави информације о том рачуну у односу на 2014. годину, али ће, након тога, бити дужна да пријављује информације о том рачуну на годишњој основи.

2. Ако неки постојећи индивидуални рачун није рачун велике вредности на дан 30. јуна 2014. године, али постане рачун велике вредности последњег дана 2015. године, или током било које наредне календарске године, Извештајна финансијска институција Србије мораће да обави и доврши појачану процедуру провере, описану у ставу Г овог члана, у односу на такав рачун, а у року од шест месеци након последњег дана календарске године у којој је тај рачун постао Рачун велике вредности. Уколико на бази ове провере такав рачун буде идентификован као рачун који подлеже извештавању САД-у, Извештајна финансијска институција Србије мора пријавити захтеване информације о таквом рачуну у односу на годину у којој је он био идентификован као рачун који подлеже извештавању САД-у као и у наредним годинама и то на годишњој основи, осим уколико Власник рачуна не престане да буде Специфицирано лице из САД.

3. Када једном Финансијска институција Србије која извештава примени појачану процедуру провере, описане у ставу Г овог члана, на Рачун велике вредности, Финансијска институција Србије која извештава више није дужна да поново примењује такве процедуре, осим за испитивање и проверу сазнања менаџера за односе са клијентом из става Г(4) овог члана у односу на тај исти Рачун велике вредности и то сваке наредне године.

4. Уколико настану промене у околностима у односу на Рачун велике вредности, које резултирају у једном или више индикатора који указују на САД, описаних у ставу Б(1) овог члана, а у вези су са рачуном, онда Финансијска институција Србије мора третирати тај рачун као рачун који подлеже извештавању САД-у, осим уколико не одлучи да примени одредбе става Б(4) овог члана и један од изузетака из тог става важи у односу на тај рачун.

5. Финансијска институција Србије која извештава мора примењивати процедуре да би обезбедила да менаџер за односе са клијентом идентификује све промене у околностима које настају на једном рачуну. На пример, ако менаџер за односе са клијентом буде обавештен да власник рачуна има нову поштанску адресу у Сједињеним Државама, од Финансијске институције Србије која извештава се захтева да третира нову адресу као промену у околностима, а уколико она одлучи да примени став Б(4) овог члана, онда је обавезна да прибави одговарајућу документацију од власника рачуна.

Е. Постојећи индивидуални рачуни који су документовани за извесне друге намене. Финансијска институција Србије која извештава, која је претходно прибавила документацију од власника рачуна у циљу утврђења статуса власника рачуна као лица које није држављанин САД, нити је резидент САД, да би испунила своје обавезе као квалификовани посредник, инострано партнерство које врши плаћање пореза по одбитку, или инострани поверенички фонд који врши плаћање пореза по одбитку уз уговор са IRS-ом, или да би испунила своје обавезе у складу са одредбама Поглавља 61 Наслова 26 Кодекса Сједињених Држава, нема обавезу да обавља и спроводи процедуре описане у ставу Б(1) овог члана у односу на Рачуне ниже вредности, или ставова Г(1) до Г(3) овог члана у односу на Рачуне велике вредности.

III. Нови индивидуални рачуни. Следећа правила и процедуре примењују се у циљу идентификовања Рачуна који подлежу извештавању САД међу финансијским рачунима које држе појединци и који су отворени на дан или после 1. јула 2014. године (у даљем тексту: „Нови индивидуални рачуни”).

A. Рачуни који не морају бити проверавани, идентификовани или пријављени. Осим уколико Финансијска институција Србије која извештава не одлучи другачије, било у односу на све нове индивидуалне рачуне, или посебно у односу на неку јасно идентификовану групу таквих рачуна, у случајевима у којима прописи Србије дозвољавају такав избор, не захтева се да следећи нови индивидуални рачуни буду проверавани, идентификовани или пријављени као рачун који подлеже извештавању САД-у:

1. Депозитни рачун, осим ако стање таквог рачуна прелази износ од УСД 50.000 на крају било које календарске године, или другог одговарајућег извештајног периода.

2. Уговор о осигурању са готовинском вредношћу, осим ако готовинска вредност прелази износ од УСД 50.000 на крају било које календарске године, или другог одговарајућег извештајног периода.

Б. Други нови индивидуални рачуни. У односу на нове индивидуалне рачуне који нису описани у ставу А овог члана, након отварања рачуна (или у року од 90 дана од краја календарске године у којој је рачун престао да се дефинише у складу са одредбама става А овог члана), Финансијска институција Србије која извештава мора прибавити личну изјаву која може бити део документације за отварање рачуна, а која омогућава Финансијској институцији Србије која извештава да утврди да ли је власник рачуна резидент САД за пореске потребе (у овом смислу, држављанин САД сматра се резидентом САД за потребе плаћања пореза, чак и када је власник рачуна такође порески обвезник у некој другој јурисдикцији) и потребно је да потврди разумну заснованост такве личне изјаве, засноване на информацијама које је прибавила Извештајна финансијска институција Србије у вези са отварањем рачуна, укључујући и сву документацију сакупљену у складу са AML/КYC процедура.

1. Уколико се из личне изјаве утврди да је власник рачуна резидент у САД за потребе опорезивања, Финансијска институција Србије која извештава мора третирати рачун као рачун који подлеже извештавању САД-у и прибавити личну изјаву која укључује и Амерички ПИБ власника рачуна (U.S. TIN – који може бити образац IRS Form W-9, или неки други сличан договорени образац).

2. Уколико настану промене у околностима у односу на Нови индивидуални рачун, које узрокују да Финансијска институција Србије која извештава треба да има сазнање, или има основ да зна да оригинална лична изјава није била тачна или поуздана, Извештајна финансијска институција Србије не може се ослонити на оригиналну личну изјаву и мора прибавити валидну личну изјаву која установљава да ли је власник рачуна држављанин САД, или резидент САД за потребе опорезивања. Уколико Финансијска институција Србије која извештава не буде у стању да прибави валидну личну изјаву, Финансијска институција Србије која извештава мора третирати такав рачун као рачун који подлеже извештавању САД-у.

IV. Постојећи рачуни субјеката. Следећа правила и процедуре примењују се за потребе идентификовања Рачуна који подлежу извештавању САД-у и рачуна које држе Финансијске институције које не учествују међу постојећим рачунима субјеката („Постојећи рачуни субјеката”).

A. Рачуни субјеката за које није потребна провера, идентификација или извештавање. Осим уколико Финансијска институција Србије која извештава не одлучи другачије, било у односу на све Постојеће рачуне субјеката, или посебно, у односу на било коју јасно идентификовану групу таквих рачуна, у случајевима у којима прописи Србије дозвољавају такав избор, постојећи рачун субјеката са стањем или вредношћу на рачуну која не прелази износ од УСД 250.000 на дан 30. јуна 2014. године, неће бити потребно да се проверава или пријављује као рачун који подлеже извештавању САД-у, све док стање на рачуну или вредност не пређе износ од УСД 1.000.000.

Б. Рачуни субјеката који су предмет провере. Постојећи рачун субјеката који има стање на рачуну или вредност која прелази износ од УСД 250.000 на дан 30. јуна 2014. године, као и постојећи рачун субјекта који не прелази износ од УСД 250.000 на дан 30. јуна 2014. године, али чије стање на рачуну или вредност прелазе износ од УСД 1.000.000 последњег дана 2015. године, или било које наредне календарске године, морају се проверавати у складу са процедурама које су прописане у ставу Г овог члана.

В. Рачуни субјеката који захтевају извештавање. У односу на постојеће рачуне субјеката описане у ставу Б овог члана, само рачуни које држе један или више субјеката који су Одређена лица из САД, или које држе Пасивни НФФЕ (Пасивни нефинансијски страни ентитети) који су под контролом једног или више лица, која су држављани или резиденти САД, сматраће се да су Рачуни који подлежу извештавању САД-у. Поред тога, рачуни које држе Финансијске институције које не учествују третираће се као рачуни који подлежу извештавању САД-у за које се укупна плаћања, како је то описано у ставу 1(б) члана 4. овог споразума, пријављују надлежним органима Србије.

Г. Процедуре провере за сврхе идентификовања рачуна субјеката за које је потребно извештавање. За постојеће рачуне странке, описане у ставу Б овог члана, Финансијска институција Србије која извештава мора применити следеће процедуре провере да би се утврдило да ли рачун држи једно или више Одређених лица из САД, или Пасивни НФФЕ који су под контролом једног или више лица која су држављани или резиденти САД, или Финансијске институције које не учествују:

1. Утврђивање да ли је субјекат Одређено лице из САД-а.

