Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Десетој седници Другог редовног заседања у 2019. години, 27. децембра 2019. године.

ПР број 182

У Београду, 27. децембра 2019. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане, потписан у Скопљу, дана 16. децембра 2019. године, у оригиналу на српском, македонском и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ

ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

И

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

О УСПОСТАВЉАЊУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА

МИРАТОВАЦ–ЛОЈАНЕ

Влада Републике Србије и Влада Републике Северне Македоније (у даљем тексту: Уговорне стране),

у жељи да унапреде кретање грађана и промет роба између две земље и олакшају саобраћај преко заједничке државне границе,

у циљу спречавања претњи по јавну безбедност и борбе против незаконитих прекограничних активности, унапређења полицијске сарадње и поједностављења и убрзања граничних провера на заједничком граничном прелазу Миратовац–Лојане,

споразумеле су се о следећем:

I. Општи услови

Члан 1.
Дефиниције

За потребе овог споразума, примењују се следећи термини:

„Гранична контрола” је контрола граничног саобраћаја између Уговорних страна која обухвата спровођење свих закона и других прописа две земље који се примењују приликом преласка преко државне границе путника, робе, превозних средстава, путничког пртљага и друге робе коју путници носе са собом или на себи укључујући и промет драгоцености и физички преносивих средстава плаћања;

„Граничне провере” дефинисане законодавством две земље су провере које се спроводе на граничном прелазу како би се утврдило да ли лицима, њиховим возилима или предметима које поседују треба одобрити улаз на или излаз са територије једне од земаља.

„Земља домаћин” је земља на чијој територији надлежни органи суседне земље обављају граничне провере и контроле;

„Суседна земља” је земља друге Уговорне стране чији надлежни органи обављају граничне провере и контроле на територији земље домаћина;

„Излазна земља” је земља Уговорне стране која обавља излазне граничне провере и контроле;

„Улазна земља” је земља Уговорне стране која обавља улазне граничне провере и контроле;

„Зона” је одређени део подручја граничног прелаза Миратовац-Лојане, где службена лица две земље имају право да обављају граничне провере и контроле;

„Службена лица” су лица која су надлежна да обављају граничне провере и контроле, и то:

– за Републику Србију: полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Управа граничне полиције и службеници Министарства финансија Републике Србије – Управа царина и друга службена лица надлежна за обављање контроле у складу са националним законодавством;

– за Републику Северну Македонију: полицијски и царински службеници надлежни да обављају граничне провере и контроле и друга службена лица надлежна за обављање контроле у складу са националним законодавством.

„Друга лица” су запослени у агенцијама или другим правним лицима Уговорних страна која обављају делатност или имају пословни простор на подручју граничног прелаза.

Члан 2.

Уговорне стране на заједничкој државној граници успостављају заједнички гранични прелаз за међународни друмски путнички саобраћај Миратовац (Република Србија) – Лојане (Република Северне Македонија), (у даљем тексту: ЗГП).

ЗГП ће бити изграђен на територији Републике Србије, општина Прешево – подручје насеља Миратовац.

Тачну локацију за изградњу ЗГП и његове техничке параметре одредиће Мешовита комисија.

ЗГП за међународни друмски путнички саобраћај отворен је 24 сата дневно, за саобраћај путника.

Члан 3.

ЗГП почиње да функционише након испуњења услова за несметано функционисање граничних органа две земље. Ово ће бити спроведено у две фазе:

1. Прва фаза: Након испуњења услова за несметано функционисање граничних органа две земље, ЗГП Миратовац–Лојане функционише као гранични прелаз за погранични саобраћај на коме се обављају граничне провере.

Посебним Протоколом између надлежних органа предвиђеним чланом 5. овог споразума, утврђује се радно време ЗГП и списак насељених места чији становници могу да користе овај ЗГП и категорија превозних средстава којима ће се прелазити државна граница.

Прелазак преко овог ЗГП омогућава се на основу личне карте или путне исправе.

2. Друга фаза: Након испуњења услова за отварање ЗГП за међународни друмски саобраћај, ЗГП функционише као ГП за међународни путнички саобраћај, о чему две Уговорне стране обавештавају једна другу дипломатским путем.

Посебним Протоколом између надлежних органа предвиђеним чланом 5. овог споразума, утврђује се категорија превозних средстава којима ће се прелазити државна граница.

Члан 4.

Локација ЗГП се налази на територији Републике Србије где службена лица две земље обављају заједничке граничне провере и контроле у складу са овим споразумом.

