Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Деветој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 23. децембра 2019. године.

ПР број 157

У Београду, 24. децембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, који је потписан у Београду, 19. октобра 2019. године, у оригиналу на српском и руском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије

Влада Републике Србије и Влада Руске Федерације (у даљем тексту: стране),

ради даљег јачања постојећих пријатељских односа између двеју земаља и унапређења узајамно корисне сарадње,

договориле су се о следећем:

Члан 1.
Износ и сврха кредита

1. Руска страна одобриће српској страни државни извозни кредит у износу до 172,5 милиона евра (у даљем тексту: кредит) за финансирање 75 процената вредности сваког уговора о испоруци робе, обављању радова и пружању услуга за пројектовање и изградњу електротехничке инфраструктуре на железничким деоницама „Стара Пазова – Нови Сад” и „Ваљево – Врбница – државна граница са Црном Гором”, као и изградњу јединственог диспечерског центра за управљање кретањем возова на територији Републике Србије (у даљем тексту: уговор) који је закључен између српске и руске овлашћене организације (у даљем тексту: овлашћене организације), а чије финансирање је прихваћено на начин одређен чланом 8. овог споразума.

2. Авансна плаћања износиће 25 процената вредности уговора и српске овлашћене организације уплаћиваће их у корист руских овлашћених организација у конвертибилној валути.

3. Руски удео износиће најмање 75 процената укупне вредности испоручене робе, обављених радова и пружених услуга, предвиђених уговором, и може бити умањен само из разлога технолошке безбедности и економске сврсисходности на основу међусобне сагласности овлашћених органа страна.

4. Кредит се одобрава под условом да не постоје доспели дуг и (или) камате на доспели дуг по државним кредитима које је руска страна одобрила српској страни.

Члан 2.
Коришћење кредита

1. Српска страна ће искористити кредит у периоду од 2020−2025. године.

2. Роба и услуге које се увозе на територију Републике Србије и набављају на њој, у оквиру реализације уговора, ослобађају се од плаћања пореза на додату вредност, царинa и других дажбина на територији Републике Србије.

Огранци руских компанија, регистровани у Републици Србији који врше испоруку робе, обављање радова и пружање услуга у оквиру реализације уговора имају право да међусобна плаћања врше у руским рубљама.

3. Приликом обрачуна за испоруку робе, обављање радова и пружање услуга из средстава кредита користиће се акредитивни облик обрачуна.

4. Датум коришћења сваког износа кредита је:

приликом испорука робе – датум коносмана, товарног листа у авионском саобраћају или других докумената којима се потврђује испорука робе, предвиђених уговором;

приликом обављања радова и пружања услуга – датум документа о примопредаји обављених радова, пружених услуга или датум других докумената којима се потврђује обављање радова, пружање услуга, предвиђених уговором.

5. Најмање шест месеци пре сваке предстојеће календарске године Министарство финансија Републике Србије и Министарство финансија Руске Федерације усагласиће, путем размене писама, износ кредита који ће бити искоришћен у току предстојеће календарске године. Српска страна има право да, у случају потребе, до 1. септембра текуће године коригује, у смислу умањења, износ кредита који ће искористити у текућој години. Српска страна у корист руске стране уплаћује провизију у висини од једног процента усаглашеног износа кредита који није искористила у протеклој календарској години, осим последње календарске године коришћења кредита, након које ће се уплата провизије вршити на начин наведен у ставу 6. овог члана. Уплату наведене провизије српска страна обавља током првог квартала сваке нове календарске године.

Износ коришћења кредита у 2020. години износи највише 14,25 милиона евра.

6. Ако се кредит у потпуности не искористи након истека периода расположивости кредита, наведеног у ставу 1. овог члана, српска страна у року од 30 календарских дана у корист руске стране уплаћује провизију у висини од једног процента износа кредита који српска страна није искористила. Приликом обрачуна износа провизије која подлеже уплати узимају се у обзир уплате провизије које је српска страна раније извршила у складу са ставом 5. овог члана.

7. Плаћања из ст. 5. и 6. овог члана обављају се у еврима или руским рубљама према курсу евра према руској рубљи који одреди Централна банка Руске Федерације два календарска дана пре датума плаћања и не подлежу повраћају од стране руске стране.

Члан 3.
Измиривање кредита

Српска страна измирује фактички искоришћени износ кредита у периоду од пет (5) година у двадесет (20) једнаких рата 30. марта, 30. јуна, 30. септембра и 30. децембра сваке године, при чему ће прво плаћање за измирење кредита бити извршено 30. марта 2026. године.

Члан 4.
Камате на кредит

1. Српска страна руској страни плаћа камату на коришћење кредита по стопи од два (2) процента годишње.

2. Камата на коришћење кредита зарачунава се дневно, почев од датума коришћења сваког износа кредита и закључно с датумом коначног измирења кредита, и српска страна је плаћа 30. марта, 30. јуна, 30. септембра и 30. децембра сваке године. Последње плаћање камате ће бити извршено истовремено с последњим плаћањем у сврху измирења кредита.