а) Проверавање информација које се чувају за регулаторне, или потребе одржавања односа са клијентом (укључујући информације прибављене у складу са AML/КYC процедурама) да би се утврдило да ли информације указују да је власник рачуна Лице из САД. У ту сврху, информација која указује да је власник рачуна Лице из САД, потребно је да садржи и место оснивања или организовања ентитета у САД, или адресу у САД.

б) Уколико информације указују да је власник рачуна Лице из САД, Финансијска институција Србије која извештава мора третирати рачун као рачун који подлеже извештавању САД-у, осим уколико не прибави личну изјаву од власника рачуна (која може бити на обрасцу IRS Form W-8 или W-9, или у сличној договореној форми), или разумно не утврди, на бази информација које поседује или које су јавно доступне, да власник рачуна није Одређено лице из САД.

2. Утврђивање да ли је субјекат који није из САД финансијска институција.

а) Проверавање информација које се чувају за регулаторне или потребе одржавања односа са клијентом (укључујући информације прибављене у складу са AML/КYC процедурама) да би се утврдило да ли информације указују да је власник рачуна Финансијска институција.

б) Уколико информације указују да је власник рачуна финансијска институција, или Финансијска институција Србије која извештава верификује Глобални посреднички идентификациони број Власника рачуна који је објављен на IRS SFI листи, онда се рачун сматра да није Рачун који подлеже извештавању САД-у.

3. Утврђивање да ли је финансијска институција Финансијска институција која не учествује чија су плаћања предмет агрегатног извештавања у складу са одредбама става 1(б) члана 4. Споразума.

а) У складу са одредбама става Г(3)(б) овог члана, Финансијска институција Србије која извештава може утврдити да је власник рачуна Финансијска институција Србије, или друга Финансијска институција у Партнерској јурисдикцији, уколико Извештајна финансијска институција Србије утврди да Власник рачуна има такав статус на бази Глобалног посредничког идентификационог броја Власника рачуна, објављеног на IRS SFI листи, или на бази других информација које су јавно доступне, или су у поседу Финансијске институције Србије која извештава, сходно околностима. У том случају, никаква даља провера, идентификација или извештавање није потребно у вези са рачуном.

б) Уколико је власник рачуна Финансијска институција Србије, или друга Финансијска институција у Партнерској јурисдикцији, коју IRS третира као Финансијску институцију која не учествује, онда рачун није Рачун који подлеже извештавању САД, али плаћања извршена власнику рачуна морају се пријавити на начин дефинисан у ставу 1(б) члана 4. овог споразума.

в) Уколико власник рачуна није Финансијска институција Србије или друга Финансијска институција у Партнерској јурисдикцији, онда Извештајна финансијска институција Србије мора третирати власника рачуна као Финансијску институцију која не учествује, чија примљена плаћања су подложна извештавању у складу са одредбама става 1(б) члана 4. овог споразума, осим уколико Финансијска институција Србије која не извештава не учини следеће:

(1) Прибави личну изјаву (која може бити на обрасцу IRS Form W-8, или на неком сличном, договореном обрасцу) од власника рачуна да је он сертификована усаглашена SFI или изузети крајњи корисник, у складу са дефиницијама ових појмова у релевантним прописима Трезора САД; или

(2) У случају да се ради о SFI која учествује, или о регистрованој усаглашеној SFI, проверава и верификује Глобални посреднички идентификациони број власника рачуна, објављен на IRS SFI листи.

4. Утврђивање да ли је неки рачун који држи НФФЕ Рачун који подлеже извештавању САД-у. У односу на власника рачуна који држи постојећи рачун субјекта који није идентификован ни као Лице из САД, нити као Финансијска институција, Финансијска институција Србије која извештава мора потврдити (i) да ли власник рачуна има лица која га контролишу, (ii) да ли је власник рачуна Пасивна НФФЕ, и (iii) да ли је било које од лица која контролишу власника рачуна држављанин или резидент САД. Приликом поменутих потврђивања, Финансијска институција Србије која извештава мора следити смернице прописане у ставовима Г(4)(а) до Г(4)(г) овог члана, по редоследу који је најприкладнији датим околностима.

а) У циљу утврђивања ко су лица која контролишу власника рачуна, Финансијска институција Србије која извештава може се ослањати на информације сакупљене и које се чувају у складу са процедурама за спречавање прања новца (AML/КYC процедурама).

б) У циљу утврђивања да ли је власник рачуна Пасивна НФФЕ, Финансијска институција Србије која извештава мора прибавити личну изјаву (која може бити на обрасцу IRS Form W-8 или W-9, или на неком сличном, договореном обрасцу) од власника рачуна, да би се установио његов статус, осим уколико има информације у свом поседу или оне које су јавно доступне, на бази којих се може разумно утврдити да је власник рачуна активна НФФЕ.

в) У циљу утврђивања да ли је лице које контролише Пасивне НФФЕ држављанин САД или резидент САД за пореске потребе, Извештајна финансијска институција Србије може се ослонити на следеће:

(1) Информације сакупљене и чуване у складу са AML/КYC процедурама у случају постојећег рачуна субјекта, који држи једна или више НФФЕ, са стањем на рачуну или вредношћу која не прелази УСД 1.000.000; или

(2) Личну изјаву (која може бити на обрасцу IRS Form W-8 или W-9, или на неком сличном, договореном обрасцу) власника рачуна или лица које контролише у случају постојећег рачуна субјекта који држи једна или више НФФЕ, са стањем на рачуну или вредношћу која прелази УСД 1.000.000.

г) Уколико било које лице које контролише неке Пасивне НФФЕ јесте држављанин или резидент САД, рачун ће се третирати као рачун који подлеже извештавању САД-у.

Ж. Временски план за проверу и додатне процедуре које се примењују на Постојеће рачуне ентитета.

1. Провера Постојећих рачуна ентитета са стањем на рачуну или вредношћу која је већа од УСД 250.000 на дан 30. јуна 2014. године, мора се обавити најкасније до 30. јуна 2016. године.

2. Провера постојећих рачуна субјеката са стањем на рачуну или вредношћу која не прелази износ од УСД 250.000 на дан 30. јуна 2014. године, али прелази износ од УСД 1.000.000 на дан 31. децембра 2015. године, или било које наредне године, мора се обавити у року од шест месеци након последњег дана календарске године у којој је стање на рачуну или вредност прешла износ од УСД 1.000.000.

3. Уколико настану промене у околностима у односу на Постојећи рачун субјеката, које проузрокују да Финансијска институција Србије која извештава сазна, или има основ да сазна, да лична изјава или неки други документ повезан са неким рачуном није био тачан или поуздан, Финансијска институција Србије која извештава мора поново утврђивати статус рачуна у складу са процедурама које су прописане у ставу Г овог члана.

V. Нови рачуни субјеката. Следећа правила и процедуре примењиваће се у циљу идентификовања Рачуна који подлежу извештавању САД-у и рачуна које држе Финансијске институције које не учeствују међу финансијским рачунима које држе субјекти, а који су отворени на дан или после 1. јула 2014. године („Нови рачуни субјеката”).

А. Рачуни субјеката за које се не захтева провера, идентификација или извештавање. Осим уколико Финансијска институција Србије која извештава не одлучи другачије, било у односу на све нове рачуне субјеката, или посебно у односу на било коју јасно идентификовану групу таквих рачуна, у случајевима у којима прописи Србије дозвољавају такав избор, рачун по кредитној картици или револвинг кредитна олакшица, која се третира као нови рачун субјекта, неће бити подложан провери, идентификовању или извештавању, под условом да Финансијска институција Србије која извештава, која води такав рачун, примењује политике и процедуре у циљу спречавања да дуговни салдо према власнику рачуна пређе износ од УСД 50.000.

Б. Други нови рачуни субјеката. У односу на нове рачуне субјеката, који нису описани у ставу А овог члана, Финансијска институција Србије која извештава мора утврдити да ли је власник рачуна: (i) Одређено лице из САД; (ii) Финансијска институција Србије, или друга Финансијска институција у Партнерској јурисдикцији; (iii) партиципативна SFI, усаглашена SFI или изузети крајни корисник, у смислу ових појмова како су дефинисани релевантним прописима Трезора САД; или (iv) Активна НФФЕ или Пасивна НФФЕ.

1. У складу са одредбама става Б(2) овог члана, Финансијска институција Србије која извештава може утврдити да је власник рачуна Активна НФФЕ, Финансијска институција Србије, или друга Финансијска институција у Партнерској јурисдикцији, уколико Финансијска институција Србије која извештава разумно утврди да власник рачуна има такав статус по основу Глобалног посредничког идентификационог броја, или на основу других информација које су јавно доступне, или у поседу Финансијске институције Србије која извештава, сходно датим околностима.

2. Уколико је Власник рачуна Финансијска институција Србије, или друга Финансијска институција у Партнерској јурисдикцији, коју IRS третира као Финансијску институцију која не учествује, онда рачун није Рачун који подлеже извештавању САД-у, али плаћања власнику рачуна морају се пријављивати на начин дефинисан у ставу 1(б) члана 4. овог споразума.