Уговорне стране споразумно утврђују зону ЗГП. Зона обухвата делове државног пута на територији Републике Србије и одговарајући простор, просторије, помоћне објекте као и друге објекте неопходне за вршење заједничких граничних провера и контрола. Зона се ограђује заштитном оградом, у складу са пројектно-техничком документацијом.

Надлежни органи две земље заједно ће користити зону ЗГП.

Члан 5.

Након ступања на снагу овог споразума, надлежни органи Уговорних страна (гранична полиција, царина и органи надлежни за управљање граничним прелазима), сачињавају протоколе за спровођење овог споразума.

II. Граничне провере и контроле

Члан 6.

У зони, приликом обављања граничних провера и контрола, службена лица суседне земље примењују прописе своје земље којима се регулише прелазак лица, робе и саобраћајних средстава, у истом обиму и на исти начин као на територији своје земље.

Службене радње које у зони обаве службена лица суседне земље сматрају се као да су обављене на територији своје земље.

Повреда прописа суседне земље из става 1. овог члана која је учињена у зони, сматра се као да је почињена у суседној земљи.

У свим осталим случајевима примењиваће се законодавство земље домаћина, ако овим споразумом није другачије дефинисано.

Члан 7.

Примена прописа из члана 6. став 1. овог споразума обухвата и право на лишавање слободе, задржавање и принудни повратак, у складу са националним законодавством две земље.

Изузетно од одредби става 1. овог члана, службена лица суседне земље нису овлашћена да држављане земље домаћина на њеном подручју лише слободе или приведу у суседну земљу.

Лица из става 2. овог члана, могу се задржати на месту за обављање граничне провере и контроле ради састављања записника о чињеничном стању, након чега се предају надлежном органу земље домаћина на граничном прелазу.

При предузимању мера из става 3. овог члана потребно је одмах обавестити службена лица земље домаћина. 

Службена лица две земље међусобно пружају помоћ што не ограничава право службених лица суседне земље да предузимају све неопходне мере за заштиту живота и безбедности службених и других лица.

Одредбе овог члана не утичу на примену прописа две земље о азилу.

Члан 8.

На ЗГП, граничне провере и контроле обавља излазна земља пре улазне земље.

Након почетка улазне граничне контроле, службена лица излазне земље немају више право да обављају граничне провере и контроле.

Изузетно, уколико се након започињања улазне граничне контроле појави сумња у кривично дело или се накнадно сазна да се у зони налази лице које се потражује, службена лица излазне земље имају право, након што претходно о томе обавесте службена лица улазне земље, да поново обаве граничне провере и контроле, лише слободе дотично лице и привремено задрже или одузму робу.

Члан 9.

Службеним лицима суседне земље дозвољено је да из земље домаћина пренесу новац, хартије од вредности или робу коју су службена лица одузела током вршења граничних провера и контрола, или коју су користила током вршења службених дужности.

Члан 10.

Лицима којима су службена лица улазне земље одбиле улазак, не може се одбити повратак у излазну земљу. Исто тако, не може се спречити поновно уношење у излазну земљу предмета чије је уношење у улазну земљу забрањено.

Службена лица две земље се међусобно обавештавају и помажу једна другој у примени мера наведених у ставу 1. овог члана.

III. Службена лица

Члан 11.

Службена лица суседне земље која обављају граничне провере и контроле у земљи домаћину могу носити своје службене униформе и службено кратко ватрено оружје и морају имати своју службену значку са фотографијом.

Службена лица имају право да уђу у зону, бораве у истој као и да се врате у суседну земљу на основу службене значке.

Службена лица која носе службено кратко ватрено оружје и униформу или користе службено возило са службеним ознакама и симболима суседне земље могу прећи државну границу искључиво преко заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане. Службена лица улазе и излазе из зоне одређеним путем, који су у писменој форми одредили надлежни органи две земље.

У случајевима када се службеном лицу суседне земље забрани улазак у земљу домаћина, надлежни органи земље домаћина морају без одлагања да о томе обавесте надлежне органе суседне земље, на регионалном нивоу.

Друга лица из члана 1. став 1. тачка 9. овог споразума могу се кретати, задржати и обављати делатност у зони уколико су за то овлашћена у складу са националним законодавством две земље.

Члан 12.

Службена лица суседне земље могу користити своје службено оружје у земљи домаћину само у самоодбрани.

Члан 13.

Земља домаћин обезбеђује једнаку заштиту и помоћ службеним лицима суседне земље, као службеним лицима земље домаћина, када обављају своје дужности у зони.

