Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Десетој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 27. децембра 2019. године.

ПР број 180

У Београду, 27. децембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о сарадњи у области одбране, који је потписан у Београду, 11. септембра 2019. године, у оригиналу на српском, чешком и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

ИЗМЕЂУ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

И

ВЛАДЕ ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ

О

САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ

Влада Републике Србије и Влада Чешке Републике (у даљем тексту: Стране),

уверене да је војна сарадња значајан чинилац пријатељских односа између Републике Србије и Чешке Републике,

желећи да унапреде оквире билатералне сарадње,

имајући у виду важност повећавања поверења између демократских држава у Европи и њихове безбедности,

понашајући се у духу партнерства и сарадње,

у жељи да развијају и унапређују односе у области одбране, споразумеле су се о следећем:

Члан 1.
Циљеви и принципи сарадње

1. Циљ сарадње између Страна сагласно овом споразуму је давање доприноса јачању међународног мира и стабилности. Сарадња није усмерена против других држава.

2. Стране на бази реципроцитета и обостране користи, развијају и унапређују билатералну сарадњу у складу са овим споразумом, поштујући националне законе и прописе сваке од држава Страна и правила међународног права.

Члан 2.
Надлежни органи за спровођење Споразума

1. За спровођење овог споразума, надлежни су Министарство одбране Републике Србије и Министарство одбране Чешке Републике (у даљем тексту: Надлежни органи).

2. У циљу реализације овог споразума, Надлежни органи могу закључити спроведбене уговоре.

Члан 3.
Области сарадње

Сарадња сагласно овом споразуму, обухвата посебно следеће области:

1) одбрамбена и безбедносна политика,

2) планирање одбране и руковођење одбраном земље,

3) војнотехничка сарадња, наоружање и одбрамбене технологије,

4) мултинационалне операције,

5) војно школство, обука и вежбе,

6) војна медицина,

7) војна географија и картографија,

8) војно право, и

9) друге области од узајамног интереса о којима се Надлежни органи договоре.

Члан 4.
Облици сарадње

Сарадња из члана 3. овог споразума, остварује се кроз следеће облике:

1) посете на нивоу министара одбране, начелника генералштабова и других представника Страна и/или Надлежних органа,

2) упућивање или размена припадника Надлежних органа,

3) размене искустава у областима од узајамног интереса,

4) учешће у заједничким обукама и вежбама,

5) учешћем на конференцијама, симпозијумима и семинарима,

6) друге области сарадње о којима се Надлежни органи договоре.

Члан 5.
Годишњи план сарадње

1. У циљу реализације овог споразума, надлежни органи припремају годишњи план сарадње, којим се прецизирају заједнички договорене активности.

2. Надлежни органи одобравају годишњи план сарадње за наредну годину најкасније до 15. новембра текуће године.

3. Годишњи план сарадње може у било ком тренутку бити измењен уз обострану сагласност Надлежних органа.

Члан 6.
Особе за контакт

Надлежни органи достављају један другом имена особа за контакт. Именоване особе за контакт координирају сарадњу у складу са овим споразумом, посебно у току израде годишњег плана сарадње.

Члан 7.
Финансијска питања

1. Свака од Страна сноси сопствене трошкове настале услед примене овог споразума.

2. У случају заједничких вежби или других активности од посебног интереса, Надлежни органи могу договорити да се на другачији начин сносе трошкови.

Члан 8.
Статус војног и цивилног особља

На питање статуса војног и цивилног особља једне Стране на територији државе друге Стране у оквиру спровођења овог споразума примењују се одредбе Споразума између држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага, који је сачињен у Бриселу, 19. јуна 1995. године.

Члан 9.
Заштита података

Стране ће у оквиру спровођења овог споразума заштитити добијене податке у складу са Споразумом између Републике Србије и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података, који је потписан у Београду, 13. маја 2013. године, и у складу са њиховим националним законима и прописима и важећим међународним споразумима. Стране су се обавезале да ће се уздржавати од преношења таквих података било којој трећој страни без претходне писане сагласности Стране која обезбеђује те податке.

Члан 10.
Решавање спорова

Сви спорови који могу настати услед тумачења или примене овог споразума решавају се консултацијама и преговорима између Страна и неће бити уступљен међународном суду или трећој страни на решавање.

Члан 11.
Завршне одредбе

1. Овај споразум ступа на снагу даном пријема каснијег обавештења, којим се Стране међусобно обавештавају да су у складу са националним законима и прописима спровеле поступак неопходан за ступање на снагу Споразума.

2. Споразум се закључује на неодређено време.

3. Стране могу прихватити измене овог споразума, у било које време, писаним путем и уз обострану сагласност.

4. Свака од Страна може, у било које време да откаже овај споразум достављањем писаног обавештења другој Страни. Отказивање ступа на снагу шест (6) месеци од пријема таквог обавештења.

5. У случају престанка важења Споразума, све финансијске обавезе настале услед спровођења овог споразума, остају обавезујуће до њиховог потпуног измирења. Осим ако се надлежни органи не договоре другачије, исто ће се примењивати на спроведбене аранжмане закључене на основу члана 2. став 2. овог споразума.

6. Након што овај споразум ступи на снагу, Споразум између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Чешке коју заступа Министарство одбране Чешке Републике о сарадњи у области одбране, који је потписан у Београду, 30. маја 2005. године, престаје да важи у односу на Републику Србију и Чешку Републику.

Сачињено у Београду, дана 11. септембра 2019. године, у два истоветна примерка, на српском, чешком и енглеском језику. У случају разлика у тумачењу одредби Споразума, енглеска верзија је меродавна.

ЗА ВЛАДУ

ЗА ВЛАДУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.