3. У свим другим случајевима, Финансијска институција Србије која извештава мора прибавити личну изјаву власника рачуна ради утврђивања статуса власника рачуна. На бази личне изјаве, следећа правила ће се примењивати:

а) Уколико је власник рачуна Одређено лице из САД, Финансијска институција Србије која извештава мора третирати рачун као да је то Рачун који подлеже извештавању САД.

б) Уколико је власник рачуна Пасивни НФФЕ, Финансијска институција Србије која извештава мора идентификовати лица која контролишу, како је то одређено AML/КYC процедурама, а такође мора утврдити да ли је било које такво лице држављанин или резидент САД, а на бази личне изјаве власника рачуна или таквог лица. Уколико је било које лице држављанин или резидент САД, Финансијска институција Србије која извештава мора сматрати рачун као рачун који подлеже извештавању САД-у.

в) Уколико је власник рачуна: (i) Лице из САД које није Одређено лице из САД-а; (ii) предмет одредаба става Б(3)(г) овог члана, Финансијска институција Србије или друга Финансијска институција у Партнерској јурисдикцији; (iii) ФФИ која учествује, усаглашена ФФИ или изузети крајњи корисник и то у смислу како су ови појмови дефинисани релевантним прописима Трезора САД; (iv) Активна НФФЕ; или (v) Пасивна НФФЕ чије ниједно лице које контролише није држављанин или резидент САД, у том случају рачун се неће сматрати као рачун који подлеже извештавању САД-у и никакво извештавање неће бити потребно у вези са тим рачуном.

г) Уколико је власник рачуна Финансијска институција која не учествује (укључујући и Финансијску институцију Србије, или другу Финансијску институцију у Партнерској јурисдикцији, коју IRS третира као Финансијску институцију која не учествује), онда се неће сматрати да је рачун који подлеже извештавању САД-у, али се плаћања извршена власнику рачуна морају пријављивати, како је то предвиђено у ставу 1(б) члана 4. овог споразума.

VI. Специјална правила и дефиниције. Следећа додатна правила и дефиниције примењиваће се на спровођење процедура дужне пажње, описаним горе:

A. Ослањање на личне изјаве и документоване доказе. Финансијска институција Србије која извештава не мора се ослањати на личну изјаву или документоване доказе уколико Финансијска институција Србије која извештава има сазнања или основа да зна да личне изјаве или документовани докази нису тачни или поуздани.

Б. Дефиниције. Следеће дефиниције примењиваће се за потребе овог Анекса I.

1. AML/КYC процедуре. „АМL/КYC процедуре” означавају процедуре дужне пажње које је Финансијска институција Србије која извештава дужна да примењује у односу на клијенте на основу захтева у вези са спречавањем прања новца или сличних захтева који су на снази у Србији, а које је та Финансијска институција Србије која извештава дужна да примењује.

2. НФФЕ. „НФФЕ” означава сваки субјекат који није из САД, а који није SFI, како је то дефинисано релевантним прописима Трезора САД, или субјекат описан у ставу Б(4)(и) овог члана, а такође укључује и било који субјекат који није из САД-а, који је основан у Србији, или другој Партнерској јурисдикцији, а који није Финансијска институција.

3. Пасивни НФФЕ. Пасивни НФФЕ означава сваки НФФЕ који није (i) Активни НФФЕ, или (ii) инострано партнерство које врши плаћање пореза по одбитку, или инострани поверенички фонд који врши плаћање пореза по одбитку, у складу са релевантним прописима Трезора САД.

4. Активни НФФЕ. Активни НФФЕ означава сваки НФФЕ који задовољава неки од следећих критеријума:

а) Мање од 50 процената бруто прихода НФФЕ за претходну календарску годину, или други одговарајући извештајни период, пасивни је приход, а мање од 50 процената активе коју је НФФЕ држао током претходне календарске године, или током другог одговарајућег извештајног периода је актива која генерише, или се држи да би генерисала пасивни приход;

б) Акције НФФЕ редовно су предмет трговања на регулисаном тржишту хартија од вредности, или је НФФЕ Повезани субјекат са неким субјектом чије су акције редовно предмет трговања на регулисаном тржишту хартија од вредности;

в) НФФЕ је организован на Територији САД и сви власници субјекта, којима се новац уплаћује, су бона фиде резиденти на тој Територији САД;

г) НФФЕ је влада (осим владе САД-а), политички одсек такве владе (која, у циљу избегавања било какве сумње, укључује државу, провинцију, округ, или општину), или јавни орган који обавља функцију такве владе, или његов политички орган или организацију, или влада неке Територије САД, или нека међународна организација, или централна банка емитент која није централна банка САД, или неки субјекат који је у потпуном власништву једног или више од напред наведених;

д) У значајној мери, све активности НФФЕ састоје се у држању (у целини или делимично) акција у оптицају, или обезбеђивању финансирања и услуга једној или више субсидијара, ангажованих у трговини или пословању које није пословање Финансијске институције, осим у случају када се НФФЕ неће квалификовати за овај статус уколико НФФЕ функционише (или се држи изван) као инвестициони фонд, као што је то фонд приватног власничког капитала, фонд предузетничког капитала, фонд за откуп путем левериџа, или инвестициони механизам чија је сврха да прибавља или финансира компаније, а потом задржи и поседује учешће у таквим компанијама као капиталну активу за инвестиционе сврхе;

ђ) НФФЕ још увек не послује и нема претходну историју пословања, али инвестира капитал у активу у намери да врши пословање различито од Финансијске институције, под условом да се НФФЕ неће квалификовати за ово изузеће након датума који је 24 месеца након датума првобитног организовања НФФЕ;

е) НФФЕ није био финансијска институција у последњих пет година и у процесу је ликвидације своје активе, или се реорганизује у намери да настави или поново започне са пословањем у бизнису различитом од Финансијске институције;

ж) НФФЕ је првенствено ангажован у финансирању и хеџингу трансакција заједно са, или за рачун Повезаних субјеката који нису финансијске институције, а не пружа финансирање или услуге хеџинга за било који субјекат који није Повезани субјекат, под условом да је група било којих таквих повезаних субјеката првенствено ангажована у пословању које није пословање финансијске институције;

з) НФФЕ је „Изузети НФФЕ” како је то описано релевантним прописима Трезора САД; или

и) НФФЕ испуњава све од следећих захтева:

i. Субјекат је основан и послује у својој јурисдикцији пребивалишта и то искључиво у религиозне, добротворне, научне, уметничке, културне, спортске, или образовне сврхе; или је основан и послује у својој јурисдикцији пребивалишта и професионална је организација, пословна унија, трговинска комора, синдикална организација, пољопривредна или хортикултурна организација, грађанска лига, или организација која послује искључиво за промоцију социјалног старања;

ii. Субјекат је изузет од плаћања пореза на приход у својој јурисдикцији пребивалишта;

iii. Субјекат нема акционаре или чланове који имају власничко или корисничко учешће у његовом приходу, или активи;

iv. Закони који се примењују у јурисдикцији места пребивалишта НФФЕ, или оснивачки документи НФФЕ не дозвољавају да се било који део прихода или активе НФФЕ дистрибуира, или употреби у корист приватног лица или не-добротворног субјекта, осим у сврхе добротворних активности НФФЕ, или за плаћање разумне надокнаде за пружене услуге, или за плаћање које представља фер тржишну вредност имовине коју је НФФЕ купио; као и

v. Закони који се примењују у јурисдикцији места пребивалишта НФФЕ, или оснивачки документи НФФЕ, захтевају да, након ликвидације или распуштања НФФЕ, сва његова актива буде дистрибуирана владином ентитету или некој непрофитној организацији, или конфискована од стране владе јурисдикције НФФЕ, или било ког повезаног политичког органа или организације.

5. Постојећи рачун. „Постојећи рачун” означава финансијски рачун који води Финансијска институција Србије која извештава од 30. јуна 2014. године.

B. Агрегација стања рачуна и правила валутног превођења.

1. Агрегација индивидуалних рачуна. За потребе утврђивања укупног стања или вредности финансијских рачуна које држи неки појединац, од Финансијске институције Србије која извештава захтева се да изврши агрегирање свих финансијских рачуна које води Финансијска институција Србије која извештава, или повезани субјекат, али само до оне мере до које Финансијска институција Србије која извештава може, помоћу својих компјутеризованих система, да повеже Финансијске рачуне на основу референце по елементу податка, као што је клијентов број или идентификациони број пореског обвезника, те омогући да се стања рачуна или вредности агрегирају. Сваком држаоцу заједничког Финансијског рачуна приписаће се целокупно стање или вредност заједнички држаног Финансијског рачуна, а у циљу примене захтева за агрегирањем, описаног у овом ставу 1.