Надлежни орган земље домаћина, на регионалном нивоу, без одлагања обавештава надређени орган службеног лица суседне земље, на регионалном нивоу, ако службено лице суседне земље почини кривично дело у земљи домаћину.

Службена лица суседне земље имају право да користе физичку силу да удаље лица која својим поступцима ометају ред у службеним просторијама суседне земље. Службена лица земље домаћина се без одлагања обавештавају о примени ове мере.

Службена лица земље домаћина могу претраживати службене просторије које користе службена лица суседне земље само уз судски налог и претходно одобрење надлежних органа суседне земље, на централном нивоу.

Приликом одлучивања о захтеву за накнаду штете коју је учинило службено лице суседне земље приликом вршења својих дужности у зони, примењују се закони земље домаћина. У таквим случајевима, службена лица суседне земље имају исти третман као службена лица земље домаћина.

Члан 14.

Службене просторије суседне земље обележавају се службеним таблама и државним симболима у складу са њеним националним законодавством.

Члан 15.

Предмети који су намењени за службену употребу у зони за обављање граничних провера и контрола, или за потребе службених лица суседне земље у току обављања дужности у земљи домаћину, ослобођени су свих увозних и извозних дажбина и за њих није потребно положити никакву гаранцију под условом да се исти након употребе врате у суседну земљу. Ови предмети такође не подлежу забранама у вези са увозом и извозом, као ни ограничењима у вези са увозом и извозом.

Списи, документи и носачи података које користе службена лица суседне земље док обављају своје дужности у зони, као и службене пошиљке и службена опрема, не могу бити предмет инспекције или заплене од стране службених лица земље домаћина.

Члан 16.

На увоз и промет добара и услуга за спровођење пројекта успостављања и функционисања овог ЗГП не плаћа се царина и порез на додату вредност (ПДВ), а у вези са извршењем споразума, уговора и пројеката од стране извођача радова.

Земља домаћин омогућава, уз ослобађање од плаћања свих накнада, изградњу телекомуникационе инфраструктуре неопходне за довод и функционисање потребних телекомуникационо-информатичких сервиса.

Земља домаћин омогућава инсталацију, замену, одржавање и рад информационих и телекомуникационих уређаја који се користе искључиво за рад на службеним местима ради обављања граничних провера и контрола као и за њихову везу са одговарајућим уређајима у суседној земљи. Рад тих уређаја сматра се унутрашњим саобраћајем суседне земље.

Земља домаћин се обавезује да ће омогућити монтажу, имплементацију, пуштање у рад и одржавање телекомуникационо-информатичких система, опреме и средстава, укључујући видео надзор и другу електронску опрему потребну искључиво за обављање послова граничне контроле и провера.

Рад телекомуникационо-информатичких система и коришћење доступних фреквенција обавља се уз сагласност земље домаћина.

Земља домаћин се обавезује да суседној земљи обезбеди посебан простор за смештај опреме и телекомуникационо-информатичких система.

Члан 17.

Уговорне стране формирају Мешовиту комисију за праћење примене одредби овог споразума.

Мешовита комисија се састоји од по пет чланова и њихових заменика од сваке Уговорне стране, а по потреби у њеном раду могу учествовати и други стручњаци.

Мешовита комисија се по правилу састаје једном годишње, а по потреби и чешће наизменично на националним територијама две земље.

Члан 18.

Спорове који проистичу из примене овог споразума решава Мешовита комисија из члана 17. овог споразума.

У случају да Мешовита комисија не може да реши настале спорове, они се упућују на решавање надлежним органима дипломатским путем.

IV. Ступање на снагу, трајање и престанак важења

Члан 19.

Овај споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу даном пријема последњег писаног обавештења, дипломатским путем, којим стране обавештавају једна другу о испуњености унутрашњих процедура за ступање на снагу овог споразума.

Измене и допуне овог споразума могу се извршити у било ком тренутку уз писмени договор Уговорних страна, а измене и допуне ступају на снагу у складу са ставом 1. овог члана.

Свака Страна може раскинути овај споразум слањем писаног обавештења другој Страни дипломатским путем. У том случају, споразум престаје да важи након истека три месеца од дана пријема таквог обавештења.

Потписано у Скопљу, дана 16. децембра 2019. године у два оригинална примерка на српском, македонском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају разлике у тумачењу, меродаван је текст на енглеском.

За Владу

Републике Србије

др Небојша Стефановић, с.р.

потпредседник Владе и министар унутрашњих послова

За Владу Републике Северне Македоније

Оливер Спасовски, с.р.

министар унутрашњих послова

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.