3. Камате се зарачунавају полазећи од стварног броја дана који су протекли у 360-дневној години (база 365/360).

Члан 5.
Доспели дуг

1. У случају да било које плаћање у сврху измирења главнице дуга и (или) камате, наведене у чл. 3. и 4. овог споразума, не буде извршено у року од 10 календарских дана од одговарајућег датума плаћања, такав дуг проглашава се доспелим (у даљем тексту: доспели дуг) и на њега ће се зарачунавати камата по стопи од три (3) процента годишње (у даљем тексту: камата на доспели дуг) почев од одговарајућег датума плаћања и закључно с датумом његовог измирења у потпуности.

2. У случају да доспели дуг и (или) камата на доспели дуг по било којим обавезама српске стране у вези с државним кредитима које је одобрила руска страна, нису измирени у року од 60 календарских дана од датума настанка доспелог дуга, Министарство финансија Руске Федерације има право да обавести српску страну о једностраној обустави коришћења кредита.

3. У случају да доспели дуг и (или) камата на доспели дуг по било којим обавезама српске стране у вези с државним кредитима које је одобрила руска страна, нису измирени у року од 180 календарских дана, руска страна има право да консолидује комплетан износ неизмиреног дуга по овом споразуму, укључујући главницу дуга, камату на кредит и камату на доспели дуг (у даљем тексту: консолидовани дуг), и прогласи консолидовани дуг доспелим. Камата из става 1. овог члана зарачунава се на консолидовани дуг, почев од датума настанка консолидованог дуга и закључно с датумом његовог измирења у потпуности (у даљем тексту: камата на консолидовани дуг).

4. Камата на доспели дуг и камата на консолидовани дуг зарачунавају се дневно, и обрачунавају се полазећи од стварног броја дана који су протекли у 360-дневној години (база 365/360).

Члан 6.
Распоређивање и начин обављања плаћања

1. Сва плаћања по кредиту српска страна обавља у корист руске стране у еврима и (или) руским рубљама, по избору српске стране, према курсу евра према руској рубљи који одреди Централна банка Руске Федерације два календарска дана пре датума плаћања, у складу са инструкцијама за плаћање руске банке коју је руска страна овластила и одредила у складу са чланом 7. овог споразума. Као датуми извршења обавеза српске стране везаних за плаћања на основу овог споразума сматраће се датуми евидентирања одговарајућих износа средстава на рачуну који је навела руска банка, овлашћена од стране руске стране.

2. Сви износи које је српска страна дужна да исплати у складу са овим споразумом неће се оптерећивати никаквим порезима и исплаћиваће се без било каквих ограничења, одбитака, изузећа или компензационих умањења.

3. Све исплате српске стране на основу овог споразума у корист руске стране распоређују се према следећем редоследу:

за плаћање камате на консолидовани дуг;

за измирење консолидованог дуга;

за плаћање камате на доспели дуг;

за измирење доспелог дуга;

за плаћање камате на кредит;

за измирење главнице дуга.

Члан 7.
Овлашћене банке

1. Министарство финансија Републике Србије и Министарство финансија Руске Федерације ће у року од 10 календарских дана од дана потписивања овог споразума одредити и обавестити једна другу о називима српске, односно руске банке, које стране овлашћују за обављање евиденције и обрачуна у оквиру овог споразума (у даљем тексту: овлашћене банке).

2. Овлашћене банке ће најкасније 60 календарских дана од дана потписивања овог споразума закључити споразум о техничком начину евиденције и обрачуна на основу овог споразума, који неће ступити на снагу пре датума ступања на снагу овог споразума.

3. Овлашћене банке ће предузети све мере које зависе од њих ради потпуног и благовременог обављања евиденције и обрачуна на основу овог споразума.

Члан 8.
Прихватање уговора

1. Српска и руска овлашћена организација међусобно закључују уговор (анексе уговора) у којима ће одредити обиме, рокове и цене робе, радова и услуга у оквиру реализације овог споразума. Уговор (анекси уговора) се прихватају за финансирање након што их одобре Министарство финансија Републике Србије и Министарство финансија Руске Федерације.

2. Захтеви Министарства финансија Републике Србије за прихватање финансирања уговора (анекса уговора) сачињени према обрасцу сагласно Прилогу 1. упућују се Министарству финансија Руске Федерације.

3. Потврде Министарства финансија Руске Федерације о прихватању финансирања уговора (анекса уговора), или одбијања Министарства финансија Руске Федерације прихватања финансирања уговора (анекса уговора), сачињени према обрасцу сагласно прилозима 2. и 3, упућују се Министарству финансија Републике Србије у року од 45 дана.