2. Агрегација рачуна субјеката. За потребе утврђивања укупног стања или вредности финансијских рачуна које држи неки субјекат, Финансијска институција Србије која извештава мора узети у обзир све финансијске рачуне које води Финансијска институција Србије која извештава, или повезани субјекат, али само до оне мере до које компјутеризовани систем Финансијске институције Србије која извештава може да повеже финансијске рачуне помоћу референце елемента података, као што је то клијентов број или идентификациони број пореског обвезника, и омогући агрегацију стања или вредности рачуна.

3. Специјална правила агрегације која се примењују на менаџере за односе са клијентом. За потребе утврђивања укупног стања или вредности финансијских рачуна које лице држи, да би се утврдило да ли је финансијски рачун рачун велике вредности, Финансијска институција Србије која извештава такође мора, у случају било којих финансијских рачуна за које менаџер за односе има сазнања, или има основа да зна да су непосредно или посредно у власништву, да их контролише или отвара (осим у фидуцијарном својству) иста особа, да изврши агрегацију свих таквих рачуна.

4. Правила за валутно превођење. За потребе утврђивања стања или вредности финансијских рачуна који су деноминирани у валути која није У.С. долар, Финансијска институција Србије која извештава мора извршити конверзију референтног износа у У.С. доларима, како су дефинисани у овом Анексу I, у такву валуту, користећи објављени спот девизни курс утврђен на последњи дан календарске године која претходи години у којој је Извештајна финансијска институција Србије утврдила стање или вредност.

Г. Документовани докази. За потребе овог Анекса I, прихватљиви документовани докази укључују било који од следећих докумената:

1. Потврда о пребивалишту, коју је издао овлашћени државни орган (на пример, влада или нека њена агенција, или општина) јурисдикције у којој корисник уплаћених средстава тврди да је резидент.

2. У односу на појединца, било који важећи идентификациони документ издат од стране овлашћеног државног органа (на пример, владе, или неке њене агенције, или општине), који укључује име лица и који се уобичајено користи за потребе идентификације лица.

3. У односу на неки субјекат, било који званични документ који је издало неко овлашћено владино тело (на пример, влада или нека њена агенција, или општина), који укључује име субјеката и било адресу главног седишта у јурисдикцији (или на Територији САД-а) за коју субјекат тврди да је тамо резидент, или у јурисдикцији (или на Територији САД-а) у којој је субјекат био основан или организован.

4. У вези са финансијским рачуном који се држи у јурисдикцији која има правила за спречавање прања новца одобрена од стране IRS у вези са OI споразумом (како је описано у релевантним прописима Трезора САД), било који документ, изузев Формулара W-8 или W-9, поменут у прилогу јурисдикције OI споразума за идентификацију појединаца, или субјеката.

5. Било који финансијски извештај, кредитни извештај трећег лица, подношење захтева за банкротством, или извештај Комисије за хартије од вредности и берзе САД-а.

Д. Алтернативне процедуре за финансијске рачуне, које држе индивидуални корисници уговора о осигурању са готовинском вредношћу. Финансијска институција Србије која извештава може претпоставити да појединачни корисник (изузев самог власника) уговора о осигурању са готовинском вредношћу, који прима накнаду за случај смрти, није Одређено лице из САД и може третирати такав финансијски рачун као рачун различит од Рачуна који подлеже извештавању САД-у, осим уколико Финансијска институција Србије која извештава има стварна сазнања, или основ да зна да је корисник Одређено лице из САД. Финансијска институција Србије која извештава има основ да зна да је корисник Уговора о осигурању са готовинском вредношћу Одређено лице из САД, уколико информације, које је сакупила Финансијска институција Србије која извештава, а везане су за корисника, садрже индикаторе које упућују на САД, како је описано у ставу (Б)(1) члана II овог Анекса I. Ако Финансијска институција Србије која извештава има стварна сазнања, или основ да зна да је корисник Одређено лице из САД, Финансијска институција Србије која извештава мора следити процедуре прописане у ставу Б(3) члана II овог Анекса I.

Е. Ослањање на трећа лица. Без обзира на то да ли је направљен избор у складу са одредбама става В члана I овог Анекса I, Србија може одобрити финансијским институцијама Србије које извештавају да се ослањају на процедуре дужне пажње спроведене од стране трећих лица, у мери у којој је то прописано релевантним прописима Трезора САД.

Ж. Алтернативне процедуре за нове рачуне отворене пре ступања на снагу овог споразума

1. Примењивост: Уколико је Србија доставила писано обавештење САД-у пре ступања на снагу овог споразума да на дан 1. јул 2014. године Србија није имала правну надлежност да затражи од Финансијских институција Србије које извештавају или (i) да захтевају од власника рачуна нових рачуна физичких лица да доставе изјаву која је наведена у члану III овог Анекса I или (ii) да спроведу све поступке дужне пажње који се односе на рачуне нових субјеката који су наведени у одељку Б овог Анекса I, онда Финансијске институције Србије које извештавају могу да примене алтернативне процедуре описане у под-ставу Е(2) овог члана, зависно од случаја, на те нове рачуне уместо процедура које се иначе захтевају по основу овог Анекса I. Алтернативне процедуре описане у ставу Е(2) овог члана биће на располагању само за оне нове рачуне физичких лица или нове рачуне субјеката, зависно од случаја, који су отворени на ранији датум између (i) датума када је Србија била у могућности да примора финансијске институције Србије које извештавају да испуњавају процедуре дужне пажње описане у члану III или члану Б овог Анекса I, зависно од случаја, о ком датуму ће Србија обавестити САД у писаној форми до датума ступања на снагу овог споразума, или (ii) датум ступања на снагу овог споразума. Уколико се примењују алтернативне процедуре за нове рачуне субјеката отворених на дан или пре 1. јула 2014. и пре 1. јануара 2015. године описане у ставу Ж овог члана у погледу свих нових рачуна субјеката или јасно идентификованих група таквих рачуна, алтернативне процедуре описане у овом ставу Е се не могу примењивати у погледу тих нових рачуна субјеката. За све друге нове рачуне, Финансијске институције Србије које извештавају морају да примењују поступке дужне пажње описане у члану III или члану Б овог Анекса I, зависно од случаја, да би установиле да ли се ради о рачуну о коме се извештава САД-у или о рачуну Финансијске институције која не учествује.

2. Алтернативне процедуре

а) У року од једне године након датума ступања на снагу овог споразума, Финансијске институције Србије које извештавају морају: (i) у погледу новог рачуна физичког лица описаног у ставу Е(1) овог члана да затраже издавање изјаве описане у члану III овог Анекса I и да потврде да је основаност такве изјаве у складу са процедурама описаним у члану III Анекса I и (ii) у вези са новим рачуном субјекта који је описан у ставу Е(1) овог члана, обаве процедуру дужне пажње наведене у члану Б овог Анекса I и затраже информације уколико је то потребно да би документовале рачун, укључујући сваку изјаву, које се траже у члану Б овог Анекса I.

б) Србија мора да извештава о сваком новом рачуну који је идентификован у складу са ставом Е(2)(а) овог члана као о рачуну о коме се извештава САД-у или као о рачуну који држи Финансијска институција која не учествује, зависно од случаја, на датум који је каснији од: (i) наредног 30. септембра након датума када је рачун идентификован као рачун о коме се извештава САД-у или као рачун који држи Финансијска институција која не учествује, зависно од случаја, или (ii) 90 дана након што је рачун идентификован као рачун о коме се извештава САД-у или као рачун који држи Финансијска институција која не учествује, зависно од случаја. Информације о којима је потребно извештавати у погледу таквог новог рачуна представљају сваку информацију о којој би се извештавало по основу овог споразума уколико би нови рачун био идентификован као рачун о коме се извештава САД-у или као рачун који држи Финансијска институција која не учествује, зависно од случаја, од датума када је рачун отворен.

в) До датума који представља једну годину након датума ступања на снагу овог споразума, Финансијске институције Србије које извештавају морају да затворе сваки нови рачун који је описан у ставу Е(1) овог члана за који нису биле у могућности да прикупе потребне изјаве или другу документацију у складу са процедурама описаним у ставу Е(2) овог члана. Поред тога, до датума који пада једну годину након ступања на снагу овог споразума, Финансијске институције Србије које извештавају морају: (i) у вези са тако затвореним рачунима који су пре тог затварања били нови рачуни физичких лица (без обзира на то да ли су ти рачуни били рачуни велике вредности) да спроведу процедуре дужне пажње које су наведене у ставу Г члана II овог Анекса I, или (ii) у вези са тако затвореним рачунима који су пре тог затварања били нови рачуни субјеката да спроведу процедуре дужне пажње које су наведене у члану IV овог Анекса I.

г) Србија мора да извештава о сваком затвореном рачуну који је идентификован у складу са ставом Е(2)(в) овог члана као о рачуну о коме се извештава САД-у или као о рачуну који држи Финансијска институција, зависно од случаја која не учествује, до датума који је каснији од: (i) наредног 30. септембра након датума када је рачун идентификован као рачун о коме се извештава САД-у или као рачун који држи Финансијска институција која не учествује, зависно од случаја, или (ii) 90 дана након што је рачун идентификован као рачун о коме се извештава САД-у или као рачун који држи Финансијска институција која не учествује, зависно од случаја. Информације о којима је потребно извештавати у погледу таквог затвореног рачуна представљају сваку информацију о којој би се извештавало по основу овог споразума уколико би рачун био идентификован као рачун о коме се извештава САД-у или као рачун који држи Финансијска институција која не учествује, зависно од случаја, од датума када је рачун отворен.

З. Алтернативне процедуре за нове рачуне отворене на датум или након 1. јула 2014. а пре 1. јануара 2015. године. За нове рачуне субјеката који су отворени на датум или након 1. јула 2014. а пре 1. јануара 2015. године или у погледу свих нових рачуна субјеката или одвојено у погледу сваке јасно идентификоване групе тих рачуна, Србија може да дозволи Финансијским институцијама Србије које учествују да третирају те рачуне као већ постојеће рачуне субјеката и да примењују процедуре дужне пажње које се односе на постојеће рачуне субјеката а које су наведене у члану IV овог анекса и уместо процедура дужне пажње које су наведене у члану Б овог анекса I. У овом случају, процедуре дужне пажње из члана IV овог анекса I морају да се примењују без обзира на салдо на рачуну или прага вредности који је наведен у ставу А одељка IV овог анекса I.

АНЕКС II

Следећи субјекти третираће се као изузети крајњи корисници, или усаглашене ФФИ, у складу са датим околностима, а следећи рачуни сматраће се искљученим из дефиниције финансијских рачуна.

Овај анекс II може бити измењен на основу заједничке писане одлуке између надлежних органа Србије и САД у циљу: (1) да се укључе додатни субјекти и рачуни који представљају низак ниво ризика да буду употребљени од стране лица из САД-а у циљу незаконитог избегавања плаћања пореза и који имају сличне карактеристике као субјекти и рачуни описани у овом Анексу II, на датум потписивања Споразума; или (2) да се уклоне субјекти и рачуни који, услед промењених околности, више не представљају низак ниво ризика да буду употребљени од стране лица из САД-а у циљу незаконитог избегавања плаћања пореза. Било које такво додавање, или уклањање важиће од датума потписивања заједничке одлуке, осим уколико није другачије у њој одређено. Процедуре за постизање заједничке одлуке могу бити укључене у заједнички споразум или аранжман, како је то описано у ставу 6. члана 3. овог споразума.

I. Изузети крајњи корисници, осим Фондова. Следећи Ентитети третираће се као Финансијске институције Србије које не извештавају и као изузети крајњи корисници, у складу са секцијама 1471 и 1472 Кодекса интерних прихода САД, осим у односу на плаћање извршено по основу обавезе која је у вези са комерцијалном финансијском активношћу којом се бави Одређено осигуравајуће друштво, Кастоди, или Депозитна институција.

A. Владино тело. Влада Србије, било који политички орган или организације Србије (који, у циљу избегавања било какве сумње, укључује државу, покрајину, округ или општину), или свака агенција или инструментални орган у потпуном власништву Србије, или једна или више од напред наведених (свака од њих „тело Владе Србије”). Ова категорија је састављена од интегралних делова, контролисаних ентитета и политичких органа или организација Србије.

1. Саставни део Србије означава било које лице, организацију, агенцију, биро, фонд, инструментални орган или неко друго тело, без обзира како је означено, које чини владајућу надлежну власт Србије. Нето приходи владајуће надлежне власти Србије морају се уплаћивати у корист њеног сопственог рачуна, или на друге рачуне Србије, при чему ни један део не може одлазити у корист било ког приватног лица. Саставни део не укључује било ког појединца који је суверен, званичник, или администратор који делује у приватном или личном својству.

2. Контролисани субјекат означава субјекат који је формално одвојен од Србије, или који на неки други начин представља посебан правни субјекат, под условом:

а) Да је такав субјекат у потпуном власништву и под контролом једног или више субјеката Владе Србије, било директно или путем једног или више контролисаних субјеката;

б) Да се нето приход субјекта уплаћује на његов сопствени рачун, или на рачуне једног или више субјекта Владе Србије, а ни један део тог прихода не иде у корист било ког приватног лица; и

в) Да се актива субјекта поверава једном или више субјеката Владе Србије, након његове ликвидације.

3. Приход не иде у корист приватних лица уколико су таква лица циљани корисници владиног програма, а програмске активност се спроводе за широку јавност у вези са општим добром, или се односе на администрацију извесне фазе државне управе. Без обзира на напред наведено, сматра се да приход одлази у корист приватних лица, уколико је приход настао на основу комерцијалног пословања владиног субјекта, као што је пословно банкарство, које пружа финансијске услуге приватним лицима.

Б. Међународна организација. Било која међународна организација, или свака агенција или инструментални орган у њеном потпуном власништву. Ова категорија укључује сваку међудржавну организацију (укључујући и наднационалну организацију) (1) која је састављена првенствено од влада које нису влада САД; (2) која има на снази споразум о главном седишту са Србијом; и (3) чији приход не иде у корист приватних лица.

В. Централна банка. Институција, која је по закону или овлашћењу владе, врховна власт, различита од Владе Србије, која емитује инструменте намењене да буду у оптицају као валута. Таква институција може укључивати инструментални орган који је одвојен од Владе Србије, без обзира да ли је у власништву Србије, у целини или делом.

II. Фондови који се квалификују као Изузети крајњи корисници. Следећи субјекти третираће се као Неизвештајне финансијске институције Србије и као изузети крајњи корисници у складу са секцијама 1471 и 1472 Кодекса интерних прихода САД-а.

A. Пензијски фонд са широким учешћем. Фонд, основан у Србији, да би обезбедио пензију, инвалиднину или накнаде за случај смрти, или било коју комбинацију наведених, корисницима који су садашњи или бивши запослени (или лица означена као такви запослени) једног или више послодаваца, као накнаду за услуге које су пружали, под условом да фонд:

1. Нема ниједног корисника са правом на више од пет процената имовине фонда;

2. Предмет је владине регулативе и подноси годишње извештаје о својим корисницима надлежним пореским органима Србије; и

3. Испуњава најмање један од следећих захтева:

a) Фонд је углавном изузет од плаћања пореза у Србији на инвестициони приход на основу закона Србије, по основу свог статуса као пензијски фонд или пензијски план;

б) Фонд прима најмање 50 процената својих укупних доприноса (осим трансфера средстава из других планова описаних у ставовима А до В овог члана, или са пензијских рачуна описаних у ставу А (1) члана V овог Анекса II) од послодаваца који га подржавају.

в) Дистрибуција или повлачење средстава из фонда дозвољено је само у случају настанка специфичних догађаја повезаних са пензионисањем, инвалидитетом, или смрћу (осим у случају rollover дистрибуције – преноса у друге пензионе фондове описане у ставовима А до В овог члана, или пензијских рачуна описаних у ставу А(1) члана V овог Анекса II), или са пеналима примењивим на дистрибуцију или повлачења учињене пре таквих специфицираних догађаја; или

г) Доприноси (осим одређених дозвољених надокнађујућих доприноса) запослених фонду ограничени су у вези са зарађеним приходом запосленог, или не могу прелазити вредност од УСД 50.000 годишње применом правила наведених у Анексу I за агрегирање рачуна и валутног превођења.

Б. Пензиони фонд са ужим учешћем. Фонд, основан у Србији, да би обезбедио пензију, инвалиднину или накнаде за случај смрти корисницима који су садашњи или бивши запослени (или лица означена као такви запослени) једног или више послодаваца, као накнаду за услуге које су пружали, под условом да:

1. Фонд има мање од 50 учесника;

2. Фонд подржава један или више послодаваца, који нису Инвестициони субјекти или Пасивни НФФЕ;

3. Доприноси запосленог и послодавца фонду (изузев трансфера средстава од споразумом квалификованих пензијских фондова описаних у ставу А овог члана, или са пензијских рачуна описаних у ставу А(1) члана V овог Анекса II) ограничени су по реду, по основу зарађеног прихода и компензације запосленог;

4. Учесници, који нису резиденти Србије, немају права на више од 20 процената средстава фонда; и

5. Фонд је подложан владиној регулативи и подноси годишње извештаје о својим корисницима надлежним пореским органима Србије.