4. Српска и руска овлашћена организација врше измене уговора (анекса уговора) у делу вредности и рокова испорука робе, обављања радова и пружања услуга на основу усаглашавања у писаном облику с Министарством финансија Републике Србије и Министарством финансија Руске Федерације.

Члан 9.
Овлашћени органи страна

Овлашћени органи страна којима се поверава реализација одредаба овог споразума су:

са српске стране:

Министарство финансија Републике Србије и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије;

с руске стране:

Министарство финансија Руске Федерације и Министарство економског развоја Руске Федерације.

Члан 10.
Превремена отплата

Српска страна има право да превремено отплати било који износ кредита у његовој номиналној вредности и без додатних трошкова, под условом да Министарство финансија Руске Федерације прими одговарајуће обавештење од Министарства финансија Републике Србије најкасније 90 календарских дана пре датума такве превремене отплате.

Члан 11.
Спорови и разлике

1. Разлике између страна око питања која проистичу из овог споразума или су у вези с његовом применом стране ће решавати кроз билатералне консултације и преговоре.

2. Разлике које могу настати између српске и руске овлашћене организације током испуњења обавеза по уговору (анексима уговора), у оквиру овог споразума, наведене организације решавају самостално у складу са условима и процедурама који су предвиђени уговором (анексима уговора).

Члан 12.
Измене

На основу међусобне сагласности страна, у овај споразум се могу унети измене и допуне које чине његов саставни део, а сачињавају се кроз посебне протоколе и ступају на снагу на начин предвиђен за ступање на снагу овог споразума.

Члан 13.
Прилози

Прилози 1−3. овог споразума чине његов саставни део.

Члан 14.
Ступање на снагу

Овај споразум ступа на снагу од датума пријема, дипломатским путем, последњег писаног обавештења о томе да су стране обавиле унутрашње државне процедуре неопходне за његово ступање на снагу и важиће док стране у потпуности не испуне све обавезе које проистичу из одредаба овог споразума. Датум престанка важења овог споразума биће одређен након што га стране усагласе кроз размену нота дипломатским путем.

Сачињено у Београду, 19. октобра 2019. године, у два примерка, сваки на српском и руском језику, при чему оба текста имају подједнаку важност.

ЗА ВЛАДУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА ВЛАДУ

РУСКЕ ФЕДEРАЦИЈЕ

Прилог 1.

уз Споразум између Владе Републике Србије и

Владе Руске Федерације о одобрењу

државног извозног кредита

Влади Републике Србије

од __ ________ 201_. године

Министарство финансија

Руске Федерације

ЗАХТЕВ
за прихватање финансирања уговора (анекса уговора)

Овим Министарство финансија Републике Србије, у име Владе Републике Србије, предлаже да уговор (анекс уговора) од _________ 20__. године, број _________, на износ од ___________ евра, закључен између (пун назив, седиште руске овлашћене организације) и (пун назив, седиште српске овлашћене организације), буде прихваћен за финансирање у складу са Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије од __ ________ 201_. године.

Молимо да потврдите сагласност руске стране да прихвати финансирање поменутог уговора (анекса уговора) у складу с наведеним споразумом.

Датум

За Министарство финансија

Републике Србије

Прилог 2.

уз Споразум између Владе Републике Србије и

Владе Руске Федерације о одобрењу

државног извозног кредита

Влади Републике Србије

од __ ________ 201_. године

Министарство финансија

Републике Србије

Потврда
о прихватању финансирања уговора (анекса уговора)

Позивајући се на Захтев за прихватање финансирања уговора (анекса уговора) од _________ 20__. године број ____________ Министарства финансија Републике Србије, у име Владе Републике Србије, Министарство финансија Руске Федерације, у име Владе Руске Федерације, овим потврђује да је финансирање уговора (анекса уговора) од _________ 20__. године, број ______, на износ од ____________ евра, закљученог између (пун назив, седиште руске овлашћене организације) и (пун назив, седиште српске овлашћене организације), прихваћено у складу са Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије од __ ________ 201_. године.

Датум

За Министарство финансија

Руске Федерације

Прилог 3.

уз Споразум између Владе Републике Србије и

Владе Руске Федерације о одобрењу

државног извозног кредита

Влади Републике Србије

од __ ________ 201_. године

Министарство финансија

Републике Србије

Одбијање
прихватања финансирања уговора (анекса уговора)

Позивајући се на Захтев за прихватање финансирања уговора (анекса уговора) од _________ 20__. године, број _____ Министарства финансија Републике Србије, у име Владе Републике Србије, Министарство финансија Руске Федерације, у име Владе Руске Федерације, овим обавештава да се због (разлог одбијања) финансирање уговора (анекса уговора) од __ _____ 20__. године, број ______, на износ од ____________ евра, закљученог између (пун назив, седиште руске овлашћене организације) и (пун назив, седиште српске овлашћене организације), одбија у складу са Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије од __ ________ 201_. године.

Датум

За Министарство финансија

Руске Федерације

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.