В. Пензијски фонд Изузетог крајњег корисника. Фонд, основан у Србији од стране изузетог крајњег корисника, којим се обезбеђују пензије, инвалиднине, или накнаде за случај смрти корисницима или учесницима, који су садашњи или бивши запослени код изузетог крајњег корисника (или лица означена као такви запослени), или лица која нису садашњи или бивши запослени, уколико се накнаде обезбеђују таквим корисницима или учесницима као накнаде за личне услуге пружене изузетом крајњем власнику.

Г. Инвестициони субјекат у потпуном власништву изузетог крајњег корисника. Субјекат који је Финансијска институција Србије, искључиво зато што је Инвестициони субјекат, под условом да сваки директни држалац власничког учешћа у субјекту јесте изузети крајњи корисник, а сваки директни држалац дужничког учешћа у таквом субјекту је Депозитна институција (у односу на зајам који је дат таквом субјекту), или је изузети крајњи корисник.

III. Финансијске институције малог или ограниченог обима које се квалификују као усаглашене ФФИ. Следеће финансијске институције сматраће се Неизвештајним финансијским институцијама Србије, које ће се третирати као усаглашене ФФИ за потребе одредаба у складу са секцијом 1471 Кодекса интерних прихода САД-а.

A. Финансијска институција са локалном базом клијената. Финансијска институција која задовољава следеће захтеве:

1. Финансијска институција мора бити лиценцирана и регулисана као финансијска институција по законима Србије;

2. Финансијска институција не сме имати стално место пословања ван Србије. У ту сврху, стално место пословања не укључује локацију која се не рекламира у јавности и са које Финансијска институција обавља искључиво административне функције;

3. Финансијска институција не сме тражити клијенте или власнике рачуна изван територије Србије. У том смислу, неће се сматрати да је Финансијска институција тражила клијенте или власнике рачуна изван територије Србије само зато што Финансијска институција (а) послује преко вебсајта, под условом да вебсајт не наводи изричито да Финансијска институција опслужује Финансијске рачуне или пружа услуге нерезидентима, нити на било који начин циља или тражи клијенте из САД-а или власнике рачуна, или (б) рекламира се у штампаним медијима или на радију или на телевизијским каналима који се дистрибуирају или емитују првенствено унутар Србије, али се истовремено дистрибуирају или емитују у другим земљама, под условом да такво рекламирање не указује на специфичан начин да Финансијска институција омогућава Финансијске рачуне или услуге нерезидентима, нити на неки други начин циља или тражи клијенте САД-а или власнике рачуна;

4. Финансијска институција мора, по законима Србије, да идентификује резидентне власнике рачуна у циљу информативног извештавања, или наплате пореза по одбитку у односу на Финансијске рачуне које држе резиденти, или у циљу испуњавања обавеза дужне пажње у циљу спречавања прања новца који важе у Србији;

5. Најмање 98 процената финансијских рачуна, по вредности коју држи Финансијска институција морају бити рачуни резидената (укључујући резиденте који су субјекти) Србије;

6. Почев од 1. jула 2014. године, или од датума који Финансијска институција наводи да примењује ФФИ сходно ставу А, Финансијска институција мора успоставити политике и процедуре, усаглашене са онима наведеним у Анексу I, да би се спречило да Финансијска институција обезбеди финансијски рачун било којој Финансијској институцији која не учествује и да прати да ли Финансијска институција отвара или држи финансијски рачун за било које Одређено лице из САД-а, које није резидент Србије (укључујући Лице из САД-а које је било резидент Србије када је финансијски рачун био отворен, али је касније престало да буде резидент Србије), или за било ког Пасивног НФФЕ које контролишу лица која су резиденти САД-а или држављани САД-а, а који нису резиденти Србије;

7. Такве политике и процедуре морају обезбедити, у случају идентификовања било којег финансијског рачуна који држи Одређено лице из САД-а које није резидент Србије, или које држи Пасивни НФФЕ који контролишу лица која су резиденти САД-а или држављани САД-а, а који нису резиденти Србије, финансијска институција мора пријавити такав финансијски рачун, као што би било захтевано уколико је финансијска институција Финансијска институција Србије која извештава (укључујући и поступање по примењивим захтевима за регистрацијом на ИРС ФАТКА регистрационом вебсајту), или да такав финансијски рачун буде затворен;

8. У односу на постојећи рачун који држи појединац који није резидент Србије или неки субјекат, финансијска институција мора проверити такве постојеће рачуне у складу са процедурама наведеним у Анексу I, а које се односе на постојеће рачуне за идентификовање било ког Рачуна који подлеже извештавању САД-у, или финансијског рачуна који држи нека Финансијска институција која не учествује и мора пријавити такав финансијски рачун, као што би то било захтевано да је финансијска институција финансијска институција Србије која извештава (укључујући сходно примењиве захтеве за регистрацијом на вебсајту ИРС ФАТЦА о регистрацији), или мора затворити такав финансијски рачун;

9. Сваки повезани субјекат Финансијске институције, који је Финансијска институција, мора бити основан или организован у Србији, а у случају и са изузетком било ког Повезаног субјекта који је пензијски фонд, на начин описан у ставовима А до Г члана II овог Анекса II, мора задовољавати захтеве прописане у овом ставу А; и

10. Финансијска институција не сме имати политике или праксе које су дискриминаторне у односу на отварање или држање финансијских рачуна за физичка лица који су Одређена лица из САД-а и резиденти Србије.

Б. Локална банка. Финансијска институција која задовољава следеће захтеве:

1. Финансијска институција која послује искључиво (а лиценцирана је и регулисана законима Србије) као (а) банка, или (б) кредитна унија или слична задружна кредитна организација која послује без профита;

2. Финансијска институција, чије се пословање састоји првенствено од примања депозита од и одобравања кредита физичким лицима, која нису повезана са банком и, када је у питању кредитна унија или слична задружна кредитна организација, члановима, под условом да ниједан члан нема више од пет процената учешћа у таквој кредитној унији или задружној кредитној организацији;

3. Финансијска институција, која задовољава захтеве наведене у ставовима А(2) и А(3) овог члана, под условом да, поред ограничења наведених на интернет страници описаном у ставу А(3) овог члана, та интернет страница не дозвољава отварање Финансијског рачуна;

4. Финансијска институција, која нема више од УСД 175 милиона вредности активе у свом билансу стања, као и Финансијска институција и било који Повезани субјекат, који заједно немају више од УСД 500 милиона укупне активе на свом консолидованом, или комбинованом билансу стања; и

5. Било који Повезани субјекат мора бити основан или организован у Србији, а сваки повезани субјекат који је финансијска институција, са изузетком било ког повезаног субјекта који је пензијски фонд, описан у ставовима А до Д члана II овог Анекса II, или је Финансијска институција само са рачунима ниске вредности, описаним у ставу В овог члана, мора задовољити захтеве наведене у овом ставу Б.

В. Финансијске институције које држе само рачуне ниске вредности. Финансијске институције Србије које задовољавају следеће захтеве:

1. Финансијска институција није инвестициони субјекат;

2. Ни један Финансијски рачун који држи Финансијска институција или било који повезани субјекат, нема стање или вредност већу од УСД 50.000, примењујући правила одређена у Анексу I за агрегацију рачуна и за валутно превођење; и

3. Финансијска институција нема више од УСД 50 милиона активе у свом билансу стања, а Финансијска институција и било који повезани субјекат, заједно немају више од УСД 50 милиона укупне активе на својим консолидованим или комбинованим билансима стања.

Г. Квалификовани издавалац кредитних картица. Финансијска институција Србије која задовољава следеће захтеве:

1. Финансијска институција, која је Финансијска институција искључиво зато што је издавалац кредитних картица, а која прима депозите само онда када клијент изврши плаћање веће од стања које је доспело за наплату у односу на картицу, а вишак уплате се не врати одмах клијенту; и

2. Након датума каснијег од 1. јула 2014. године, или од датума од којег Финансијска институција наводи да примењује ФФИ сходно ставу А, Финансијска институција спроводи политике и процедуре у циљу спречавања да депозити клијената пређу износ од УСД 50.000, или обезбеђења да било који депозит клијента који прелази износ од УСД 50.000, у сваком од тих случајева примењујући правила наведена у Анексу I за агрегацију рачуна и валутно превођење, буде рефундиран клијенту у року од 60 дана. У ту сврху, депозит клијента не односи се на кредитна стања до мере оспораваних наплата, али укључује кредитна стања која су резултат повраћаја робе.

IV. Инвестициони ентитети који се квалификују као усаглашене ФФИ и друга посебна правила. Финансијске институције описане у ставовима А до Д овог члана у финансијске институције Србије које не извештавају, које ће се третирати као усаглашене ФФИ у складу са секцијом 1471 Кодекса интерних прихода САД. Поред тога, став Ђ овог члана прописује посебна правила која се примењују на Инвестициони субјекат.

A. Повереници – Документовани труст. Труст основан по законским одредбама Србије до оне мере до које је повереник повереничког фонда Извештајна финансијска институција САД-а, Извештајни Модел 1 ФФИ, или ФФИ која учествује, а која пријављује све информације прописане за пријављивање у складу са одредбама Споразума, а у вези са свим Рачунима САД који подлежу извештавању Повереничког фонда.

Б. Спонзорисани Инвестициони субјекат и Контролисана страна корпорација. Финансијска институција описана у ставу Б(1), или Б(2) овог члана, која има спонзорски ентитет који задовољава све захтеве прописане у ставу Б(3) овог члана.

1. Финансијска институција, која је спонзорисани инвестициони субјекат, уколико је то (а) неки Инвестициони субјекат основан у Србији, који није квалификовани посредник, инострано партнерство које врши плаћање пореза по одбитку, или инострани поверенички фонд који врши плаћање пореза по одбитку у складу са релевантним прописима Трезора САД-а; и (б) Субјекат који је уговорио са Финансијском институцијом да делује као спонзорски субјекат за Финансијску институцију.

2. Финансијска институција ће се сматрати за спонзорисану контролисану инострану корпорацију, уколико је (а) Финансијска институција контролисана страна корпорација1, организована у складу са законским одредбама Србије, а која није квалификовани посредник, инострано партнерство које врши, или инострани труст који врши обуставу у складу са релевантним прописима Трезора САД-а; (б) Финансијска институција која је у целости у власништву, било непосредно или посредно, Финансијске институције САД која извештава која је сагласна да делује, или захтева од ентитета који је повезан са Финансијском институцијом да делује, као спонзорски субјекат за Финансијску институцију; и (ц) Финансијска институција која дели заједнички електронски систем рачуна са спонзорским субјектом, који омогућава спонзорском субјекту да идентификује све власнике рачуна и примаоце уплата финансијске институције, као и да има приступ свим информацијама о рачунима и клијентима које води финансијска институција, укључујући, али без ограничења, на информације о идентитету клијента, документацији клијента, стању на рачуну и свим плаћањима која се врше у корист власника рачуна или примаоца уплате.

3. Спонзорски субјекат задовољава следеће захтеве:

a) Спонзорски субјекат је овлашћен да делује у име Финансијске институције (као менаџер фонда, повереник, корпоративни директор, или руководећи партнер) да би испуњавао примењиве захтеве за регистрацијом на ИРС ФАТKА регистрационој интернет страници;

––––––––––––––

1 „Контролисана страна корпорација” означава било коју страну корпорацију уколико више од 50 процената укупних права гласа за све врсте акција такве корпорације које носе право гласа, или уколико је укупна вредност акција такве корпорације у власништву, или се сматра да је у власништву „акционара из Сједињених Држава”, на било који дан током године која подлеже опорезивању такве стране корпорације. Израз „акционар из Сједињених Држава” означава, у односу на било коју страну корпорацију, САД лице које има у власништву, или се сматра да има у власништву, 10 процената или више од укупних комбинованих права гласа за све класе акција које садрже право гласа у таквој страној корпорацији.

б) Спонзорски субјекат је регистрован као спонзорски субјекат код ИРС на ИРС ФАТKА регистрационој интернет страници;

в) Уколико спонзорски субјекат идентификује неки рачун који подлеже извештавању САД-у у односу на финансијску институцију, спонзорски субјекат региструје Финансијску институцију у складу са примењивим захтевима за регистрацијом на ИРС ФАТКА регистрационој интернет страници и то на дан, или пре 31. децембра 2015. године и датум који је 90 дана након што је такав Рачун САД-а који подлеже извештавању први пут идентификован;

г) Спонзорски субјекат сагласан је да спроводи, у име финансијске институције, све процедуре дужне пажње, обустављање, извештавање и друге обавезе које би било потребно да Финансијска институција обавља уколико јесте Финансијска институција Србије која извештава;

д) Спонзорски субјекат идентификује финансијску институцију и укључује идентификациони број финансијске институције (добијен на основу примењивих регистрационих услова на ИРС ФАТКА регистрационој интернет страници) у свим извештавањима, која врши у име финансијске институције; и

ђ) Спонзорском ентитету статус спонзора није био опозван.

В. Спонзорисани, Инвестициони инструмент са малим бројем улагача. Финансијска институција Србије која задовољава следеће захтеве:

1. Финансијска институција је финансијска институција искључиво зато што је Инвестициони субјекат, а није квалификовани посредник, инострано партнерство које врши обуставу, или инострани труст који врши обуставу у складу са релевантним прописима Трезора САД;

2. Спонзорски субјекат је финансијска институција САД која извештава, Извештајни Модел 1 ФФИ, или ФФИ која учествује, овлашћена да делује у име финансијске институције (у својству професионалног менаџера, повереника, или руководећег партнера), а која је сагласна да спроводи, у име финансијске институције, дужну пажњу, обустављање, извештавање и друге обавезе које би Финансијска институција била обавезна да обавља да је Финансијска институција Србије која извештава;

3. Финансијска институција се не ангажује као инвестициони инструмент неповезаних лица;

4. Двадесет или мање појединаца власници су свих дужничких и Власничких учешћа у Финансијској институцији (занемарујући дужничка учешћа у власништву ФФИ која учествује и усаглашене ФФИ, као и Власничка учешћа у субјекту, уколико тај субјекат поседује 100 процената власничких учешћа у Финансијској институцији, а сам је спонзорисана Финансијска институција, описана у овом ставу В); и

5. Спонзорски субјекат испуњава следеће захтеве:

а) Спонзорски субјекат је регистрован као спонзорски субјекат код ИРС на ИРС ФАТКА регистрационој интернет страници;

б) Спонзорски субјекат је сагласан да спроводи, у име Финансијске институције, сву дужну пажњу, обустављање, извештавање и друге обавезе које би Финансијска институција морала да обавља уколико јесте Финансијска институција Србије која извештава, и задржава и чува документацију сакупљену у вези са Финансијском институцијом у периоду од шест година;

в) Спонзорски субјекат идентификује Финансијску институцију у свим извештавањима која се обављају у име Финансијске институције; и

г) Спонзорском субјекту статус спонзора није опозван.

Г. Инвестициони саветници и Инвестициони менаџери. Инвестициони субјекат основан у Србији, а који је Финансијска институција искључиво зато што (1) пружа инвестициони савет, као и делује у име, или (2) управља портфолијима за рачун и делује у име клијента у сврху инвестирања, управљања, или руковођења средствима депонованим на име клијента код Финансијске институције, која није Финансијска институција која не учествује.

Д. Колективни инвестициони инструмент. Инвестициони ентитет, основан у Србији и регулисан као колективни инвестициони инструмент, под условом да целокупно учешће у колективном инвестиционом инструменту (укључујући и дужничко учешће веће од УСД 50.000) држе, непосредно или путем једног или више изузетих крајњих корисника, Активне НФФЕ, описане у ставу Б(4) члана VI Анекса I, Лица из САД која нису Одређена лица из САД, или Финансијске институције које нису финансијске институције које не учествују.

Ђ. Посебна правила. Следећа правила примењиваће се на Инвестициони субјекат:

1. У односу на учешће у Инвестиционом ентитету, који је колективни инвестициони инструмент, описан у ставу Д овог члана, обавезе извештавања сваког Инвестиционог субјекта (оних који нису Финансијска институција путем које се држи учешће у колективном инвестиционом инструменту) сматраће се да су испуњене.

2. У односу на учешће у:

a) Инвестиционом субјекту, основаном у Партнерској јурисдикцији, који је регулисан као колективни инвестициони инструмент, чија учешћа (укључујући дужничка учешћа која прелазе УСД 50.000) држе непосредно, или кроз једног или више крајњих корисника, Активне НФФЕ, описане у ставу Б(4) члана VI Анекса I, Лица из САД, која нису Одређена лица из САД, или Финансијске институције које нису финансијске институције које не учествују; или

б) Инвестиционом ентитету, који је квалификован као колективни инвестициони инструмент у складу са релевантним прописима Трезора САД-а;

обавеза извештавања било ког Инвестиционог ентитета, који је Финансијска институција Србије (осим Финансијске институције кроз коју се држи учешће у колективном инвестиционом инструменту) сматраће се да је испуњена.

3. У односу на учешћа у Инвестиционом ентитету, основаном у Србији, а који није описан у ставу Д или ставу Ђ (2) овог члана, у складу са ставом 4. члана 5 Споразума, обавезе извештавања свих других Инвестиционих ентитета, у погледу таквих учешћа, сматраће се испуњеним уколико су информације захтеване за извештавање од првопоменутог Инвестиционог ентитета, у складу са одредбама Споразума у односу на таква учешћа, пријављене од тог Инвестиционог ентитета, или другог лица.

4. Инвестициони ентитет, основан у Србији и регулисан као колективни инвестициони инструмент, неће бити искључен из квалификације у складу са ставом Д, или ставом Ђ(2) овог члана, или на неки други начин, као усаглашена ФФИ, искључиво зато што је колективни инвестициони инструмент емитовао физичке акције на доносиоца, под условом:

a) Да колективни инвестициони инструмент није емитовао и не емитује било какве физичке акције на доносиоца након 31. децембра 2012. године;

б) Да колективни инвестициони инструмент повуче све такве акције након откупа;

в) Да колективни инвестициони инструмент (или Извештајна финансијска институција Србије) спроводи процедуре дужне пажње, наведене у Анексу I и пријављује било коју информацију прописану за извештавање у вези са свим таквим акцијама када су такве акције понуђене за откуп, или друга плаћања; и

г) Да је колективни инвестициони инструмент успоставио политике и процедуре како би осигурао да су такве акције откупљене или повучене што је пре могуће, а у сваком случају пре 1. јануара 2017. године.

V. Рачуни који су искључени из Финансијских рачуна. Следећи рачуни ће бити искључени из дефиниције Финансијских рачуна, те се тако неће сматрати да су Рачуни који подлежу извештавању САД-у.

A. Одређени штедни рачуни.

1. Пензијски рачун. Пензијски рачун, који се води у Србији и који задовољава следеће услове по законима Србије:

a) Рачун је регулисан као лични пензијски рачун, или је део регистрованог или регулисаног пензијског плана за пружање пензија или пензијских накнада (укључујући инвалиднину и накнаду за случај смрти);

б) Рачун има пореске олакшице (тј. доприноси рачуну, који би иначе били предмет опорезивања по законима Србије, одбијају се или искључују из бруто прихода власника рачуна, или се опорезују по нижој стопи, или се опорезивање инвестиционог прихода са рачуна одлаже, или опорезује по нижој пореској стопи);

в) Обавезно је годишње информационо извештавање пореским властима Србије у односу на рачун;

г) Повлачења средстава условљена су постизањем одређене старосне границе за пензионисање, инвалидитетом, или смрћу, или се примењују пенали на повлачења средстава пре таквих специфицираних догађаја; и

д) Или су (i) годишњи доприноси ограничени на УСД 50.000 или мање, или (ii) постоји максимални животни лимит за допринос на рачуну од УСД 1.000.000 или мање, у оба случаја уз примену правила наведених у Анексу I за агрегацију рачуна и валутно превођење.

2. Штедни рачуни који нису пензијски рачуни. Рачун који се држи у Србији (осим као Уговор о осигурању, или Уговор о рентном осигурању), а који задовољава следеће захтеве, у складу са законима Србије.

a) Рачун је предмет регулативе као инструмент штедње за потребе које нису пензијске;

б) Рачун има пореске олакшице (тј. доприноси рачуну, који би иначе били предмет опорезивања по законима Србије, одбијају се или искључују из бруто прихода власника рачуна, или се опорезују по нижој стопи, или се опорезивање инвестиционог прихода са рачуна одлаже, или опорезује по нижој пореској стопи);

в) Повлачење средстава са рачуна условљено је испуњавањем специфичних критеријума везаних за намену штедног рачуна (на пример, обезбеђење накнада за образовање или здравство), или се примењују пенали на повлачења средстава пре него што су такви критеријуми испуњени; и

г) Годишњи доприноси ограничени су на УСД 50.000, или мање, применом правила одређених у Анексу I за агрегацију рачуна и валутно превођење.

Б. Одређени уговори доживотног осигурања. Уговор о животном осигурању који се води у Србији, са периодом покрића који ће се завршити пре него што осигурано лице достигне старост од 90 година, под условом да уговор задовољава следеће услове:

1. Периодичне премије, које се не смањују током времена, плативе су најмање годишње током периода важности уговора, или до 90. године живота осигураника, шта год је краће;

2. Уговор нема уговорну вредност коју било које лице може узети (повлачењем, зајмом или на неки други начин), без раскида уговора;

3. Износ (изузев накнаде за случај смрти), платив по раскиду или престанку уговора, не може превазилазити укупне премије уплаћене по уговору, умањене за износ у случају смрти, болести, као и накнаде трошкова (било да се стварно наплаћују или не) за период или периоде трајања уговора, као и све износе плаћене пре раскида, или престанка уговора; и

4. Уговор није под залогом преузимаоца.

В. Рачун који се води у вези са имовинском заоставштином. Рачун који се води у Србији, искључиво у вези са имовинском заоставштином, уколико документација за тај рачун укључује примерак тестамента покојника или умрлицу.

Г. Наменски рачун. Рачун, који се води у Србији, а који је отворен у вези са једним од следећег:

1. По основу судског налога, или пресуде.

2. Продаја, размена, или лизинг непокретности или личне имовине, под условом да рачун испуњава следеће захтеве:

a) Рачун је финансиран искључиво авансима, капаром, депоновањем износа који одговара обезбеђењу неке обавезе директно везане за трансакцију, или неко слично плаћање, или је финансиран из финансијске активе депоноване на рачун у вези са продајом, разменом или лизингом имовине;

б) Рачун је отворен и користи се искључиво да би се обезбедило извршење обавеза купца да плати купопродајну цену имовине, продавца да плати било које друге обавезе, или закуподавца, односно закупца да плати било које штете које могу настати на имовини која је предмет уговора о закупу;

в) Средства на рачуну, укључујући и приход који се по њему зарађује, биће плаћена, или на неки други начин распоређена у корист купца, продавца, закуподавца, или закупца (укључујући и измирење обавеза тих лица) онда када имовина буде продата, размењена, или предата, или када се оконча период закупа;

г) Рачун није маргинални, или сличан рачун, отворен у вези са продајом или разменом финансијске активе; и

д) Рачун није повезан са рачуном кредитне картице.

3. Обавезу Финансијске институције, која сервисира зајам обезбеђен непокретношћу, да остави по страни део плаћања искључиво да би се олакшала плаћања пореза, или осигурања везаних за непокретност у каснијим периодима.

4. Обавезу Финансијске институције да искључиво олакшава плаћања пореза у каснијим периодима.

Д. Рачуни у Партнерској јурисдикцији. Рачун, који се води у Србији и који је искључен из дефиниције Финансијског рачуна на основу споразума између САД-а и друге Партнерске јурисдикције како би се олакшала примена ФАТKА прописа, под условом да је такав рачун предмет истих услова и надзора предвиђених законском регулативом те друге Партнерске јурисдикције, као да је такав рачун отворен у тој Партнерској јурисдикцији и води га финансијска институција из Партнерске јурисдикције у тој Партнерској јурисдикцији.

VI. Дефиниције. Следеће додатне дефиниције примењиваће се на описе који су дати напред:

A. Извештајни Модел 1 ФФИ. Израз Извештајни Модел 1 ФФИ означава финансијску институцију у односу на коју је влада, која није САД или њена агенција, сагласна да добија и размењује информације у складу са Моделом 1 ИГА, осим у случају финансијске институције која се третира као Финансијска институција која не учествује у складу са одредбама Модела 1 ИГА. За потребе ове дефиниције, израз Модел 1 ИГА означава аранжман између САД-а, или Трезора, и владе, која није влада САД-а, или једне и више њених агенција у циљу спровођења ФАТКА прописа путем извештавања Финансијских институција тој неамеричкој влади, или агенцији, што ће бити праћено аутоматском разменом таквих пријављених информација са ИРС.

Б. ФФИ која учествује. Израз ФФИ која учествује означава Финансијску институцију, која је сагласна да поштује захтеве ФФИ Споразума, укључујући и Финансијску институцију описану у Моделу 2 ИГА, а која је пристала да се усаглашава са захтевима наведеним у ФФИ Споразуму. Израз ФФИ која учествује, такође, укључује огранак квалификованог посредника Извештајне финансијске институције САД-а, осим уколико такав огранак није Извештајни Модел 1 ФФИ. За потребе ове дефиниције, израз ФФИ Споразум означава споразум који одређује услове неопходне да би се Финансијска институција третирала као усаглашена са условима наведеним у секцији 1471(б) Кодекса Интерних прихода САД. Поред тога, за потребе ове дефиниције, израз Модел 2 ИГА означава аранжман склопљен између САД, или Трезора, и неке неамеричке владе или једне или више њених агенција, да би се олакшала примена ФАТКА прописа путем извештавања Финансијских институција директно ИРС-у, у складу са захтевима садржаним у ФФИ Споразуму, допуњених разменом информација између такве неамеричке владе, или њене агенције и ИРС.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.